Coram Deo Cover Image

Coming soon...

27 July 2019

Pionier evangelisasie

Image result for unreached people groups

Romeine 15:14-21

‘n Pionier sendeling of -evangelis, is iemand wat baanbreker werk doen. Hy of sy is die eerste persoon wat die nuwe grond van ‘n onbereikte omgewing omploeg om die goeie saad van die evangelie daar te saai.

Met ‘n onbereikte omgewing verwys ons nie na mense wat die evangelie binne hulle bereik het nie (bv. verlore mense in ‘n plakkerskamp buite Polokwane, of in ‘n dorpie in Lesotho). Ons verwys na mense wat nie ‘n Bybel in hulle taal het nie, wat nie ‘n kerk naby hulle het nie en wat nog nooit die Naam van Jesus gehoor het nie.

Paulus het dit sy doel gemaak om sulke mense te evangeliseer. Dit is nie verkeerd om in jou eie land te bly en die evangelie te deel nie. Paulus het egter ‘n ander roeping gehad. Jesus het hom gestuur om die evangelie na die onbereiktes toe te vat. Dit is waaroor Rom. 15:14-21 gaan. Voordat hy egter oor Pionier evangelisasie praat, leer die apostel ons om mekaar te evangeliseer.

 

  1. Evangeliseer mekaar (v.14-15)

Toe ek 12 was, het my ouers die Metodistekerk vir die Baptiste verlaat. Hulle het gevoel dat hulle nie sterk lering kry by die Metodiste nie en dat die prediking vir nuwe bekeerlinge, of ongereddes is.

In ‘n sekere sin is dit reg so. Heb. 5:11-6:3 sê dat ons nie op geestelike melk moet bly nie, maar dat ons vaste kos moet eet. In ‘n ander sin kan ons nooit die evangelie agterlos en aanbeweeg na belangriker dinge nie. Ons moet gedurig die evangelie hoor (1:15), sodat ons kan onthou wie God is, wie ons is, wie Jesus is en waaruit Hy ons gered het.

As ons hierdie dinge verstaan en dit glo, sal ons vol goedheid en kennis wees, sodat ons bevoeg kan wees om mekaar te vermaan (v.14). Die Grieks [noutheteō] beteken letterlik dat ons mekaar moet beraad. Dalk voel jy nie toegerus om dit te doen nie, maar volgens v.14 kan jy dit doen as jy God en sy Woord ken, en as Hy jou deur die evangelie van ‘n slegte in ‘n goeie mens verander het (vgl. 3:10, 12, 5:6-8, 7:18).

As jy nie weergebore is en die Woord van God glo nie, kan jy nie eintlik mense help nie, selfs al het jy ‘n doktorsgraad in berading of sielkunde (Ps. 1:1). Jy kan tog nie iemand help om goed te wees as jou eie hart soos ‘n geblokte rioolpyp oorloop van sonde nie.

Maak daarom in die eerste plek seker dat jy die evangelie van Jesus se kruisdood vir sondaars met jou hele hart omhels, voordat jy ander mense probeer help om te verander. Maak ook seker dat húlle gered is, want as hulle nie die Here ken nie, het hulle nie die Heilige Gees, die Woord en gebed wat hulle kan help om te verander nie.

Hulle moet ook deel wees van die liggaam van Christus, die kerk (v.14, ‘mekaar’). Hulle benodig die gemeenskap van die gelowiges, die prediking van God se Woord, die gebede van ander Christene, die herdenking van Jesus se dood in die nagmaal en die gebruik van húlle en ánder mense se geestelike gawes om normaal te groei. As hulle nie daarvan gebruik maak nie, sal berading hulle nie veel help nie. Waar al hierdie dinge egter in plek is, moet jy jouself dissiplineer om die Bybel te leer, sodat jy geestelik kan groei en ook ander kan help om vir die Here te lewe (v.14).

Die Griekse woord vir vermaan staan in ‘n voortdurende tydsvorm. Dit beteken dat jy nie iemand se probleem van 10 jaar in een gesprek gaan oplos nie. Jy gaan geduldig moet wees en ‘n paar maande met die persoon moet werk (1Tess. 5:14). Jy hoef nie ‘n predikant te wees om iemand te beraad nie. As jy die Bybel ken en daarvolgens lewe, is jy meer as bevoeg om ander gelowiges met hulle probleme te help (v.14, Ps. 119:24, 2Tim. 3:16-17, 2Pet. 1:3).

In jou Bybelse berading moet jy evangelies wees. Moet dus nie net sê: ‘Volg hierdie vyf stappe om jou kort humeur, of jou probleem met wellus te oorkom’ nie. Fokus eerder op die evangelie. Sê vir die persoon dat Jesus se kruisdood en opstanding voldoende is om sy sonde te vergewe en om hom te help om dit te oorkom. Sê vir hom dat Jesus die Heilige Gees se hulp deur sy kruisdood verseker het. Sê vir hom dat hy nie hierdie of daardie sonde hóéf te doen nie, aangesien hy deur Jesus dood is vir die sonde. Omdat hy ook saam met Christus opgewek is, kán hy in Christus ‘n nuwe lewe lei. Deur Jesus se opstandingskrag kán die persoon ‘nee’ sê vir sonde en ‘ja’ vir ‘n lewe van gehoorsaamheid.

Wys vir die persoon dat sy probleem in die eerste plek nie sy verkeerde woorde of dade is nie, maar die sonde in sy hart (selfsug, vrees, vrees vir mense, kleingeloof, angs, bitterheid, kwaad, jaloesie, ens.). Dit is omdat hy verkeerde dinge wil hê dat hy verkeerde dinge doen en sê.

Omdat die probleem in sy hart is, kan hy nie net harder probeer om te verander nie. Hy het Jesus se kruisdood nodig om vergewe te word en die krag van sy opstanding om anders te begin lewe. Verstaan jy dan hoekom ek hierbo gesê het dat ons mekaar moet evangeliseer en nie bloot dat ons mekaar moet beraad nie? Jy het áltyd die evangelie nodig, selfs as jy al vir 30 jaar ‘n Christen is (1:15).

Paulus het dit geweet en daarom het hy Romeine geskryf om sy lesers aan die evangelie te herinner (v.14-15). Alhoewel hy nie die gemeente geplant het nie (1:15), het God hom die genade gegee om ‘n apostel te wees, sodat vrymoedig genoeg was om Romeine te skryf en die evangelie vir hulle uit te lê (v.15, 1:5, 12:3).

En as húlle die evangelie nodig gehad het, moet ons dit ook gereeld hoor. Herinner jouself gedurig daaraan as ons die nagmaal gebruik, wanneer iemand gedoop word, as jy jou sonde bely, in die liede wat ons sing en wanneer jy na die preke luister. Preek dit vir jouself wanneer jy onthou hoe die Here jou gered het. Deel dit met jou broers en susters wat moed en rigting verloor het. Deel dit met jou ongelowige kinders, familie, vriende, kollegas en bure.

 

  1. Evangeliseer die heidene (v.16-19)

Wanneer ek van die ‘heidene’ praat, dink ek nie aan halfnaakte mense wat bene deur hulle neuse steek en pierings in hulle ore hang nie. Ek praat van enige ongelowige.

Toe Paulus met sy evangelisasie begin het, het die term ‘heiden’ na alle nie-Jode verwys. Toe die nie-Jode egter tot bekering gekom het, het die term ‘heiden’ na enige ongelowige (Jode of nie-Jode) begin verwys.

As Paulus in hierdie verse van die heidene praat, verwys hy spesifiek na die ongelowiges onder die nie-Jode (v.16). Christus het hom geroep om húlle te evangeliseer (v.16). Hy was die eerste persoon wat die evangelie op ‘n groot skaal onder die heidene verkondig het (v.16, 11:13, Hand. 9:15, 22:21, 26:17, Gal. 2:7-9, Eph. 3:1, 1Tim. 2:7). Hy het dit as sy priesterlike taak beskou om die evangelie van God vir die heidene te leer (v.16, 1:1, Mal. 2:7). Hy wou hulle as ‘n lewende offer—geheilig of afgesonder deur die Heilige Gees—vir die Here bring, sodat hulle Hom met lofoffers kon aanbid (v.16, 12:1, Jes. 66:20, Mal. 1:11, Heb. 13:15).

Paulus was trots op sy werk vir God (v.17). Hy het nie in homself geroem nie, maar in Christus wat déúr hom gewerk het om die heidene tot geloof te bring (v.17-18, Ps. 115:1, Hand. 14:27, 15:3, 12, 21:19, 1Kor. 15:10, 2Kor. 10:14-17). Hy het geweet dat hy sonder Christus niks kan doen nie (Joh. 15:5, Kol. 1:29).

Soos Paulus, moet ons in die Here roem. Ons mag onsself nie verhef nie, maar ons móét in die Here roem en vir mense vertel hoe Hy déúr ons werk om te bid en die evangelie te deel, hoe Hy ons finansieel geseën het om meer te kan gee vir sending, en hoe Hy mense by die gemeente gevoeg het (1Kor. 1:31). As ons dit nié doen nie, mag dit dalk wys dat ons Hom en sy wonderlike werke nie erken nie.

Maar ás ons dit doen, moet ons bitter versigtig wees om nie te maak asof óns dit gedoen het nie. Dit was die Here. Laat ons Hóm die krediet gee. Ons moenie hoogmoedig raak en sy roem probeer steel nie. As ons dít doen, sal Hy ons teëstaan en ons grond toe bring (Spr. 16:18, 2Kron. 26:15-21, 32:25, Jak. 4:6).

Wat bedoel Paulus as hy sê dat die heidene tot gehoorsaamheid gekom het (v.18, 1:5, 16:26)? God beveel die nasies om hulle te bekeer en in sy Seun te glo (Mark. 1:15, Hand. 17:30, 1Joh. 3:23). Hy beveel jóú om dit te doen. Is jy gehoorsaam? Buig jy die knie voor sy gesag? Onderwerp jy jou aan sy lering die Bybel? Of lewe jy vir jou sonde en vertrou jy op jou eie pogings om in die hemel te kom?

Indien jy nié gehoorsaam is nie, sal God jou die begeerte van jou hart gee: ‘n ewigheid weg van die liefde, goedheid, genade, vrede, blydskap, heerlikheid en skoonheid van Jesus Christus (Joh. 3:36, 2Tess. 1:8).

Hoe het God die heidene tot gehoorsaamheid gebring? Die Heilige Gees het Paulus se woorde soos ‘n swaard deur hulle siele gesteek (v.18, 1Kor. 2:4, 1Tess. 1:5, vgl. Heb. 4:12). Hy het ook Paulus se heilige lewe gebruik om ‘n indruk op hulle te maak (v.18, Hand. 9:20-21, Gal. 1:23).

Verder het die opgestane Christus kragtig deur sy Gees in Paulus gewerk om wonders en tekens te doen (v.19, Hand. 1:1, 13:9-11, Hand. 14:3, 8-10, 15:12, 19:11-12, 20:9-12, 28:8). Hierdeur kon almal weet dat Paulus ‘n ware apostel of gestuurde van Jesus is wat die ware evangelie verkondig het (2Kor. 12:12, Heb. 2:3-4).

 Jesus doen nog steeds kragtige dade in antwoord op ons gebede. Sy grootste wonderwerk is om mense wat geestelik dood was, lewend te maak. Laat ons nie ophou om hiervoor te bid nie: in ons gemeente en deur die evangelie wat ons met ongelowiges deel.

Om sy krag verder deur Paulus te wys, het Jesus hom gehelp om binne ‘n dekade of twee die evangelie van Jerusalem tot by Illirikum (destydse Joego-Slawië, of moderne Albanië) te versprei (v.19). Dit dek ‘n afstand van byna 3000 km. Paulus het dit nie net eenkeer gedoen nie, maar ‘n paar keer. So het hy sy bediening van die evangelie van Christus vervul (v.19, Hand. 20:24). Hy het m.a.w. gedoen wat Jesus hom beveel het. Al die belangrikste stede in hierdie gebied het die evangelie gehoor. Nou was dit húlle plig om dit na die omliggende gebiede toe te versprei.

Wat is óns plig in die 21ste eeu? Preek die evangelie waar jy geplant is. Moenie soos baie Christene stilbly nie, maar kyk uit vir geleenthede om die boodskap van Jesus se kruisdood en opstanding met mense te deel. Bid daarvoor. Vra die Here om jou dapper te maak, sodat jy nie skaam is om oor Jesus te praat nie.

 

  1. Evangeliseer die onbereiktes (v.20-21)

Een van my vriende werk as ‘n sendeling onder die Tsongas van Limpopo. Hy het egter al jare gelede begin kyk of hy nie die Moslems van die Comoros met die evangelie kan bereik nie. Die eiland het 691 000 mense, waarvan 1300 Christene is. Byna 99% van die bevolking is Moslems. Dit is onwettig om die evangelie te deel.

Soos my vriend was Paulus alewig op die uitkyk vir meer onbereikte plekke. Hy wou die evangelie met mense deel wat dit nog nooit gehoor het nie (v.20, 24). As die apostel na die heidene, moes hy die fondasie van die evangelie van Christus lê, sodat sendelinge soos Timoteus daarop kon bou (v.20, 1Kor. 3:10-11). Dit is waarvoor hy geleef het, naamlik dat al die nasies voor Jesus moet buig—ook dié wat nog nie van Hom gehoor het nie (v.20-21, Jes. 52:15, Ps. 22:28, 86:9, 113:3, Mal. 1:11, Matt. 28:18-20, Op. 5:9, 7:9).

Dít is ‘n waardige doel. Om skatryk of suksesvol te wil wees, is nie ‘n waardige doel nie, omdat dit saam met jou asem sal verdamp.

Waarvoor roep die Here jou? Is jy ‘n ingenieur, ‘n onderwyser, ‘n skolier, ‘n student, ‘n predikant ‘n huisvrou, ‘n afgetrede persoon, of iets anders wat die evangelie moet deel waar die Here jou geplant het? Doen dit dan. Het Hy jou miskien geroep om die onbereiktes van Noord-Sentinel eiland of Jemen te bereik? Vra die ouderlinge of hulle hierdie roeping in jou raaksien (Hand. 13:2-3). Indien wel, moet jy jou werk bedank en gaan.

Ons het pionier evangeliste nodig. Omtrent 42% van die wêreld se 17 000 bevolkingsgroepe het nog nooit van Jesus gehoor nie. Wie sal gaan? Wie sal saam met Steve Green sing:

Give me ears to hear Your Spirit

Give me feet to follow through

Give me hands to touch the hurting

And the faith to follow You

Give me grace to be a servant

Give me mercy for the lost

Give me passion for Your glory

Give me passion for the cross

And I will go where there are no easy roads

Leave the comforts that I know

I will go and let this journey be my home

I will go, I will go

I'll let go of my ambition

Cut the roots that run too deep

I will learn to give away

What I cannot really keep

Help me see with eyes of faith

Give me strength to run this race

I will go Lord where Your glory is unknown

I will live for You alone

I will go because my life is not my own

I will go, I will go, I will go

As dit nie jý is wat moet gaan nie, sal jy jou ten minste voorneem om hiervoor te bid en jou geld te gee, sodat dié wat hiervoor geroep is kan gaan (v.24, 30)?

Kategorieë