Psalm 19:8-15

Ek gaan vandag afwyk van die gewone. Ek gaan nie die teks vir jou uitlê, of alles sê wat ek moontlik daaroor kán sê nie. Ek het besluit om eerder saam met jou deur die teks te werk. Ek gaan met ander woorde Ps. 19:8-15 as ’n oefening gebruik om jou te help om in jou persoonlike stiltetyd effektief om te gaan met God se Woord. Volgende keer sal ons kyk na gebed.

Voor ek begin, wil ek kortliks wys dat die Woord so belangrik is vir jou siel soos kos, water, en suurstof vir jou liggaam (Job 23:12, Matt. 4:4). Jy het God se Woord nodig vir redding (Rom. 10:13-17, 1Pet. 1:23, 25). Jy het dit ook nodig vir geestelike groei (Joh. 17:17, 2Tim. 3:16-17, 1Pet. 2:2). Omdat jy dit so nodig het, moet jy jouself dissiplineer om tyd in die Woord te hê (1Tim. 4:7). Bely enige traagheid as jy verslap het. Kies vir jou ’n tyd en ’n plek om stil te raak (Gen. 24:63, Ps. 55:18, 119:62, 147-8, 164, Dan. 6:10, Mark. 1:35, Luk. 6:12). Bid ook dat die Here jou oë sal open om die wonders in sy Woord raak te sien (Ps. 119:18). Volg dan die onderstaande vyf stappe wanneer jy na God se Woord toe kom.

1. Lees

Wyle Martin Holdt het baie gebid. Aan die einde van sy lewe egter het hy gesê dat hy meer tyd in die Woord sou spandeer het as hy sy lewe kon oor hê. In die laaste jaar of wat van sy lewe, het hy 30 hoofstukke per dag in die Bybel gelees. Hy het besef dat dit baie belangrik is om die Bybel te lees. Eintlik het hy maar net Jesus se lering gevolg. Volgens Jesus het die Joodse leiers verkeerd gelewe, omdat hulle die Bybel nie noukeurig genoeg gelees het nie: “Het julle nie gelees nie…?” (Matt. 12:3, 5, 19:4, 22:31).

Om die meeste voordeel uit jou lees van die Skrifte te kry, moet jy dit daagliks doen (Jes. 50:4). Ek sou voorstel dat jy Robert Murray McCheyne se rooster gebruik. Jy kan dit by die volgende skakel aflaai: https://www.mcheyne.info/calendar.pdf

Volgens hierdie rooster kan jy binne ’n jaar die Nuwe Testament en Psalms twee keer deurlees en die Ou Testament een keer. D.A. Carson het McCheyne se rooster aangepas, sodat jy net twee hoofstukke per dag lees in plaas van vier.

Dalk sê jy: ‘Of ek nou die Bybel lees, of nie—dit maak nie ’n verskil in my lewe nie. Buitendien onthou ek te min as ek nét die Bybel lees.’ Laat ek op drie maniere reageer:

Eerstens kan jy jouself met die Bybel deurdrenk as jy ’n slegte geheue het. Vat ’n kort boek soos Filippense en lees dit elke dag vir ’n hele maand. As jy dit getrou doen, sal jy binne ’n maand 30 keer deur Filippense lees! As jy klaar is met Filippense, vat Kolossense. En dan 1Tessalonisense. Binne drie maande het jy 30 keer deur elkeen van hierdie boeke gelees! Ek kan jou waarborg dat jy baie sal leer en onthou.

Tweedens wil ek sê dat jy meer onthou as wat jy besef. Ek lees op die oomblik ’n boek oor gebed wat ek 15 jaar gelede gelees het. Ek het op illustrasies afgekom wat ek gedink het my eie is! Ek het skoon vergeet waar ek dit geleer het. Net so is dit met die Bybel: selfs as jy dink dat jy nie so goed onthou nie is jy tóg besig om in te neem. Volgens J.C. Ryle is die Bybel se effek op ’n gelowige so onsigbaar soos die maan se effek op die aarde, of soos die effek van suurstof op jou longe, of soos doudruppels wat op die gras vorm. ‘Settle it down in your mind as an established rule, that, whether you feel it at the moment or not, you are inhaling spiritual health by reading the Bible, and insensibly becoming more strong.’1

Derdens help dit jou om die geheelbeeld te sien as jy groter dele van die Bybel lees eerder as om net enkele verse te bestudeer. Jy sien met ander woorde ’n lugfoto van die dorp eerder as net ’n individuele straat, of huis. Daarom kan dit jou ook help om ’n audio Bybel in jou kar te luister as jy baie ure op die pad spandeer. The Bible Project se videos is ook baie goed, omdat dit jou help om die breër konteks van ’n Bybelboek, of -tema raak te sien. Besoek gerus die volgende skakel: https://bibleproject.com/explore/

Kom ons pas die lees-beginsel toe op Ps. 19:8-15:

8 Die wet van die Here is volmaak:

dit verkwik die siel;

die getuienis van die Here is gewis:

dit gee wysheid aan die eenvoudige.

9 Die bevele van die Here is reg:

hulle verbly die hart;

die gebod van die Here is suiwer:

dit verlig die oë.

10 Die vrees van die Here is rein:

dit bestaan tot in ewigheid;

die verordeninge van die Here is waarheid—

tesame is hulle regverdig.

11 Hulle is begeerliker as goud, ja, as baie fyn goud;

en soeter as heuning en heuningstroop.

12 Ook word u kneg daardeur gewaarsku;

in die onderhouding daarvan is groot loon.

13 Die afdwalinge—wie bemerk hulle?

Spreek my vry van die wat verborge is.

14 Hou u kneg ook terug van moedswillige sondes;

laat dit nie oor my heers nie.

Dan sal ek onbestraflik wees en vry van groot oortreding.

15 Laat die woorde van my mond

en die oordenking van my hart

welbehaaglik wees voor u aangesig,

o Here, my rots en my verlosser!

Let saam met my op na die konteks en kyk of jy die geheelbeeld kan raaksien. Lees vlugtig deur v.1-7 in jou Bybel. Waaroor gaan dit as jy dit in een woord moet opsom? Wat is met ander woorde die tema wat Dawid vir ons wil leer? Gaan die eerste sewe verse oor die Heilige Gees, gebed, die doop, Jesus se kruisdood, of wat? Dit gaan oor die skepping. Waaroor gaan v.8-15? Dit gaan oor die Woord van God. Wat wil die skepping ons van God leer? Die skepping se boodskap is dat God bestaan, dat Hy almagtig is, dat Hy roemryk is. Wat wil die Bybel ons van God leer? Die Bybel se boodskap is dat ons ’n verhouding met God kan hê. Ek wil meer hieroor sê, maar nou beweeg ons in die area van Bybelstudie. Dit is ook my volgende punt.

2. Bestudeer

Jerry Bridges sê: ‘Reading gives us breadth, but study gives us depth.’2 Die Bybel moedig studie aan:

“Want Esra het sy hart daarop gerig om die wet van die Here te ondersoek en te betrag, en om Israel die insettinge en verordeninge te leer.” (Esra 7:10).

“En op die tweede dag het die familiehoofde van die hele volk, die priesters en die Leviete by Esra, die skrifgeleerde, vergader om naamlik die woorde van die wet te ondersoek.” (Neh. 8:14).

“My seun, as jy my woorde aanneem en my gebooie by jou bewaar, sodat jy jou oor laat luister na wysheid, jou hart neig tot verstand; ja, as jy na die insig roep, na die verstand jou stem verhef, as jy daarna soek soos na silwer en dit naspeur soos verborge skatte” (Spr. 2:1-4).

“hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die Skrifte ondersoek of hierdie dinge so was.” (Hand. 17:11).

“Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as ‘n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny.” (2Tim. 2:15). Timoteus moes sy bes doen om die Bybel te bestudeer, sodat hy dit reg kon preek.

“As jy kom, moet jy die reismantel bring wat ek by Carpus in Troas laat bly het, en die boeke, veral die perkamente.” (2Tim. 4:13). Gedurende Paulus se laaste dae op aarde wou hy die Bybel bestudeer!

Studie help ons om die Skrifte beter te verstaan. As jy die Bybel verkeerd verstaan, sal jy dit verkeerd toepas. Dit herinner my aan ’n storie wat John MacArthur in ’n preek gedeel het. ’n Paartjie met huweliksprobleme het hom kom sien. Nadat hy hulle ’n klomp vrae gevra het, het hy gesê: ‘Hoekom het julle met mekaar getrou?’ Hulle het geantwoord: ‘Ons predikant het oor Jerigo se mure gepreek. Toe die Israeliete sewe keer om die stad geloop het, toe val die mure om. Ons predikant het vir die jong manne in die gemeente gesê om ’n vrou te kies en sewe keer om haar te loop. Die mure van haar hart sal omval, sodat sy verlief raak en met die jong man trou.’ ‘Julle grap seker,’ het MacArthur gesê. ‘Nee, ons is ernstig,’ het hulle hom verseker.

Sien jy hoe belangrik dit is dat jy die Bybel reg verstaan, sodat jy dit reg kan toepas? Hoe bestudeer ’n mens die Bybel? Kom ons vat v.8-10 om die volgende beginsels toe te pas.

[a] Wat is die woorde, of frases wat in hierdie verse herhaal word?

“…van die Here…”

Wat leer hierdie frase jou van die Bybel; wie se Woord is dit? God s’n eerder as mense s’n (1Tess. 2:13). Hoe moet jy dan die Bybel benader? Jy moet jouself daaraan onderwerp. Moenie bo die Bybel wil staan en sê dat dít of dát verkeerd is, of dat hierdie, daardie en die volgende gedeelte irrelevant en onwaar is nie.

“…is…”

Wat is die funksie van die woordjie ‘is’ in v.8-10? Dit beskryf die karakter van God se Woord. Hoe is God se Woord volgens hierdie verse? Dit is volmaak, gewis, reg, suiwer, rein, en waar. As jy wil, kan jy verder gaan en elkeen van hierdie beskrywings ontleed. Hoe doen jy dit?

[b] Verduidelik Skrif met Skrif. Daarom is een van die beste hulpmiddels vir Bybelstudie, ’n naslaan Bybel; ’n Bybel met kruisverwysings. Jy kan dit gratis aanlyn kry by https://www.bible.com/af/bible/5/PSA.19.AFR53

Jy kan ook The Treasury of Scripture Knowledge gebruik. Jy kan dit aanlyn kry by http://www.tsk-online.com/, of op e-Sword (’n gratis Bybelprogram wat jy van die internet kan aflaai). Hierdie bron gee kruisverwysings vir elke woord, of frase in ’n bepaalde teks. As jy byvoorbeeld in Joh. 10:11 lees dat Jesus die Goeie Herder is, sal The Treasury of Scripture Knowledge jou na Ps. 23:1 verwys. Deur hierdie verse met mekaar te vergelyk, sal jy leer dat Jesus die Here en Herder van Psalm 23 is.

Jy kan ook ’n Bybelkonkordans gebruik. Weereens kan jy dit gratis kry aanlyn. Jy kan dit ook op e-Sword kry. ’n Konkordans is basies ’n soek-enjin soos Google. As jy byvoorbeeld ’n Bybelstudie oor die Heilige Gees wil doen, tik jy ‘Heilige Gees’ in op die soek-enjin. Die rekenaar sal vir jou al die verse oor die Heilige Gees gee. Jy kan selfs jou studie beperk en vir die konkordans sê dat jy net Johannes en Romeinse se verwysings na die Heilige Gees wil hê.

Om die Bybel op hierdie manier te bestudeer, is beter as om dadelik ander mense se kommentare, of preke te lees. Jy wil immers nie soos ’n voëltjie wees wat sy ma se verteerde kos eet nie.

Kom ons kyk na enkele kruisverwysings wat ons sal help om v.8 beter te verstaan.


“Die wet van die Here”

Wat was die wet vir Dawid; watse Bybelboeke het hy gehad? Het hy Spreuke, Jesaja en Maleagi gehad? Nee. Die ‘wet’ waarna hy hier verwys, praat van die eerste vyf boeke van Moses. Ons kruisverwysing vir hierdie frase in v.8 is dan die Pentateug, of die eerste vyf boeke van die Bybel. Party mense vind die Pentateug baie vervelig (veral van Levitikus af), maar vir Dawid was dit kos vir sy siel. Ek wil jou aanraai om The Bible Project se videos (omtrent 8 minute elk) oor die eerste vyf boeke te kyk.3 As jy dit kyk, sal jy die eerste vyf boeke beter verstaan en sien hoekom Dawid opgewonde was daaroor.

“Volmaak”

’n Goeie kruisverwysing wat wys dat God se wet volmaak is, is Ps. 119:96: “Aan alle volmaaktheid het ek ‘n einde gesien, maar u gebod is baie wyd.” Wat leer dit vir ons? Die Bybel is onfeilbaar en foutloos. Hoe help dit jou in die manier waarop jy die Skrif benader?

“dit verkwik die siel”

Die beste kruisverwysing is seker Ps. 23:3: “Hy verkwik my siel…” Hoe bemoedig die Heilige Gees mense wat geestelik moeg en tam is? Hoofsaaklik deur die Woord. As jy dus die Bybel afskeep, doen jy dit tot jou eie nadeel.

“Die getuienis van die Here”

Die Bybel is God se getuienis aangaande homself. Eks. 31:18, 32:15, 34:29 verwys na die Tien Gebooie as ‘die getuienis’. God se wet getuig met ander woorde van sy karakter. Wat leer elkeen van die Tien Gebooie ons van God?

1. Hy is die enigste God.

2. Hy is uniek; Hy is ’n Gees.

3. Hy is heilig.

4. Hy is waardig om aanbid te word.

5. Hy is ’n Vader.

6. Hy is Lewe

7. Hy is Rein.

8. Hy is die Besitter van alles.

9. Hy is Waarheid.

10. Hy is die Gewer van elke goeie gawe.

“Gewis”

Wat is ’n ander woord vir gewis? Seker, of betroubaar. God kan nie lieg nie (Tit. 1:2, Heb. 6:18). Daarom kan jy alles glo wat in die Bybel staan—jy hoef nie daaraan te twyfel nie.

“Gee wysheid aan die eenvoudige”

Twee goeie kruisverwysings is Deut. 4:6 en Ps. 119:130: “want dit is julle wysheid en julle verstand voor die oë van die volke wat al hierdie insettinge sal hoor en sê: Waarlik, hierdie groot nasie is ’n wyse en verstandige volk… Die opening van u woorde gee lig; dit maak die eenvoudiges verstandig.” In God se Woord kry ons bonatuurlike wysheid vir krisisse en besluite wat ons moet neem. Maar dan moet jy erken dat jy eenvoudig is. Jy moet jouself verneder en nie dink dat jy alles weet, of dat sekulêre sielkunde beter weet as die Bybel nie.

[c] Lees kommentare, preke en studie boeke. In die veelheid van raadgewers is wysheid (sien Spr. 11:14, Hand. 18:26). Kom ons vat v.9 as ’n voorbeeld. ’n Goeie kommentaar sal vir jou wys dat die Hebreeuse woord vir reg ook ‘reguit’ kan beteken (vgl. 1Sam. 6:12). Dan is die punt dat die Woord ons maatstaf is om te meet of iets reg en waar is, of nie. Dit is die waterpas waarteen ons alles meet; die son waarvolgens ons elke horlosie moet instel. Daarom kan jy nie sê: ‘Wetenskap het bewys dat evolusie waar is en dat gay mense so gebore is’ nie. Wat jy eerder moet sê, is: ‘Die Bybel is ons maatstaf en wys dat bogenoemde stellings blote teorie is en nié wetenskap nie. Volgens die Bybel is evolusie ’n leuen en is homoseksualiteit sonde.’

As ek ’n paar eenvoudige kommentare kan aanbeveel, sal dit die volgende wees:

  • The MacArthur Study Bible
  • The Bible Speaks Today kommentare
  • The Welwyn Series kommentare
  • John MacArthur se Enkel Volume Bybelkommentaar
  • Gratis kommentare op Precept Austin se webtuiste: https://www.preceptaustin.org/bybook
  • ’n Oulike reeks aanlyn-Bybelstudies genaamd Look at the Book deur John Piper. Dit is verkrygbaar by https://www.desiringgod.org/labs

Ons breins is soos ’n gekraakte emmer: kort nadat jy die water skep, loop dit weer uit. Bybelstudie is Flexitape wat die emmer seël, sodat die water nie uitloop nie. Daar is baie verskonings vir hoekom mense nalaat om die Bybel te bestudeer, maar gewoonlik is die rede eenvoudig: Bybelstudie is harde werk en ons is lui. As jy egter die moeite doen om die Skrifte te bestudeer, sal jy agterkom dat die dividente wat jy kry baie meer is as die moeite wat jy insit. Hou dus aan om die Bybel te bestudeer, al is dit soms moeilik (2Pet. 3:16). Al verstaan jy nie altyd wat jy lees nie, sal die Here dit mettertyd aan jou bekendmaak (Spr. 4:18, Joh. 16:12-13).

3. Memoriseer

As jy my sussie hoor klavier speel, sal dit vir jou klink of sy nie eers moeite hoef te doen nie en dat dit rou talent is. Die waarheid is eerder dat sy baie gespeel en geoefen het. So is dit ook met mense wat die goed Bybel ken: hulle het moeite gedoen om dit te memoriseer. Ons moet dieselfde doen. Skryf vir jou Bybelverse op ’n kaartjie. Memoriseer die inhoud van die vers, asook die verwysing. Jy moet met ander woorde nie net die mense ken nie, maar jy moet ook weet waar hulle bly. Memoriseer woord vir woord eerder as om net min of meer te weet wat die vers sê. Plak die verse op waar jy dit gereeld sien.

Om die Bybel te memoriseer, is nie ’n luuksheid nie, maar ’n noodsaaklikheid. Hoekom? Die Bybel is die swaard wat jou sal help om teen versoeking te staan (Ps. 119:11, Matt. 4:4, 7, 10, Ef. 6:17). Yolande Korkie het vertel hoe sy en haar man vir baie dae deur Al Qaeda in Jemen gevange gehou is. Terwyl hulle daar was, het hulle gesmag na ’n Bybel. Hulle kon nie een kry nie en moes soveel verse as moontlik op ’n stuk papier neerskryf. Dáár het sy besef hoe belangrik dit is om die Bybel te memoriseer en te ken.

Onthou dat jy nie altyd ’n Bybel by jou gaan hê nie. Wat gaan jy sê as ’n ongelowige jou moeilike vrae vra? Wat as jy vir ’n gelowige raad moet gee, maar nie ’n Bybel by jou het nie; of as jy die evangelie met iemand moet deel, maar nie ’n Bybel by jou het nie? In sulke omstandighede moet jy die Bybel ken. Juis daarom is dit nodig dat jy die Bybel memoriseer.

Moenie terugstaan, omdat jy moeilik onthou nie. Teken prentjies as dit jou sal help om beter te onthou. Kom ons vat v.15 as ’n voorbeeld. Dawid sê: “Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser!” Vir woorde kan jy ’n ‘speech bubble’ teken. Vir hart kan jy ’n hartjie teken. Vir rots kan jy een teken. Vir verlosser kan jy ’n kruis teken. Hersien die vers totdat jy dit ken. Hou aan om te hersien, selfs as jy nuwe verse begin leer. Begin met verse wat jy in jou huidige omstandighede benodig.

4. Oordink

Die Engelse woord is ‘meditate’. Ons praat nie hier van Oosterse meditasie, waardeur jy jou verstand leegmaak nie. Hier gaan dit eerder oor Bybels meditasie, of oordenking waardeur jy jou verstand met die waarheid vul. Hoe doen jy dit? Kom ons vat v.13 as ’n voorbeeld: “Die afdwalinge—wie bemerk hulle? Spreek my vry van die wat verborge is.” Dink oor elke woord, of frase en bid daaroor. Vra jouself hoe jy hierdie woord, of frase in jou lewe kan toepas.

“Afdwalinge”

Let op dat die woord in die meervoud staan. Die punt is dat ons baie keer afdwaal. Bely jou afdwalinge. Vra ook die Here se beskerming, sodat jy nie weer afdwaal nie (v.13-14).

Wie bemerk hulle?

Wie sien hulle raak? Wat is die antwoord op hierdie retoriese vraag? In die konteks is die persoon wat sy afdwalinge raaksien, die een wat vol is van die Skrif. Die Heilige Gees gebruik die Bybel om sonde in sy lewe uit te wys (1Kor. 14:24-25, Heb. 4:12).

“Spreek my vry”

In die Nuwe Testament spreek God ons vry op grond van Jesus se kruisdood. As gevolg van Jesus wat in ons plek staan, verklaar die Vader ons onskuldig en regverdig (2Kor. 5:21, Fil. 3:9).

“Wat verborge is”

Is daar vergifnis vir onwetende sondes? Ja (Lev. 4, Luk. 23:34, 1Tim. 1:13)!

Om die Bybel te lees, is soos om by die venster uit te kyk en te sien dat die son skyn. Om die Bybel te bestudeer, is soos om navorsing te doen oor die son. Om die Bybel te oordink, is soos om ’n stoel te vat en in die son te gaan sit. Oordenking help jou om die goeie dinge van God se Woord te ontdek (Spr. 16:20, 2Tim. 2:7). Dit help jou om nie net jou stiltetyd in die oggend te hou nie, maar om God se Woord saam met jou deur die dag te vat (Ps. 1:2, 119:97). Dit maak dat jou hart vol van God se waarheid is, sodat jy die Here loof (v.15). Dit leer jou om volgens God se Woord te bid, sodat jou gebede beantwoord word (Joh. 15:7). As die Woord jou op hierdie manier vul, sal dit jou gedagtes oorneem. En wat sal die gevolge wees? Jou woorde, dade, gesindheid, emosies, en selfs jou drome sal Bybels wees (Spr. 4:23, 6:21-22, Matt. 12:34, 15:19).

5. Gehoorsaam

Kom ek vertel jou van ’n man wat op die N1 bestuur. Hy hou ’n veilige volg afstand. Hy sit sy flikkerlig aan wanneer hy bane wissel. Hy bly by die spoedgrens. Klink dit vir jou na ’n goeie bestuurder? Maar wat as ek vir jou sê dat hy nie ’n lisensie het nie?

Net so help dit nie jy probeer die Bybel gehoorsaam as jy ongered is nie. Jy moet eers besef dat die Bybel van jóú praat as dit sê dat jy verlore is en dat jy ’n vyand van God is. Jy moet sien dat Jesus met jóú praat as Hy sê: ‘Jy is geestelik dood en moet weergebore word. Jy moet jou bekeer en in My glo om jou van jou sonde en die hel te red.’ Eers as jy dít gedoen het, kan jy die Bybel rég gehoorsaam. Jy moet dit elke dag gehoorsaam en die Here volg.

Hoe gehoorsaam jy Hom en pas jy ’n ou Boek toe in 21ste eeu? Wayne Mack se Homework Manuals (veral die eerste volume) is van die beste hulpmiddels wat jy sal kry om die Bybel in jou lewe toe te pas. Die boeke is volgens verskillende onderwerpe ingedeel (byvoorbeeld depressie, angs, eet, slaap, seksuele probleme, woede, ensovoorts). Onder elke onderwerp is daar dosyne verse wat jy moet opsoek en jou bevindinge neerskryf. Elke studie is ook propvol praktiese vrae oor die betrokke onderwerp. Jy kan hierdie boeke by Augustine Bookroom in Pretoria, of by Good Neighbours Bookshop in Randburg bestel.

Om ’n gegewe teks toe te pas, kan jy jouself ook die volgende vrae afvra:

[a] Leer die verse my iets nuut oor God?

[b] Is daar iets in hierdie verse waarvoor ek die Here kan dank?

[c] Is daar iets in die verse wat ek vir myself, of iemand anders moet bid?

[d] Is daar ’n belofte om te glo?

[e] Is daar ’n waarskuwing waarop ek moet let?

[f] Is daar ’n opdrag om uit te voer?

[g] Is daar ’n goeie voorbeeld om na te volg?

[h] Is daar ’n slegte voorbeeld om te vermy?

Hoe kan ’n mens Ps. 19:8-15 toepas? As ek ’n enkele vers moet kies, sal dit v.13 wees: “Die afdwalinge—wie bemerk hulle? Spreek my vry van die wat verborge is.” By my is dit nie ’n gewoonte om hierdie vers te bid, voordat ek my Bybel lees nie. Ek moet in die gewoonte kom om te bid: ‘Here, wys asseblief die onwetende sonde in my lewe uit wanneer ek nou die Bybel lees. Ek wil dit graag bely en vergewe word.’

Wat sal die gevolge wees as jy die Bybel op hierdie manier toepas? Die Here sal jou beloon. Wanneer sal Hy dit doen? Wanneer Hy weer kom (Rom. 2:6, Op. 11:18), maar ook in hierdie lewe (Spr. 11:31, Heb. 11:6). Dit is egter nie al nie, omdat gehoorsaamheid self ’n tipe beloning is (v.12b, Jak. 1:22, 25). Dit is tog lekker om te doen wat die Here wil hê en om nie te sondig en jou gewete te besoedel nie.

Niks hiervan sal egter gebeur as jy nie gereeld tyd in die Woord spandeer nie. En dit sal eers gebeur as jy die waarde van God se Woord verstaan (v.8-15) en die waarheid van Jesus se woorde besef: “sonder My kan julle niks doen nie.” (Joh. 15:5).


1  Aangehaal in Mark Chanski, Manly Dominion (Calvary Press Publishing, 2004), 134

2  Jerry Bridges, The Practice of Godliness (Colorado, Colorado Springs: NavPress, 2001), 40

3  https://bibleproject.com/explore/torah-series/. Daar is ook ’n vorige reeks videos onder die Ou Testament boeke (https://bibleproject.com/all-videos/read-scripture-old-testament/).