Coram Deo Cover Image

Coming soon...

15 September 2013

'n Psalm vir gelowiges wat God se liefde betwyfel

Three crosses

Hoekom is dit dat ons in tye van beproewing die Here se liefde betwyfel?  Wanneer dinge sleg gaan of God lank vat om ons gebede te beantwoord, bevraagteken ons sy liefde.  Hierdie Psalm help ons om God se groot liefde duidelik raak te sien in sy Persoon en sy werke.

 

1 Loof die HERE, want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. 2 Loof die God van die gode, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. 3 Loof die Here der here, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid— 4 Hy wat alleen groot wonders doen, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. 5 Wat die hemele met verstand gemaak het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. 6 Wat die aarde op die water uitgespan het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. 7 Wat die groot ligte gemaak het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. 8 Die son om te heers oor die dag, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. 9 Die maan en sterre om te heers oor die nag, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. 10 Wat die Egiptenaars getref het in hulle eersgeborenes, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. 11 En Israel onder hulle uitgelei het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. 12 Met ‘n sterk hand en met ‘n uitgestrekte arm, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. 13 Wat die Skelfsee in stukke gesny het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. 14 En Israel daar dwarsdeur laat gaan het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. 15 En Farao saam met sy leër in die Skelfsee gestort het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. 16 Wat sy volk deur die woestyn gelei het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. 17 Wat groot konings verslaan het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. 18 En geweldige konings gedood het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. 19 Sihon, die koning van die Amoriete, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. 20 En Og, die koning van Basan, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. 21 En hulle land as erfdeel gegee het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. 22 As erfdeel aan Israel, sy kneg, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. 23 Wat in ons vernedering aan ons gedink het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. 24 En ons van ons teëstanders losgeruk het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. 25 Wat voedsel gee aan alle vlees, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. 26 Loof die God van die hemel, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.” (Psalm 136).

 

God se Persoon (v.1-3, 26)

In sommige liefdesliede hoor 'n mens dinge soos:  ‘Vir jou sal ek die hoogste berg klim en die grootste oseaan deurswem.  Dis mooi gedagtes, en 'n meisie voel goed dat 'n man so baie van haar hou.  Maar sy weet hy kan nie regtig doen wat hy graag wil nie.  Hy word beperk deur sy menslike swakheid.  Met God is dit nie so nie.  Hy wil ons help:  Hy is goed (v.1a) en sy liefde is ewig (v.1b).  Maar dis nie asof God gewillig is, maar ons nie kan help nie.  Hy kan:  Hy is nie 'n dooie afgod nie, maar die God van die gode (v.2, Deuteronomium 10:17).  Hy is die soewereine Here (v.3).  Hy is verhewe in die hemel (v.26).

 

Hoekom sê die psalmis aan die einde van elke reël:  “want sy goedertierenheid is tot in ewigheid”?  Hoekom sê hy dit nie net eenkeer aan die einde van die Psalm nie?  Hy doen so, omdat hy vir ons wil wys dat elke enkele daad wat God vir sy kinders doen, 'n liefdesdaad is.  Hy laat ook die slegte toe, omdat Hy ons liefhet (Romeine 8:28, 32).  Dit is nodig dat ons God beter moet ken, sodat ons nie so maklik sy liefde sal betwyfel nie.  Ken Hom deur jou Bybel, goeie boeke, kommunikasie in gebed, preke.  Weet dat Hy goed, genadig, barmhartig, geduldig, en liefdevol is:  Hy wil jou help.  Hy is almagtig en kan jou help.  Dis nie asof Hy jou graag sou wou help, as Hy tog maar net by jou kon uitkom nie.  Nee.  Hy is alomteenwoordig; Hy is by jou.  Is dit so dat Hy alle mag het en teenwoordig is, maar nie kan help nie omdat Hy nie alles van jou en jou situasie weet nie?  Nee, want Hy is alwetened.  Die Here weet nie net alles nie, maar is alwys en weet wat die beste oplossing is.  God kan jou help.

 

Laat ons leer om dan die Here te loof vir wié Hy is, en nie net vir wat Hy kan doén nie.  Sien God se liefde in sy Persoon (v.1-3, 26) en nie net in sy werke nie (v.4-25).  Jesus se kruisdood is nie God se liefde nie, maar die grootste uitdrukking daarvan.  Jesus self is die beliggaaming van God se ewige liefde (sien 1 Johannes 4:8-9).

 

God se werke (v.4-25)

'n Teologie student het in 'n preekklas 'n swart kol op 'n wit papier geteken en dit vir ons gewys.  ‘Wat sien julle?’ het hy gevra.  Almal se antwoord was dieselfde:  ‘'n Swart kol’.  Sy reaksie:  ‘Nie een van julle het gesê julle sien 'n wit papier nie; almal het op die klein swart kol gefokus’.  In ons lewe is dit maklik om die wit papier te mis en op die swart kol te fokus.  Die media is negatief en fokus op slegte nuus.  Pasop dat jy nie ingesuig word en so negatief raak dat jy vergeet van God se liefde nie.  Die advertensie wêreld moedig mense aan om geldgierig, ontevrede en materialisties te raak.  Voor jy weet kyk jy God se liefde mis en raak jy ontevrede oor wat jy nié het nie.  God se liefde is oral om jou.  Maak net jou oë oop.

 

[1] Sien God se liefde in die skepping (v.4-9).  Hy het groot en kragtige wonders gedoen (v.4).  Hy het met wysheid geskep (v.5).  Sien sy liefde in sy skepping van die son, maan, sterre, reën, gras, blou hemel, blomme, berge, see en ander skepsels (v.4-9).  Iemand mag sê:  ‘Dit maak nie sin nie.  Die skepping wys sy krag, nie sy liefde nie’.  Ja, die skepping wys sy krag.  Maar die feit dat God die son gemaak het om oor ons te skyn wys ook sy liefde (Matteus 5:45).

 

[2] Sien God se liefde in verlossing (v.10-24).  Weer wonder party mense:  ‘Moet v.10 nie sê dat God die Egiptenare gedood het, omdat Hy sy krag en oordeel wou wys nie?  Hoe kan die psalmis sê dat God se oordeel sy liefde bewys?’  As jy aan my bruid vat sal ek jou teenstaan omdat ek haar liefhet.  God het die eersgeborenes van Egipte doodgemaak, omdat hulle sy bruid teengestaan het.  Dit was uit liefde vir Israel wat God haar vyande doodgemaak het.  En dit was uit liefde wat God nie die eersgeborenes van Israel doodgemaak het nie, maar die paaslam in hulle plek laat sterf het, en hulle uit Egipte uitgelei het (v.11).  Dit is uit liefde vir ons dat God ons nie laat sterf nie, maar Jesus gee om die offerlam te wees vir ons sondes (1 Korintiërs 5:7).

 

God het die Egiptenare en hulle gode met 'n sterk hand en uitgestrekte arm geoordeel (v.12, Eksodus 12:12).  Hulle god van die Nyl kon nie die bloed terugverander in water nie.  Hulle god van reën en landbou kon nie keer toe God die gewasse met hael platslaan nie.  Dit was uit liefde vir sy volk wat God die Egiptenare met tien plae verwoes het.  En dit is uit liefde vir ons dat God sy arm (Christus) uitstrek om ons te verlos (Jesaja 52:10, 53:1).  God het sy volk deur die Rooisee gelei, en Farao saam met die hele Egiptiese weermag in dieselfde see verdrink (v.13-15).  God het groot en magtige konings verslaan (v.17-20, Numeri 21:21-35).  Een van hierdie konings se bed was 4 meter lank en 1.8 meter breed.  Dit is inderdaad 'n groot en magtige koning, maar God is dit niks nie.  Deur sy kruisdood het Jesus ons vyande oorwin:  Satan, sonde, self, die wêreld, die dood, die hel.  Uit liefde het God die Beloofde Land vir sy volk gegee (v.21-22).  En uit liefde gee God vir ons die hemel, geestelike seëninge en alles in Christus:

 

“Dan sal die Koning vir die wat aan sy regterhand is, sê:  Kom, julle geseëndes van my Vader, beërf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af.” (Matteus 25:34).

 

“Laat niemand dan op mense roem nie, want alles behoort aan julle; of dit Paulus is of Apollos of Céfas of die wêreld of lewe of dood of teenswoordige of toekomstige dinge—alles behoort aan julle; maar julle behoort aan Christus, en Christus aan God.” (1 Korintiërs 3:21-23).

 

“Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus” (Efesiërs 1:3).

 

God is lief vir ons en red ons uit ons benoudhede (v.23-24).  God het deur Moses gesê:  “Want die HERE sal aan sy volk reg verskaf, en Hy sal medelyde hê met sy knegte as Hy sien dat hulle vashouplek weg is en dit met almal sonder uitsondering gedaan is.” (Deuteronomium 32:36).  Nehemia 9:28 sê:  “Maar sodra hulle rus gehad het, het hulle weer kwaad gedoen voor u aangesig, en U het hulle oorgelewer in die hand van hul vyande, dat dié oor hulle sou heers; as hulle U dan weer aanroep, het U uit die hemel gehoor en hulle na u barmhartigheid baiekeer gered.”  God het gesien hoe jy 'n afgedwaalde skaap was.  Uit liefde het die Goeie Herder jou kom haal.  Ook in jou beproewing help die Here jou.  En as jy weggedwaal van Hom, het Hy jou lief en bring Hy jou terug.  Hoekom het God jou lief?  Nie omdat daar enige goedheid of potensiaal in jou is nie, maar omdat Hy goed en liefdevol is.  Met ander woorde, Hy het jou lief omdat Hy jou liefhet (sien Deuteronomium 7:7-8).

 

Ons moenie vergeet van God se groot liefde nie.  Israel het God se liefde in verlossing onthou deur die geskiedenis hiervan vir hulle kinders te vertel (Psalms 78, 105-107, 136).  Hulle het God se verlossing onthou deur die Paasfees, Fees van Ongesuurde brode, Huttefees en ander herinneringsfeeste te hou.  Ons moet God se liede in verlossing onthou deur die evangelie te oordink, dit te sing, te bid, te lees, te hoor, te memoriseer, die nagmaal te gebruik, gedoop te word, evangelisasie te doen, vir jouself preek, en jouself te herinner aan jou eie bekering.

 

[3] Sien God se liefde in sy voorsiening (v.16, 25).  Uit liefde het God die Israeliete deur die woestyn gelei (v.16).  God het vir hulle manna en kwartels gegee (kan jy jou indink dat jou ontbyt en aandete na joú toe kom?).  God het vir hulle water uit die rots gegee.  Hy het koelte, leiding, hitte en lig gegee deur die wolk- en vuurkolom.  Hy het hulle teen hul vyande en wilde diere beskerm.  Hulle klere en skoene het vir 40 jaar lank gehou! (lees gerus weer Deuteronomium 4).  God los ons ook nie alleen tydens ons pelgrimsreis deur die wildernis van hierdie wêreld nie.  Hy lei ons deur sy Gees en gee vir ons die Bybel, gebed, medegelowiges, die sakaramente, die geestelike gawes, kos, klere, skuiling en geloof.

 

God wys ook sy liefde deurdat Hy die skepping versorg (v.25).  Moet dan nie so gou die Here se liefde betwyfel wanneer Hy aan jou goeddoen nie.  Jy weet mos:  jy bid vir geld, en wanneer iemand geld in jou rekening inbetaal wonder jy of dit nie dalk 'n fout was nie (in plaas daarvan dat ons vir die Here dankie sê).  Hoe kan ons God se liefde betwyfel as Hy selfs die mossies voer en die hare op jou kop genommer het (Matteus 10:29-30)?  Laat ons eerder die Here prys, dank, en bo als liefhê.  “Ons het Hom lief, omdat Hy ons eerste liefgehad het.” (1 Johannes 4:19).  Moenie vrees dat God jou sal verwerp nie.  Hy sal dit nooit doen nie, want Hy self sê in hierdie Psalm:  “aan sy liefde is daar geen einde nie.” (NAV).  God het jou liefgehad met 'n ewige liefde (Jeremia 31:3).  Hy het jou liefgehad en uitverkies voor die grondlegging van die wêreld (Efesiërs 1:4-5).  Niks in die hele skepping kan jou skei van sy liefde nie (Romeine 8:38-39).  Hierdie ewige liefde is 'n sterk anker in beproewing.  Hoe klink jou lofpsalm vir God se liefde?

 

Die Here het my sondes vergewe, want sy liefde is sonder einde.

Die Here het my kinders gered, want sy liefde is sonder einde.

Die Here het my gedra deur my tyd van siekte, want sy liefde is sonder einde.

Die Here wou my van my geldgierigheid red en het my finansieel laat ondergaan, want sy liefde is sonder einde.

Die Here wil hê ek moet meer soos Jesus word en het my in 'n karongeluk laat beland, want sy liefde is sonder einde...

Jy sal weet hoe om joú psalm te skryf en God se liefde in jou storie raak te sien.

Kategorieë