Sunlight on worshippers

1 Die HERE is Koning; laat die volke bewe!  Hy troon op die gérubs; laat die aarde sidder! 2 Die HERE is groot in Sion, en verhewe is Hy bo al die volke. 3 Laat hulle u grote en gedugte Naam loof!  Heilig is Hy! 4 Ook die sterkte van die Koning wat die reg liefhet. U het bevestig wat regverdig is; U het reg en geregtigheid gedoen in Jakob. 5 Verhef die HERE onse God, en buig julle neer voor die voetbank van sy voete.  Heilig is Hy! 6 Moses en Aäron was onder sy priesters, en Samuel onder die aanroepers van sy Naam.  Hulle het die HERE aangeroep, en Hy het hulle verhoor. 7 In die wolkkolom het Hy met hulle gespreek.  Hulle het sy getuienisse onderhou en die insetting wat Hy hulle gegee het. 8 O HERE onse God, U het hulle verhoor, U was vir hulle ‘n vergewende God en Een wat wraak oefen oor hulle dade. 9 Verhef die HERE onse God, en buig julle neer voor sy heilige berg.  Want heilig is die HERE onse God.”

(Psalm 99).

God is ‘n heilige Koning (v.1-3)

Die invloed van die charismatiese beweging en ‘slain in Spirit’ het daartoe gelei dat ons in moderne aanbidding min verstaan van die vrees vir die Here.  Ons verstaan nie God se heiligheid nie, en daarom reageer ons nie met vrees nie (v.3).  “sy Naam is heilig en vreeslik.” (111:9).  Ons moet verstaan dat God die soewereine Koning is; die volke vrees en aanbid Hom (v.1-3).  God is groot in Sion (v.2).  Jesaja sê:  “Juig en jubel, o inwoners van Sion!  Want die Heilige van Israel is groot in julle midde.” (Jesaja 12:6).  Vir die Jode was God se Naam so heilig, dat hulle dit nie wou uitspreek nie.  Soos Aslan se naam in C.S. Lewis se Chronicles of Narnia, wek God se Naam vrees.  God is heilig.  Die aarde sidder voor Hom (v.1, Eksodus 19-20, Jesaja 6:4).

God troon bo die gerubs.  Op die versoendeksel van die ark was daar twee gerubs om te wys dat God bo die gerubs troon (v.1, Eksodus 25:22, 1 Samuel 4:4).  Esegiël 1:26 sê dat die Seun van God se troon bo die gerubs is:  “En bokant die uitspansel wat oor hulle [die gerubs] hoof was, was iets wat soos saffiersteen gelyk het, in die gestalte van ‘n troon; en op die troongestalte ‘n gestalte wat soos ‘n mens gelyk het.”  Soos wat daar ‘n gerub op elke kant van die ark was, was daar ‘n engel aan elke kant van Jesus se graf (Johannes 20:12).  Dit wys vir ons dat Jesus die God van Psalm 99:1 is wat bo die gerubs troon.

Die feit dat God bo die gerubs op die ark troon beklemtoon sy heiligheid.  Die ark was so heilig dat enige persoon wat dit gesien het of daaraan geraak het, sou sterf.

“En Hy het onder die mense van Bet-Semes ‘n slagting aangerig; Hy het naamlik onder die volk sewentig man en vyftig duisend man gedood, omdat hulle die ark van die HERE bekyk het; en die volk het getreur, omdat die HERE ‘n groot slagting onder die volk aangerig het.  Toe sê die manne van Bet-Semes:  Wie kan diens doen voor die aangesig van die HERE, hierdie heilige God?  En na wie toe sal Hy optrek van ons af?” (1 Samuel 6:19-20).  God het uitdruklik gesê dat enigiemand wat na die ark gekyk het, sou sterf (Numeri 4:20).  Hulle was ongehoorsaam.

“En toe hulle by die dorsvloer van Nagon kom, het Ussa sy hand uitgesteek na die ark van God en dit vasgehou, want die osse het gestruikel.  Daarop het die toorn van die HERE teen Ussa ontvlam, en God het hom daar getref oor dié vergryp, sodat hy daar by die ark van God gesterf het.” (2 Samuel 6:6-7).  Dit klink baie wreed.  Hoekom het God hom sommer so doodgemaak?  Hy wou dan net keer dat die ark nie van die ossewa sou afval nie?  Ussa het geweet dat hulle die ark met pale moes dra en nie op ‘n wa moes sit nie, maar hy was ongehoorsaam (1 Kronieke 15:2, 13-15).  Ussa sou van kleins af geleer het dat hy nooit, nooit, nooit, nooit, NOOIT aan die troon van God (die ark) mag geraak het nie (Numeri 4:15).  Wat het buitendien vir Ussa laat dink dat sy hand reiner was as die grond?

Hoe lyk God-vresende aanbidding?  Hier is ‘n paar kenmerke:

 • Erns oor ewige en geestelike dinge.  Moet egter nie erns met somberheid verwar nie.  Ons moet God met blydskap dien en juig met vrees en bewing (100:1-2, 2:11).
 • Die musiek en die metode van prediking moenie ‘n atmosfeer van disrespek skep nie; ‘n atmosfeer waarin vrees vir God gedemp word.
 • Liede se woorde moenie die indruk gee dat God ons ‘buddy’ is nie.  Die lirieke moet bely dat Hy groot en heilig is.
 • Moenie met ‘n koue hart aanbid nie.  Laat die waarheid van God se Woord jou hart beweeg.
 • Moenie wens die diens wil klaar kry, sodat jy by die huis kan kom nie.  Wag op die Here.  Kom met ‘n verwagting om Hom te ontmoet.
 • Bid dat die erediens Christus-gesentreerd sal wees.  God word nie geëer as sy Seun nie verheerlik word nie.
 • Vra die Heilige Gees se hulp om met ‘n God-vresende gesindheid te aanbid.
 • Aanbid God volgens sy voorskrifte in die Bybel.  Mense wat nie omgee oor hoe Gód aanbid wil word nie, vrees Hom nie.
 • Moenie mens-gesentreerd wees in jou aanbidding nie.
 • Erken jou sondigheid en God se heiligheid.
 • Aanbid God vir wie Hy is (heilig volgens v.3, 5, 9) en nie net vir wat Hy vir jou doen nie.

Wat kan jy doen om God so te aanbid?  Bid:  ‘Laat U Naam geheilig word’ (Matteus 6:9).  Sorg dat jy God beter ken deur gebed, sy Woord, goeie Christelike boeke en preke (soos The Holiness of God deur R.C. Sproul).  Spandeer tyd met heilige mense – dit sal jou lei om groter eerbied hê vir God se heiligheid.  Moenie twee minute voor die erediens instorm nie.  Sorg dat jy jou hart voorberei het vir die erediens.  Ook wanneer die diens klaar is, moet jy die boodskap goed deurdink.  Moenie dadelik net huistoe jaag of oor ander dinge begin gesels nie.  Leef heilig asof jy altyd in God se teenwoordigheid is (want jy is).  Moenie dat jou gedagtes dwaal nie, maar fokus jou denke op die liede se woorde, die gebede, die Skriflesing en die prediking.  Berei jou eie hart voor vir die nagmaal deur te dink oor die betekenis daarvan en deur jou sonde te bely.

God is ‘n heilige Regter (v.4-5)

Die kommuniste misbruik hulle mag:  hulle onderdruk die volk en verryk hulleself.  God het alle mag, maar gebruik dit om reg en geregtigheid te laat geskied (v.4).  “Hy het geregtigheid en reg lief; die aarde is vol van die goedertierenheid van die HERE.” (33:5).  Psalm 146:7 praat van God “wat aan die verdruktes reg doen, wat aan die hongeriges brood gee. Die HERE maak die gevangenes los.”  Jesaja voorspel oor die Messias:  “Want Ek, die HERE, het die reg lief; Ek haat die roof met onreg, en Ek sal hulle getrou hul loon gee en ‘n ewige verbond met hulle sluit.” (Jesaja 61:8).  God wys sy reg en geregtigheid deurdat Hy nie toelaat dat sonde wegkom nie.  Hy straf sonde en help die verdrukte.  God se geregtigheid is ‘n uitdrukking van sy heiligheid.  God kyk nie deur sy vingers na onreg nie.  Hy straf alle sonde:  óf aan die kruis óf in die hel.  God het sy geregtigheid gewys toe Jesus die wet namens ons onderhou het (God sou nie toelaat dat sy wet aanhoudend deur ons ontheilig word nie) en toe Hy namens ons die straf vir ons wetsoortreding gedra het (God sou nie toelaat dat wetsoortreders ongestraf bly nie). 

‘n Paar weke gelede het ek die evangelie met ‘n Wicca (‘wit heks’) gedeel.  Sy het gesê dat hulle met toordery misdadigers ‘bykom’ en het gevra hoekom ons Christene nie wraak neem nie.  My antwoord was, omdat die reg in God se hande is; sal wraak neem.  Die Bybel sê:  “Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn; want daar is geskrywe:  Aan My kom die wraak toe, Ek sal vergeld, spreek die Here.” (Romeine 12:19).  “Laat jou weg aan die HERE oor en vertrou op Hom, en Hy sal dit uitvoer; en Hy sal jou geregtigheid laat voortkom soos die lig en jou reg soos die middag.” (37:5-6).  God is heilig en sal sorg dat geregtigheid geskied.  Hý sal die onreg wat in ons land en wêreld plaasvind, straf:  plaasmoorde, verkragting, die korruptheid van politieke leiers, die oneerlikheid van polisie beamptes, die verdraaiing van die reg deur magistrate en prokureurs.  Verhef God hiervoor.  Doen dit deur lofsang, deur die onderhouing van sy heilige wet, deur jou neer te buig voor sy voetbank/tempel (v.5, Levitikus 19:2, 1 Kronieke 28:2).  Uiteindelik sal selfs God se vyande die knie voor Hom moet buig (110:1, Filippense 2:9-11).

God is ‘n heilige Vader (v.6-9)

Moses, Aäron en Samuel was priesters wat ingetree het vir die volk.  God het hulle gebede beantwoord (v.6, Eksodus 32:11-14, 30, Numeri 16:47-48, 1 Samuel 7:9).  God het in die wolkkolom met Moses en Aäron gepraat (v.7, Eksodus 33:9, Numeri 12:5).  Hy het dit so gedoen, sodat die volk nie sy heerlikheid sou sien nie.  God het sy wet vir Moses en Aäron gegee, en hulle het dit gehoorsaam (v.7).  Toe hulle ongehoorsaam was, het God hulle gestraf (Numeri 20:12, Deuteronomium 9:20).  Toe hulle vergifnis gevra het, het God vergewe (v.8, Numeri 14:20).  Watse lesse kan ons uit al hiedie dinge leer?  Daar is ‘n paar.

[1] Deur Jesus (ons hoëpriester) kan jy soos Moses, Aäron en Samuel met vrymoedigheid tot die heilige God nader.  Twee keer in v.8-9 praat die psalmis van ons God.  Die Hebreërskrywer sê:  “Want ons het nie ‘n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde.  Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word.” (Hebreërs 4:15-16).  “Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus op die nuwe en lewende weg wat Hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en ons ‘n groot Priester oor die huis van God het, laat ons toetree met ‘n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid, die harte deur besprenkeling gereinig van ‘n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water.” (Hebreërs 10:19-22).  In die Nuwe Testament is alle gelowiges priesters en kan ons tot God nader (1 Petrus 2:9).  Omdat hierdie dinge so is moet jy nie dink dat die dominee ’n beter kans het om verhoor te word as ‘gewone’ Christene nie.  Volgens Jakobus 5:16-17 was Elia ‘n mens net soos ons.  Sy gebede is verhoor.  Alle gelowiges se gebede kan so verhoor word.  God verhoor ons alleen op grond van Jesus se Persoon en werk, en nie opgrond van wie ons is nie.

[2] God is nie meer verborge soos wat Hy in die wolkkolom was nie.  Deur Jesus kan jy sy heerlikheid sien.  Toe Jesus op die berg van verheerliking was het ‘n wolk Hom oorskadu en het die dissipels sy heerlikheid gesien en die Vader se stem gehoor (Matteus 17:5).  Paulus sê:  “En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in ‘n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is…Want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn—dit is Hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus.” (2 Korintiërs 3:18, 4:6).  In die hemel sal ons God se gesig sien (Openbaring 22:4).  Hy sal nooit meer in enige opsig vir ons verborge wees nie.  Christus het immers reeds die troonkamer vir ons oopgemaak.

[3] God wreek ons sonde op Jesus (v.8).  Daar is dus nie meer straf oor vir hulle wat in Christus is nie – God vergewe hulle (v.8, Romeine 8:1).  “As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.” (1 Johannes 1:9).  Omdat God ons hoor en ons sondes vergewe, sal jy nie tevergeefs na genade soek nie (v.8).  Maar omdat God sonde straf moet jy ook nie sy genade vanselfsprekend neem nie (v.8).  Ja, God vergewe sonde, maar dit is ook so dat daar gevolge is wanneer God se kinders sondig (v.8).  In die woorde van die profeet:  “Jy, o my kneg Jakob, wees nie bevrees nie, spreek die HERE, want Ek is met jou.  Want Ek sal ‘n einde maak aan al die nasies waarheen Ek jou verdryf het; maar aan jou sal Ek geen einde maak nie, maar Ek sal jou tugtig met mate, al sal Ek jou sekerlik nie ongestraf laat bly nie.” (Jeremia 46:28).

God is driemaal heilig (v.3, 5, 9).  Die Ou- en die Nuwe Testament beaam dit:  “En die een het die ander toegeroep en gesê:  Heilig, heilig, heilig is die HERE van die leërskare.  Die hele aarde is van sy heerlikheid vol!” (Jesaja 6:3).  “En die vier lewende wesens het elkeen vir homself ses vlerke gehad, en hulle was rondom en van binne vol oë; en hulle het sonder ophou dag en nag gesê:  Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, wat was en wat is en wat kom!” (Openbaring 4:8).  Die feit dat God Moses vir ‘n ‘klein’ sonde gestraf het (sien Numeri 20:12) wys dit.  Ons moet God vrees soos ‘n klein kind sy streng pa vrees.  Maar deur Jesus kan ons voor God wees soos ‘n kind wat met vrymoedigheid by sy pa sit.  Ons kan na sy heilige berg toe kom en vir ewig daar bly (v.9, 15:1, Hebreërs 12:22).  God is immers ons hemelse Vader.  Maar ons moet nooit vergeet dat Hy ook ons hemelse Vader is nie.

Category Aanbidding, God
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.