Coram Deo Cover Image

Coming soon...

11 December 2012

Wat soek Jesus vir kersfees?

Christmas gift questionmark“En nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek.  En kyk, die ster wat hulle in die Ooste gesien het, gaan voor hulle uit totdat hy kom en bly staan bo-oor die plek waar die Kindjie was. En toe hulle die ster sien, het hulle hul met baie groot blydskap verheug.  En hulle het in die huis gegaan en die Kindjie by Maria, sy moeder, gevind en neergeval en Hom hulde bewys.  Daarop maak hulle hul skatte oop en bring vir Hom geskenke: goud en wierook en mirre.  En omdat hulle in ‘n droom ‘n goddelike waarskuwing ontvang het om nie na Herodes terug te keer nie, het hulle met ‘n ander pad na hul land teruggegaan.” (Matteus 2:9-12).

 

In 'n ou Hallelujalied sing ons:  “Belehemster wil ook vir my na die Jesus-kind toe lei.”  Om dít te sing is nie heeltemal akkuraat nie.  Ons verstaan dat God se leiding deur die ster 'n unieke gebeure was (v.9-11), net soos wat Hy die Israeliete op 'n unieke wyse deur die wolk en vuurkolom deur die woestyn gelei het.  God lei ons nie vandag deur 'n ster na Jesus toe nie.  Sy Gees lei ons na Jesus toe deur iemand wat die evangelie aan ons bring.  En daarna is dit die Heilige Gees wat ons deur heilige begeertes lei, sodat ons selfsugtige en sondige begeertes neerlê (Galasiërs 5:16-26).  Hy lei ons deur gebed wanneer ons vra vir wysheid (Jakobus 1:5).  “Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie.  Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelykmaak.” (Spreuke 3:5-6).  Hy lei ons deur sy Woord wat 'n lig is vir ons pad en 'n lamp vir ons voet (Psalm 119:105).  Hy lei ons deur die vernuwing van ons denke, sodat ons die goeie en volmaakte wil van God kan ken (Romeine 12:2).  Dit is die Heilige Gees wat ons lei, soos die profeet sê:  “en jou ore sal ‘n woord agter jou hoor wat sê:  Dit is die weg, wandel daarop! wanneer julle regs of wanneer julle links wil gaan.” (Jesaja 30:21).

Dis nou genoeg gepraat van die ster.  Eintlik te veel.  In v.10 is die wyse manne nie bly oor die ster omdat dit vir hulle mooi was nie.  Hulle is bly omdat die ster hulle na Jesus toe gelei het.  Plaas die fokus op Jesus en nie op die ster nie.  Ons sal verseker mooi moet dink deur die woorde van die lied Betlehemster.  As ons fokus op die ster is wat ons na Jesus toe lei is dit goed.  Maar as ons die ster oorbeklemtoon is ons in die moeras van afgodery – pasop.

R.C. Sproul het vertel van 'n trokdrywer in die V.S.A. wat deur die verkeerspolisie afgetrek is omdat hy dronk bestuur het.  Die drywer van die trok het die polisie beamptes geswets en gevloek.  Die beamptes was omgekrap omdat die maksimum boete vir dronkbestuur $100 en 30 dae in die tronk was.  Hulle het toe in hierdie spesifieke staat se wetboek gevind dat 'n persoon wat God se naam laster tot 'n $100 beboet kan word en vir 30 dae tronk toe gaan.  Hulle was bly toe die trokdrywer vir 60 dae tronk toe is en 'n $200 boete gekry het.  Time tydskrif het 'n artikel gehad waarin hulle gewys het hoe primitief dit is dat enigiemand nog 'n wet sou hê waarin mense beboet word, omdat hulle die Here se naam ydelik gebruik!

Dis ons samelewing.  Mense het geen respek vir God en sy heilige Naam nie.  Ook in moderne aanbidding is daar nie meer eerbied en respek vir God nie.  Die wyse manne was anders.  Hulle het respek gehad vir Jesus.  Selfs in die teks sien ons hoe Matteus eerbied het vir Jesus.  Wanneer hy na die Kind en sy ma verwys, noem hy elke keer die kind eerste (v.11, 13-14, 20-21).  Dit is duidelik dat Jesus die belangrikste en sentrale figuur is.  Natuurlik is Jesus 'n mens (die kind met sy ma, v.11).  Maar die wyse manne aanbid Hom en wys dat Hy volkome God is (v.11).  So bevestig Matteus 14:33 dit:  “Toe kom die wat in die skuit was, en val voor Hom neer en sê:  Waarlik, U is die Seun van God!”  Die feit dat die wyse manne buig is 'n bewys van respek, vrees, eerbied, en erkenning dat die Kind van Betlehem hoër is as hulle.  Ons kan gerus hulle voorbeeld navolg.  Betoon respek vir God, sy dag, en sy Naam.  Doen dit in jou postuur wanneer jy Hom aanbid.  In die manier hoe jy tot Hom nader.  In jou woorde.  In die manier hoe jy sy Naam gebruik.  In jou sangstyl.  In die wyse waarop jy oor die waarheid van die Bybel praat:  met erns en nie alewig in grappe heilige dinge nie.  Dít is die tipe aanbidding wat Jesus vir kersfees soek, maar ook in jou hele lewe.

Wanneer jy 'n stamhoof in Afrika besoek moet jy geskenke saamneem.  So was dit met antieke konings.  Die koninging van Skeba het geskenke saamgevat toe sy vir Salomo besoek het (1 Konings 10:2, 10).  Die wyse manne het hulle beste vir die Koning van die konings gebring:  goud, wierook, en mirre (v.11).  Goud is 'n geskenk wat jy vir konings bring (let maar op hoe baie keer daar van goud gepraat word in die geskiedenis van koning Salomo.  Wierook is gemaak van 'n taai wit boomgom.  Hierdie geskenk fokus hoofsaaklik op Jesus se Godheid, want volgens Eksodus 30:1-10 is wierook aan God geoffer.  Mirre is gemaak uit die gom van 'n balsamboom of, volgens sommige, die cistus roos.  Dié geskenk wys vir ons dat Jesus mens is.  Mirre is in parfuum gebruik (Ester 2:12), het as pynmiddel gedien (Markus 15:23), en is ook by Jesus se begrafnis gebruik om sy liggaam te balsem (Johannes 19:39).  Puritein Thomas Watson reken dat hierdie geskenke nodig was vir die reis na Egipte:  “By his providence [God] sends wise men from the east, who bring costly gifts, gold, myrrh, and frankincense, and present them to Christ; and now [Mary] has enough to defray her charges in Egypt.” (A Body of Divinity; The Banner of Truth Trust; EDINBURGH; 1974; p.120).

Wanneer Jesus sy koninkryk vestig sal belangrike mense en konings weer geskenke vir Hom bring.  “Al u klere is mirre en alewee en kassie...” sing die psalmdigter vir die Messias (Psalm 45:9).  Salomo sê van die Messias op sy troon:  “Die konings van Tarsis en van die eilande sal geskenke aanbied, die konings van Skeba en Seba belasting aanbring.  Ja, al die konings sal hulle voor hom buig, al die nasies sal hom dien...Mag hy dan lewe! en mag hulle aan hom gee van die goud van Skeba en altyddeur vir hom bid; mag hulle die hele dag hom seën!” (Psalm 72:10-11, 15).  Jesaja profeet oor die toekomstige heerlikheid van Israel:  “‘n Menigte kamele sal jou oordek, die jong kamele van Mídian en Efa; hulle sal almal uit Skeba kom; hulle bring goud en wierook en verkondig met blydskap die roemryke dade van die Here.” (Jesaja 60:6).  In Johannes se visioen van die hemelse Jerusalem sien hy “...die konings van die aarde bring hulle heerlikheid en eer daarin...en hulle sal die heerlikheid en die eer van die nasies daarin bring.” (Openbaring 21:24, 26).

Bring jou beste vir die Koning.  Kom soos die wyse manne met jou geskenk – voorbereid om die Here te aanbid (v.11).  Hier is 'n lys van ten minste sewe geskenke wat Jesus vir kersfees soek.

  • Gee jouself.  Die Macedoniese Christene “het hulself eers aan die Here gegee” (2 Korintiërs 8:5).
  • Gee jou liggaam (Romeine 12:2).  Gebruik jou hande, voete, sintuie, en alles wat jy het om goed te doen (Romeine 6:13).
  • Gee jou geld.  “Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het ‘n blymoedige gewer lief.” (2 Korintiërs 9:7).
  • Gee jou diens.  Paulus sê van Epafroditus:  “Want ter wille van die werk van Christus het hy tot naby die dood gekom en sy lewe gewaag...” (Filippense 2:30).
  • Gee jou lof en dank.  “Die een wat dank offer, eer My...” (Psalm 50:23).  “Laat ons dan gedurig deur Hom aan God ‘n lofoffer bring, dit is die vrug van die lippe wat sy Naam bely.” (Hebreërs 13:15).
  • Gee goeie werke en mededeelsaamheid.  “Vergeet die weldadigheid en mededeelsaamheid nie, want God het ‘n welbehae aan sulke offers.” (Hebreërs 13:16).
  • Gee gebed.  “en toe Hy die boek neem, val die vier lewende wesens en die vier en twintig ouderlinge voor die Lam neer, elkeen met siters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is.” (Openbaring 5:8).  “En ‘n ander engel het gekom en met ‘n goue wierookbak by die altaar gaan staan, en baie reukwerk is aan hom gegee, om dit met die gebede van al die heiliges op die goue altaar voor die troon te lê; en die rook van die reukwerk het met die gebede van die heiliges uit die hand van die engel opgegaan voor God.  En die engel het die wierookbak geneem en dit met vuur van die altaar volgemaak en dit op die aarde gegooi; en daar het stemme gekom en donderslae en weerligte en aardbewing.” (Openbaring 8:3-5).

'n Predikant het een aand na die erediens sy i-pod en beursie op die nagmaaltafel neergesit toe hy met gemeentemense gesels.  Toe hy klaar gesels het en omdraai was sy besittings weg.  Hy was baie ontsteld omdat iemand in die kerk sy goed sou steel.  Daardie nag het hy gedroom hoe 'n spesifieke jong meisie die goed steel.  Toe hy die oggend wakker word het hy na die mense se huis toe gegaan en vir sy goed gevra.  Die meisie het dit aan hom terugbesorg.

Daar is verskeie Bybefigure met wie God in drome gepraat het:  Abimeleg in Genesis 20, Jakob, Laban, Josef, Farao, die profete (Numeri 12:6), Salomo, Daniël, Nebukadnesar, en Maria se man Josef.  Die wyse manne het in Betlehem oornag (seker by die huis waar Jesus was).  God het hulle in 'n droom gewaarsku toe hulle slaap (v.12).  “In die droom, in ‘n naggesig, as diepe slaap op die mense val, tydens sluimeringe op die bed, dan open Hy die oor van die mense, en Hy druk die seël op die waarskuwing aan hulle” (Job 33:15-16).  God het vir die wyse manne gesê dat Herodes vir Jesus wou doodmaak.  Hulle het toe met 'n ompad teruggegaan na hulle land toe (v.12, dáár het hulle ongetwyfeld die goeie nuus van Jesus se geboorte met ander gedeel).  Praat God nog deur drome vandag?  Miskien.  Maar moenie jou lewe volgens jou drome inrig nie, “Want soos daar baie drome is, so is daar ook nietige woorde in menigte, maar vrees God!” (Prediker 5:6).  Die Hebreërskrywer sê:  “Nadat God baiekeer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun” (Hebreërs 1:1).  Fokus op Jesus en sy Woord.  Leef vir Hom en volgens sy Woord.  Dit is die beste geskenk wat jy vir Hom kan gee hierdie kersfees.

Kategorieë