Key to success

In die wêreld word sukses dikwels in $ gemeet.  Volgens Prosperity predikers is gesondheid + geld = sukses.  Maar hoe suksesvol is dit om ryk te word ten koste van jou huwelik, gesin, en vriendskappe?  Die grense van die Christen se sukses eindig nie by geld nie.  Soos Josef in Genesis 39, is hy suksesvol in alles wat hy aanpak (v.2-3, 5, 23).  God se seën en guns kan alleen verkry word deur Jesus.  As jy dus hoop om sonder die evangelie suksesvol te wees, is hierdie preek nie vir jou nie.  Jy moet jou eers van jou sonde bekeer, op Jesus vertrou, glo dat Hy namens sondaars aan die kruis gesterf het, begrawe is, en uit die dood uit opgestaan het.  Jy moet bereid wees om Hom te volg en gehoorsaam.  As jy dit nié doen nie bou jy jou huis op sand.  Wanneer die finale storm van God se oordeel kom sal jou huis inmekaar tuimel.

 

Sukses in jou werk (v.1-6a)

 

1 En Josef is afgebring na Egipte; en Pótifar, ‘n hofdienaar van Farao, die owerste van die lyfwag, ‘n Egiptiese man, het hom gekoop uit die hand van die Ismaeliete wat hom daarheen afgebring het. 2 En die HERE was met Josef, sodat hy ‘n voorspoedige man was; en hy het in die huis van sy heer, die Egiptenaar, gebly. 3 En toe sy heer sien dat die HERE met hom was, en dat die HERE alles wat hy doen, in sy hand voorspoedig maak, 4 het Josef guns in sy oë gevind en hom gedien; en hy het hom aangestel oor sy huis, en alles wat in sy besit was, aan hom oorgegee. 5 En vandat hy hom aangestel het oor sy huis en oor alles wat in sy besit was, het die HERE die huis van die Egiptenaar geseën ter wille van Josef; ja, die seën van die HERE was by alles wat syne was, in die huis en op die veld. 6 En hy het alles wat syne was, aan Josef oorgelaat, sodat hy met sy hulp van niks kennis geneem het nie as net van die brood wat hy geëet het.”

 

Wil jy suksesvol wees in jou in werk?

 

[1] Moet jouself nie bejammer omdat jy in ‘n beter posisie kon gewees het nie (v.1).  Die Here het vir Josef voorberei vir die toekoms.  Hy sou binnekort ‘n regeerder in Egipte word.  Hoe sou hy die vaardighede ontwikkel het as hy nie éérs vir Potifar gewerk het nie?

 

[2] Werk hard en moenie so min as moontlik wil doen nie.  Dit is duidelik dat Josef hard gewerk het.  Hoe anders het hy so sterk en fris geword (v.6b)?  Josef se harde werk het gemaak dat hy twee keer bevorder is:  van ‘n slaaf wat buite gewerk het tot een wat binne die huis gewerk het (v.2); van ‘n gewone slaaf  tot Potifar se hoofslaaf (v.3-4).

 

[3] Werk om jou baas te bevoordeel.  Laat jou goeie werk van die Here getuig.  Josef het so gewerk.  Die Here het Josef se werk geseën, sodat Potifar daardeur bevoordeel is (v.5-6a).  In sy belofte aan Abraham het die Here gesê dat ander deur hom geseën sou word (12:2-3).  Die Here het hierdie belofte in Josef se werk vervul.  As Christene moet ons sout en lig wees.  Hóé ons werk moet ‘n lig skyn en ander positief beïnvloed (Matteus 5:16).  Paulus se opdrag aan slawe geld ook vir ons:  “Die diensknegte moet onderdanig wees aan hul eie here, hulle in alles behaag en nie teëpraat nie; hulle moet niks ontvreemd nie, maar alle goeie trou betoon, sodat hulle die leer van God, ons Verlosser, in alles kan versier.” (Titus 2:9-10).

 

[4] Wees betroubaar.  Potifar het vir Josef vertrou en was nie bekommerd oor sy besittings nie (v.6a).

 

[5] Moenie net hard werk wanneer jou baas kyk nie.  Josef het God gevrees (v.9) en daarom hard gewerk – of Potifar nou gekyk het of nie (v.6a).  Paulus sê:  “Diensknegte, julle moet jul here na die vlees in alles gehoorsaam wees, nie met oëdiens soos mensebehaers nie, maar in eenvoudigheid van hart, omdat julle God vrees.  En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie” (Kolossense 3:22-23).

 

[6] Moenie sondig as jou baas of sy vrou jou beveel nie.  Toe Potifar se vrou vir Josef gevra het om te sondig het hy geweier (v.7).  Laat Handelinge 5:29 vir jou die algemene reël wees:  “En Petrus en die apostels antwoord en sê:  Ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense.”

 

[7] Wees versigtig vir seksuele versoekings by die werk (v.7).

 

[8] Wees eties; moenie dinge doen wat jy nie mág doen nie (v.8-9).

 

[9] Wees soos Josef en moenie jou posisie of voorregte misbruik nie (v.8-9).

 

[10] Erken dat dit God is wat jou suksesvol maak (v.2).

 

Dis waar dat jy finansiële sukses kan hê deur oneerlik en skelm te wees.  Maar die Here se guns en seën sal nie daarop rus nie (v.2).  Jy sal nie sukses hê in elke area van jou lewe nie (v.3).  Jy sal nie ‘n kragtige getuienis hê nie (v.3).  Jy sal nie jou baas se guns hê, voordele geniet, of sy vertroue wen nie (v.4-6a).  Dit sal uiteindelik bekend word dat jy skynheilig is:  jy máák of jy betroubaar is, maar eintlik is jy ‘n skelm.

 

Sukses in versoeking (v.6b-12)

 

“En Josef was skoon van gestalte en mooi van aansien. 7 Ná hierdie dinge het die vrou van sy heer haar oë na Josef opgeslaan en gesê:  Kom hou gemeenskap met my. 8 Maar hy het geweier en aan die vrou van sy heer gesê:  Kyk, deur my is dit dat my heer geen kennis neem van wat in die huis is nie; en alles wat syne is, het hy aan my oorgegee. 9 Hy is in hierdie huis nie groter as ek nie en het my niks onthou nie behalwe u, omdat u sy vrou is; hoe kan ek dan hierdie groot kwaad doen en sondig teen God? 10 En nadat sy met Josef dag ná dag gespreek het, en hy na haar nie wou luister om by haar te lê om met haar gemeenskap te hou nie, 11 kom hy eendag in die huis om sy werk te doen terwyl niemand van die huisgenote binne was nie. 12 Toe gryp sy hom aan sy kleed en sê:  Kom hou gemeenskap met my.  Maar hy het sy kleed in haar hand laat agterbly en gevlug en na buite geloop.”

 

Potifar se vrou het gesien dat Josef mooi gebou is.  Sy was wellustig en het gevra dat hy met haar moes slaap (v.6b-7, cf. 38:15).  Sukses in versoeking beteken nie dat jy op ‘n plek kom wat jy nie meer (of baie min) versoek word nie.  Dit beteken eerder dat jy versoeking weerstaan.  Om suksesvol te wees in versoeking moet jy:

 

  • God vrees en ander respekteer. Josef het sy baas se huweliksbed eerbiedig. Hy wou ook nie teen God sondig nie (v.8-9). Soos Dawid het hy besef dat alle sonde teen God is (Psalm 51:6). Hy het die beginsel van Hebreërs 13:4 verstaan en toegepas: “Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet; want God sal hoereerders en egbrekers oordeel.”
  • Sonde ontmasker en dit sien vir wat dit werklik is. Josef het besef dat seks met sy baas se vrou groot kwaad is (v.9).
  • Besef dat Satan nie rus nie. Daarom moet jy ook nie rus nie. Potifar se vrou het dag na dag vir Josef gesê om met haar te slaap, maar hy het nie toegegee nie (v.10, cf. Rigters 14:17, 16:16-17).
  • Weier om sonde te doen. Josef was nie soos Juda wat toegegee het nie, maar soos Jesus wat aangehou het om ‘nee’ te sê (v.10, 38:18, Matteus 4:1-11).
  • Nie sonde bespreek met die persoon wat jou versoek nie (3:1b). Josef het geweier om na Potifar se vrou te luister (v.10).
  • So ver as moontlik van die versoeking af wegbly. Josef was ‘n slaaf en kon nie sy werk los nie. Maar hy kon van Potifar se vrou af wegbly (v.10-11). Salomo het gesê: “Hou jou weg ver van haar af, en kom nie naby die deur van haar huis nie” (Spreuke 5:8). Jesus sê dat ons radikale stappe moet neem om van sonde ontslae te raak: “As jou regteroog jou dan laat struikel, ruk dit uit en gooi dit weg van jou af; want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie. En as jou regterhand jou laat struikel, kap dit af en gooi dit weg van jou af; want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie.” (Matteus 5:29-30). Paulus sê dat jy nie ‘n geleentheid moet skep waarin jy moontlik versoek kan word nie: “Maar beklee julle met die Here Jesus Christus, en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie.” (Romeine 13:14).
  • Vlug. Josef het uit die huis uit gevlug (v.12, 1 Korintiërs 6:8). Moenie dom wees en wil kyk hoe sterk jy kan wees nie. Vlug.

 

Sukses in beproewing (v.13-23)

 

13 Toe sy dan sien dat hy sy kleed in haar hand laat bly en buitentoe gevlug het, 14 roep sy na haar huisgenote en sê aan hulle:  Kyk, hy het vir ons ‘n Hebreeuse man hier gebring om met ons gek te skeer; hy het na my gekom om met my gemeenskap te hê, en ek het hard geskreeu; 15 en toe hy hoor dat ek my stem verhef en skreeu, het hy sy kleed by my laat agterbly en gevlug en na buite geloop. 16 En sy het sy kleed by haar neergelê totdat sy heer tuisgekom het. 17 En sy het hom met dieselfde woorde aangespreek en gesê:  Die Hebreeuse kneg wat jy vir ons hier gebring het, het na my gekom om met my gek te skeer; 18 en toe ek my stem verhef en skreeu, het hy sy kleed by my laat agterbly en na buite gevlug.

 

19 Toe sy heer die woorde hoor waarmee sy vrou hom aanspreek:  So en so het jou kneg aan my gedoen—het hy baie kwaad geword; 20 en die heer van Josef het hom laat vang en hom in die gevangenis gesit op die plek waar die gevangenes van die koning opgesluit was; en hy was daar in die gevangenis. 21 Maar die HERE was met Josef, en Hy het goedertierenheid aan hom bewys en hom guns verleen in die oë van die owerste van die gevangenis. 22 En die owerste van die gevangenis het almal wat in die gevangenis opgesluit was, aan Josef toevertrou; en alles wat daar te doen was, het hy gedoen. 23 Die owerste van die gevangenis het glad nie na iets omgekyk wat aan hom toevertrou was nie, omdat die HERE met hom was; en wat hy doen, het die HERE voorspoedig laat wees.”

 

In 38:18 het Tamar Juda se seëlring, bandjie en staf as bewys teen hom gebruik (38:18).  Nou het Potifar se vrou dieselfde met Josef gedoen en sy kleed as ‘bewys’ teen hom gebruik (v.12-18).  Sy klere is al voorheen as ‘vals getuie’ teen hom gebruik (hfst.37).  Mev. Potifar het haar man beskuldig en gesê dat hý vir Josef in die huis ingebring het (v.14, 17).  Dit was dus sý skuld dat Josef haar amper ‘verkrag’ het.  Potifar het sy vrou se storie geglo en vir Josef in die tronk laat toesluit (v.19-20).  Sy voete was in kettings en sy nek in ‘n ysterhals (Psalm 105:18).  In die toekoms sou hy ‘n belangrike posisie beklee.  Om te keer dat hy hoogmoedig sou word, moes die Here hom leer om nederig te wees.

 

Die wêreld kan nooit suksesvol wees in beproewing nie.  Prosperity predikers se teologie sê dat iemand wat siek is, arm is, of swaarkry onsuksesvol is.  Net die ware Christen kan soos Josef sukses hê in sonskyn en reën, in ‘n groot huis of in die tronk (v.2-6, 19-23).  Vir die persoon wat gered is en die Here liefhet, werk alles ten goede mee (Romeine 8:28).  Vir ons (soos vir Josef) lê sukses nie in ons omstandighede nie, maar in ons God (v.3, 23).  Jaag daarom na die Here en nie na voorspoed nie.  Voorspoed is die gevolg van ‘n gesonde verhouding met die Here, en moet nooit die motief wees nie.

 

Hoe moet ons reageer in beproewing?  Moenie bitter of kwaad wees vir die Here nie.  Moenie kla, angstig, depressief wees, hopeloos raak, jouself bejammer, ongeduldig wees, van die Here af wegdraai, of sy wysheid, goedheid, en almag betwyfel nie.  Onderwerp jou aan die Here, wag op Hom, vertrou en bid dat Hy jou sal help, wees versigtig vir die duiwel (1 Petrus 5:6-8).

 

“Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie; maar sy behae is in die wet van die HERE, en hy oordink sy wet dag en nag.  En hy sal wees soos ‘n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie; en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit.” (Psalm 1:1-3).

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.