Coram Deo Cover Image

Coming soon...

20 July 2019

Moet die Gees nie uitblus nie

[column width="1/1" last="true" title="" title_type="single" animation="none" implicit="true"]

Related image

1Tessalonisense 5:19-22

‘n Man in ons gemeente het gesê dat gelowiges in ons kringe nie genoegsame erkenning aan die Heilige Gees gee nie. ‘Ek hoor min preke oor die Heilige Gees,’ het hy gesê. ‘Ook in ons gebede erken ons nie die Heilige Gees nie.’

Dit is byna of ons die Heilige Gees as ‘n onpersoonlike krag beskou en nie as ‘n Persoon nie. Dalk beskou ons Hom as ‘n Persoon, maar nie op dieselfde vlak as die Vader en die Seun nie. Ons sê dit miskien nie so nie, maar deur ons optrede gee ons Hom nie die erkenning wat Hom toekom nie.

In 325 n.C. het ‘n groep gelowiges in Nicea (Noord-Wes Turkye) vergader om die Niceense Geloofsbelydenis op te trek en die Godheid van Jesus Christus te verdedig. In 381 n.C. het hulle in Konstantinopel (ook in Noord-Wes Turkye) byeengekom en bygevoeg dat die Heilige Gees een is met die Vader en die Seun. Op hierdie punt lees die belydenis as volg [Sien hfst. 8 in N.R. Needham, 2000 Years of Christ’s Power: Part 1 (London: Grace Publications Trust, 1997)]:

‘...[Ek glo] in die Heilige Gees,

die Here en die Gewer van die lewe,

Wat van die Vader [en die Seun] uitgaan,

Wat, tesame met die Vader en die Seun,

aanbid en verheerlik word,

Wat gespreek het deur die profete...’

[Die frase ‘en die Seun’ [Lat. filioque] is eers in 589 n.C. in Toledo, Spanje bygevoeg.]

Só moet ons oor die Heilige Gees dink. Ons moet Hom as God erken (bv. Hand. 5:3-4) en Hom aanbid. Wanneer Hy soos ‘n vuur in ons harte brand, moet ons Hom nie uitblus nie (1Tess. 5:19). Tree dadelik op as jy selfs net die geringste prikkeling voel om te bid, of om op ander maniere die wil van God uit te voer (1Tess. 5:16-18). As jy dit nié doen nie, blus jy die Gees (1Tess. 5:19). Hoe doen mense dit vandag? Dit is wat Paulus ons in 1Tess. 5:19-22 wil leer.

  1. Moenie die profesieë verag nie (v.19-20)

Iemand het Woensdag by ons gemeente se Bybelstudie gevra of daar vandag nog profete is. Wayne Grudem en verskeie outeurs bespreek hierdie vraag in ‘n redelike tegniese boek met die titel, Are Miraculous Gifts for Today? Party van die outeurs glo dat daar vandag nog profete is, terwyl ander sê dat dit met die voltooiing van die Nuwe Testament opgehou het.

Vir duisende jare het die Gees die apostels en die profete geïnspireer om sy woorde neer te skryf (2Tim. 3:16, 2Pet. 1:20-21). Hy het sy woorde deur hulle in die Bybel laat opteken en sodoende die fondasie van die kerk gelê (Ef. 2:20). Die fondasie kan nie weer gelê word nie.

Dit word ook nie aanhoudend gelê deur mense wat nog nuwe profesieë ontvang nie. Toe Openbaring klaar geskryf is, het die Heilige Gees nie nuwe geïnspireerde boodskappe, of profesieë gegee nie. Daar is nie meer nuwe openbarings nie. Ons mag by die Bybel niks byvoeg of wegvat nie (Heb. 1:1, Op. 22:18). Die Here het gespreek.

Miskien wonder jy wat 1Tess. 5:19-20 dan vir ons beteken. Dit het baie vir ons te sê. Alhoewel daar nie meer profete is wat nuwe boodskappe van die Here af bring nie, is daar nog mense wat God se geskrewe profesie (die Bybel) uitlê en ons leer om dit toe te pas. Dit is ook van húlle wat Paulus in v.20 praat as hy sê: “Verag die profesieë nie.” Hoe doen mense dit vandag?

[a] Het die Here jou geroep om die profesie van sy Woord te verkondig? As jy dit nie doen nie, verag jy die profesieë en blus jy die Gees uit (v.19-20, Jer. 20:9, 2Tim. 1:6). Dit is tog Hý wat die vuur van sy Woord in jou hart laat brand. Die verterende begeerte om God se Woord te verkondig, kom van Hóm af. Hý het aan jou die gawe gegee om die Bybel te kan verduidelik sodat mense dit verstaan (Hand. 16:24-25, 1Tim. 3:2, Tit. 1:9). Dit is Hý wat deur die ouderlinge en die gemeente spreek om te bevestig dat jy geroep is (Hand. 13:2-3, 16:2, 1Tim. 4:14). Ek het al vantevore die volgende woorde van Voddie Baucham aangehaal:

‘[If] you are saying that God is calling you, what are you waiting for? Men are fighting and dying while you twiddle your thumbs to figure out whether or not you are ready to take up a weapon and man a post. Enough already! Are you in or are you not, because the stakes are too high to wait for you? “I solemnly charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, and by His appearing and His kingdom” (2Tim. 4:1). He’s coming! Don’t let Him find you navel-gazing to figure out whether or not you’re gonna respond to his call!’ [http://rezolution.co.za/sermons/preserve-proclaim-and-endure-part-3/ 20:23 - 22:50 minutes].

[b] Indien jy egter nié geroep is nie en jy jouself in elk geval inwurm om te preek, verag jy die profesieë. Jy blus die Gees, omdat jy sy heilige roeping om die Woord te verkondig, goedkoop maak.

[c] Mense verag die profesieë as hulle kamtig namens die Here praat, maar hulle eie idees verkondig. Iemand wat dít doen, het nie respek vir die profesie van God se Woord nie. Hulle maak te veel van hulle eie impulse en neem maar net aan dat dit die Heilige Gees is. Hierdie is die tipe predikers wat agter die kansel staan en sê: ‘Ek het nie vandag iets voorberei nie, maar wil graag net uit my hart met julle praat.’ Vir sulke predikers wil ek sê: ‘Ons stel nie belang in wat jy op die hart het nie mnr. Gee eerder vir ons Gód se hart wat Hy in die Bybel bekend gemaak het. Ons wil sý woorde hoor en nie jóúne nie.’ Eseg. 13:1-3, 17 praat van sulke predikers:

“En die woord van die Here het tot my gekom en gesê: Mensekind, profeteer teen die profete van Israel wat profeteer, en sê aan die wat profete uit hulle eie hart is: Hoor die woord van die Here! So spreek die Here Here: Wee die dwase profete wat agter hulle eie gees aan wandel en agter dinge wat hulle nie gesien het nie... En jy, mensekind, rig jou aangesig teen die dogters van jou volk wat as profetesse optree uit hulle eie hart, en profeteer teen hulle”.

[d] Mense verag ook die profesieë as hulle dit nie ernstig opneem nie. Hulle bly sonder goeie rede weg as die Woord verkondig word. Dit is asof die Heilige Gees die tafel vir hulle dek en hulle sê: ‘Nee dankie; ek het beter dinge om te doen.’

Dalk bly hulle weg, omdat die Woord van God hulle gewetens pla. Dit deurboor hulle harte soos ‘n swaard en laat hulle naak voel (Heb. 4:12-13). Gevolglik bly hulle weg en soek hulle vir hulle predikers wie se woorde sag op die oor val (Amos 2:12, Miga 2:6, 2Tim. 4:3-4). Hulle wil lekker voel en het nie tyd vir die profesie van God se Woord nie. So verag hulle die profesieë en blus hulle die Gees uit (v.19-20).

[e] Party mense hou daarvan om na Bybelse prediking te luister, maar hulle wend nie ‘n poging aan om daarvolgens te lewe nie. Hulle sê dat hulle die Gees eerbiedig, maar die feit dat hulle sy profesieë deur hulle ongehoorsame lewens verag, bewys die teendeel (v.19-20).

  1. Toets die profesieë (v.21-22)

Toe ek Benny Hinn eenkeer as ‘n vals profeet uitwys, toe reageer iemand: ‘Jy mag die gesalfde van die Here nie aanraak nie!’

Baie mense maak asof jy die Gees uitblus wanneer jy sê dat prediker so-en-so ‘n wolf in skaapsklere is, maar eintlik is die teendeel waar. Dit is as jy weier om hulle te toets, dat jy die Gees uitblus (v.19, 21a). Hy wíl m.a.w. hê dat jy die prediker toets wat jy op ‘n Sonag in die kansel hoor, asook dié wat jy oor die radio, op die internet en op ander plekke hoor (v.21a, Hand. 17:11, 1Kor. 14:29, 1Joh. 4:1-6).

As jy hulle nié toets nie, sal jy maklik tot ‘n val kom en in die hel beland. Jy kon nie die duiwel se leuens uitken nie. Eintlik wóú jy dit nie doen nie; jy wóú nie die profesieë toets nie en nou moet jy daarvoor boet (v.21a). Jy het jouself in die voet geskiet. Jy het agter jou eie verkeerde interpretasie van Matt. 7:1 geskuil, sodat jy vir jouself en vir ander mense gesê het: ‘Jy mag nie oordeel nie.’

Natuurlik moet jy nie hiper-krities wees nie, maar jy móét kan onderskei. Hoe moet jy dan iemand toets wat sê dat hy ‘n prediker van die evangelie is? Buiten dat jy sy karakter aan 1Tim. 3:1-7 moet meet, moet jy vra of hy die Woord van God verkondig. Sê hy wat in die Bybel staan, of preek hy sy eie idees? Verduidelik hy wat in die verse staan, sodat almal in die gemeente dit kan sien? Of skryf hy dinge aan die Bybel toe, sodat die gemeente sê: ‘Ek sien nie waar hy dit kry nie, want dit is nie in die verse nie’?

Is dit vir hom belangrik om Gód se woorde uit te lê, of het hy al klaar besluit wat hy wil sê, sodat hy nou net ‘n vers moet soek wat daarby pas? Verwys hy mense terug na die Skrif; is sy preke vol daarvan? Of lees hy aan die begin van die preek ‘n teks, net om die Bybel weer toe te maak en vir die res van die tyd nie weer daarna te verwys nie?

Jy het seker opgelet dat al my vrae op die Bybel fokus. Dit is wat elke ware prediker doen: hy verkondig die Woord (2Tim. 4:2). Hy bring Gód se profesieë vir die gemeente (v.20). As hy dit nié doen nie, moet jy jou ore toedruk, ‘boo!’ roep, en alles in jou vermoë doen om hom uit die kansel te hou. Hy blus die Gees uit en moenie as ‘n prediker van God se Woord erken word nie (v.19, 1Kor. 14:37-38).

Laat ek vir jou ‘n voorbeeld gee. In September 2015 het Seth Dahl, die jeugleier van Bethel Kerk in Redding, Kalifornië, vertel van ‘n leraar wat iets gesê het wat hom baie seergemaak het. ‘n Tydjie later het hy op die kerk se vloer gelê en in ‘n visioen gesien hoe Jesus hom optel, hom omhels en vir hom sê: ‘Sal jy My asseblief vergewe?’ Ja, jy het reg gehoor: Jesus het die jeugleier om vergifnis gevra vir die dinge wat sy leraar vir hom gesê het. Seth Dahl sê dat hy erg gehuil het, terwyl hy Jesus vergewe het [https://www.youtube.com/watch?v=z3MdF6GJ6fE].

Moet asseblief nie na sulke lastering luister, net omdat jy nie bereid is om die profete te toets nie. Toets hulle eerder, sodat jy kan behou wat goed is en dit wat sleg is kan vermy (v.21-22). As die prediker se woorde met die Bybel ooreenstem, is dit goed en sal dit jou geestelik opbou (v.21).

Dit is koring en nie kaf nie. Dit is ‘n verterende vuur wat die onsuiwerhede van sonde verwyder, sodat jou geloof soos suiwer goud kan wees. Dit is ‘n hamer wat jou harde hart breek, sodat dit sag kan wees om God se Woord te ontvang. So leer Jer. 23:28-29 ons: “Die profeet by wie ’n droom is, laat hom ’n droom vertel; en by wie my woord is, laat hom my woord spreek in waarheid. Wat het die strooi met die koring te doen? spreek die Here. Is my woord nie só, soos ’n vuur, spreek die Here, en soos ’n hamer wat ’n rots vermorsel nie?”

Laat mense dan maar hulle stories vertel. Ons sal nie daaraan vashou nie. Ons sal ons lewens op die goeie profesie van God se Woord bou. As enigiemand met iets anders kom, of dinge sê wat nie met die Bybel strook nie, moet ons dit as ‘n vorm van kwaad beskou (v.22).

Moet asseblief nie vergeet dat vals lering sonde is nie. Dit is nie net sonde om dit te preek nie, maar om daarna te luister. Daarom moet jy dit vermy (v.22). Selfs as dit net vir jou lyk of dit met die ware profesie van die Bybel bots, moet jy jou rug daarop keer, asof jy vir ‘n swart mamba vlug (v.22). Moenie sê: ‘Ek wil net hierdie reeks van vals profeet so-en-so luister’ nie. ‘Ek weet dat hy baie verkeerde dinge sê, maar hy sê ook dinge wat goed is. Ek sal die vis eet en die grate uitspoeg.’ Omdat daar so baie grate is, is die kanse goed dat jy daaraan verstik.

Bly dus liewer heeltemal weg van die vals leraars, sodat jy jou ore kan uitleen vir predikers wat die Woord van God suiwer verkondig. Luister na die predikers wat nie die Gees blus nie, maar wat Hom eerbiedig, omdat hulle Jesus Christus groot maak. Dit is tog die Heilige Gees se belangrikste bediening, naamlik om Jesus te verheerlik: “Hy sal My verheerlik, omdat Hy dit sal neem uit wat aan My behoort, en aan julle verkondig.” (Joh. 16:14).

As jy regtig aan die Here behoort, sal dit ook jóú begeerte wees. Jy sal die predikers uitsoek vir wie dit alles oor Jesus gaan: “maar ons verkondig Christus wat gekruisig is... want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus, en Hom as gekruisigde.” (1Kor. 1:23, 2:2). Jy sal predikers soos Charles Spurgeon soek. In sy eerste preek in hulle nuwe gemeente (die Metropolitan Tabernacle) het hy gesê:

‘I would propose that the subject of the Ministry in this house, as long as this platform shall stand, and as long as this house shall be frequented by worshippers, shall be the person of Jesus Christ. I am never ashamed to avow myself a Calvinist; I do not hesitate to take the name of Baptist; but if I am asked what is my creed, I reply, “It is Jesus Christ.”’ [C.H. Spurgeon, Autobiography: Vol. 2 (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1973), 34].

Mag dit ook van die bediening in hierdie kansel gesê word, want as Jesus Christus nie die sentrale onderwerp in ons boodskap en lewens is nie, sal ons die Heilige Gees uitblus. En as ons ons nie daarvan bekeer nie, sal ons in die plek beland “waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie.” (Mark. 9:48).

[/column]

Kategorieë