Coram Deo Cover Image

Coming soon...

20 November 2015

Wie is hierdie Jesus?

Who is Jesus

Matteus 1:21

As jy in die straat loop en vir ‘n honderd mense vra wie Jesus is, sal jy seker ‘n halfdosyn of meer antwoorde kry.

 • Die Moslems glo Hy is die grootste profeet naas Mohammed. Hulle glo dat Hy sondeloos en uit ‘n maagd gebore is, wonderwerke gedoen het, maar nie aan die kruis gesterf het of opgestaan nie, en dat Hy nie die Seun van God is nie.
 • Hindoes glo Hy is die tiende inkarnasie van hulle god Vishnu.
 • Die Jehova’s Getuies glo Hy is ‘n god en die Seun van God, maar nie God nie.
 • Liberale teoloë glo Hy was ‘n goeie mens, maar het nie wonderwerke gedoen of liggaamlik uit die dood uit opgestaan nie.
 • Mormone glo Jesus en Satan was broers.
 • Prosperity predikers glo Jesus is ‘n tipe ‘genie’ wat voorspoed, geld, en gesondheid sal gee as jy dit net uitspreek.
 • Buddhiste sê Jesus was ‘n wyse leermeester en ‘n heilige man.
 • Ortodokse Jode glo Hy was ‘n vals Messias en ‘n bedrieër.
 • Amerikaanse film makers glo sy Naam is ‘n vloekwoord.

Maar op die einde maak dit nie saak wat mense dink nie.  Wat sê God van Hom?  Matteus 1:21 wys vir ons.

 

Hy is mens

In 4de en 5de eeu het die Christene in Antiochië en Alexandrië oor die Persoon van Jesus verskil.  ‘Hoe kan Hy gelyk God en mens wees?’ het hulle gevra.

[1] Apollinarius het gesê Jesus het nie ‘n menslike gees nie, maar net die Heilige Gees.  Soos ‘n sentaur wat half perd half mens is, is Jesus half mens en half God.

[2] Nestorius se volgelinge het gesê God het later in die menslike Jesus ingekom.  Soos twee persone in ‘n kameelpak klim, was daar twee persone in Jesus:  ‘n Goddelike persoon en ‘n menslike persoon.

[3] Eutyches het gesê sy Goddelike natuur het sy menslike geabsorbeer soos wat die see ‘n druppel wyn absorbeer, soos wat ‘n papier in die kaggel een word met die vuur.  Soos die kruising tussen ‘n perd en ‘n donkie ‘n muil word, is Jesus volkome God en mens, maar het Hy ‘n nuwe natuur.

In 451 n.C. het die kerk ‘n vergadering gehou by Chalcedon.  Hulle het die Skrif se lering opgesom, en daardeur gewys dat die bogenoemde drie sienings vals is.[1]  Wat leer die Skrif dan?

Toe Josef uitvind Maria is swanger, wou hy van haar skei (v.18-19).  Terwyl hy dit beplan het, verskyn ‘n engel aan hom om te sê dat Maria deur die Heilige Gees swanger is (v.20, Lukas 1:35).  Sonder ‘n sonar kon hy vir Josef sê dat Maria ‘n seun gaan hê (v.21).  Die feit dat Jesus uit ‘n vrou gebore sou wees, wys dat Hy volkome mens is (Galasiërs 4:4).  Hy het nie net ‘n menslike liggaam gehad nie, maar ook ‘n menslike siel en wil (Lukas 2:52, Matteus 26:38-39, Hebreërs 2:17).

Jesus het nie anders as ons gelyk nie; sy vyande het Hom misken vir ‘n gewone mens (Matteus 13:54-56, 26:48, Jesaja 53:2).  Soos ‘n gewone mens het Hy liggaamlike swakheid beleef, honger en moeg geword, gehuil, dors geword, en gesterf (Romeine 8:3, Matteus 4:2, Johannes 4:6, 11:35, 19:28, 30).  Dan is die kinderliedjie verkeerd om te sê:  ‘Away in a manger... the little Lord Jesus, no crying He makes.’

Jesus is een Persoon met twee nature:  volkome God en volkome mens.  Sy Goddelike en menslike nature meng nie in sy enkele Persoon nie.  Daar is sekere dinge wat Hy in sy menslike natuur doen wat Hy nie in sy Goddelike natuur doen nie, en andersom.  Hy het as ‘n mens gesterf, maar nie as God nie (Matteus 27:50, 1 Timoteus 6:16).  As God is Hy alomteenwoordig, maar nie as mens nie (Matteus 18:20, 28:20, Johannes 17:11).  As mens het Hy sekere dinge nie geweet nie, maar as God weet Hy alles (Psalm 139:2, Matteus 9:4, 24:36, Lukas 2:52).  As mens het Hy geslaap, alhoewel sy Goddelike natuur nie moeg word of hoef te slaap nie (Psalm 121:4, Matteus 8:24, Jesaja 40:28).  As mens is Hy versoek, maar in sy Goddelike natuur kan Hy nie versoek word nie (Matteus 4:1, Hebreërs 4:15, Jakobus 1:13).

Jesus se volkome mensheid beteken nie Hy was ‘n mens voor Betlehem nie (Johannes 1:1).  Dit beteken wel dat Hy vir ‘n ewig mens sal bly (1 Timoteus 2:5, Handelinge 1:9-11, 17:31, 7:56, Openbaring 1:13, 14:14).  Sy volkome mensheid beteken nie Hy het ‘n sondige natuur gehad of sonde gedoen nie.  Jesus is sonder sonde gebore (Lukas 1:35, Hebreërs 7:26).  Hy het ook geen sonde gedoen nie (Hebreërs 4:15, 1 Petrus 2:22, 2 Korintiërs 5:21, Johannes 8:46).  God het iets rein gebring uit dit wat onrein is (Job 14:4, 15:14), ‘n sondeloos mens uit ‘n sondige ma.  Iemand wat Jesus se menslikheid ontken is nie ‘n Christen nie (1 Johannes 4:2-3).

God kan nie sterf nie, en daarom moes Jesus mens word om vir ons sonde te sterf.  ‘n Mens het gesondig, en daarom moes ‘n mens gestraf word.  Om die mens by God te verteenwoordig, om ons Middelaar te wees, moes Jesus mens word (1 Timoteus 2:5).  Om in ons plek die wet te onderhou, moes Jesus mens word (Romeine 5:18-19).  Om die voorbeeld te wees van hoe ons moet lewe, moes Jesus mens word (1 Johannes 2:6).  Die Skrif sê:

“Want waarlik, Hy bekommer Hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer Hy Hom.  Daarom moes Hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat Hy ‘n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen.” (Hebreërs 2:16-17).

Jesus is in elke opsig versoek net soos jy en ek.  Soos jy en ek het Hy gely toe Hy versoek is (Hebreërs 2:18); versoeking was vir Hom moeilik.  Jesus weet dus wat jy deurmaak en kan medelye hê as (Hebreërs 4:15):

 • Slegte gedagtes jou uit die bloute tref soos ‘n klip uit ‘n kettie (Matteus 4:1-11).
 • Die duiwel jou versoek om nie langer op God te wag nie, maar om jouself uit te help (Matteus 4:3).
 • Jy versoek word om roem te soek (Matteus 4:9).
 • Jy bang is (Lukas 22:44).
 • Mense jou versoek om nie die moeilike pad te kies nie, maar die kort pad te vat (Matteus 16:21-23).
 • Vriende jou verlaat en in die rug steek (Matteus 26:56, 69-75).
 • Jou getrouste ondersteuners in jou twyfel (Matteus 11:3).
 • Jou eie familie jou verwerp (Matteus 13:57, Markus 3:21, Johannes 7:5).
 • Kerkmense jou probeer uitwerk (Matteus 12:14).
 • Mense jou sukses toeskryf aan Satan (Matteus 12:24).
 • Mense teen jou draai nadat jy gaaf was met hulle (Johannes 6:11, 66).
 • Mense leuens oor jou vertel (Matteus 26:60).
 • God nie jou gebede beantwoord nie (Matteus 26:44).
 • Mense jou misverstaan en jou woorde verdraai (Matteus 26:61).
 • Die skuldige persoon vrykom en jy, die onskuldige, gestraf word (Matteus 27:20).
 • Die feite wys jy is onskuldig, maar jy word nogsteeds gestraf (Matteus 27:26).
 • Mense jou uitlag, spot en boelie (Matteus 27:27-44).
 • Dit voel of God nie by jou is nie (Matteus 27:46).
 • Mense jou oordeel nog voordat hulle jou ken (Johannes 1:47).
 • Jou geliefdes sterf (Johannes 11:35).
 • Vriende vals is en jou verraai of rapporteer (Markus 14:10-11).
 • Mense jaloers is op jou (Markus 15:10).
 • Jy pyn ervaar (Matteus 27:26).
 • Jy deur die dood moet gaan (Johannes 19:30).

Bid met die wete dat Hy verstaan wat jy deurmaak (Hebreërs 4:16, 15).  Watse troos is daar as Jesus nie ook ‘n mens is nie?

 

Hy is God

In 318 n.C. het ‘n Libiese prediker genaamd Arius in Alexandrië gepreek dat die Vader alleen God is, en die Seun geskep is.  Hy het geglo dat die Seun die hoogste skepsel is, maar nie God nie.  Hy het gesê dat as die Seun God is soos die Vader, daar twee Gode is. Biskop Alexander van Alexandrië het vir Arius teëgegaan, en hom in 320 van die kerk afgesny vir dwaling.

Die Kerk was verdeeld.  In 325 het Keiser Konstantyn 300 kerkleiers in Nicea laat vergader om die saak te bespreek.  Die vergadering het erken dat Jesus een is met die Vader, en in elke opsig aan Hom gelyk.  Slegs Arius en twee van sy vriende het geweier om saam te stem.  Konstantyn het hulle verban.

Maar die saak was nie opgelos nie.  Een groep het gesê Jesus is nie geskep nie, maar is tog in ‘n laer klas as die Vader.  Hulle is die Origeniste genoem.  Athanasius het teen hulle geveg.  Hy het sy lewe gegee om te preek en te skryf dat Jesus volkome God is.  Na 45 jaar as biskop van Alexandrië het hy gesterf.

Die Origeniste het tot hulle sinne gekom en erken dat Jesus in elke opsig gelyk is met die Vader.  In 381 het hulle ‘n vergadering in Konstantinopel gehou.  Hier het hulle erken dat die Heilige Gees ook volkome God is.  Hierdie vergadering het die finale dood van Arius se lering beteken.[2]

In die laat 1800’s het Charles Russel (die vader van die Jehova’s Getuies) hierdie lering uit die dood opgewek.  Dit is egter duidelik uit die Skrif dat Nicea en Konstantinopel se vergaderings, asook Athanasius reg was, en dat Arius en die Jehova’s Getuies verkeerd is.

Om te wys dat Hy die Seun van God is, was Jesus nie die seun van Josef nie, maar is Hy in die Heilige Gees se krag gebore (v.21, 20, Lukas 1:35).  Die Joodse verstaan van ‘Seun van God’ was dat Jesus gesê het dat Hy God self is (Johannes 5:18, 10:33, 36).  Die hele Skrif bewys dat Jesus God is.

[1] Daar is tekste wat direk sê dat Hy God is.  In v.23 sê Matteus dat Jesus Immanuel is:  God met ons.  Romeine 9:5, Johannes 1:1, 20:28, Hebreërs 1:8-9, Titus 2:13, 2 Petrus 1:1, 1 Johannes 5:20, Jesaja 9:6 praat van Hom as God.  Hebreërs 1:3 sê Hy is die presies afdruksel van God se wese en die afskynsel van sy heerlikheid.  Filippense 2:6 sê dat Hy op God-gelyke wyse bestaan het.  Volgens Kolossense 1:19, 2:9 woon die volheid van God in Hom.

[2] Jesus praat van Homself as EK IS – God se Naam in Eksodus 3:14.  Die Jode het gevrees en wou Hom doodmaak toe Hy hierdie Naam van Homself gebruik het (Johannes 8:58-59, 18:4-6).

[3] Jesus noem Homself die Seun van die mens (Matteus 16:13).  Hy, sowel as die Joodse leiers, het geweet hierdie is ‘n Goddelike titel wat uit Daniël 7:13-14 kom (Matteus 26:64-66).

[4] Jesus het al die eienskappe wat God het.  Hy is almagtig soos God (Matteus 8:26-27, Psalm 107:29), die Eerste en die Laaste (Openbaring 1:8, 11, 17, 2:8, 22:13, Jesaja 44:6), alwetend (Johannes 2:25, 16:30), aanbiddingswaardig (Hebreërs 1:6, Filippense 2:9-11, Matteus 4:10, Openbaring 5:9-14), roemryk (Johannes 2:11, 17:5, Jesaja 48:11), onveranderlik (Hebreërs 13:8, Maleagi 3:6), en meer.

[5] Jesus het Name wat in die Ou Testament van God gebruik word.  Hy is die Here (Lukas 2:11, Matteus 3:3, 22:44, Hebreërs 1:10-12), Verlosser (Lukas 2:11, Jesaja 45:21-22, 43:11, Hosea 13:4), die Koning (Psalm 47:8, Openbaring 19:16), die Regter (Genesis 18:25, Johannes 5:22), die Rots (Deuteronomium 32:4, 1 Korintiërs 10:4), die Herder (Psalm 23, Johannes 10), die Skepper (Genesis 1:1, Psalm 96:5, Jeremia 10:11, Johannes 1:3, Kolossense 1:16).

Jesus is een met die Vader (Johannes 10:30, 14:9).  Tydens sy vleeswording het Hy vir ‘n kort tydjie die onafhanklike gebruik van sy Goddelike eienskappe opgegee (Filippense 2:6-7).  Daarom sê Hy in Johannes 14:28:  ‘My Vader is groter as Ek.’

Watse verskil maak dit as Jesus net ‘n goeie profeet was en nie God nie?  Heel eerste sou Hy ‘n leuenaar wees, omdat Hy gesê het Hy is God.  As Jesus nie God is nie, kon Hy nooit binne ses ure aan ‘n kruis die ewige straf vir ons sonde op Homself neem nie.  As Hy nie God is nie, kan Hy ook nie die Middelaar wees wat God aan ons openbaar nie.  As Hy nie God is nie, kan Hy ons nie red nie, want geen mens kan ‘n ander se siel loskoop nie – net God kan (Psalm 49:8, 16).  As jy nie glo Hy is EK IS nie, sal jy in jou sonde sterf (Johannes 8:24).  Iemand wat hierdie Jesus verwerp, het ook nie die Vader nie (1 Johannes 2:23).

Erken dan Jesus se Godheid in jou lewe, en leer dit vir jou kinders.  Hoe doen jy dit?

 • Ons het van kleins af geleer dat Jesus God is. Dit help egter nie dat ons, soos baie Afrikaners, sy Godheid in ons koppe erken, maar in die praktyk in rebellie leef en nie die knie buig nie.
 • Moenie vir jou kinders die idee gee dat Jesus gelyk is met Kersvader, of dat Hy niks meer is as liewe Jesus in die krip nie.
 • Moenie so oor Hom praat dat jou kinders dink Hy is ‘n klein Jesus wat nie in ons lewens betrokke is nie, maar net Iemand is vir wie ons rympie-gebede sê voordat ons eet en slaap.
 • Ouers wat traak-my-nie-agtig is m.b.t. stiltetyd, huisgodsdiens, nagmaal, en eredienste, leer vir hulle kinders dat Jesus nie waardig is om aanbid te word nie.
 • Ouers wat op Sondae heilig is, maar op Saterdae vloek en te veel drink by die braai en lelike stories kyk, leer vir hulle kinders om vir Jesus lippediens te gee, maar Hom nie as God in hulle lewens te erken nie.
 • Party mense bely dat Jesus God is, maar is kwaad as Hy nie doen wat hulle wil hê nie. Hulle word kwaad asof Jesus hulle speelmaat is en nie die heilige God nie.
 • Vandag praat party Christene asof Jesus gelyk is met ander godsdienste. Indirek sê hulle dat Jesus net ‘n goeie mens is en nie God nie. Hoe is Jesus dan groter as die res van ons?

Jesus is volkome mens, maar Hy is nie net ‘n mens nie.  Hy is volkome God ook.  Onthou dit as jy bid.  As jy jou probleme met jou vriende deel wíl hulle help, maar hulle kan nie altyd nie.  Ander mense kán weer help, maar hulle wil nie.  Jesus is nie so nie.  Hy is ‘n mens, verstaan jou stryd, en het simpatie.  Hy is die almagtige God en kan jou help met enigiets.  As jy ‘n Jesus aanbid wat nie volkome God en mens is nie, aanbid jy ‘n vals Jesus.

 

Hy is die Messias

‘n Paar jaar gelede het ek ‘n artikel op die blog gesit om te wys dat Jesus die Messias is.  ‘n Christen vrou het dit gelees en gesê dit is net wat sy nodig gehad het, omdat sy begin twyfel het.  Soos jy goed weet, verwag die Jode dat die Messias nog moet kom.  Hulle glo nie Jesus is die Een nie.  Maar die Bybel wys duidelik dat Hy die Messias is.

Die kanse dat net agt profesieë in Jesus Christus vervul word, is een uit 1000 000 000 000 000 000.  Dit is asof jy soveel R1-munte skommel en die enkele gemerkte muntstuk die eerste keer raakvat.[3]  Wat is dan die kanse dat 456 Messiaanse profesieë in een Man vervul word?  Tog is almal in Hom vervul.  Daar is geen twyfel dat Jesus die Messias is nie.

Die engel het vir Josef gesê Maria gaan ‘n seun hê (v.21).  In die ou tyd was dit baie belangrik, omdat die oudste seun die erfgenaam was (Hebreërs 1:2).  Die feit dat Maria se seun uit die geslag van Dawid sou wees (v.1), het bewys dat Hy die wettige opvolger tot die troon was (Lukas 1:32-33).  Die woord Messias of Christus beteken gesalfde.  Jesus is die gesalfde Koning (Hebreërs 1:9).

Die Ou Testament het voorspel dat:[4]

 • Die Messias uit ‘n maagd, in Betlehem, uit die stam van Juda, en uit die geslag van Dawid gebore sou word.
 • Hy in Galilea sou preek, op ‘n donkie sou ry, en deur ‘n vriend verraai sou word.
 • Hy sou stilbly by sy verhoor, onskuldig sou wees maar gestraf word, geslaan sou word, tussen misdadigers sou sterf, vir sy vyande sou bid.
 • Hy Psalm 22:2 sou sê, en dat sy vyande Psalm 22:8-9 sou sê.
 • Hy dors sou wees en sy vyande vir Hom suurwyn sou gee.
 • Daar spykers deur sy hande en voete gedryf sou word.
 • Sy vyande sy klere sou verdeel en lote sou trek vir sy kleed.
 • Sy vyande ‘n spies in sy sy sou steek.
 • Hy in ‘n ryk man se graf begrawe sou word.
 • Hy sou opstaan uit die dood.
 • Hy aan God se regterhand sou sit.

Al hierdie dinge het so gebeur om te wys dat Hy die Messias is.

Leef hoopvol dat Jesus die Messias is.  Moenie hopeloos lewe soos die Jode by Jerusalem se klaagmuur nie.  Moenie hopeloos lewe asof die morele verval in ons land en wêreld nie sal ophou nie, asof die Moslems die oorhand gaan kry nie.  Moenie na ‘n menslike leier, land, of die Verenigde Nasies kyk om die gemors op te los nie.

Net soos wat Jesus by sy eerste koms die profesieë vervul het, sal Hy dit by sy tweede koms doen.  Dan sal die wêreld se konings en hulle ryke syne word (Openbaring 11:15).  Dan sal Hy oor die nasies regeer (Psalm 2:8-9).  Dan sal Hy geregtigheid, vrede en voorspoed bring (Psalm 72, Jesaja 9:6).

Moet dan nie die illuminati, die een wêreld orde, die 666, of die Antichris vrees nie.  By sy koms sal Jesus sy vyande doodmaak met die asem van sy mond (2 Tessalonisense 2:8).  By sy eerste koms het die nederige Jesus op ‘n donkie gery.  By sy tweede koms sal Hy oorlog maak en op ‘n wit perd ry.  Moet Hom nie in teorie of praktyk as die Messias verwerp nie.  Jy wil Hom nie vir ‘n vyand hê nie.  Buig eerder die knie gewilliglik, sodat jy nie later onder dwang die knie moet buig en sy toorn voel nie (Filippense 2:10).

 

Hy is die Verlosser

In baie Christene se denke is Jesus ‘n Verlosser wat nie eintlik verlos nie, maar net redding moontlik maak.  Hy is soos ‘n lewensredder op ‘n boot wat die reddingsboei in die water gooi vir die een wat verdrink, en hoop die drenkeling vat dit raak.  Volgens die Skrif is Jesus ‘n lewensredder wat in die water spring, die drenkeling uitred, en sy eie lewe prysgee.  Jesus sterf nie in die hoop dat iemand dit sal aanvaar nie, maar sterf om sy uitverkore volk van sonde te red, sodat hulle goeie werke sal doen (1 Petrus 2:9, Titus 2:14).  Hierdie les is duidelik in Matteus 1:21.

Die engel het gesê Josef moet Hom Jesus noem (v.21).  Josef was gehoorsaam (v.25, Lukas 1:31, 2:21).  Die Naam het sy missie en karakter gewys.  Jesus is sy menslike Naam en is die Griekse  eweknie van die Hebreeuse naam ‘Josua’.  Die Naam beteken ‘Jahwe verlos’ (Lukas 2:11).  Soos Josua die volk in die Beloofde Land ingelei het, lei Jesus ons na die hemelse Land toe.  Hy verlos ons van sonde soos wat Josua die volk van sy vyande verlos het. Jesus red ons van:

[1] Die straf van sonde deur ons sondige rekord skoon te vee (Galasiërs 3:13, Kolossense 2:14).

[2] Die mag van sonde in ons lewens (Romeine 6:14, 1 Johannes 3:8).

[3] Die plesier van ons sondige begeertes (Romeine 7:15).

[4] Sonde se diep wortels in ons harte:  ons sondige dade en die sondige natuur wat ons by Adam geërf het (Efesiërs 2:1-5, Romeine 5:19, Psalm 51:7).

[5] Die teenwoordigheid van sonde (Openbaring 22:3, 15).  In die hemel sal daar nie sonde óf versoeking teenwoordig wees nie.

Wie is ‘sy volk’ wat Hy sou red?  Nie net Jode nie, maar Jode en heidene – die hele wêreld (Johannes 3:16, 11:51-52, 1 Johannes 2:2, Openbaring 5:9).  Die Vader het hierdie mense gekies, die Seun het hulle met sy bloed gekoop, en God het hulle met die Heilige Gees verseël (Efesiërs 1:3-14, Johannes 17:2, 6, 9-10, 20, 24).  Let mooi op dat hulle sy volk is nog voordat Hy hulle red (v.21).  Jesus het sy lewe gegee vir sy kerk, vir sy skape (Efesiës 5:25, Handelinge 20:28, Johannes 10:11, 1 Tessalonisense 5:9-10).

Lewe in die skaduwee van hierdie verlossing.  Ontvang dit deur te glo dat die kruis jou enigste hoop is vir vergifnis en ‘n skoon rekord.  Vertrou dat Jesus alleen sterk is om jou te red van sonde se mag en die komende oordeel.  Glo dat die kruis sy liefde vir sondaars wys, dat Hy jou nie sal wegwys nie.  Hy is meer as bereid om jou te red (Johannes 6:37).

Is jy gered, maar jy geniet jou sonde?  As dit die geval is, moet jy dubbel seker maak jy is uitverkies en gered (2 Petrus 1:10, 2 Korintiërs 13:5).  Is jy gered, maar moedeloos oor jou sondestryd?  Jou sonde is nie groter as die kruis nie; jy kán wen.  Skep moed.  Jy is amper in die hemel en dan sal sonde jou nie meer pla nie (Romeine 7:24-25).  Is jy gered, maar is bang jy verloor jou redding?  Deur sy kruisdood het Jesus jou sondige rekord skoongevee (Kolossense 2:14).  As jy geen sonde op jou rekord het nie, kan daar geen klag teen jou wees nie (Romeine 8:1, 33).

Is jou hart koud en onaangeraak as jy oor die kruis sing, ‘n preek daaroor hoor, of die nagmaal gebruik?  Bid dat die Heilige Gees jou sonde en die verdiende straf vir jou sal wys.  Vra dat Hy vir jou sal wys dat Jesus die onskuldige en rein Lam van God is wat jou liefgehet het, en die aaklige straf gedra het wat jy verdien.  Dan sal jy nie anders kan as om Hom te prys nie.  Jy sal Hom liefhê, omdat Hy jou eerste liefgehad het (1 Johannes 4:19).  Dit is niks minders as reg dat jy Hom so prys nie, want jy skuld Hom jou lewe (Romeine 12:1).

Toe my oupa op sy sterfbed was, het hy oor Jesus gesê:  ‘The world will never see that again.’  Hy het nie bedoel dat Jesus nie weer na die wêreld toe sal kom nie, maar eerder dat die wêreld nooit weer iemand so groot soos Jesus sal sien nie.  Samuel Porter Jones was ‘n Amerikaanse Metodiste prediker in die 1800’s.  Hy het die volgende bekende woorde geskryf.[5]

‘More than 2000 years ago there was a man born contrary to the laws of nature. He laid aside his purple robe for a peasant’s tunic.  He was rich, yet for our sake He became poor.  This man lived in poverty and was raised in obscurity.  He received no formal education and never possessed wealth or widespread influence.  He never traveled extensively.  He seldom crossed the boundary of the country in which He lived.  But this man’s life has changed the course of history.

'In infancy He startled a king.  In childhood He amazed religious scholars.  In manhood He ruled the course of nature – walked on stormy waves and hushed the raging sea to sleep.  He healed multitudes without medicine and made no charge for his services.  He never practiced psychiatry, yet He has healed more broken hearts than all the doctors far and near.  He never wrote a book, yet his life has inspired more books than any other man.  He never wrote a song, yet He has furnished the theme for more songs than all songwriters combined.  He never founded a college, but all the schools put together cannot boast of having as many students.  He never marshaled an army.  He never drafted a soldier or fired a gun.  Yet no leader ever had more rebels surrender to him without a shot fired.

'Herod could not kill Him.  Satan could not seduce Him.  His enemies could not destroy Him.  The grave could not hold Him.  After three days he rose from the dead, alive forevermore!  He is the ever-perfect One.  He is the Christ, the Son of the living God.  This man stands forth upon the highest pinnacle of heavenly glory, proclaimed by God, acknowledged by angels, adored by his people, and feared by devils as the risen Lord and Savior, Jesus Christ.’

[1] Wayne Grudem, Systematic Theology, pp.554-558, en N.R. Needham, 2000 Years of Christ’s Power: Part 1, pp.266-276

[2] Needham, pp.201-223

[3] Hierdie navorsing is gedoen deur Peter Stoner, ‘n wetenskap professor by Westmont College (http://sciencespeaks.dstoner.net/Christ_of_Prophecy.html#c9).

[4] Vir teksverwysings sien https://baptistekerkkemptonpark.wordpress.com/2013/10/09/21-bewyse-dat-jesus-die-messias-is/

[5] Crossway Uitgewers het dit in moderne Engels aangepas.

Kategorieë