Open Bible

Ek was onlangs by ‘n middagdiens van Birchleigh Baptist.  Verskeie mans het voorlesings gedoen.  Aan die einde van elke Skriflesing het hulle gesê:  ‘This is the Word of Lord.’  Die gemeente het dan gereageer:  ‘Thanks be to God.’  In ‘n diens by Brackenhurst Baptist het die gemeente gestaan toe die Skrifte gelees is.

So was dit in die vroeë kerk:  mense het op dié manier respek gewys vir die Woord van God.  So moet ons ook op die Woord reageer:  met vrees en aanbidding (Eksodus 20:18-26).

Vrees God (v.18-21)

Die bekendse preek in Amerika se geskiedenis is ongetwyfeld Jonathan Edwards se ‘Sinners in the hands of an angry God’.  Die mense in Enfield was onaangeraak deur die herlewing.  ‘n Groepie gelowiges het deur die vorige nag gebid en by die Here gepleit dat Hy nie vir Enfield moes oorslaan nie.  Mense wat traak-my-nie-agtig by die kerk ingestap het, was voor die einde van Edwards se preek ‘bowed down with an awful conviction of their sin and danger’.[1]

Tydens die preek het mense gehuil en uitgeroep:  ‘What shall I do to be saved? … Oh I am going to hell! … Oh what shall I do for Christ?’  Edwards moes by tye stilbly soos wat mense gehuil en uitroep het.[2]  Dieselfde het gebeur toe Eleazer Wheelock in Wethersfield gepreek het.  Wheelock het vir ‘n vriend geskryf:

‘The whole town seems to be shaken… Last Monday night the Lord bowed the heavens and came down upon a large assembly in one of the parishes of the town, the whole assembly seemed alive with distress, the groans and outcries of the wounded were such that my voice could not be heard.’[3]

In Eksodus 20 het die volk ‘n soortgelyke reaksie gehad.  Hulle het gevrees, gebewe, en op ‘n afstand gaan staan toe hulle die donderslae, blitse, trompet-geklank, rokende berg, en se God dreunende stem hoor en sien (v.18, 19:16-19).  Die Nuwe Testament beskryf dit só:

“Want julle het nie gekom by ‘n tasbare berg nie en ‘n brandende vuur en donkerheid en duisternis en storm en basuingeklank en die geluid van woorde waarby die hoorders gesmeek het dat hulle geen woord meer sou toegevoeg word nie—want hulle kon die gebod nie verdra nie:  selfs as ‘n dier die berg aanraak, moet dit gestenig word of met ‘n pyl neergeskiet word.  En Moses, so vreeslik was die gesig, het gesê:  Ek is verskrik en ek sidder.” (Hebreërs 12:18-21).

Die volk het geweet dat hulle nie die Tien Gebooie gehou het nie.  Hulle was bang dat God hulle met die dood sou straf.  Hulle het gesmeek om nie meer God se dreunende stem te hoor nie (Deuteronomium 5:25-28), en het gevra dat Moses vir hulle ‘n middellaar moes wees (v.19).

Moses het die wet deur engele ontvang (Galasiërs 3:19, Handelinge 7:53).  Hy het vir die volk gesê om nie ‘n slaafse vrees te hê nie (v.20).  God wou hulle toets om te sien of hulle ‘n gesonde vrees vir Hom sou hê (v.20).  Sou hulle die belofte wat hulle in 19:8 gemaak het nakom:  “Alles wat die HERE gespreek het, sal ons doen.”?  Iemand wat die Here vrees doen wat Hy sê (v.20):  “vrees die HERE, en wyk af van die kwaad” (Spreuke 3:7).

Die volk het hulle afstand gehou.  Moses het nader getree na die dik donkerte waar God sy heerlikheid verberg het, sodat die volk nie sou sterf nie (v.21). Hy het begeer wat die volk gevrees het:  “Laat my tog u heerlikheid sien.” (33:18).  In die Nuwe Testament het ons ‘n Middellaar, Jesus Christus (1 Timoteus 2:5).  Deur Hom kan ons met vrymoedigheid tot God nader (Efesiërs 2:12-13, Hebreërs 10:22).

Wat moet jou reaksie op God se Woord wees?  Vrees Hom.  Jy moet weet wat die Skrif met vrees bedoel.  Jy moet eerbied en ontsag vir God hê.  Respekteer Hom.  Bewe voor hierdie heilige God.  Weet dat Hy jou swaar kan straf en in die hel kan gooi (Matteus 10:28).  Hierdie vrees moet daartoe lei dat jy Hom gehoorsaam en met alles in jou liefhet en dien (v.20).  So sê die Here:

“En nou, Israel, wat eis die HERE jou God van jou as net om die HERE jou God te vrees, in al sy weë te wandel en Hom lief te hê en die HERE jou God te dien met jou hele hart en met jou hele siel” (Deuteronomium 10:12).  “My vlees sidder van skrik vir U, en ek vrees vir u oordele.” (Psalm 119:120).

Hoe kan jy die Here meer vrees?  Dit help nie net dat jy jou Bybel lees of Bybelse prediking hoor nie.  Die Gees moet God aan jou hart openbaar.  Bid en pleit by die Here om jou hart oop te maak; bid vir kragtige preke (Psalm 119:18).  Bid en oordink die verse totdat God jou oë oop maak.  Vra oor elke teks:  wat leer ek oor God?

Raak gespeen van mensgesentreerde preke en boeke (boeke wat alewig praat oor jy wat jou volle potensiaal moet bereik).  Lees en luister eerder boeke en preke soos R.C. Sproul se Holiness of God, die werke van Jonathan Edwards en ander Puriteine.  Spurgeon het gesê dat een bladsy van die Puriteine meer van die Bybel in het as hele boeke van moderne skrywers.

Hoekom moet jy op die Woord reageer met vrees?  Iemand wat God nie vrees nie, sal Hom ook nie gehoorsaam nie:  “Daar is geen vrees van God voor hulle oë nie.” (Romeine 3:18).  “Die vrees van die HERE is om te haat wat sleg is” (Spreuke 8:13).  “deur die vrees van die HERE wyk ‘n mens af van die kwaad.” (Spreuke 16:6).  “Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring.” (2 Korintiërs 7:1).

Aanbid God (v.22-26)

In 1998 het ek Christelike hard rock, punk, en ander populêre musiek ontdek.  Ek het baie CD’s gekoop, dit alfabeties in my rak gepak, wou dit nie uitleen nie, het die liedjies op my kitaar uitgewerk, en het ‘n afgod van gemaak van groepe soos Petra en Audio Adrenalin.

Ek het in dieselfde tyd my Bybel en goeie Christelike boeke meer begin lees.  Die waarhede het ingesink, en ek wou daaraan uitdrukking gee in aanbidding.  Ek het gou besef dat die rock musiek se woorde nie gesê het wat ek in my hart gevoel het nie.  Ek het so gefrustreerd gevoel soos ‘n taalstudent wat graad 1 boeke in ‘n biblioteek moet lees.  Ek my CD’s weggegee en ou ‘hymns’ begin luister.  Ek het ook CD’s van Steve Green begin luister.  Skielik kon ek in sang uitdruk wat ek in my hart gevoel het.

Hoe dieper jy in die Woord delf, hoe hoër styg jou hart op in aanbidding.  Dit is waarop v.22-26 stuur.  As die Woord ryklik in jou woon, sal jy sing met psalms, lofgesange, en geestelike liedere (Kolossense 3:16).  Die psalm-skrywer sê:  “Ek sal U loof in opregtheid van hart as ek u regverdige verordeninge leer.” (Psalm 119:7).

 

Volgens die volk se versoek het God deur Moses gepraat (v.22, 19).  Wat het Hy gesê?  Die volk moes onthou dat God uit die hemel met hulle gepraat het (v.22, Deuteronomium 4:36).  So het God gewys dat Hy die enigste God is.  Hulle moes daarom nie vals gode van goud en silwer maak en aanbid nie (v.22-23, 3-5, 32:31).

Hoe moes hulle God aanbid?  Hulle moes ‘n altaar van grond en rou klip bou, sodat hulle en ander ná hulle nie versoek sou word om die altaar as ‘n god te aanbid of vereer nie (v.24-25).  Hulle moes offers bring vir hulle sonde (v.24).  Hulle moes ook leer dat God nie tot een plek beperk is nie.  Daar waar God hulle geseën het moes hulle ‘n altaar bou en offers bring (v.24).  Sodoende sou God sorg dat hulle sy Naam onthou (v.24).

Daar mag nie trappe op die altaar gewees het nie.  Onthou:  hulle het rokke gedra, en dus kon hulle naakte liggame maklik gesien word as die wind waai (v.26, 28:42).  So sou hulle dalk versoek word om, soos die heidene, seksuele rituele deel te maak van hulle aanbidding.  Selfs in die Nuwe Testament moet ons versigtig wees hiervoor.  Die Skrif waarsku:

“Ek wil dan hê dat die manne op elke plek moet bid en heilige hande ophef sonder toorn en twis.  So ook moet die vroue hulle versier met behoorlike kleding, gepaard met beskeidenheid en ingetoënheid, nie met vlegsels of goud of pêrels of kosbare klere nie, maar, soos dit vroue betaam wat die godsvrug bely, met goeie werke.” (1 Timoteus 2:8-10).

Aanbid die Here.  Só moet jy reg reageer op sy Woord.  Hoe doen jy dit?  Aanbid Hom na waarde (Psalm 150:2).  Jou aanbidding moet ooreenstem met sy grootheid.  Jy kan nie vlak aanbidding aan die ewige, heilige, almagtige God offer nie.  Ek is seker jy kan die verskil hoor tussen oppervlakkige liede (I) en liede met diepte (II):

I

In my heart there rings a melody,

There rings a melody of heavenly harmony.

In my heart there rings a melody,

There rings a melody of love.

Jesus, Jesus, Jesus;

sweetest Name I know!

Fills my every longing,

keeps me singing as I go.

II

O worship the King, all glorious above!

O gratefully sing his pow’r and his love!

Our Shield and Defender, the Ancient of Days,

Pavillioned in splendour and girded with praise!

O tell of his might, O sing of his grace,

Whose robe is the light, whose canopy space!

His chariots of wrath the deep thunder clouds form,

And dark is his path on the wings of the storm!

I

How sweet to hold, our new born baby,

And feel the pride and joy he gives.

But greater still, the calm assurance:

This child can face uncertain days, because He lives!

II

In die hemel is die Heer en sy glans is soos kristal,

Hy’s die heilige van God en Hy heers oor die heelal,

Daar is mag in sy Woord, soos die waters druis sy stem,

Soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy trou.

En aan U is die mag en die heerlikheid en krag,

En aan U is die eer, en die lof want U regeer.

Miljoene in gereedheid, span die eng’le om sy troon,

Verbysterend sy sieraad en die weelde van sy kroon

I

Staan op en sê nou:  ‘Ek is lief vir Jesus!’

Staan op en sê nou:  ‘Ek is lief vir Hom!’

Almal wil weet, ja, almal wil hoor:

Is jy regtig lief vir Hom?

II

Tell out, my soul, the greatness of the Lord! Unnumbered blessings give my spirit voice; Tender to me the promise of his Word; In God my Saviour shall my heart rejoice.

Tell out, my soul, the glories of his Word! Firm is his promise, and his mercy sure. Tell out, my soul, the greatness of the Lord to children’s children and for evermore!

Moenie aanbidding beperk tot sang nie.  Reageer ook met gebed, belydenis van sonde (v.24), dank vir die nagmaal en die doop, vertel vir ander van God se grootheid, wees gehoorsaam (Romeine 12:1).

Jy moet wel aanbidding tot die Skrif beperk.  Moenie dinge doen wat nie in die Bybel staan nie.  Jy hoef nie ‘n vlag te waai, ‘praise dance’ te doen, kerse aan te steek, of ‘in die Gees’ te skilder nie.  Soos wat grond en ongekapte klip eenvoudig is, moet jou aanbidding eenvoudig en Bybels wees (v.23-25).

Hoekom moet jy God aanbid in reaksie op die Woord?  “Pas op dat julle Hom wat spreek, nie afwys nie; want as húlle nie ontvlug het nie wat Hom afgewys het toe Hy op aarde ‘n goddelike waarskuwing gegee het, veel minder óns wat ons van Hom afkeer nou dat Hy uit die hemele spreek.” (Hebreërs 12:25).

In 2005 het ek en my vrou ‘n Baptistekerk in Natal besoek.  Die kerk het hulle gebou opgeknap en dit op dié spesifieke Sondag ingewy.  Ons het gehoop om ‘n preek te hoor, maar daar was nie een nie.  Ons was terug vir die aanddiens in die hoop om ‘n preek te hoor.  Die predikant het egter ‘n Power Point vertoning oor die sterre gewys, en dit vergeestelik om iets oor Jesus te sê.

Verlede jaar was ons by ‘n Baptistekerk in Mpumalanga.  Sonder ons en die predikant, was daar twee mense by aanddiens.  Die predikant het ‘n 45 minute video oor ‘n sendeling gewys, ‘n paar vrae geneem, iets gesê, en gebid.

Jy kan nie reg reageer op die Woord as dit ‘n sekondêre plek inneem en nie verkondig word nie.  Ons moet sorg dat die Woord sentraal is in alles, en dat ons reg daarop reageer.

[1] Iain Murray, Jonathan Edwards: A New Biography, p.168

[2] Ibid, p.169

[3] Ibid

Category Aanbidding, Bybel
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.