Coram Deo Cover Image

Coming soon...

5 January 2014

Nuwe lewe in die nuwe jaar

2014 Gold

“En toe agt dae vervul was, dat hulle die Kindjie sou besny, het hulle Hom Jesus genoem, die naam wat deur die engel gegee is voor sy ontvangenis in die moederskoot.” (Lukas 2:21).

 

Op 25 Desember vier ons Jesus se geboorte.  Agt dae later (Kersdag ingesluit) het Christene sedert die mid-500’s, Jesus se besnydenis gevier.  Hulle het onthou dat Jesus op dié dag sy Naam ontvang het.  Dis dan om dié rede dat ons op 1 Januarie ons nuwe jaar begin (Alvin Schmidt, How Christianity Changed the World, p.379).  Die dag van verlossing het gebreek toe Jesus gebore is en agt dae later besny is (lees verder as jy wil weet hoekom ek so sê).  Jesus se lewe in die nuwe jaar beteken nuwe lewe vir ons.  Die nuwe jaar is ook 'n nuwe geleentheid om die evangelie te hoor en te glo.  Vir my swaer was dit so toe hy op 1 Januarie 2011 tot bekering gekom het.

 

Sy besnydenis (v.21a)

In Genesis 17 het God die besnydenis vir Abraham gegee met dié woorde:  “Dit is my verbond wat julle moet hou tussen My en julle en jou nageslag ná jou: Al wat manlik onder julle is, moet besny word—julle moet aan die vlees van julle voorhuid besny word, en dit sal ‘n teken wees van die verbond tussen My en julle.  ‘n Seuntjie van agt dae dan moet onder julle besny word, al wat manlik is in julle geslagte.  Die wat in jou huis gebore is, en die wat van enige vreemdeling met geld gekoop is, wat nie van jou geslag is nie—die wat in jou huis gebore en wat met jou geld gekoop is, moet sekerlik besny word.  So moet dan my verbond in julle vlees wees as ‘n ewige verbond.  En wat manlik is en die voorhuid het, wat nie aan die vlees van sy voorhuid besny is nie—dié siel moet uit sy volksgenote uitgeroei word: hy het my verbond verbreek.” (Genesis 17:10-14).

 

Net soos wat die voorhuid op die agtste dag weggesny is, sou God die onsuiwerheid van sonde uit hulle harte uitsny:  “En die HERE jou God sal jou hart besny en die hart van jou nageslag, om die HERE jou God lief te hê met jou hele hart en met jou hele siel, dat jy kan lewe.” (Deuteronomium 30:6).  Hoekom die agtste dag?  Toe God die opdrag gegee het, het Hy geweet hoekom dit op die agtste dag moet geskied.  Vitamien K stop bloeding.  Wanneer die baba 2-5 dae oud is, is daar min vitamien K in die liggaam.  Tussen dag 5 en 7 bou die vitamien K vlakke op.  Op dag 8 skiet die vlakke op tot 100% bo die normale.  Na dag 8 daal die vitimanien vlakke weer.  Indien die kind besny word en te veel bloei, kan dit die organe en selfs die brein beskadig.  Die kind kan selfs sterf as gevolg van skok of bloedverlies.  Daarom is dag 8 die perfekte dag vir die kind om besny te word.  Alhoewel Jesus dan nie baie gebloei het by sy besnydenis nie, was daar tog bloed.  Die bietjie bloed dui op die kruisdood wat sou kom, waar strome van bloed uit sy liggaam sou vloei.  Sy lewe begin en eindig dus met die vloeiing van bloed.  Deur sy besnydenis het Jesus die verbond wat ons gebreek het, namens ons onderhou.  Die wet het ook beveel dat babaseuntjies besny moes word (Levitikus 12:3).  Jesus se besnydenis was ‘n onderhouding van die wet namens ons.  Hy is gebore onder die wet (Galasiërs 4:4) en was gehoorsaam daaraan tot by die dood (Filippense 2:8).  Sy gehoorsaamheid het die geregtigheid wat God vereis het, vervul (Matteus 3:15).  Wanneer ons glo word sy volmaakte gehoorsaamheid aan ons toegereken (2 Korintiërs 5:21).  Jy kan dus in ‘n baie egte sin sê dat jy nie net deur Jesus se kruisdood gered is nie, maar ook deur sy besnydenis (wetsonderhouding).

 

Hoe lyk ‘n regte reaksie op Jesus se besnydenis, en die besnydenis van die hart wat deur Hom gekom het?

 

[1] Aanvaar sy wetsonderhouding deur die geloof.  Moenie dink jou kanse vir die hemel is beter deur jou gedissiplineerde Bybelstudie en gebed, jou getroue finansiële bydrae en kerkbywoning, die feit dat jy gedoop is (as baba of as gelowige), die erns waarmee jy die nagmaal gebruik of omdat jy tabak of alkohol opgegee het nie.  Jy is gered deur Christus alleen.  Moenie dink jou aanbidding op ‘n Sondag is meer aanneemlik omdat jy voor die diens stiltetyd of huisgodsdiens gehou het, ‘n preek op TV of radio geluister het, ‘n Christelike CD geluister het om jou gemoed in te stem nie.  Jou aanbidding is aanneemlik deur Christus alleen.  Moenie vir ander die idee gee dat hulle meer as Christus nodig het om guns met God te hê nie; hulle moet jóú teologiese siening glo (hulle moet ‘n Calvinis, Arminiaan, Baptis, kleindoper, Charismaat, premil, amil wees).  Hulle is aanneemlik by God deur Christus aleen:  “Want in Christus Jesus het nòg die besnydenis nòg die onbesnedenheid enige krag, maar ‘n nuwe skepsel.” (Galasiërs 6:15).

 

[2] Word gedoop as een wie se hart besny is:  “in wie julle ook besny is met ‘n besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus, omdat julle saam met Hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat Hom uit die dode opgewek het.” (Kolossense 2:11-12).  Paulus sê nie hier dat die doop die besnydenis vervang nie, maar dat die doop 'n belydenis is van iemand wie se hart besny is.  Jy kan nie die uiterlike teken (die doop) ontvang as die innerlike realiteit nie in jou hart plaasgevind het nie.  God het in Jeremia 9:25-26, Romeine 2:28-29 gesê dat Hy nie tevrede is as iemand die uiterlike teken sonder die innerlike realiteit het nie:

 

“Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek besoeking sal doen oor almal wat besny is, wat nogtans onbesnede is:  oor Egipte en Juda en Edom en oor die kinders van Ammon en Moab en oor almal wat die rand van hulle hare wegskeer, wat in die woestyn woon; want al die heidene is onbesnede, maar die hele huis van Israel is onbesnede van hart...Want nie hy is ‘n Jood wat dit in die openbaar is nie, en nie dít is besnydenis wat dit in die openbaar in die vlees is nie; maar hy is ‘n Jood wat dit in die verborgene is, en besnydenis is dié van die hart, in die gees, nie na die letter nie.  Sy lof is nie uit mense nie, maar uit God.”

 

Baptiste moet tog oppas om nie te veel op die uiterlike teken te fokus nie (dis jammer dat ons naam daaraan gekoppel word!).  Die fokus moet op die innerlike realiteit en op Christus wees.

 

[3] Verneder jouself.  Laat God die trots uit jou harde hart uitsny:  “Besny dan die voorhuid van julle hart en verhard julle nek nie verder nie.” (Deuteronomium 10:16).  “Want so sê die HERE aan die manne van Juda en aan Jerusalem:  Braak vir julle ‘n braakland en saai nie onder die dorings nie.  Besny julle vir die HERE en verwyder die onbesnedenheid van julle hart, manne van Juda en inwoners van Jerusalem, dat my grimmigheid nie soos ‘n vuur uitgaan en brand sonder dat iemand kan blus nie, weens die boosheid van julle handelinge.” (Jeremia 4:3-4).  Ongelowige kerkmens:  Hou op om die Heilige Gees te weerstaan.  Hou op om bekering uit te stel.  Moenie langer ontken dat die Bybel waar is nie.  Gelowige met gebroke verhoudings:  Hoe lank sal jou gebroke verhouding met God en jou naaste aanhou?  Hoekom stel jy dit nie reg nie?  Is dit omdat jy te trots en hardkoppig is om die knie te buig en te erken dat jy verkeerd is?  Gelowige wat afgedwaal het:  Moenie in hardkoppigheid aanhou met jou gunsteling sonde nie.  Die Here het jou al baie getug hieroor.  Hoekom hou jy aan?  Vra vir die Here om vir jou 'n teer en besnede hart te gee; 'n hart wat vir God en jou naaste liefhet:  “En die HERE jou God sal jou hart besny en die hart van jou nageslag, om die HERE jou God lief te hê met jou hele hart en met jou hele siel, dat jy kan lewe.” (Deuteronomium 30:6).  “Want in Christus Jesus het nòg die besnydenis nòg die onbesnedenheid enige krag, maar die geloof wat deur die liefde werk.” (Galasiërs 5:6).

 

[4] Moenie roem in die uiterlike aspekte van jou godsdiens nie.  Voor sy bekering sou Paulus daarin geroem het dat Hy op die agtste dag besny is (Filippense 3:5).  Die Galasiër vals leraars het daarin geroem dat hulle volgelinge besny is (Galasiërs 6:12-13).  Ons moenie in uiterlike dinge roem en sê:  ‘Ek was 'n ouderling in die NG-Kerk/Baptistekerk...Ek het 'n Bybelskool diploma gekry...Ek het eenkeer deur 'n hele nag gebid...Ek het 50 mense na die Here toe gelei...Ek het 'n groot bedrag geld vir die kerk gegee...Ek is gedoop...Ek was vir 25 jaar 'n Sondagskool onderwyser...’n Bekende prediker het in ons huis gebly...In ons dae het ons hierdie kerkgebou vol gesit...Ek het baie suksesvolle jeugkampe gereël...Ek was op 'n sendinguitreik na Sudan’.  Om net die feite te noem is nie verkeerd nie, maar om daarin te roem is.  Roem eerder in Jesus en in die genade dat jy 'n besnede hart ontvang het.  Roem in sý besnydenis en kruisdood – nie in joune nie:  “Want óns is die besnydenis, ons wat God in die Gees dien en in Christus Jesus roem en nie op die vlees vertrou nie” (Filippense 3:3).  “Maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van onse Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld.” (Galasiërs 6:14).

 

[5] Aanvaar as broers en susters almal wie se harte besny is.  Volgens Kolossense 3:11 is daar in Christus nie besnede of onbesnede nie.  Mense wat die besnydenis voorstaan het vir Petrus gekritiseer omdat hy saam met onbesnede heidene geëet het (Handelinge 11:2-3).  'n Tyd later het Petrus by 'n vergadering gesê dat God geen onderskeid tussen Jode en heidene maak nie, “aangesien Hy hulle harte gereinig het deur die geloof.” (Handelinge 15:9).  Moenie 'n ander Christen vermy of uitskuif, omdat hy 'n ander velkleur het, arm is, 'n fisiese gebrek het, verstandelik agter is of uit 'n ander groep kom nie (Baptist Union, N.G., A.G.S., 'n Arminiaan, 'n Premil).  “En Johannes het geantwoord en gesê:  Meester, ons het iemand gesien wat in u Naam die duiwels uitdryf; en ons het hom belet, omdat hy U nie saam met ons volg nie.  Maar Jesus sê vir hom:  Moet hom nie belet nie, want wie nie teen ons is nie, is vir ons.” (Lukas 9:49-50).

 

Sy Naam (v.21b)

Op Kersdag het ek die evangelie met 'n petroljoggie gedeel.  Ek het vir hom gevra:  ‘Weet jy waaroor gaan Kersfees?’  Sy antwoord was:  ‘Ja.  Jesus het mens geword’.  ‘Hoekom het Hy mens geword?’, het ek gevra.  ‘Om ons skoon te was van ons sondes’, het hy geantwoord.  ‘En is jý skoon gewas van jou sondes?’, vra ek toe.  ‘Nee’, was sy antwoord.  Ek het toe aan hom verduidelik hoe sy sondes vergewe kan word.  Is dit nie juis hoekom Maria haar kind Jesus genoem het nie?  Jesus beteken ‘Jahwe red’ (v.21b, Matteus 1:21) en is die Nuwe Testamentiese eweknie van die Hebreeuse naam Josua.  Josua het die Beloofde Land verower.  Jesus het die wêreld verower.  Josua het die Israeliete deur die Jordaanrivier in die Land ingelei.  Jesus lei ons in die hemelse Land van Belofte in.  Waarvan red Jesus ons?

 

  • Die hel:  “Jesus wat ons van die toekomstige toorn verlos.” (1 Tessalonisense 1:10).
  • Sonde se mag, sodat ons nie meer slawe daarvan hoef te wees nie:  “aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie.” (Romeine 6:6).
  • Vrees vir die dood:  “en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was.” (Hebreërs 2:15).
  • Satan:  “Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes.” (Kolossense 1:13-14).
  • Die wêreld:  “En julle het Hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lug, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het; en ons was van nature kinders van die toorn net soos ook die ander.” (Efesiërs 2:1-3).
  • Die teenwoordigheid van sonde (dit gebeur natuurlik eers in die hemel):  “En daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid en leuens doen nie; maar net die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die Lam.” (Openbaring 21:27).

 

As Jesus ons van ons sondes verlos, moet ons vra:  Hoe doen Hy dit?

 

God het mens geword in Jesus Christus.  Jesus het geen sonde in sy natuur gehad nie (Hy is uit 'n maagd gebore) en het ook geen sonde gedoen nie.  Jesus het die wet volmaak onderhou namens ons.  Hy het die straf vir sonde namens ons gedra aan die kruis.  Hy het gesterf, is begrawe en het op die derde dag opgestaan uit die dood.  Die Vader roep en trek sondaars na sy Seun toe.  Die Heilige Gees wys vir ons die waarheid aangaande God se oordeel, genade en liefde.  Vir die eerste keer sien jy hoe lelik jou sonde is, kry berou daaroor, bely dit en bekeer jou daarvan.  Jy glo dat Jesus jou plaasvervanger is; dat Hy die straf gedra het wat jy moes kry.  Jy glo dat Hy lewe, en vertrou Hom om jou saak by God te verdedig.  Jy bely Hom as jou Here, en wil Hom met alles in jou liefhê, aanbid, gehoorsaam en ken.  Jy dra die vrug van bekering as 'n bewys dat Hy jou van jou sonde en vir sy heerlikheid gered het.

 

As jy dit nog nooit gesmaak het nie, is dít hoe jy ook nuwe lewe in die nuwe jaar kan ervaar en geniet.

Kategorieë