Coram Deo Cover Image

Coming soon...

Leer meer van ons ryk

Geskiedenis

Die Baptistekerk Kemptonpark het 'n ryk geskiedenis wat teruggaan tot sy stigting. Ons gemeenskap het deur verskeie uitdagings en hoogtepunte gegaan, en dit het ons gevorm tot die gemeenskap wat ons vandag is.
Geskiedenis in datums

Ons Tydslyn

Christian group of people holding hands praying worship to believe and Bible on a wooden table for devotional or prayer meeting concept

Voorgestelde ABK-werk

Op 13 November 1963 is ’n belangrike vergadering by die Baptiste Seminarium in Kemptonpark gehou. By hierdie vergadering het ds. Wessel (W.J.) Venter van
Primrose Baptistekerk die Baptiste van Kemptonpark meegedeel dat sy gemeenteraad dit sou goedkeur as ’n ABK-werk in Kemptonpark begin word. Hierdie voorgestelde werk sou vir ’n proeftydperk van drie maande uitgetoets word voor ’n finale besluit oor afstigting van Primrose geneem sou word.

J.W. Albertse wat destyds ’n tweedejaar student was by die Seminarium, is gevra om Sondag eredienste en bidure waar te neem tydens die somervakansie. Die leiding van die gemeente is waargeneem deur ’n komitee wat alle sake sou hanteer: J. Grové (tesourier), F. van Vuuren (sekretaris) en mnre. Botha en Bothma. Dienste is gehou in een van die Seminarium se klaskamers.
13 November 1963
3 maande later
Young confident pastor of evangelical church explaining something to woman sitting in front of him during gathering after sermon

Proeftydperk Verby

Na afloop van die drie maandelange proeftydperk, is besluit dat die werk op Kemptonpark ’n takgemeente van Primrose sou word. Daar was 20 ingeskrewe lidmate. Die eerste persoon wat beroep is tot predikant van die nuwe werk, A.J. Erasmus, het die beroep bedank.
Father with his son participate at christian congregation worship

Gemeente Afgestig

Daar is op ’n volgende vergadering besluit dat die gemeente van die moedergemeente, Primrose sou afstig. Op 17 Mei 1964 het die Afrikaanse Baptistekerk Kemtponpark gestig met twintig lidmate op die register. Die nuwe gemeente het dr. J.D. Odendaal aangestel om reëlings te tref vir eredienste.
17 Mei 1964
25 Junie 1964
man in suit holding a bible in his arm on a black background

J.W. Albertse Beroep

Op 25 Junie 1964 beroep hulle vir J.W. Albertse (toe in sy derdejaar by die Seminarium) as predikant.
Vacant land next to some residential suburban houses

Grondkoop

Aanvanklik het die gemeente aansoek gedoen om ’n deel van die Seminariumgronde te koop om ’n kerk te bou. Die aansoek is van die hand gewys. In April 1965 is drie standplase in Commissionerstraat, oorkant Kreft Laerskool, gekoop vir die som van R4200-00. Die gemeente het ’n lening hiervoor gekry by die SA Permanente Bouvereniging.
April 1965
Maart 1966
Modern Chapel

Skoolsaal Eredienste

Gedurende Maart 1966 is toestemming verleen vir die gebruik van die skoolsaal van Laerskool Kreft vir eredienste en bidure. Die skool het van die klaskamers beskikbaar gestel vir die Sondagskool.
Sundown Church

Deure Geopen

Op 31 Januarie 1975 is die kerkgebou van die Afrikaanse Baptistekerk Kemptonpark in gebruik geneem. Ds. I.H. duP van der Walt het die deure amptelik vir die geleentheid oopgeluit.
31 Januarie 1975
Vandag
Christians and Bible study concept

50 Jaar se Bediening

Die Baptistekerk Kemtponpark is binne die bestek van 50 jaar bedien deur 10 predikante: J.W. Albertse, J.H.G. Raubenheimer, I.H. duP van der Walt, F.J. Pelser, W.J. Venter (ds. Venter is nie amptelik deur die gemeente beroep nie), C.J. Fourie, J.J. van der Hoven, Stephen Coertze, J.P. du Preez en I.E.J. Jefferies.