Coram Deo Cover Image

Coming soon...

6 February 2016

Opsoek na die Messias

Messiah

Augustinus is in 354 n.C. gebore in Noord-Wes Afrika (moderne Algerië). As jong man het hy vervulling gesoek in ‘n lewe van seksuele losbandigheid.  Later het hy van sy wellus probeer vlug, en het hy vervulling gesoek in filosofie en logika.  Uiteindelik het hy in 386 n.C. Romeine 13:13-14 gelees en tot bekering gekom:  “Laat ons welvoeglik wandel soos in die dag, nie in brassery en dronkenskap, nie in ontug en ongebondenheid, nie in twis en nydigheid nie.  Maar beklee julle met die Here Jesus Christus, en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie.”[1]

 

Soos miljoene ander in die geskiedenis, het Augustinus se soektog geeïndig toe hy die Messias vind. Sy bekende gebed tot die Here was:  ‘Our hearts are restless until they rest in You.’[2]  Almal wat na die Messias toe kom, vind rus vir hulle siele.  Jesus het gesê:  “Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.  Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele” (Matteus 11:28-29).  In Johannes 1:19-34 leer ons wie hierdie Messias is en hoe ons Hom kan vind.

 

Johannes (v.19-28)

In die winter van 2004 het ek ‘n Buddhis ontmoet wat gesê het hy is opsoek na die waarheid. Toe ek eendag by sy huis gekuier het, het hy vir my al die godsdienstige boeke op sy rak gewys.  In sy soektog na die waarheid het hy iets van alles probeer:  die Qur’an, die Bybel, Hindu geskrifte, ens.  Ek het egter gou besef dat hy ‘n persoonlike aksie het teen die Jesus van die Bybel.  Soos die Fariseërs in v.19-28, het hy nie regtig belanggestel om Hom te ken nie.  Iemand wat egter opreg en met sy hele hart soek, sal Hom vind (Jeremia 29:13, Jesaja 55:6-7, Matteus 7:7-8).

 

Die Fariseërs het die priesters en Leviete gestuur om te vra wie Johannes is (v.19, 24).

 

[1] Hy was nie die langverwagte Messias nie (v.20).

 

[2] Was hy Elia? Hoe anders het hy dit reggekry om mense te trek soos bye na ‘n blomtuin toe (v.21)?  Die Jode het geweet dat Elia nie gesterf het nie (1 Konings 2:11).  Hulle het geglo dat hy sou kom om die einde aan te kondig (Matteus 27:47).  Johannes het gesê dat hy nie Elia is in die sin wat hulle dit bedoel nie (v.21).  Hy was wel soos Elia in sy voorkoms en boodskap (Maleagi 4:5-6, Lukas 1:17, Matteus 3:3-4, 11:14, 17:10-13, vgl. 2 Konings 1:8).

 

[3] Was hy die Profeet van wie Moses gepraat het in Deuteronomium 18:15-18 (v.21)? Nee.  Jesus het Moses se woorde vervul (6:14, 7:40, Handelinge 3:22-23, 7:37).

 

Die priesters en Leviete het aangehou vra wie Johannes is (v.22). Johannes wou nie oor homself praat nie, maar is gestuur om van Jesus te getuig (v.23, 3:30)!  Soos Jesaja (Jesaja 40:3), die Evangelie-skrywers (Matteus 3:3, Markus 1:2-4, Lukas 3:3-6), Jesus (Matteus 11:10), Johannes se pa (Lukas 1:76), en die engel (Lukas 1:17), het Johannes gesê dat hy die Messias en Here se voorloper is (v.23).  In sy eie oë was hy niks meer as ‘n stem in die woestyn nie (v.23).  Deur sy boodskap en doop van bekering (Matteus 3:6, 8, 11), het hy mense vir die Messias se koms voorberei (v.23, Lukas 1:16-17).

 

Heidene wat die Joodse godsdiens wou aanneem, moes ‘n proseliete doop ondergaan. Johannes het die volk gedoop, en het dus indirek gesê dat die Jode net soos die heidene buite God se verbond is!  Die doopwater was simbolies dat die volk innerlik gereinig moes word.  Die priesters en Leviete het gevra hoekom Johannes mense doop as hy nie die Messias, Elia, of die Profeet is nie (v.25).  Volgens Esegiël 36:25 sou die Messias mense met rein water was.  Waar het Johannes die gesag gekry om mense te doop (v.25, vgl. Matteus 21:23-27)?  In hulle poging om vals Messiase uit te ken, het die Joodse leiers die ware Messias misgekyk (v.26, 10-11, Matteus 3:5, 7-10, 21:25-27, Lukas 7:30, 33).

 

Johannes het gesê dat iemand wat met water doop nie die belangrikste is nie. Die Persoon wat harte reinig waarvan die doop net ‘n simbool is, Hý is die Een voor wie almal hulle moet neerbuig (v.26-27).  Die Messias het wel ná Johannes gekom, maar was belangriker as hy.  Johannes was nie werd om ‘n slaaf se werk te doen en die Messias se sandale los te maak om sy voete te was nie (v.27).  Al hierdie dinge het gebeur in Betanië oorkant die Jordaanrivier (v.28).  Die Betanië waarvan ons teks praat is nie dieselfde een as in 11:1, 18 nie.

 

Moenie ‘n messias van mense maak nie. Elke vals godsdiens doen dit.  Vir Moslems is Mohammed die voorbeeld om na te volg.  Ateïste glo byna alles wat slim wetenskaplikes soos Richard Dawkins sê.  Vir Buddhiste is Buddha se lewe die lig.  Katolieke hang aan die Pous se lippe.  Vir Mormone is Joseph Smith se woord wet, en vir Adventiste is dit Ellen G. White se profesieë.  In party kerke beskou mense hulle gunsteling TV-evangelis as ‘n tipe messias of gesalfde aan wie jy nie die hand mag slaan nie.

 

Ons kan ook in die strik trap en ‘n messias van mense maak. Die volk het gedink Johannes die Doper is die Messias (Lukas 3:15).  Dalk dink jy dat John Piper, John MacArthur, Charles Spurgeon, Johannes Calvyn, ens. onfeilbaar is.  Ek het ‘n man ontmoet wat dink dat Jonathan Edwards nie iets verkeerd kan sê nie.  Dalk is die dinge wat ‘n briljante teoloog op die internet en radio sê, of in die koerant sê, Bybelwaarheid in jou oë.

 

Party mense sweer by een of ander Belydenisskrif (soos die 1689 Baptiste Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategisme, die Westminster Geloofsbelydenis en Kategismes), asof die mense wat dit geskryf het onfeilbare messiase is. Hulle haal hierdie dokumente aan asof dit die foutlose Skrif self is.  Ek ken ‘n oom wat met ‘n bekende professor verskil het.  Die professor het gesê:  ‘Die Heidelbergse Kategisme sê...’  Die oom het gereageer:  ‘Maar die Kategisme is nie die Bybel nie.’

 

Ander dink weer dat die persoon wat ‘n gemeente of denominasie se konstitusie geskryf het, ‘n tipe messias is wie se woorde die wet van die Meders en Perse is. Hierdie mense ken die konstitusie beter as wat hulle die Bybel ken.  As hulle op ‘n boot is wat sink en tussen die konstitusie en die Bybel moet kies, kies hul die Bybel omdat hulle die konstitusie uit hulle koppe uit ken.

 

Is jy dalk soos party mense wat basies een outeur se boeke lees of na een ds. se preke luister? As jy ‘n punt wil maak, sê jy:  ‘So-en-so sê...’ eerder as ‘die Bybel sê...’  Dalk is ‘n ou Baptiste leraar, die stigters van ons denominasie, die ds. wat jou gedoop of getrou het, of jou vorige ds. ‘n soort messias na wie jy opkyk.  Dalk gons jy oor jou nuwe ds.  Jou refrein is:  ‘My ds. sê...’  Selfs die mense by jou werk en in jou familie dink jy glo in die ds. en nie in Jesus nie.  Jy praat immers meer oor jou ds. as oor Jesus.

 

As jy van mense ‘n messias maak, steel jy Jesus se eer. Dit is ook nie reg teenoor die persoon wie jy aanbid nie, want hy kan nie vir jou die dinge bied wat jy van ‘n Messias verwag nie.  As jy op mense vertrou sal jy teleurgestel word.  Die Skrif sê:  “Vertrou nie op prinse, op die mensekind, by wie geen heil is nie.  Sy gees gaan uit, hy keer terug na sy aarde toe; op daardie dag is dit met sy planne gedaan.” (Psalm 146:3-4).

 

Jesus (v.29-34)

My kinders het ‘n DVD van ‘n seuntjie en dogterjie wat d.m.v. ‘n towerboek in tyd kan teruggaan. In die storie reis hulle terug na die tyd van Adam en Eva, Kain en Abel, Abraham, Josef en sy broers, ens.  Gestel jy kon saam met hulle na Jesus se tyd toe reis.  Hoe sou jy Jesus in die strate uitken?  Soos wat jy weet het Jesus nie ‘n stralekrans bo sy kop gehad nie.  Hy het gelyk soos ek en jy (Jesaja 53:2).  Judas moes Hom met ‘n soen uitwys.  Hoe kon enigiemand weet Hy is die Messias?  Die Vader en die Gees het dit by sy doop uitgewys (v.31).  Om te weet dat Hy die Messias is, moet die Vader dit in jou hart openbaar (Matteus 16:16-17).  Net dán kan jy Johannes die Doper se getuienis aangaande Hom glo.

 

Jesus het die volgende dag na Johannes toe gekom (v.29). Johannes het getuig dat hy self nie die Messias is nie (v.19-28), en het gewys dat Jesus die Lam van God is (v.29).  Jesus is die Paaslam wat geslag is (1 Korintiërs 5:7), die Een wat soos ‘n Lam stil was toe Hy verhoor is (Jesaja 53:7), die Lam van God sonder vlek of rimpel (1 Petrus 1:19-20), die Lam wat God vir Homself voorsien het (Genesis 22:8).  In die Ou Testament kon ‘n lam nie mense se sonde wegvat nie (Hebreërs 10:4, 11).  Maar Jesus kon en het ons sonde weggevat (v.29).  Jesus reinig die sondige rekord, hart, dade, en erfsonde van mense uit alle nasies (v.29, 11:51-52, Openbaring 5:9).  Hy is die Verlosser van die wêreld (v.29, 3:16, 4:42).

 

Jesus het ná Johannes begin preek, maar is ook voor Johannes omdat Hy die ewige God is (v.30, 1, 8:58). Johannes het gepreek en gedoop, sodat almal die Messias kon ken (v.31).  Hy het egter self nog nie die Messias ontmoet nie (v.31).  Dit was eers toe hy vir Jesus gedoop het, wat die Vader en die Heilige Gees gewys het dat die Messias is (v.31-33).

 

Johannes het gesien hoe die Gees in ‘n liggaamlike vorm soos ‘n nederige duif neerdaal en op Jesus bly (v.32-33, Lukas 3:22). Die Gees het nie altyd permanent op elke leier gebly nie.  Hy het vir Saul en Simson verlaat (1 Samuel 16:13-14, Rigters 16:20).  Die Gees het Jesus se menslike natuur bekragtig om wonders te doen (Handelinge 10:38, Matteus 12:28, Lukas 4:18-19).  Soos wat Johannes gelowiges uiterlik met water gedoop het, doop Jesus hulle innerlik met die Gees (v.33, Handelinge 2:33, 1 Korintiërs 12:13, Titus 3:5-6).  Jesaja het al hierdie dinge voorspel:

 

  • “en op Hom sal die Gees van die HERE rus, die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en van die vrees van die HERE.” (11:2).
  • “totdat oor ons uitgegiet word die Gees uit die hoogte” (32:15).
  • “Daar is my Kneg wat Ek ondersteun, my Uitverkorene in wie my siel ‘n welbehae het. Ek het my Gees op Hom gelê; Hy sal die reg na die nasies uitbring.” (42:1).
  • “Want Ek sal water giet op die dorsland en strome op die droë grond; Ek sal my Gees op jou kroos giet en my seën op jou nakomelinge.” (44:3).
  • “En nou het die Here HERE my met sy Gees gestuur.” (48:16).
  • “Wat My aangaan, dit is my verbond met hulle, sê die HERE: My Gees wat op jou is, en my woorde wat Ek in jou mond gelê het, sal uit jou mond nie wyk nie, en ook nie uit die mond van jou kroos en uit die mond van die kroos van jou kroos, sê die HERE, van nou af tot in ewigheid nie.” (59:21).
  • “Die Gees van die Here HERE is op My, omdat die HERE My gesalf het om ‘n blye boodskap te bring aan die ootmoediges; Hy het My gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes ‘n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenis” (61:1).

 

Toe Johannes vir Jesus doop, het hy gehoor hoe die Vader van sy Seun getuig (v.34): “Dit is my geliefde Seun in wie Ek ‘n welbehae het.” (Matteus 3:17).

 

Aanvaar Jesus as die Messias. Moenie jou eie of ander mense se definies van die Messias glo nie, maar glo wat die Bybel sê.  Die Samaritane het ‘n menslike Messias verwag wat hulle sou leer (4:25).  Moderne Jode verwag ‘n menslike Messias wat hulle vyande sal vernietig.  Moslems glo dat Jesus ‘n boodskapper is wat wonders gedoen het deur die Heilige Gees.  Die Bybel gee egter vir ons ‘n ander prentjie van wie en wat die ware Messias is.

 

[1] Hy is die Here, God self, en die Seun van God wat aan die Vader se regterhand sit (v.34, Psalm 45:7-8, 110:1, 2:7, Jesaja 9:5).

 

[2] Hy is die Seun van die Mens wat sal kom op die wolke (Daniël 7:13-14).

 

[3] Hy is die Heerser wat gebore is in Betlehem (Miga 5:1).

 

[4] Hy is die Saad van die vrou wat die slang se kop vermorsel het (Genesis 3:15).

 

[4] Hy is die Spruit van Dawid, die Here ons Geregtigheid (Jeremia 23:5-6).

 

[5] Hy is die Herder wat geslaan is, sodat die skape uitmekaar gejaag is (Sagaria 13:7, Psalm 23:1).

 

[6] Hy is die Regverdige Kneg wat ons sondes op Homself geneem het (Jesaja 53).

 

[7] Hy is die gekruisigde en opgestane Here (Psalm 22, 16).

 

[8] Hy is die Profeet wat God se wil aan ons openbaar (Deuteronomium 18:15-18).

 

[9] Hy is die Koning uit die stam van Juda, uit die nageslag van Dawid (Psalm 132:11). Hy is die Koning wat nederig op ‘n donkie ry, maar wat ook sal heers van see tot see (Sagaria 9:9, Psalm 72:8).

 

[10] Hy is ons Hoëpriester vir ewig (Psalm 110:4).

 

[11] Hy is die Een wat mense met die Heilige Gees doop (Joël 2:28).

 

Jesus is die historiese Messias van wie jy in die Skrif lees. Maar is Hy ook jou persoonlike Messias voor wie jy die knie buig?  Moenie bloot soos die meeste Afrikaners wees wat sê dat Jesus vir jou sonde aan die kruis gesterf het nie.  Vra eerder:  ‘Het die Lam van God my sonde weggevat (v.29, Hebreërs 9:14), of pla my sonde nog my gewete?  Wys die vrug van my lewe (Galasiërs 5:22) dat ek met die Heilige Gees gedoop is (v.33)?’  As jy opreg ‘ja’ kan sê, kan jy vanaand rustig slaap:  jy het die Messias gevind (v.46).  As jy ‘nee’ sê, moet jy nie rus totdat jy Hom gevind het nie, want as jy nie glo dat Jesus die Een is nie, sal jy in jou sonde sterf en hel toe gaan (8:24).

 

Ek is besig om The Pilgrim’s Regress van C.S. Lewis te lees.  Die boek is ‘n gelykenis van ‘n seun wat die godsdiens van sy kinderdae verlaat het.  Hy is opsoek na die waarheid.  Soos jy kan raai kry hy dit nie in ateïsme, filosofie, plesier, materialisme, seks, of enige godsdiens nie.  Die Waarheid is ‘n Persoon (14:6).  Jy hoef nie oorsee of Mars toe te gaan, vir ‘n palmlesers te vra om die dooies op te roep, of uit jou liggaam uit te gaan en op te vaar hemel toe om Hom te kry nie (Romeine 10:6-7).  Jy kan die lewende Christus of Messias deur geloof ontmoet in ‘n Boek.  Hy is nader aan jou as wat jy aan jouself is (Romeine 10:8, Handelinge 17:27-28).

[1] N.R. Needham, 2000 Years of Christ’s Power: Part 1, pp.240-243

[2] The Confessions of Saint Augustine: Book 1, Whitaker House, NEW KENSINGTON, 1996, p.11

Kategorieë