Coram Deo Cover Image

Coming soon...

15 September 2013

Is dit maklik om 'n Christen te wees?

Soldier of the cross

57 En terwyl hulle op reis was, sê iemand op die pad vir Hom:  Here, ek sal U volg, waar U ook mag gaan! 58 Toe sê Jesus vir hom:  Die jakkalse het gate en die voëls van die hemel neste, maar die Seun van die mens het geen plek waar Hy sy hoof kan neerlê nie. 59 En Hy sê aan ‘n ander een:  Volg My.  Maar hy antwoord:  Here, laat my toe om eers my vader te gaan begrawe. 60 En Jesus sê vir hom:  Laat die dooies hul eie dooies begrawe; maar gaan jy en verkondig die koninkryk van God. 61 En ‘n ander een het ook gesê:  Here, ek sal U volg, maar laat my eers toe om afskeid te neem van die wat in my huis is. 62 En Jesus antwoord hom:  Niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is geskik vir die koninkryk van God nie.” (Lukas 9).

 

Jy moet bereid wees om gemak op te gee (v.57-58)

Jim Elliot was 'n Amerikaanse sendeling na die moordlustige Auca Indiane van Suid-Amerika.  In sy dagboek skryf hy:  ‘I’m ready to die for salvation of Aucas’ (Through Gates of Splendour, p.148).  Hy het.

 

Die eerste man het gesê dat hy gereed is om Jesus oral te volg (v.57).  Jesus het  geweet hy soek die romanse van dissipelskap sonder die opoffering daarvan (v.58).  Volgens Matteus 8:19 was hierdie man 'n Skrifgeleerde.  Hy was beïndruk met Jesus se kennis en wou graag ook die Bybel so goed ken.  Die les is eenvoudig:  nie almal wat opgewonde is oor Jesus, Christenskap of die Bybel het noodwendig 'n egte hartsverandering ondergaan nie.  Een kommentator skryf oor hierdie man:  “Such a person sees the soldiers on parade, the fine uniforms, and the glittering arms and is eager to join, forgetting the exhausting marches, the bloody battles, the graves, perhaps unmarked.” (Lenski).  Het hierdie man regtig geweet wat hy vra toe hy gesê het:  ‘Ek sal U volg oral waar U heengaan’? Jesus was oppad Jerusalem toe om gekruisig te word (v.51).  Was hierdie man regtig bereid om saam met Jesus te sterf?  Dit is immers die vereiste vir ware dissipelskap.  Vroeër in die hoofstuk het Jesus gesê:  “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en My volg.” (v.23).  Simon het letterlik 'n kruis opgeneem en agter Jesus aangeloop (23:26).  Ons moet bereid wees om gemak en selfs ons lewe op te gee vir Jesus.

 

Baie dikwels (veral in klein gemeentes) is ons opgewonde wanneer iemand vra om gedoop te word, lidmaat te word, of Sondagskool te gee.  Ons harte jubel as 'n jongmens in die gemeente sê hy wil 'n predikant of 'n sendeling word.  Jesus was nie opgewonde oor elke persoon wat vir Hom gesê het:  ‘Ek sal U volg oral waar U heengaan’ nie.  Jesus was 'n realis en het vir sulke mense gesê dat jakkalse en voëls meer gemak sal beleef as sy dissipels (v.58).  As jy vir Jesus wil volg moet jy ongerief en verwerping verwag.  In Paulus se woorde:  “En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word.” (2 Timoteus 3:12).  Jesus se boodskap was dus:  ‘I love you and have a difficult plan for your life’ (Phillip Graham Ryken).  Jesus het nie sy eie huis gehad nie, maar het gedurig by ander gebly.  Hy het selfs party nagte op die berg geslaap.  Maar die bedoeling in v.58 is eerder dat selfs die glansryke Seun van die Mens (Daniël 7:13-14) nie welkom was op aarde nie.  Die Samaritane het Hom verwerp (v.53).  By sy geboorte was daar geen plek in die herberg nie (2:7).  En sy eie volk het Hom nie erken nie (Johannes 1:11).  As jy in Jesus se voetspore volg sal jy ook nie welkom wees op die aarde nie.  Jy moet maar besef dat die wêreld nie jou huis is nie; dat jy 'n pelgrim en 'n bywoner is (1 Petrus 2:11).  Die Bybel sê:

 

“Deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van belofte soos in ‘n vreemde land en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte.  Want hy het die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprigter is...In die geloof het hulle almal gesterwe sonder om die beloftes te verkry, maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet, en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was.  Want die wat sulke dinge sê, verklaar dat hulle ‘n vaderland soek.  En as hulle bly dink het aan dié vaderland waaruit hulle weggetrek het, sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer.  Maar nou verlang hulle na ‘n beter een, dit is ‘n hemelse.  Daarom skaam God Hom nie vir hulle om hulle God genoem te word nie, want Hy het vir hulle ‘n stad berei.” (Hebreërs 11:9-10, 13-16).

 

“Ek het hulle u woord gegee, en die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos Ek nie van die wêreld is nie...Hulle is nie van die wêreld nie, net soos Ek nie van die wêreld is nie.” (Johannes 17:14, 16).

 

Is jy iemand wat gemaklik inpas by die goddelose wêreld?  Indien wel moet jy jou redding bevraagteken, want Jesus het gesê:  “As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom liefhê.  Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar Ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle.” (Johannes 15:19).

 

Jy moet bereid wees om rykdom op te gee (v.59-60)

Martyn Lloyd-Jones het 'n mediese loopbaan en potensiële rykdom opgee om die evangelie te preek.  Soos jy binnekort sal sien, is dit presies wat Jesus van die man in v.59 gevra het.  Volgens Matteus 8:21 was hierdie man 'n dissipel.  Die woord dissipel beteken eenvoudig ‘leerling’.  Hierdie man was nie gered nie, maar het onder Jesus se lering gesit.  Die les is dit:  nie almal wat die Bybel wil leer of Jesus wil volg is noodwendig gered nie.

 

Wat was die man se reaksie toe hy Jesus se woorde hoor:  ‘Volg My’?  Hy wou eers sy pa gaan begrawe.  Wanneer 'n geliefde sterf, het die Jode vir 30 dae getreur.  Na 'n jaar het hulle die dooie persoon herbegrawe (Carson, Beale; Commentary on the New Testament Use of the Old Testament, p.316).  Jesus kon nie vir hom wag nie.  Maar daar is waarskynlik 'n ander betekenis aan die gebeure in v.59-60.  Die man se pa was nog nie dood nie.  As gevolg van die hoë temperature in Israel, moes die Jode 'n persoon binne 24 uur begrawe.  Indien hierdie man se pa reeds dood was, sou hy nie langs die pad met Jesus gestaan en gesels het nie.  Hy sou by die huis gewees het.  Die man se pa is dalk eerder siek of oud.  Deur te sê hy wil eers sy pa gaan begrawe, sê hy eintlik:  ‘Ek wil eers wag tot my pa doodgaan, sodat ek iets kan erf.  Ek wil graag my beursie vol hê as ek U volg.  Ek is nie regtig bereid om ongemak te verduur vir Jesus en sy evangelie nie’.

 

Wat was Jesus se reaksie?  Presies die teenoorgestelde van TBN se Prosperity predikers.  Jesus belowe nie rykdom vir die wat Hom volg nie, maar sê eerder dat sy volgelinge bereid moet wees om hulle rykdom op te gee.  Vir die Jode was begrafnisse 'n nommer 1 prioriteit – alles moes wag:  ‘He who is confronted by a dead relative is freed from reciting the Shema, from the Eighteen Benedictions, and from all the commandments stated in the Torah’ (b. Ber. 31a).  Reeds in die Ou Testament het God gesê dat sekere dinge belangriker is as jou geliefde wat sterf.  'n Priester of nasireër se afsondering aan die Here was so groot, dat hulle nie betrokke kon wees met die begrafnisreëlings van 'n gesinslid nie (Levitikus 21:11, Numeri 6:6-8).  En hier sê Jesus dat absoluut niks prioriteit kan geniet bo Hom nie.  As Jesus jou roep om Hom te volg, kan jy nie sê:  ‘Ek wil eerste...’ (v.59).  Jesus en Hy alleen moet eerste wees.  By 'n ander geleentheid het Jesus gesê:  “As iemand na My toe kom en hy haat nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my dissipel nie wees nie...So kan dan ook niemand van julle wat nie afsien van al sy besittings, my dissipel wees nie.” (14:26, 33).  In die Tien Gebooie het God gesê:  “Jy mag geen ander gode voor My aangesig hê nie.” (Eksodus 20:3).  God moet eerste wees in jou lewe.  In vergelyking met die wins wat jy in Christus verkry, moet jy ander dinge as gemors beskou (Filippense 3:7-9).  Jesus moet jou eersteliefde wees (Openbaring 2:4).  Mense wat geestelik dood is kan die wat liggaamlik dood is begrawe (v.60a).  Maar nét iemand wat geestelik lewe kan die evangelie preek (v.60b).  Kry jou prioriteite in orde.  Moenie éérs wil geld maak, rondreis en ander dinge doen nie.  Jou lewe is kort.  Moet dit nie mors nie.  Moenie dink jy sal Jesus op jou ou dag begin volg, sodat jy sê:  ‘Ek sal U volg [as ek klaar gedoen het wat ék wil]...’ nie (v.57, 61).

 

Hoe volg 'n mens vir Jesus?  Luister na sy roepstem.  Daar is 'n uiterlike roepstem wat jy met jou ore hoor; die evangelie van vrede (Matteus 22:14 verwys na hierdie roeping).  Maar dan is daar 'n innerlike roepstem wat jy in jou hart hoor.  Nie almal hoor dit nie, maar net hulle wat na Jesus toe getrek word; net hulle in wie se harte God werk (Johannes 6:44, Romeine 8:30).  Wanneer jy die uiterlike en innerlike roepstem hoor, wil God hê jy moet die evangelie glo, jou bekeer, en aanhou om Jesus te volg.  Die werkwoord ‘volg’ in v.59 is in 'n voortdurende tydsvorm.  Dit beteken dat jy nie 'n dissipel is omdat jy gereageer het op 'n altar call, of omdat jy 'n sondaarsgebed gebid het nie.  Dissipelskap is 'n voortdurende oefening waarin jy aanhou om die Here Jesus te volg.  Die moderne evangelis sê:  ‘Jy moet Jesus aanneem’.  Jý is die belangrike onderwerp om wie alles draai.  Jý is die een wat die aksie moet neem indien daar enigsins verlossing kan wees.  Jesus is maar net die passiewe Verlosser wat hulpeloos by die deur van jou hart wag en hoop jy laat Hom inkom.  Die Bybelse evangelis sê:  ‘God red sondaars’.  In hierdie boodskap is God die hooffokus en onderwerp.  Hy is die magtige Verlosser wat sondaars red.  Die werkwoord in die sin fokus op sy groot werk van verlossing.  Ek is maar net die bevoorregte persoon wat sy verlossing ontvang.  Ek het niks met my eie verlossing te doen nie.  Dit is alles 'n gawe van hierdie groot en genadige God.  En as ek eers hierdie wonderlike verlossing ontvang het, moet ek bereid wees om alles op te gee om Jesus te volg – ook my rykdom.

 

Jy moet bereid wees om familie op te gee (v.61-62)

Wanneer Moslems of Jode tot bekering kom, word hulle uitgeskop deur hulle families.  Hierdie laaste man is nie bereid om sy familie op te gee vir Jesus nie.  Hy wil eers ordentlike familietyd geniet, voordat hy vir Jesus volg (v.61).  As jy Elia volg kan jy eers tyd spandeer met jou familie (sien 1 Konings 19:19-21).  Maar as jy vir Jesus volg moet Hy belangriker wees as jou familie (v.62):  “Wie vader of moeder bo My liefhet, is My nie waardig nie; en wie seun of dogter bo My liefhet, is My nie waardig nie.” (Matteus 10:37).  In vergelyking met jou liefde vir Jesus, moet jou liefde vir jou familie lyk soos haat:  “As iemand na My toe kom en hy haat nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my dissipel nie wees nie.” (14:26).

 

Iemand wat heeltyd in sy truspieëltjie kyk terwyl hy bestuur, sal 'n ongeluk maak.  En iemand wat heeltyd omkyk terwyl hy ploeg, sal skeef ploeg (v.62).  Indien jy vir Jesus wil volg, kan jy nie soos Lot se vrou aanhoudend met verlange terugkyk na jou ou liefdes, die lelike plekke waar jy uitgehang het, die vuil musiek waarna jy geluister het, die sondige vermaak wat jy geniet het, die herinneringe aan goddeloosheid, die slegte vriende, en wilde partytjies nie (v.62, 17:31).  Jy kan nie vir Jesus en die wêreld liefhê nie – jy moet kies (Matteus 6:24, 2 Timoteus 2:4, Jakobus 4:4).  Druk jou vingers in ore, hardloop na Jesus toe, en moenie terugkyk nie.  Vergeet die dinge wat agter jou is en strek jou uit na die dinge voor jou (Filippense 3:13).  Moenie jou familie bo Jesus stel nie:

 

  • Moenie bang wees jy gaan hulle verloor as jy vir Jesus volg nie.
  • Moenie van Jesus af wegdraai as hulle jou spot omdat jy 'n Christen is nie.
  • Moenie by die huis bly as jou familie op 'n Sondagoggend voor kerk by jou huis opdaag nie.
  • Moenie tydens jou vakansie eerder dinge saam met jou gesin doen as om op 'n Sondag kerk toe te gaan nie.
  • Moenie deur jou voorbeeld vir jou kinders leer dat Sondag 'n gesinsdag is nie, want dit is nie; dit is die Here se Dag.  Neem hulle kerk toe en nie dieretuin toe nie.

 

Dis nie maklik om 'n Christen te wees nie.  Jy sal moet opoffer.  Maar wanneer die beloning uiteindelik kom sal jy ook saam met David Livingstone kan sê:  ‘I never made a sacrifice’.

Kategorieë