Coram Deo Cover Image

Coming soon...

6 October 2013

Wat om te verwag noudat Jesus langs God sit

Lion

1 Van Dawid.  ‘n Psalm.  Die HERE het tot my Here gespreek:  Sit aan my regterhand, totdat Ek u vyande maak ‘n voetbank vir u voete. 2 U magtige septer sal die HERE uitstrek uit Sion en sê:  Heers te midde van u vyande. 3 U volk sal baie gewillig wees op die dag van u krygsmag; in heilige feesgewade, uit die moederskoot van die dageraad sal vir U wees die dou van u jong manskappe. 4 Die HERE het gesweer, en dit sal Hom nie berou nie:  U is priester vir ewig volgens die orde van Melgisédek. 5 Die Here aan u regterhand verbrysel konings op die dag van sy toorn. 6 Hy sal ‘n strafgerig hou onder die nasies; Hy maak dit vol dooie liggame; Hy verbrysel ‘n hoof oor ‘n groot land. 7 Uit die stroom sal Hy drink op die pad; daarom sal Hy die hoof ophef.” (Psalm 110).

Die Messias as Koning (v.1-3)

Adonai is die mees verhewe titel vir God in die Ou Testament.  Jahwe is sy Naam.  In v.1 van hierdie Psalm sê Jahwe vir Adonai:  “Sit aan my regterhand, totdat Ek u vyande maak ‘n voetbank vir u voete.”  Uit ander tekste is dit duidelik dat Jahwe en Adonai dieselfde God is, maar volgens hierdie Psalm het ons te doen met twee verskillende Persone.  Die Nuwe Testament leer vir ons dat hierdie 'n verwysing is na Jesus wat aan die regterhand van sy Vader sit (cf. Matteus 22:41-46).  Die feit dat Jesus aan God se regterhand sit (v.1) wys vir ons verskillende dinge:

[1] Jesus is die Seun van God en Seun van die mens.  “Maar Jesus het stilgebly.  En die hoëpriester antwoord en sê vir Hom:  Ek besweer U by die lewende God dat U vir ons sê of U die Christus, die Seun van God, is?  Jesus antwoord hom:  U het dit gesê.  Maar Ek sê vir u almal:  Van nou af sal u die Seun van die mens sien sit aan die regterhand van die krag van God en kom op die wolke van die hemel.” (Matteus 26:64).

[2] Jesus het opgestaan uit die dood en opgevaar hemel toe.  “Nadat Hy dan deur die regterhand van God verhoog is en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het Hy dít uitgestort, wat julle nou sien en hoor.  Want Dawid het nie in die hemele opgevaar nie, maar hy self sê:  Die Here het gespreek tot my Here: Sit aan my regterhand totdat Ek u vyande gemaak het ‘n voetbank van u voete.  Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat God Hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het.” (Handelinge 2:33-36).  “wat Hy gewerk het in Christus toe Hy Hom uit die dode opgewek het en Hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele” (Efesiërs 1:20).  “As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit.” (Kolossense 3:1).

[3] Jesus is verhewe bo die engele.  “En aan watter een van die engele het Hy ooit gesê: Sit aan my regterhand totdat Ek u vyande gemaak het ‘n voetbank van u voete?” (Hebreërs 1:13).

As 'n jagter 'n leeu geskiet het sit hy sy voet op die dier.  Josua het vir die leiers van Israel gesê om hulle voete op die oorwonne konings se nekke te sit (Josua 10:24).  Sisera het gesterf tussen Jael se voete (Rigters 5:27).  Net so sal Jahwe die Messias se vyande aan sy voete onderwerp (v.1).  “Ek het hulle verbrysel, sodat hulle nie kon opstaan nie; hulle het geval onder my voete.” (18:39).  God het belowe dat Jesus Satan se kop onder sy voete sal vermorsel (Genesis 3:15).  Petrus sê dat die hemelse magte en kragte aan Jesus se voete onderwerp is (1 Petrus 3:22).  En dan is daar 'n laaste vyand aan sy voete onderwerp moet word:  “Want Hy moet as koning heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het.  Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood.” (1 Korintiërs 15:25-26).

Jy kan v.1 gebruik om vir Joodse vriende en kollegas te bewys dat Jesus die Messias is.  Die Nuwe Testament sê herhaaldelik vir ons dat Hy aan die regterhand van God sit (soos Romeine 8:34).

Die Amerikaanse president regeer vanuit die Withuis in Washington D.C.  Die Messias regeer vanuit sy ‘hoofkwartiere’ in Sion of Jerusalem (v.2).  Hy sal met geregtigheid regeer en die nasies wat teen Hom rebelleer met 'n ystersepter verpletter:  “U magtige septer sal die HERE uitstrek uit Sion en sê:  Heers te midde van u vyande.” (v.2).  “U sal hulle verpletter met ‘n ysterstaf, U sal hulle stukkend slaan soos ‘n erdepot.” (2:9).  “U troon, o God, is vir ewig en altyd; die septer van u koninkryk is ‘n regverdige septer.” (45:7).  Die Messias sal met mag regeer van see tot see:  “En hy sal heers van see tot see en van die Rivier tot by die eindes van die aarde.” (72:8).  Daniël 7:13-14 sê:  “Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het Een gekom soos die Seun van ‘n mens, en Hy het gekom tot by die Oue van dae, en hulle het Hom nader gebring voor Hom.  En aan Hom is gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en nasies en tale het Hom vereer; sy heerskappy is ‘n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie.”

Buig jy jou knie voor die Messias?  Gehoorsaam jy Hom in jou lewe?  Jou lot sal verskriklik wees as jy rebelleer.  God is bereid om jou te vergewe as jy glo dat Jesus die ewige God is wat mens geword het; as jy glo dat Hy die wet volmaak onderhou het en namens sondaars die straf gedra het aan die kruis; as jy glo dat Hy begrawe is en opgestaan het uit die dood; as jy jou sonde haat en ophou daarmee; as jy geheel en al op Hom vertrou om jou te red.

In die ou regime was elke man verplig om vir twee jaar weermag toe te gaan.  In Jesus se weermag word niemand gedwing nie.  Almal wat in sy weermag dien is vrywillig daar.  Hulle het nuwe harte ontvang en wil in sy diens staan (v.3).  In Paulus se woorde:  “Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as ‘n lewende, heilige en aan God welgevallige offer dit is julle redelike godsdiens.” (Romeine 12:1).  Die priesters met hulle heilige klere was soms in die voorste linies (2 Kronieke 15:21).  Net so het almal in Jesus se weermag heilige klere aan (v.3).  Openbaring 19:8, 14 sê:  “En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges...En die leërs in die hemel het Hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne.”  Die Messias wat voor ons mars is vir ewig jonk en sterk soos iemand wat verkwik is met die môre-dou:  “uit die moederskoot van die dageraad sal vir U wees die dou van u jong manskappe.” (v.3, kontrasteer Hosea 6:4).

Die Messias as Priester (v.4)

Abram het met 318 manne sy en Lot se vyande verslaan.  Toe hy van die slagveld af terugkom het Melgisedek, die koning van Salem (Jerusalem) hom tegemoet gekom.  Melgisedek het vir hom brood en wyn gebring en hom geseën.  Abram het vir hom 'n tiende van al die buit gegee (Genesis 14:18-20).

Dit is al wat ons uit die Ou Testament van Melgisedek weet.  Die Nuwe Testament leer vir ons dat Melgisedek se naam ‘koning van geregtigheid’ beteken.  Salem beteken ‘vrede’ en daarom is hy ook die koning van vrede.  Ons leer ook dat hy 'n priester van die Allerhoogste God is (sien Hebreërs 5:4-6, 10, 7:1-3).  Volgens God se bepaling is die Messias ook 'n priester-koning volgens die priester-orde van Melgisedek (cf. Sagaria 6:13).  God het met 'n ewige belofte gesweer dat dit so moet wees (v.4, Hebreërs 7) – en God kan nie lieg nie (Numeri 23:19).  Die feit dat Jesus aan God se regterhand sit, wys vir ons dat Hy die werk van versoening voltooi het.  Die Hebreërskrywer sê:  “En elke priester staan wel dag vir dag om die diens waar te neem en dikwels dieselfde slagoffers te bring wat tog nooit die sondes kan wegneem nie; maar Hy het, nadat Hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God en wag nou verder totdat sy vyande gemaak is ‘n voetbank van sy voete.” (Hebreërs 10:11-13, eie beklemtoning).

Ons het ten minste sewe voorregte noudat Jesus ons Hoëpriester is:

[1] Ons sal gered word en volhard tot die einde toe.  “Wie is dit wat veroordeel?  Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree.” (Romeine 8:34).  Die hele Romeine 8 gaan oor die volharding van ware gelowiges.  Hierdie vers bevestig dat Jesus vir sy uitverkorenes intree (cf. Romeine 8:33), en dat hulle finaal verlos sal word.  Hebreërs 7:25 sê:  “Daarom kan Hy ook volkome red die wat deur Hom tot God gaan, omdat Hy altyd leef om vir hulle in te tree.”  Ons kan seker wees van ons redding.  Omdat Jesus ons ohHoëpriester is, het hy die borg geword van 'n beter verbond (Hebreërs 7:21-22).  “ons [het] 'n groot Priester oor die huis van God...laat ons toetree met ‘n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid, die harte deur besprenkeling gereinig van ‘n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water.” (Hebreërs 10:22).  Met Jesus aan God se regterhand kan jy verseker weet dat God jou in sy teenwoordigheid sal ontvang.

[2] Jou sonde is vergewe en jy sal dit oorwin.  “Want deur een offer het Hy vir altyd volmaak die wat geheilig word.” (Hebreërs 10:14).  Indien jou sonde nie oorwin word nie, was Jesus se werk as Hoëpriester onvoldoende.

[3] God sal ons vertroos in lyding.  Romeine 8:34 staan in die konteks van Christene wat lyding en vervolging ervaar.  Omdat Jesus vir ons intree (dit is immers wat priesters doen) kan ons die lyding verduur.

[4] Jy kan vrymoedigheid hê in gebed.  Jesus is die Hoëpriester deur wie jy kom, en omdat Hy 'n volmaakte Hoëpriester is, sal God jou gebede aanneem (Hebreërs 4:15-16, 10:22).

[5] Jy kan antwoorde op gebed verwag.  God het Jesus se offer aangeneem.  Daarom sal Hy jou gebede deur Jesus beantwoord (Hebreërs 4:16).

[6] Jesus het self 'n mens geword en in ons menslike swakheid gedeel.  Daarom kan Hy medelye hê met sy kinders (Hebreërs 4:15).

[7] Deur Jesus is jou diens aanneemlik vir God.  Die offers wat jy bring is aanvaarbaar vir die Here:  “Laat ons dan gedurig deur Hom aan God ‘n lofoffer bring, dit is die vrug van die lippe wat sy Naam bely.  Vergeet die weldadigheid en mededeelsaamheid nie, want God het ‘n welbehae aan sulke offers.” (Hebreërs 13:15-16).

Die Messias as Regter (v.5-7)

Nebukadnesar het gedroom van 'n groot standbeeld met 'n kop van goud, 'n bors en arms van silwer, heupe en bo-bene van brons, bene van yster, en voete van yster en klei.  'n Klip wat deur geen mens uitgekap is nie, het uit die hemel geval en die hele standbeeld tot stof verpletter.  Die klip groei en groei en groei, totdat dit 'n berg word wat die hele aarde vul.  Daniël interpreteer die droom:  die goue kop is die Babiloniese ryk, die silwer bors en arms is die Medo-Persiese ryk, die brons heupe en bo-bene is die Grieke, die yster bene is die Romeinse ryk.  Die voete van yster en klei wys dat hierdie ryk verdeeld sal wees.  Die klip is die Koninkryk van die Messias.  Hy sal al die ander koninkryke vernietig, sodat daar niks van hulle oorbly nie.  Die Messias se Ryk sal verder en verder versprei, totdat die hele aarde aan Hom onderwerp word.  In Daniël se woorde:

“Maar in die dae van dié konings sal die God van die hemel ‘n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie, en die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie; dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar ‘n einde aan maak, maar self sal dit vir ewig bestaan—net soos u gesien het dat sonder toedoen van mensehande ‘n klip van die berg af losgeraak het wat die yster, die koper, die klei, die silwer en die goud verbrysel het.  Die grote God het aan die koning bekend gemaak wat hierna sal gebeur; en die droom is waar en sy uitlegging betroubaar.” (Daniël 2:44-45).

Dawid loof Jahwe vir die oordeel van die Messias aan sy regterhand (v.5, 1).  Hy sal konings verpletter op die dag van sy toorn (v.5).  In 'n ander Psalm oor die Messias sê Dawid:  “Wees dan nou verstandig, o konings; laat julle waarsku, o regters van die aarde!  Dien die HERE met vrees, en juig met bewing.  Kus die Seun, dat Hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie; want gou kan sy toorn ontvlam.  Welgeluksalig is almal wat by Hom skuil!” (2:10-12).  In Openbaring lees ons hoe die konings van die aarde aan Hom onderwerp word:  “en die konings van die aarde en die grotes en die rykes en die owerstes oor duisend en die magtiges en al die slawe en al die vrymense het hulle weggesteek in die spelonke en in die rotse van die berge, en vir die berge en die rotse gesê:  Val op ons en verberg ons vir die aangesig van Hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die Lam; want die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan?” (Openbaring 6:15-17).  “En die sewende engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat sê:  Die koninkryke van die wêreld het die eiendom van onse Here geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid.” (Openbaring 11:15).  Jesus is immers die Koning van die konings (Openbaring 19:16).

Volgens v.6 sal Jesus die nasies straf (cf. 2:8-9).  Jesus het gesê:  “en voor Hom sal al die nasies versamel word, en Hy sal hulle van mekaar afskei soos die herder die skape van die bokke afskei” (Matteus 25:32).  God sal die lyke van sy vyande oor die aarde verstrooi:  “Hy maak dit vol dooie liggame” (v.6).  “En ek het een engel sien staan in die son; en hy het met ‘n groot stem uitgeroep en vir al die voëls gesê wat in die middel van die lug vlieg:  Kom hierheen en versamel julle tot die maaltyd van die grote God, dat julle kan eet die vlees van konings en die vlees van owerstes oor duisend en die vlees van sterkes en die vlees van perde en van die wat daarop sit, en die vlees van almal, vrymense sowel as slawe, klein sowel as groot.” (Openbaring 19:17-18).  Wees verseker dat God ook ons nasie sal straf vir ons rassisme, moord, homoseksuele huwelike en sonde, vals lering, haat vir die evangelie, dronkenskap, dwelmhandel en -verslawing, prostitusie, egskeiding, materialisme, verkragting, aborsie, korrupsie in die regering, die afgod wat ons van sport maak, en baie ander sondes.

Die Messias sal die hoof [enkelvoud in die Hebreeus] oor die aarde verbrysel (v.6).  Wie is hierdie hoof?  Die Antichris?  Satan?  Ek dink dadelik aan Genesis 3:15 wanneer ek lees van 'n hoof wat verbrysel word:  Jesus sal Satan se hoof verbrysel.

'n Soldaat wat 'n vyand agterna sit, stop by 'n stroom, raak verfris, en baklei verder totdat hy oorwin het.  Net so sal die Messias verfris raak en aanhou stry totdat Hy oorwin het (v.7).  Hy sal as Regter sit om sy vyande te oordeel (v.1, 5-7).  Sy oordeel word in Romeine 2:1-11 beskryf as 'n oordeel waarin niemand verskoon sal word nie.  Die oordeel is seker.  Hy oordeel regverdig.  Die oordeel sal verskriklik wees.  Sy vyande sal sy heerlikheid sien en vreesbevange wees.  Jesus sit reeds as Koning langs sy Vader (v.1).  Wees maar verseker dat die ander dinge wat in hierdie Psalm beskryf word oppad is.

Kategorieë