Coram Deo Cover Image

Coming soon...

14 March 2015

Jesus en vandag se profete

Sheep howling like wolf

In die moderne kerk val mense vir vals lering soos visse val vir ‘n wurm op ‘n hoek.  Ek het by geleentheid vir mense blatante valsheid in boeke en preke uitgewys.  Hulle het dit weggepraat en gemaak asof die boek of preek reg is en die Bybel verkeerd.  Deuteronomium 18:15-22 sê ons moet God se Woord bo mense s’n stel.

 

Jesus die ware Profeet (v.15-19)

Het jy al die klein swart boks op jou laptop se kabel gesien?  Waarvoor is dit?  Dié boksie verander die 220V wat uit jou muurprop kom, na die 18V wat jou rekenaar nodig het om te werk.  Dit verander die wisselstroom van jou huis se krag na die direkte stroom van batterykrag.  As jy 220V uit die muurprop na jou rekenaar toe gelei met ‘n kabel sonder dié boks, sal jy jou rekenaar blaas.

 

So is dit met God.  As Hy direk met jou praat sal jy sterf (Eksodus 20:19).  Daarom het Hy profete gestuur.  Uiteindelik het Hy self as Profeet aarde toe gekom.  Jesus is die Middelaar wat tussen ons en die Vader staan om God se Woord na ons toe te bring.

 

God wou nie hê sy volk moes na towenaars, hekse, toordokters, palmlesers, en afgode toe draai om sy wil te ken nie (v.9-14, 1 Samuel 28).  Daarom het God vir hulle profete soos Moses gestuur.  Uiteindelik sou Hy die groot Profeet, die Messias, stuur (v.15).  Let op hoe die Nuwe Testament van Jesus as ‘n profeet praat, en soms as dié Profeet (verwysend na Deuteronomium 18):

 

 • “En toe Jesus in die streke van Cesaréa-Filippi kom, vra Hy sy dissipels en sê: Wie sê die mense dat Ek, die Seun van die mens, is? En hulle antwoord: Sommige Johannes die Doper, en sommige Elía, en ander Jeremia of een van die profete.” (Matteus 16:13-14).
 • “En die skare sê: Dit is Jesus, die profeet, van Násaret in Galiléa.” (Matteus 21:11).
 • “En hulle het probeer om Hom in hulle mag te kry, maar hulle was bang vir die skare, omdat dié Hom vir ‘n profeet gehou het.” (Matteus 21:46).
 • “En vrees het almal aangegryp terwyl hulle God verheerlik en sê: ‘n Groot profeet het onder ons opgestaan; en: God het sy volk besoek.” (Lukas 7:16).
 • “En Hy sê vir hulle: Watter dinge? En hulle antwoord Hom: Die dinge aangaande Jesus, die Nasaréner, wat ‘n profeet was, kragtig in werk en woord voor God en die hele volk;” (Lukas 24:19).
 • “Die vrou sê vir Hom: Here, ek sien dat U ‘n profeet is... Die vrou sê vir Hom: Ek weet dat die Messías kom, Hy wat Christus genoem word. Wanneer Hy kom, sal Hy ons alles verkondig. Jesus sê vir haar: Dit is Ek wat met jou spreek!” (Johannes 4:19, 25-26).
 • “Filippus het Natánael gekry en vir hom gesê: Ons het Hom gevind van wie Moses in die wet en ook die profete geskrywe het: Jesus, die seun van Josef van Násaret... Maar as julle Moses geglo het, sou julle My glo, want hy het van My geskrywe.” (Johannes 1:46, 5:46). Dié verse verwys terug na Deuteronomium 18.
 • “Toe die mense dan die teken sien wat Jesus gedoen het, sê hulle: Hy is waarlik die profeet wat in die wêreld sou kom.” (Johannes 6:14, vgl. 1:21, 25).
 • “Baie van die skare het, toe hulle die woord hoor, gesê: Hy is waarlik die profeet.” (Johannes 7:40).
 • “Weer sê hulle vir die blinde man: Jy, wat sê jy van Hom, aangesien Hy jou oë geopen het? En hy antwoord: Hy is ‘n profeet.” (Johannes 9:17).
 • Petrus én Stefanus verwys na Jesus as die Profeet van wie Moses gepraat het: “Want Moses het tot die vaders gespreek: Die Here julle God sal vir julle ‘n Profeet verwek uit julle broeders net soos ek is; na Hom moet julle luister volgens alles wat Hy met julle sal spreek. En elke siel wat nie na dié Profeet luister nie, sal uit die volk uitgeroei word... Dit is dié Moses wat aan die kinders van Israel gesê het: Die Here julle God sal vir julle ‘n Profeet verwek uit julle broers net soos ek is; na Hom moet julle luister.” (Handelinge 3:22-23, 7:37).

 

In watse opsig sou die Profeet soos Moses wees (v.15)?  Volgens Eksodus 20:19 het Moses as Middelaar tussen God en die volk gestaan.  Die Profeet sou ook as Middelaar staan om God se Woord aan die volk te bring (1 Timoteus 2:5).  Moses het gesê dat dié Profeet een van hulle volksgenote of broers sou wees (v.15).  Dit is dus duidelik dat die Profeet ‘n Jood en ook volkome mens sou wees (Romeine 9:5, Johannes 4:22).  Omdat God die Profeet sou stuur, moes die volk na Hom luister (v.15).  In die Nuwe Testament het God van Hom gesê:  “Dit is my geliefde Seun in wie Ek ‘n welbehae het.  Luister na Hom!” (Matteus 17:5).

 

Toe God die wet by Horeb gegee het, het die volk gebewe.  Die aarbewing, vuur, en donderslae was vir hulle te erg (v.16).  So beskryf Moses dit:

 

“En toe julle die stem uit die duisternis hoor, terwyl die berg met vuur brand, het julle na my toe aangekom, al die hoofde van julle stamme en julle oudstes, en gesê:  Kyk, die HERE onse God het ons sy heerlikheid en sy grootheid laat sien, en ons het sy stem uit die vuur gehoor; vandag het ons gesien dat God met die mens spreek en hy in die lewe bly.  Maar waarom moet ons nou sterwe?  Want hierdie groot vuur sal ons verteer.  As ons die stem van die HERE onse God nog langer hoor, sal ons sterwe.  Want wie is daar van alle vlees wat die stem van die lewende God uit die vuur hoor spreek het soos ons en in die lewe gebly het?  Gaan ú naderby en hoor alles wat die HERE onse God sal sê; dan kan ú ons alles meedeel wat die HERE onse God met u sal spreek, en ons sal dit hoor en doen.  En die HERE het die stem van julle woorde gehoor toe julle met my gespreek het.  Toe sê die HERE vir my:  Ek het gehoor die stem van die woorde van hierdie volk wat hulle met jou gespreek het; dit is alles goed wat hulle gespreek het.” (5:23-28).

 

God het ‘n profeet gegee soos hulle gevra het.  Moses was die eerste, maar later sou God ook die groot Profeet stuur (v.17-18a).  Dié Profeet sou in God se Naam – met God se gesag – praat (v.18).  Weereens wys die Nuwe Testament hoe Jesus Gód se woorde spreek:

 

 • “uit Myself doen Ek niks nie; maar net wat my Vader My geleer het, dit spreek Ek.” (Johannes 8:28).
 • “Want Ek het nie uit Myself gespreek nie; maar die Vader wat My gestuur het, Hy het My ‘n gebod gegee wat Ek moet sê en wat Ek moet spreek. En Ek weet dat sy gebod die ewige lewe is. Wat Ek dan spreek—net soos die Vader vir My gesê het, so spreek Ek.” (Johannes 12:49-50).
 • “alles wat Ek van my Vader gehoor het, [het Ek] aan julle bekend gemaak” (Johannes 15:15).
 • In Johannes 17:8 bid Jesus: “Want die woorde wat U My gegee het, het Ek aan hulle gegee”.
 • Paulus praat van die Woord van God (die Bybel) en die evangelie as ‘die Woord van Christus’ (Kolossense 3:16, Romeine 10:17).

 

Wie dan aan Jesus ongehoorsaam is, is ongehoorsaam aan God.  God sal hom straf.  “En die man wat nie luister na my woorde wat Hy in my Naam spreek nie, van hom sal Ek self rekenskap afeis.” (v.19).  “Pas op dat julle Hom wat spreek, nie afwys nie; want as húlle nie ontvlug het nie wat Hom afgewys het toe Hy op aarde ‘n goddelike waarskuwing gegee het, veel minder óns wat ons van Hom afkeer nou dat Hy uit die hemele spreek.” (Hebreërs 12:25).

 

Dit is reg om op Jesus se Priesterlike amp te fokus; om Hom te erken as jou Verlosser.  Maar moet dit nie ten koste van sy Profetiese amp doen nie.  As Profeet is Hy groter as Moses (Hebreërs 3:3-6).  Moses moes sê:  ‘So spreek die Here’ (Eksodus 4:22).  Jesus kan sê:  ‘Ek sê vir julle’ (Matteus 5:28).  Jesus is die presiese afdruksel van God se wese, die afskynsel van sy heerlikheid (Hebreërs 1:3).  Hy spreek nie net God se Woord nie, maar is die Woord van God (Johannes 1:1, 14).  Hy openbaar die Vader aan ons (Johannes 1:18).  Wie Hom gesien het, het die Vader gesien (Johannes 14:9).  Moet dan nie dink die Vader is kwaai en Jesus gaaf nie.

 

Wanneer die Bybel van Jesus as ‘n Profeet praat, moet jy nie soos die liberale teoloë, Moslems, Buddhiste, en Samaritane (Johannes 4:25) dink Hy is net ‘n leermeester nie.  Hinduïsme kan voortbestaan sonder Krishna, Buddhisme sonder Buddha, en Islam sonder Mohammed.  Christenskap, egter, kan nie bestaan sonder Jesus as Profeet nie.  Hy is die openbaring van God; Hy is God.  In die tuin van Eden en dwarsdeur die Ou Testament het Jesus God aan die mens geopenbaar.  Selfs in die hemel sal dit Hý wees wat die Vader openbaar.

 

Gehoorsaam Hom (v.15).  Wie kan dit sonder die evangelie regkry (Romeine 8:7, Handelinge 28:26-28, 1 Korintiërs 2:14, Johannes 10:16, 1 Johannes 4:6)?  Jy moet jou van jou sonde bekeer en glo dat Hy die enigste Verlosser is; dat Hy vir sondaars gesterf het en weer uit die dood opgewek is.  Moenie staatmaak op jou pogings, opregtigheid, of goeie werke nie.  Vertrou op Hom alleen.

 

Is jy gered?  Die Gees leer vir ons Jesus se woorde in die Bybel (Johannes 17:26, 16:13-15).  Lees daarom jou Bybel en vra dat die Heilige Gees jou sal help om te verstaan.  As jy die Bybel minag, dan minag jy die Profeet wat hierdie woorde gespreek het.  Laat ons eerder die woorde van God se Profeet eer deurdat ons dit lees, hoor, gehoorsaam en verkondig.  As jy nie na dié Profeet luister nie sal God jou oordeel (v.19).  “hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom.” (Johannes 3:36).

 

Vandag se vals profete (v.20-22)

Van 1982 tot 1990 het André Esterhuizen hom by die Kempton hospitaal voorgedoen as ‘n pediater.  Onder sy diagnose het ‘n hele paar babas skade gely en selfs gesterf.  In Mei 1992 het hy 18 jaar tronkstraf gekry.  Anders as vals pediaters word vals profete nie net vir 18 jaar gestraf nie.  Hulle verdien die ewige hel.  As jy hulle lering volg mag jy dalk saam met hulle gestraf word.  Daarom is dit baie belangrik dat jy hulle moet uitken.

 

Vandag is daar duisende selfaangestelde profete wat op hulle eie gesag sê:  ‘So spreek die Here’ (v.20, Jeremia 14:14, 23:25-32).  Om die volk teen valsheid te spaar, straf God hierdie vals profete met die dood (v.20, Jeremia 28:15-17).  Hoe sal jy die ware Profeet uitken as daar soveel vals profete is (v.21)?  ‘n Vals profeet se woorde word nie waar nie – hy verbeel hom dat God met hom gepraat het (v.22, 1 Konings 22:28).  Jy hoef nie sy profesieë te vrees nie, maar vrees die ware Profeet se Woord.

 

Hoe kan jy vals profete uitken?  Meet hulle aan die Bybel.  As jy dít doen sal daar mense wees wat sê jy blus die Heilige Gees.  Moet jou nie aan hulle steur nie.  Hier is ‘n paar kenmerke van vals profete:

 

[1] Hulle woord kom nie in detail uit nie (v.22).  Die man wat gesê het Jesus kom op 21 Mei 2011 was ‘n vals profeet.  Volgens die Mayan kalender moes die wêreld in Desember 2012 geeïndig het – nóg ‘n vals profesie.  Party mense hang Nostradamus se profesieë aan, maar hy was so vaag dat baie gebeure sy voorspellings kon ‘vervul’.  ‘n Vrou het eenkeer vir my vriend gesê dat die vier perde van Openbaring dié betrokke naweek in Pretoria se strate sou wees om die swart mense dood te maak.  Sy was ‘n vals profeet.  Benny Hinn het voorspel dat ‘n vuur die homoseksuele gemeenskap tussen 1994 en 1995 sou doodbrand.[1]  Sy woorde het nie waar geword nie.  Hy is ‘n vals profeet.  Die Sewendedag Adventistekerk se vals profetes, Ellen G. White, het gesê dat Jesus in 1850 sou terugkeer.[2]

 

[2] Soms bewerk die Here dit so dat die vals profeet se voorspelling waar word.  Baie mense volg dan die vals profeet.  Die Here doen dit om te toets of sy kinders getrou sal bly (13:1-5).  Hy wil nie hê ons moet agter die vals gode aanhardloop nie.  Talle mense word mislei, omdat iemand wonders doen of akkurate voorspellings maak.  Die vraag is:  lei hulle jou om die ware God se Woord te volg, of hardloop hulle agter demone aan (v.9-14)?  “En as hulle vir julle sê:  Raadpleeg die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waarsê, wat piep en mompel—moet ‘n volk nie sy God raadpleeg nie; moet vir die lewendes die dooies gevra word?  Tot die wet en tot die getuienis!  As hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle ‘n volk wat geen dageraad het nie.” (Jesaja 8:19-20).

 

‘n Paar jaar terug het Jonathan Edward (nie Edwards nie) ‘n TV program aangebied waarin hy met die dooies gepraat het.  Voor sy bekering was Arthur Pink by spiritisme betrokke.  Hy sê dat hulle tafels in die lug laat sweef het en akkurate dinge oor jou familie en omstandighede kon sê.[3]  Pink sê:  ‘Many of the spirit-communicated messages were real, but they came not from the dead but from demons impersonating the departed.’[4]  Natuurlik weet die demone wat jy vir ontbyt gehad het en waar jou broer werk.  Maar die feit dat dié mense jou lei om vals gode te volg, wys dat hulle vals profete is.

 

‘n Man in Boksburg het in die kerk geprofeteer.  Later het dit uitgekom dat hy ‘n astroloog (‘n sterrewiggelaar) is.  Moenie val vir okkultiese speletjies of jou sterretekens in die Huisgenoot, net omdat dit redelik akkuraat is nie.  Benny Hinn het gesê dat hy sy salwing gekry het toe hy Kathryn Kuhlman en Aimee McPherson (twee dooie ‘profetesse’) se grafte besoek het.[5]  Deesdae kan radio Jacranda jou toekoms vir jou voorspel.  Pasop!

 

[3] Vals profete is geldgierig en seksueel losbandig (2 Petrus 2:14).  Dit is tragies dat baie Christene nie deur TBN se prosperity predikers kan sien nie.

 

[4] Vals profete verkondig ‘n vals Jesus (1 Johannes 4:2-3).  As hulle nie saam met die Jehova’s Getuies sy Godheid ontken nie, sê hulle saam met Joyce Meyer en Kenneth Copeland dat hy weergebore is, Satan se natuur aangeneem het aan die kruis, of vir ons sondes betaal het in die hel.[6]

 

Jesus is die groot Profeet.  Sy woorde is in die Bybel opgeteken; die fondasie is gelê (Efesiërs 2:20).  God het met ons kom praat deur sy Seun – ons het nie nog profete nodig nie (Hebreërs 1:1-2).  Die Skrif is genoegsaam (2 Petrus 1:3).  Die ‘profete’ wat sê dat God vandag nog geïnspireerde en nuwe openbarings gee, minag God se groot Profeet.  Hulle is besig om by die Bybel by te voeg.  God sal hulle oordeel (4:2, Spreuke 30:6, Openbaring 22:18-19).

 

John MacArthur het in ‘n preek gesê:  ‘Mense vra soms wat die grootste probleem in die kerk is.  Die antwoord maklik:  die onvermoeë om waarheid van valsheid te onderskei.’  Mense in die kerk word soos golwe van een vals lering na die volgende geslinger (Efesiërs 4:14).  Ons sal veilig wees as ons die woorde van God se Profeet glo, soos dit in die Bybel opgeteken is.

[1] Orlando Christian Center, 31 Desember 1989

[2] http://www.exadventist.com/Home/Prophet/tabid/55/Default.aspx

[3] Iain Murray, The Life of Arhur W. Pink, p.8

[4] Ibid, p.13

[5] Benny Hinn, Double Portion Anointing, Part #3, Orlando Christian Center, Orlando, Fla., April 7, 1991. From the series, Holy Ghost Invasion. TV#309, tape on file.

[6] Kenneth Copeland, What Happened from the Cross to the Throne, 1990, audiotape #02-0017, side 2 en Joyce Meyer, The most important decision you’ll ever make, pp.35-37

Kategorieë