Coram Deo Cover Image

Coming soon...

10 June 2012

8 toetse om seker te maak jy's weergebore

 

“En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat Hy vantevore geken het, dié het Hy ook vantevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders; en die wat Hy vantevore verordineer het, dié het Hy ook geroep; en die wat Hy geroep het, dié het Hy ook geregverdig; en die wat Hy geregverdig het, dié het Hy ook verheerlik.” (Romeine 8:28-30).

 

(1) God is goed in voorsienigheid (vers 28)

(2) God is goed in verkiesing (vers 29)

(3) God is goed in verlossing (vers 30)

 

Gestel daar is 'n man wat in 'n ver land woon.  'n Tyd gelede het hy gehoor dat hy moontlik die koning se seun is.  Hy doen alles wat hy kan om sy identiteit vas te stel, want indien hy kan weet die koning is sy pa, kan hy ook weet dat die koninkryk syne is.  Roeping/weergeboorte is die middelste skakel van die goue ketting in Romeine 8:28-30.  As jy kan weet jy’s geroep, kan jy ook weet jy’s uitverkies en gaan hemel toe (v.29-30).  Maar die vraag is:  Hoe weet jy jy’s geroep/weergebore?  1 Johannes is 'n hele boek wat geskryf is om mense te help met betrekking tot sekerheid oor weergeboorte.  Johannes sê oor die doel van sy skrywe:  “Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die Naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die Naam van die Seun van God.” (1 Johannes 5:13, beklemtoning my eie).

 

Moet asseblief nie hier ophou lees omdat jy 'n gelowige is en sekerheid van jou verlossing het nie.  Miskien mislei jy jouself soos die mense in Matteus 7:22-23 van wie Jesus sê:  “Ek het julle nooit geken nie.”  Miskien is jy gereeld in Jesus se teenwoordigheid en ken jy die Bybel, maar raak jy afvallig soos Judas, Demas, of sommige van die Hebreërs (sien Hebreërs 6).  Die Skrif beveel dat jy jouself moet toets om te sien of jy regtig gered is (2 Korintiërs 13:5).  Hier is agt toetse om te sien of jy werklik weergebore is. 

 

Toets #1:  'n Persoon wat weergebore is lewe in die lig, bely sy sonde, draai weg van sonde, gehoorsaam die Bybel, leef heilig heilig, en het 'n skoon gewete.  Hier is die verse wat dit wys.

 

“As ons sê dat ons met Hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie.  Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar; en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde.  As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie.  As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.  As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons Hom tot ‘n leuenaar en is sy woord nie in ons nie.” (1:6-10).

 

“En hieraan weet ons dat ons Hom ken: as ons sy gebooie bewaar.  Hy wat sê:  Ek ken Hom, en sy gebooie nie bewaar nie, is ‘n leuenaar en in hom is die waarheid nie.  Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword.  Hieraan weet ons dat ons in Hom is.  Hy wat sê dat hy in Hom bly, behoort self ook so te wandel soos Hy gewandel het.” (2:3-6).

 

“As julle weet dat Hy regverdig is, dan weet julle dat elkeen wat die geregtigheid doen, uit Hom gebore is.” (2:29).

 

“Elkeen wat in Hom bly, sondig nie.  Elkeen wat sondig, het Hom nie gesien en Hom nie geken nie...Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly; en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore.  Hierin is die kinders van God en die kinders van die duiwel openbaar:  elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie...” (3:6, 9-10a).

 

“En hieraan weet ons dat ons uit die waarheid is; en ons sal ons harte voor Hom gerusstel, want as ons hart ons veroordeel, God is meer as ons hart, en Hy weet alles.  Geliefdes, as ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid teenoor God” (3:19-21).

 

“En hy wat sy gebooie bewaar, bly in Hom, en Hy in hom...” (3:24a).

 

“Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie...” (5:18).

 

Pla jou gewete jou as gevolg van sonde wat jy wegsteek en vertroetel?  As jy daarmee aanhou gaan dit jou uiteindelik inhaal (Numeri 32:23).  As jy jou sonde wegsteek sal jy nie voorspoedig wees nie, maar as jy dit bely en laat staan sal God barmhartig oor jou wees (Spreuke 28:13).

 

Toets #2:  As jy weergebore is sal jy lief wees vir ander Christene.  Jou liefde sal in praktiese dade gewys word, asook daarin dat jy hulle geselskap geniet.  Johannes skryf:

 

“Hy wat sê dat hy in die lig is en sy broeder haat, is in die duisternis tot nou toe.  Wie sy broeder liefhet, bly in die lig, en in hom is geen oorsaak van struikeling nie.  Maar hy wat sy broeder haat, is in die duisternis en wandel in die duisternis en weet nie waarheen hy gaan nie, omdat die duisternis sy oë verblind het.” (2:9-11).

 

“Hierin is die kinders van God en die kinders van die duiwel openbaar:  elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie, en hy ook wat sy broeder nie liefhet nie.” (3:10).

 

Ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, omdat ons die broeders liefhet.  Hy wat sy broeder nie liefhet nie, bly in die dood.  Elkeen wat sy broeder haat, is ‘n moordenaar; en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie.  Hieraan het ons die liefde leer ken, dat Hy sy lewe vir ons afgelê het; en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê.  Maar wie die goed van die wêreld het en sy broeder sien gebrek ly en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom?  My kinders, laat ons nie liefhê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid.” (3:14-18).

 

“Geliefdes, laat ons mekaar liefhê; want die liefde is uit God, en elkeen wat liefhet, is uit God gebore en ken God.  Hy wat nie liefhet nie, het God nie geken nie, want God is liefde...Niemand het God ooit aanskou nie.  As ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword...En ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken en geglo.  God is liefde; en hy wat in die liefde bly, bly in God, en God in hom.” (4:7-8, 12, 16).

 

“Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is uit God gebore; en elkeen wat die Vader liefhet, het ook die een lief wat uit Hom gebore is.” (5:1).

 

Is jy hard en genadeloos met arm Christene?  Is jy selfsugtig, sodat jy alles vir jouself wil hou?  Het jy 'n wrok teen iemand?  Weier jy om 'n sekere broer of suster te vergewe?  Maak reg.  Laat staan jou bitterheid en vergewe hulle soos God in Christus jou ook vergewe het (sien Efesiërs 4:31-32). 

 

Toets #3:  'n Weergebore persoon is nie wêrelds nie, maar oorwin die wêreld.  Let op die volgende drie tekste.

 

“Moenie die wêreld liefhê of die dinge wat in die wêreld is nie.  As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie.  Want alles wat in die wêreld is – die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe – is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld.  En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig.” (2:15-17).

 

“Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld; en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof.  Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is?” (5:4-5).

 

“Ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld in die mag van die Bose lê.” (5:19).

 

Is jy lief vir die wêreld se kuierplekke, musiek, modes, films, geselskap, gewoontes, taal, ens.?  Indien wel, dan is God teen jou (Jakobus 4:4).  Keer soos die verlore seun, terug na die Vader toe. 

 

Toets #4:  'n Ware gelowige volhard.  “Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie; want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het; maar dit moes aan die lig kom dat hulle nie almal van ons is nie.” (2:19).  Iemand wat wegval is nie 'n Christen wat sy redding verloor nie.  Eerder:  hy was nooit 'n Christen nie.  Toets #5:  Iemand wat weergebore is glo in die Jesus van die Bybel.  Hy glo dat Jesus volkome God is.  Hy glo dat Jesus volkome mens is.  Hy glo dat Jesus die Messias, Verlosser, en Middelaar is.

 

“Wie is die leuenaar, behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is?  Dit is die Antichris wat die Vader en die Seun loën.  Elkeen wat die Seun loën, het ook nie die Vader nie.  Wat julle dan van die begin af gehoor het, laat dit in julle bly.  As in julle bly wat julle van die begin af gehoor het, dan sal julle ook in die Seun en in die Vader bly.” (2:22-24).

 

“Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is – God bly in hom, en hy in God.” (4:15).

 

“Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is uit God gebore...” (5:1a).

 

“Wie in die Seun van God glo, het die getuienis in homself. Hy wat God nie glo nie, het Hom tot leuenaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het wat God aangaande sy Seun getuig het nie.  En dit is die getuienis:  dat God ons die ewige lewe gegee het, en dié lewe is in sy Seun.  Hy wat die Seun het, het die lewe; wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie.  Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die Naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die Naam van die Seun van God.” (5:10-13).

 

Persone wat sê Jesus was net 'n mens en nie God ook nie, is nie Christene nie.  Iemand wat sê Jesus was nie 'n mens nie, maar is net 'n gees, is nie weergebore nie.  Iemand wat sê Jesus is nie die Messias nie, is nie 'n Christen nie.  Iemand wat sê Jesus is nie die enigste weg nie, is ongered.  Iemand wat deur Maria of voorvader geeste tot God wil bid, is nie nie Christene nie. 

 

Toets #6:  Die gebede van 'n persoon wat weergebore is, word beantwoord. 

 

“en wat ons ook al bid, ontvang ons van Hom...” (3:22).

 

En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor Hom het, dat Hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil.  En as ons weet dat Hy ons verhoor, dan weet ons dat, wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van Hom gevra het.” (5:14-15).

 

Het jy konkrete bewyse van antwoorde op gebed? 

 

Toets #7:  Die Heilige Gees woon in iemand wat waarlik weergebore is.

 

“...En hieraan weet ons dat Hy in ons bly aan die Gees wat Hy ons gegee het.” (3:24).

 

“Hieraan weet ons dat ons in Hom bly en Hy in ons, dat Hy ons van sy Gees gegee het.” (4:13).

 

Dra jy die vrug van die Heilige Gees?  Bewys jou liefde, blydskap, vriendelikheid, liefde, selfbeheersing, en ander kwaliteite dat die Heilige Gees in jou is (sien Galasiërs 5:22)?

 

Toets #8:  Een wat waarlik weergebore is glo en aanvaar die Woord wat deur die apostels en profete geskryf is.  “Ons is uit God; hy wat God ken, luister na ons; hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie.  Hieruit ken ons die Gees van die waarheid en die gees van die dwaling.” (4:6).  Is jy skepties en krities oor die Bybel?  Ek praat nie van opregte verwarring oor sekere dinge in die Bybel nie, maar eerder van mense wat met 'n spottende oog die Bybel bevraagteken.

 

Net as jy al agt hierdie toetse slaag kan jy weet jy’s weergebore.  En net as jy weergebore is, kan jy weet jy’s gekies en gaan hemel toe.  En net as jy dít weet, kan jy weet God is goed in verlossing.  As jy die toets druip is God genadig:  bekeer jou en glo die evangelie.

Kategorieë