Coram Deo Cover Image

Coming soon...

8 February 2014

Wat is die Heilige Gees se belangrikste bediening?

Dove and cross

Handelinge 2:1-47

Is dit om Christene instaat te stel om in tale te kan praat of om ander wonderlike gawes te kan beoefen?  Is dit om jou te help om in oorwinning oor sonde te kan lewe; om heilig te wees?  Is dit om herlewing te gee?  Is dit om in Christene se gedagtes te fluister en vir hulle leiding te gee?  Is dit om ongelowiges te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel?  Wat sê Handelinge 2?

Ervaring? (v.1-13)

Dis Pinksterdag (v.1).  Tydens hierdie Fees het die Israeliete die eerste koringoes vir die Here gebring (Eksodus 34:22, Deuteronomium 16:9).  As jy die Here met jou eerste oes geëer het, sou Hy vir jou reën en 'n goeie koringseisoen gegee het.  Dis 'n Ou Testamentiese beginsel:  “Vereer die HERE uit jou goed en uit die eerstelinge van al jou inkomste; dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou parskuipe oorloop van mos.” (Spreuke 3:9-10).  In Handelinge 2 sien ons die vervulling van Pinkster toe die Gees uitgestort word soos reën (v.1-3, 33).  Onder Petrus se prediking was daar 'n ‘oes’ van 3000 bekerings (v.41).  Volgens v.5, 14, 22, 36 preek Petrus vir Jode.  Húlle is dan die eerstevrug van die ‘oes’, en waarborg dat daar 'n verdere ‘oes’ onder die heidene sal wees (Jakobus 1:1, 18, Openbaring 7:9).  As teken hiervan gee die Heilige Gees vir die dissipels die vermoeë om sonder taalklasse die tale van heiden nasies te praat (v.4-13).  By die toring van Babel het God gemaak dat mense in verskillende tale praat, en so die nasies geskei (Genesis 11).  In Handelinge 2 praat die dissipels in ander tale as teken dat die evangelie alle nasies en tale in Christus sal verenig (v.11-12, Openbaring 5:9).

Dis waar dat hierdie gawe deur die Heilige Gees gegee is.  Maar as jy sulke en ander ervarings oorbeklemtoon, bestaan die volgende gevare:

  • Party kerke sing dieselfde lied 14 keer oor (byna soos 'n Hindu mantra), omdat hulle 'n emosionele ervaring soek.
  • Christene wil graag 'n ervaring hê, en val dan vir onbybelse ondervindings soos ‘val in die Gees’.
  • Party mense sal vir 60 of 90 dae vas om 'n ervaring te hê.  In die proses gebeur dit soms dat hulle geestelik en fisies beskadig word.
  • Sommige pastore wil hulle mense leer om in tale te praat:  ‘Gaan huis toe en begin net praat.  Die Heilige Gees sal jou tong losmaak.  Sê Praise the Lord 800 keer, totdat jy in tale praat’.  Mense wat 'n ervaring oorbeklemtoon val daarvoor.  Hulle vergeet skoon dat die dissipels in Handelinge 2 nie ‘geleer’ het om in tale te praat nie.  Hulle het dit nie eers verwag nie (v.4).
  • Ander mense brand kerse of speel sagte ‘worship’ musiek in die agtergrond om 'n geestelike ervaring te kry.

Wat help geestelike musiek as jy nie die woorde kan hoor nie, of tale as jy dit nie verstaan nie?  Die Skrif verdoem ervarings waarin jou verstand onbetrokke is:  “Want as ek in ‘n taal bid, dan bid my gees, maar my verstand is onvrugbaar.  Hoe staan die saak dan?  Ek sal met die gees bid, maar ek sal ook met die verstand bid.  Ek sal met die gees psalmsing, maar ek sal ook met die verstand psalmsing.” (1 Korintiërs 14:14-15).  Om emosionele en geestelike ervarings te hê sonder dat jou verstand betrokke is, het meer ooreenkomste met Hinduïsme as met Bybelse Christenskap.  Mense wat ervaring oorbeklemtoon verwar maklik emosionalisme met die Heilige Gees.  Hulle onderskei dikwels nie tussen die Heilige Gees en Satan wat homself voordoen as 'n engel van die lig nie.  Hulle doen selfs absurde dinge (soos om gras te eet) en sê dat die Heilige Gees vir hulle gesê het om dit te doen.  Hulle staan die gevaar om die Bybel te verwaarloos, ‘want wie het nou die Bybel nodig as die Heilige Gees direk met my praat?’  Hulle verval in geestelike hoogmoed, en dink hulle is meer geestelik as ander.  Hulle vergeet dat hulle geestelike ervaring (gawe) niks is sonder liefde nie (1 Korintiërs 13:1-3).

Woorde? (v.14-36)

Die Ou Testament het voorspel dat God sy Gees in Jerusalem sou uitstort, kort voordat Hy die stad sou oordeel (die oordeel sou kom, omdat hulle hul Messias gekruisig het, cf. v.16-21, 23, 36).  In 70 n.C. is Jerusalem deur die Romeine verwoes.  Die vermoeë om in ander tale te spreek was 'n teken dat hierdie oordeel oppad was.  Reeds deur Moses het God sy rebelse volk gewaarsku:  “Die HERE sal teen jou ‘n nasie bring van ver, van die einde van die aarde af, soos ‘n arend vlieg—’n nasie wie se taal jy nie verstaan nie” (Deuteronomium 28:49).  Jesaja sê:  “Ja, Hy sal deur lippe wat hakkel, en deur ‘n vreemde tong met hierdie volk spreek” (Jesaja 28:11).  En Jeremia:  “Kyk, Ek bring oor julle ‘n nasie van ver af, o huis van Israel, spreek die HERE; ‘n eeue-oue nasie is dit, ‘n nasie van ouds af, ‘n nasie waarvan jy die taal nie ken en jy nie verstaan wat hulle praat nie.” (Jeremia 5:15).  Wanneer Paulus in 1 Korintiërs 14:21-22 die gawe van tale bespreek, haal hy Jesaja 28 aan:  “In die wet is geskrywe:  Ek sal deur mense van ander tale en deur ander lippe tot hierdie volk spreek, en ook so sal hulle na My nie luister nie, sê die Here.  Die tale is dus ‘n teken nie vir die gelowiges nie, maar vir die ongelowiges; die profesie egter is nie vir die ongelowiges nie, maar vir die gelowiges.”  Paulus self sê dat tale 'n teken is vir die hardkoppige en ongelowige Jode wat hulle Messias verwerp het; 'n teken dat God die evangelie van sy volk af gaan wegneem, hulle stad gaan vernietig, en die goeie nuus na ander tale toe gaan stuur.  Die Jode wat hulle bekeer en Psalm 16, 110 geglo het (Jesus het opgestaan en opgevaar, Hy is die Messias, cf. v.22-36), wat die Here aangeroep het vir genade, sou gered word en nie saam met die res geoordeel word nie (v.21, 40b).

Dis wonderlik dat die Gees die Ou Testament so akkuraat geïnspireer het, en vir predikers (soos Petrus) die vermoeë gee om dit duidelik uit te lê en toe te pas.  Moet egter nie dink dat mooi woorde in die kansel die Heilige Gees se belangrikste bediening is nie.  As jy dít oorbeklemtoon sal jy fokus op die elegante woorde en preekstyl, eerder as op die preekinhoud en op wat die Here wil hê jy moet doen.  Jy sal 'n kritiese hoorder word.  Of híér is wat met jou sal gebeur:

“During the 1880’s a group of American ministers visited England, prompted especially by a desire to hear some of the celebrated preachers of that land.  On a Sunday morning they attended the City Temple where Dr. Joseph Parker was the pastor.  Some 2000 people filled the building, and Parker’s forceful personality dominated the service.  His voice was commanding, his language descriptive, his imagination lively, and his manner animated.  The sermon was Scriptural, the congregation hung upon his words, and the Americans came away saying, ‘What a wonderful preacher is Joseph Parker!’  In the evening they went to hear Spurgeon at the Metropolitan Tabernacle.  The building was much larger than the City Temple, and the congregation was more than twice the size.  Spurgeon’s voice was much more expressive and moving and his oratory noticably superior.  But they soon forgot all about the great building, the immense congregation, and the magnificent voice.  They even overlooked their intention to compare the various features of the two preachers, and when the service was over they found themselves saying, ‘What a wonderful Savior is Jesus Christ!’” (Spurgeon:  A New Biography, Arnold Dallimore, The Banner of Truth Trust, EDINBURGH, 1985, p.216).

Bekering? (v.37-41)

Die Heilige Gees het die hoorders se harte verlig om Petrus se woorde te verstaan en het hulle van sonde oortuig (v.37).  God het hulle na Homself toe geroep (v.39).  Wat was die reaksie?  3000 sondaars het hulle bekeer, geglo dat Jesus die Christus is, en Hom as Here gehoorsaam deur gedoop te word (v.36-38).  Anders as die Christene in v.1-4, het hulle op die oomblik van hulle redding die Heilige Gees ontvang (v.39, cf. 1 Korintiërs 12:13, Titus 3:5-6).  Die teks dui ook aan dat hulle nie in tale gepraat het soos die dissipels in v.1-13 nie.

Bekering is duidelik die werk van die Heilige Gees.  Maar ons kan dit oorbeklemtoon as die primêre bediening van die Heilige Gees.  Wie dít doen sal jy depressief word as hy nie elke Sondag bekerings sien nie.  Dalk wend jy jou dan tot menslike tegnieke soos altar calls of die sondaarsgebed.  Jy sal enigiets doen om kits ‘bekerings’ te verseker.  Jy mag ook jou huidige kerk verlaat vir 'n kerk wat elke Sondag bekering preek.  Jy sal elke Sondag Efesiërs 1-3-tipe preke wil hoor, en nooit uitkom by Efesiërs 4-6 praktiese-Christenskap-preke nie.  Die Hebreërskrywer waarsku:  “Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan sonder om weer die fondament te lê van die bekering uit dooie werke en van die geloof in God, van die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel.”  (Hebreërs 6:1-2).  Uiteindelik word jy die tipe Christen wat sê:  ‘Herlewing of niks!’  So verag jy dan die normale werking van die Heilige Gees.

Groei? (v.42-47)

Die nuwe bekeerlinge het hulleself toegewy aan Bybelse lering, geestelike gemeenskap, die sakramente en gebed (v.42).  Soos wat hulle geestelik gegroei het, het hulle met mekaar gedeel (v.44-46), en toe hulle met mekaar gedeel het, het hulle onderlinge liefde ongelowiges getrek (Johannes 13:35, 17:21), en het hulle in getalle gegroei (v.47). 

Maar geestelike- en getallegroei is nie die Heilige Gees se belangrikste bediening nie.  As jy groei oorbeklemtoon sal jy enigiets doen dat die kerk moet groei – jy sal selfs die evangelie afwater, sodat meer mense moet kom.  Moenie eers dink dat geestelike groei die Heilige Gees se hooftaak is nie.  As jy dít glo sal jy te veel introspeksie doen, en sodoende selfgefokus raak.  Of jy sal passief rondsit, omdat dit ‘die Heilige Gees se werk is om my te laat groei’.

Wat is dan die Heilige Gees se belangrikste bediening?  Dit is om Jesus te verheerlik en sy teenwoordigheid in ons harte te bemiddel (Johannes 14:23, 16:14).  Deur die Heilige Gees hou Jesus aan om ons te leer en onder ons te werk (1:1).  Die uitstorting van die Heilige Gees bewys vir ons dat Jesus opgestaan het, opgevaar het, aan die regterhand van God sit, en die Gees vir ons gegee het (v.33, 36).  Dit sou vir die Jode bewys dat Jesus die Messias is.

Wat dink jy van hierdie stelling:  ‘As jy gered is sál jy die Here dien, maar jy is nie primêr gered om te dien nie’ (Stuart Olyott)?  Ek glo dis reg.  Die Bybel sê dat ons geroep is om gemeenskap met Jesus te hê; dat ons gered is tot lof van sy heerlikheid (1 Korintiërs 1:9, Efesiërs 1:6, 12, 14).  Maak die Heilige Gees se prioriteit joune.

Kategorieë