Coram Deo Cover Image

Coming soon...

30 October 2014

Ons gemeente glo...*

1689 Confession

 1. Die 66 boeke van die Bybel (Ou- en Nuwe Testament) is deur die Heilige Gees geïnspireer, onfeilbaar en foutloos.[1] Dit is algenoegsaam en die enigste gesag vir geloof en lewe.[2] Dit is die finale en volkome openbaring van God.[3] Die eerste 11 hoofstukke van Genesis moet letterlik aanvaar word.[4] Ons verwerp evolusie of enige interpretasie wat sê dat die dae in Genesis 1 lang tydperke was.[5]
 2. God bestaan van ewigheid af as Vader, Seun en Heilige Gees – drie Persone maar een God.[6] Die Vader, Seun en Heilige Gees vervul verskillende rolle, maar is in elke opsig gelyk.[7]
 3. Die Vader het ons voor die grondlegging van die wêreld uitverkies in sy Seun, Jesus Christus.[8] God het ons nie uitverkies omdat Hy geweet het ons sou glo, of omdat Hy enigiets goed in ons raakgesien het nie. Sy verkiesing is gebasseer op sy soewereine keuse en genade.[9]
 4. Die Seun is deur die krag van die Heilige Gees gebore uit die maagd Maria, en is volkome God en mens.[10] Hy was sondeloos in sy lewe.[11] Hy het ’n plaasvervangende soendood vir sondaars gesterf.[12] Hy is begrawe en het op die derde dag liggaamlik opgestaan uit die dood.[13] Hy het in sy liggaam opgevaar na die hemel en tree nou as Hoëpriester en Advokaat in vir sy kinders.[14]
 5. Die Heilige Gees is ’n Persoon en nie bloot ’n krag nie.[15] Die Vader en die Seun het Hom gestuur om die wêreld te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel.[16] Hy wederbaar, bewoon, heilig, vertroos en verseël God se kinders tot die ewige lewe.[17]
 6. Alle mense is met ’n sondige natuur gebore en is ook sondaars deur hulle eie keuse.[18] Om van sonde en God se oordeel gered te word moet ’n mens die feite van die evangelie glo, sy of haar sonde laat staan, en heelhartig op Jesus alleen vertrou vir vergifnis van sonde.[19] Ware geloof sal altyd lei tot goeie werke.[20]
 7. Dié wat Christus as Here en Verlosser ontvang sal vir ewig God se teenwoordigheid in die hemel geniet.[21] Dié wat Hom verwerp sal vir ewig van God geskei wees en onder sy toorn ly in die hel.[22] Beide die hemel en die hel is letterlik en ewig.[23]
 8. Jesus het twee sakramente ingestel: die doop en die nagmaal.[24] Beide sakramente mag slegs aan gelowiges bedien word.[25] Deur onderdompeling vereenselwig die gelowige hom- of haarself met Jesus se begrafnis en opstanding.[26] Deur die nagmaal onthou die gelowige Jesus se kruisdood vir sondaars.[27]
 9. Die kerk bestaan uit mense wat weergebore is en hulle redding bely deur onderdompeling.[28] Die kerk is die liggaam van Christus waarvan Hy die Hoof is.[29] Die kerk bestaan om God te aanbid,[30] Jesus se kruisdood en opstanding deur die sakramente te herdenk,[31] gelowiges deur Woordbediening vir dienswerk toe te rus,[32] die liggaam op te bou,[33] en die evangelie aan die wêreld te verkondig.[34] Elke plaaslike gemeente is onafhanklik en interafhanklik van ander gemeentes.[35] Die kerk en die staat is deur God aangestel om verskillende funksies te vervul, en daarom moet hulle nie in mekaar se sfeer van invloed inmeng nie.[36]
 10. Elke gelowige is ’n priester wat direkte toegang het tot God.[37] Jesus is die enigste Middellaar tussen God en mense.[38]
 11. Die gawe van apostelskap, asook die gawes wat die apostoliese amp uitwys het opgehou toe die laaste apostel dood is.[39] Omdat ons nie by die Skrif mag byvoeg of wegvat nie, het profesie en ander nuwe openbarings ook weggeval.[40]
 12. Elke gelowige is met die Heilige Gees verseël en word deur die krag van God in Christus bewaar word tot die einde.[41] Daarom bely ons dat niks ons van God se liefde kan skei nie, en dat geen ware gelowige sy redding kan verloor nie.[42]
 13. Jesus is die erfgenaam van alle dinge.[43] Hy regeer oor sy skepping.[44] Hy sal persoonlik en sigbaar terugkeer na die aarde toe volgens sy belofte.[45] By sy wederkoms sal almal wat gesterf het, gelowiges en ongelowiges, opstaan uit die dood.[46] Ongelowiges sal volgens hulle werke deur God geoordeel word om hulle verdiende straf te ontvang.[47] Gelowiges sal geoordeel word, nie om hulle eindbestemming te bepaal nie, maar om beloning te ontvang.[48] Daar is verskeie goeddeurdagte sienings oor die eindtyd. Dit is onnodig om skeuring hieroor in die kerk te veroorsaak.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Sien die 1689 Baptiste Geloofsbelydenis vir ’n meer volledige beskrywing van wat ons gemeente leer.

[1] Psalm 19:8, 2 Timoteus 3:16

[2] 2 Timoteus 3:17, 2 Petrus 1:3

[3] Hebreërs 1:1, Openbaring 22:18-19

[4] Matteus 19:4-5, 23:35, 24:37-39, Romeine 5:12-21, 2 Korintiërs 11:3, 1 Timoteus 2:13-14, Hebreërs 11:4-7, 1 Petrus 3:20, 2 Petrus 2:5, 3:5-6, 1 Johannes 3:12, Judas 11, 14-15

[5] Genesis 1:5, 8, 14, Eksodus 20:8-11

[6] Genesis 1:26, Matteus 3:16-17, 28:19, Johannes 1:1-3, Efesiërs 1:3-14, 4:4-6, Hebreërs 9:14

[7] Psalm 139:7, Johannes 5:23, Handelinge 5:3-4, Efesiërs 1:3-14, Hebreërs 1:3, 1 Petrus 1:2

[8] Romeine 8:29-30, Efesiërs 1:4-5, 1 Petrus 1:2

[9] Romeine 9:10-23, 11:5-6

[10] Lukas 1:34-35, Johannes 1:1-3, 14, 8:58, Filippense 2:6-8, Kolossense 1:19, 2:9

[11] Hebreërs 4:15, 1 Petrus 2:22

[12] Jesaja 53, Romeine 3:25, Galasiërs 3:13, 1 Petrus 3:18

[13] Matteus 28, Lukas 24, Johannes 20, 1 Korintiërs 15:1-11

[14] Handelinge 1:9-11, Romeine 8:34, Hebreërs 7:25, 1 Johannes 2:1

[15] Efesiërs 4:30

[16] Johannes 14:16, 26, 15:26, 16:7-11, Handelinge 2:33

[17] Johannes 3:5, Titus 3:5, Johannes 14:16-17, Efesiërs 1:13-14, 4:30

[18] Psalm 51:7, 58:4, Romeine 5:12

[19] Markus 1:15, 1 Korintiërs 15:1-4, Jakobus 2:19, Efesiërs 2:8-9

[20] Efesiërs 2:8-10, Jakobus 2:14-26

[21] Matteus 25:34, Johannes 6:39-40, Openbaring 21:3-4

[22] Matteus 25:41, 1 Tessalonisense 1:9, Openbaring 14:9-11, 20:15, 21:8

[23] Matteus 25:46, Markus 9:47-48, Lukas 16:19-31, Johannes 14:2-3, Judas 7, Openbaring 21-22, 14:9-11

[24] Matteus 26:26-29, 28:19

[25] Matteus 28:19, Romeine 6:3-4, 1 Korintiërs 11:17-34, Kolossense 2:11-12

[26] Romeine 6:3-5, Kolossense 2:11-12

[27] 1 Korintiërs 11:23-26

[28] Handelinge 2:38-41

[29] Efesiërs 1:22-23

[30] Johannes 4:23-24

[31] Sien teksverwysings by voetnotas 22-25

[32] Efesiërs 4:11-12

[33] 1 Korintiërs 14:12, Efesiërs 4:12

[34] Matteus 28:18-20

[35] 1 Korintiërs 1:2, Galasiërs 1:2

[36] Handelinge 4:18-20, Romeine 13:1-7, 1 Timoteus 2:1-2

[37] Hebreërs 4:16, 10:19-22, 1 Petrus 2:5, 9

[38] Johannes 14:6, 1 Timoteus 2:5

[39] Handelinge 1:21-22, 2 Korintiërs 12:12, Efesiërs 2:20, Hebreërs 2:3-4

[40] Hebreërs 1:1, Openbaring 21:18-19

[41] Efesiërs 1:13-14, 4:30, 1 Petrus 1:4-5

[42] Romeine 8:28-30, 38-39, Johannes 6:37-40, 10:28-29

[43] Hebreërs 1:2

[44] Hebreërs 1, Openbaring 4-5

[45] 1 Tessalonisense 4:16

[46] Daniël 12:2, Johannes 5:28-29, Openbaring 20:12-13

[47] Matteus 16:27, 25:41, 46, Romeine 2:6-11, Openbaring 20:12-13, 22:12

[48] Johannes 5:24, Romeine 2:6-11, 8:1, 1 Korintiërs 4:5, 2 Korintiërs 5:10, Judas 24

Kategorieë