Pointing finger

Paul Tripp vertel hoe hy ‘n yslike afgod by ‘n tempel in Indië gesien het.  Hy het na sy kar toe gehardloop en deur trane vir God dankie gesê dat hy nie so is nie; dat God hom gered het.  Die oomblik toe hy dit sê het hy besef dat hy presiés net so is.  Hy aanbid nou wel nie ‘n reuse beeld nie, maar sy hart is vol van afgode.  Moenie in 1 Korintiërs 10:1-22 na die Israeliete en Korintiërs kyk, en dink jy dien nie afgode soos hulle nie.

Israel as voorbeeld (v.1-13)

Wat sal jy dink as ek vir jou sê ek ken ‘n man wat baie lief is vir sy vrou:  hy gesels gereeld met haar, vat haar uit vir etes en neem haar weg oor naweke, voorsien goed vir haar, beskerm haar, lei haar geestelik, help haar met die kinders, wys respek vir haar, het mooi maniere met haar, gee vir haar drukkies, hou haar hand vas, komplementeer haar, koop vir haar geskenke, hou homself netjies vir haar, troos haar as sy hartseer voel, gee vir haar sakgeld?

Wat sal jy dink as ek vir jou sê hy is dood na ‘n operasie waarin hy sy linker long vir haar geskenk het?  Klink dit na groot liefde?  Wat as ek vir jou sê dat sy hom met ‘n ander man verneuk het, terwyl hy in die hospitaal was?  En wat as ek vir jou sê Jesus is só ‘n Bruidegom (Efesiërs 5:25), en Israel, jy, en ek is só ‘n bruid (v.1-13, vgl. Hosea)?

Die kerk is een met Israel (Romeine 11).  Daarom praat Paulus van die Israeliete as ‘ons vaders’ (v.1).  Die hele volk het God se voorregte geniet.

[1] Hulle het ‘n wolk gehad wat hulle oorskadu het en Kanaän toe gelei het (v.1).

[2] God het hulle verlos deur die eindste see waarin hulle vyande verdrink het (v.1).  Hulle is in Moses in gedoop in die wolk en die see (v.2).  Dit beteken eenvoudig dat hulle met Moses vereenselwig is; dat hulle God se leiding deur hom gevolg het.

[3] God het vir hulle geestelike kos gegee; kwartels en die brood van engele uit die hemel (v.3, Psalm 78:25-28).  Hulle was afhanklik van God se bevel sodat hulle kon eet (Deuteronomium 8:3).  Hierdie kos het gedui op Christus wat die Brood van die Lewe is (Johannes 6:30-35).

[4] Christus was ook die Rots wat hulle deur die woestyn gevolg het en vir hulle voorsien het (v.4).  Aan die begin en einde van hulle reis het Hy vir hulle water uit ‘n rots gegee (Eksodus 17, Numeri 20).  Hy is die lewende water wat ook hulle sieledors les (Johannes 4:14).  Hy is ook die Rots wat hulle ondersteun (Deuteronomium 32:15).

Tog het die volk na al hierdie voorregte teen God gesondig.  Hy het hulle gestraf en almal bo 20 in die woestyn laat sterf (v.5, Numeri 26:65, Hebreërs 3:17).

Moenie soos hulle wees en toelaat dat jou luste jou van Jesus af wegdraai na afgode toe nie (v.6-7, Numeri 11:4).  Die Korintiërs moes die afgodsfeeste in die Venus-tempel vermy.  Sulke feeste lei tot ooretery, dronkenskap, en seksuele losbandigheid (v.7, Eksodus 32:6).

Onthou hoe God op een dag 23 000 Israeliete doodgemaak het (v.8).  Hy verwys moontlik na Numeri 25, toe die Israeliete vir Baäl geoffer het en met die vroue van Midian geslaap het.  Dáár is altesaam 24 000 dood:  dalk 23 000 op een dag (v.8), en nog ‘n duisend op ‘n ander dag (Numeri 25:5, 9).  Of dit mag wees dat Paulus na die aanbidding van die goue kalf verwys.  Daar is op een dag 3000 dood, en dalk nog 20 000 in die plaag (Eksodus 32:28, 35).  God haat sonde en het ook sommige van die Korintiërs doodgemaak (11:30).

Die volk het vir Christus getoets en gekyk hoe ver hulle Hom kon druk (v.9, Numeri 21:5).  Hy het giftige slange gestuur om hulle dood te maak (v.9, Numeri 21:6).  Hulle het ook in Numeri 16 teen God en Moses gekla, en is deur die Verwoester doodgemaak (v.10, vgl. Eksodus 12:23, Hebreërs 11:28, 2 Samuel 24:16).

Die volk se sonde en straf is opgeteken om ons te waarsku (Romeine 15:4); ons wat in die einde van die tyd lewe (Hebreërs 9:26); ons wat bevoorreg is om Jesus te ken (v.11).  Moenie dink jy is beter as Israel nie.  Moenie dink jy is nie soos hulle nie.  Moenie dink Jesus sal jou nie straf nie (v.12, Romeine 11:20-21).

Moet egter nie in moedeloosheid sink, omdat daar versoekings sal wees nie (v.13).  Baie ander gelowiges het al dieselfde deurgemaak (1 Petrus 5:9).  God is getrou (v.13).  Hy sal nie toelaat dat jy bo jou kragte versoek word nie (v.13, Filippense 4:13, 2 Korintiërs 1:8-9, 2 Petrus 2:9).  Hy sal vir jou die uitkoms gee soos vir ‘n weermag wat naelskraap deur ‘n skeur in die berg ontsnap (v.13).

Leer uit Israel se voorbeeld (v.11).  Lees gerus weer Eksodus 13-17 en Numeri 11-25.  Moenie van Jesus af wegdraai nadat jy baie voorregte geniet het nie:  verlossing, die nagmaal, die doop, die Heilige Gees, die liggaam van Christus en haar gawes, Bybelse prediking, die Woord, gebed, vreugde, vrede, Jesus se soet teenwoordigheid, God se krag, sorg, en goedheid, geestelike groei, kennis van God, wysheid (v.1-4).  Moenie dink God is noodwendig tevrede met jou omdat jy in hierdie voorregte deel nie:  omdat jy gedoop is, ‘n lidmaat is, kennis van die Woord het nie (v.5).  Moenie dink dit is die God van die Ou Testament wat straf, en dat die God van die Nuwe Testament net genadig is nie.

Om teen die lig te sondig is erger as goddelose mense se perverse lewens, en sal ‘n groter straf ontvang (v.5-11).  Die Bybel waarsku:

  • “En daardie dienskneg wat die wil van sy heer geken het en nie klaargemaak of volgens sy wil gedoen het nie, sal met baie slae geslaan word; maar hy wat nie geweet het nie en gedoen het wat slae verdien, sal met min slae geslaan word. En elkeen aan wie veel gegee is, van hom sal veel gevorder word; en aan wie hulle veel toevertrou het, van hom sal hulle oorvloediger eis.” (Lukas 12:47-48).
  • “Daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie… hoe sal ons ontvlug as ons so ‘n groot saligheid veronagsaam” (Hebreërs 2:1, 3).
  • “Sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle ‘n bose en ongelowige hart is deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. Maar vermaan mekaar elke dag so lank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie.” (Hebreërs 3:12-13).
  • “Want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak en die Heilige Gees deelagtig geword het, en die goeie woord van God gesmaak het en die kragte van die toekomstige wêreld, en afvallig geword het—om dié weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulleself die Seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak.” (Hebreërs 6:4-6).
  • “Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie, maar ‘n verskriklike verwagting van oordeel en ‘n vuurgloed wat die teëstanders sal verteer. As iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van twee of drie; hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag en die Gees van genade gesmaad het? Want ons ken Hom wat gesê het: My kom die wraak toe, Ek sal vergelde, spreek die Here; en weer: Die Here sal sy volk oordeel. Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God.” (Hebreërs 10:26-31).
  • “Pas op dat julle Hom wat spreek, nie afwys nie; want as húlle nie ontvlug het nie wat Hom afgewys het toe Hy op aarde ‘n goddelike waarskuwing gegee het, veel minder óns wat ons van Hom afkeer nou dat Hy uit die hemele spreek… Daarom, omdat ons ‘n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees, en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. Want onse God is ‘n verterende vuur.” (Hebreërs 12:25, 28-29).

Moenie dink jou sonde is nie so erg soos die Israeliete s’n nie.  Moenie sê:  ‘Ek aanbid darem nie afgode nie en is nie betrokke in seksuele orgies nie.’

Jesus het gesê dat wellus egbreuk in die hart is en die hel verdien (Matteus 5:27-30).  Calvyn het gesê:  ‘Die mens se hart is ‘n afgodsfabriek.’  Wanneer laas was jy kwaad, bitter, depressief, angstig, geïrriteerd, of het baklei toe jy iets nie kon kry nie?  Waaroor was dit?  Gerief, plesier, stadige diens, familie, kos, geld, seks, respek, besittings, ‘n speelding, iemand wat jou skedule kom omkrap het?

Dit wys vir jou wat jou afgod is.  Enige iets wat prioriteit geniet bo Jesus, sy Woord, en gebed is vir jou ‘n afgod.  Die dinge wat jou gedagtes en dagdrome oorneem is vir jou ‘n afgod.  Dit waaraan jy die meeste tyd en geld bestee wys vir jou waar jou hart regtig is (Matteus 6:21).  En wat van ondankbaarheid:  murmureer jy soos die Israeliete oor jou omstandighede (v.10)?  Die kruis, Handelinge 5, die oordeelsdag, en die hel wys vir ons dat God in die Nuwe Testament nog dieselfde voel oor sonde as in die Ou Testament.

Leer uit Israel se sonde.  Moenie sê jy sal nie soos hulle val nie (v.12).  Onthou jy wat met Petrus gebeur het?  Hy het gesê hy sal nie soos die ander val nie, en het tot ‘n groot val gekom (Markus 14:29-31).  Hoogmoed kom voor ‘n val (Spreuke 16:18).  As jy dink jy kan nie val nie, is jy vinnig oppad na die afgrond toe.  Besef dat versoekings sal kom; vra dat die getroue God jou sal help (v.13).

Is jy nog ongered?  Ignoreer jy God se eise op jou lewe?  As God sy eie volk gestraf het en sy kerk ernstig waarsku, wat sal Hy met jóú doen?  “Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God.  En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is?  En as die regverdige nouliks gered word, waar sal die goddelose en die sondaar verskyn?” (1 Petrus 4:17-18).

Hoekom moet jy uit Israel se voorbeeld leer?  Dit is onnodig dat jy hulle foute herhaal.  Leer eerder daaruit.

Die nagmaal as voorbeeld (v.14-22)

Gedurende my laaste maande in Nelspruit het ek ‘n Buddhis ontmoet.  In sy huis het ek ‘n afgod gesien met ‘n olifant se gesig, ‘n vrou se bo-lyf, en ses arms.  Ek het geweet dit is ‘n dom beeld wat niks kan doen nie.  Ek het gewonder hoekom hy dit nie kan raaksien nie.  Hoekom het hy gedink dat dié porselein beeld hom kan help?  Ek verstaan nou hoekom:  daar is demone agter hierdie gode wat mense versoek en verblind (v.20, 2 Korintiërs 4:4).  Dit is hoekom dit so gevaarlik is om met vals lering en afgode te speel.

Omdat God uitkoms gee as ons versoek word (v.13), moet ons die oop deur neem en aanhou om te vlug (die Grieks gebruik ‘n voortdurende tydsvorm) vir afgodery (v.14).  Die Korintiërs moenie in die Venus-tempel met vuur speel nie.  Hulle het insig oor wat reg en verkeerd is (v.15, vgl. 2:14, Handelinge 17:11).

Die Israeliete het geestelike kos en drank gehad (v.3-4).  In die nagmaal het ons dit ook (v.16).  Die derde beker van die pasga word die beker van danksegging genoem.  Volgens Lukas 22 het Jesus met hierdie beker die nagmaal ingestel.  Wanneer ons die nagmaal beker drink, dank ons die Here vir ons redding.  Deur geloof deel ons in Jesus se bloed wat ons sonde vergewe (v.16).  As ons die brood eet, deel ons deur geloof in sy gebreekte liggaam (v.16, Johannes 6:35).  Wanneer ons een brood deel wys ons daardeur dat ons een liggaam is (v.17).

Toe die Israeliete die offervleis geëet het, het hulle in die altaar gedeel, en deur geloof ook in God se vergifnis (v.18, Levitikus 7:15).  Dit wat vir die nagmaal en die Ou Testamentiese offers geld, geld ook vir die vleis wat jy in ‘n afgodstempel eet.  Dit is nie dat die vleis of die afgod iets is nie (v.19, 8:4).  Dit is eerder dat die demone agter hierdie gode jou van die ware God af wil weglei (v.20).  Jy kan God nie deur afgodsbeelde aanbid nie.  As jy dít doen aanbid jy demone (v.20, Deuteronomium 32:17-18, Psalm 106:37-38).  So nee, alle paaie lei nie na dieselfde God toe nie.

Wat is dan ons gevolgtrekking?  Jy mag vleis eet wat aan afgode geoffer is en in die mark verkoop word (hfst.8).  Moet egter nie die nagmaal gebruik en ook by die afgodsfees vleis eet nie (v.21, vgl. 2 Korintiërs 6:15).  God is jaloers oor sy bruid.  Moet Hom nie tart en ander gode dien nie (v.22, Deuteronomium 32:21, Eksodus 34:14).  Dink hieraan voor jy die Here toets:  Hy is sterker as jy en kan jou verpletter (v.22):  “Wee hom wat met sy Formeerder twis—’n potskerf by erdepotskerwe!  Sal dan die klei sê aan die wat dit vorm:  Wat maak jy?  Of jou werk sê:  Hy het geen hande nie!” (Jesaja 45:9).

Moenie nuuskierig wees en sê jy wil net naby sonde of die afgod kom, en sal nie toegee nie.  Onthou vir Eva.  Vlug eerder (v.14).  Moenie speletjies speel met Jesus nie.  Hy soek nie ‘n hart wat tussen Hom, geld, die wêreld, jou kinders, jou huweliksmaat, jou werk, plesier, jou drome, jou ideale, jou sonde, of ander gode verdeel is nie (v.21-22, vgl. Jakobus 4:4-5).  As jy Jesus wil volg is dit alles of niks (Lukas 14:26, 33, 9:23, 57-62).

Is Jesus nog vir jou alles?  Is Hy nog eerste in jou lewe?  Of het jy jou eerste liefde verlaat (Openbaring 2:4-5)?  Het jy – soos sommige – verskonings vir hoekom jy nie meer so getrou is soos voorheen nie?  Diep in jou hart weet jy dat nie een van jou verskonings geldig sal wees op die oordeelsdag nie.  Is jou verskonings eintlik maar ‘n rookskerm, omdat jy op jou eie terme wil leef?

Bid dat God jou koue en harde kliphart sal uithaal, en dat Hy jou hart sal fokus en verenig om Hóm te vrees (Esegiël 36:37, Psalm 86:11, Jakobus 4:8).  Vandag as jy sy stem hoor moet jy jou hart nie verhard nie (Hebreërs 3:15).  Ek treur vir jou as jy traak-my-nie-agtig is, of as jy vrees maar jou nie bekeer nie.

Toe ek op skool was het ‘n toegewyde sendeling ‘n berig in die plaaslike koerant geplaas.  Hy het gesê dat hy ‘n belangrike boodskap vir die dorp het.  Hy sou dit op ‘n Vrydagaand in die NG-Moedergemeente preek.  Min mense het opgedaag.  Die kerkbanke was leeg.  Die dorp het nie belang gestel nie.  Ek hoop dat jy nie só sal reageer op hierdie bloedernstige beroep nie.

Category Afgode, Afvalligheid, Sonde
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.