Law and grace

“Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is: Maar die regverdige sal uit die geloof lewe.” (Romeine 1:17).

 

‘n Paar weke gelede het ek die evangelie met ‘n vrou gaan deel.  ‘n Paar keer tydens die gesprek het sy vir my gesê:  “Ek wil net weet hoe ek aanneemlik kan wees vir God.”  En dis presies hierdie vraag wat Paulus in Romeine 1:17 beantwoord.

 

Die bron van geregtigheid

Martin Luther het geweet hy moet God liefhê, maar toe hy dié vers lees, het hy Hom gehaat.  Hy’t gedink God se geregtigheid in dié vers beteken dat God ons met ‘n regverdige oordeel in die hel gaan straf (Hy’t gedink die vers praat van God se ‘justice’).  Dit het hom baie bang gemaak.  Toe gaan die lig eendag vir hom op.  Skielik het hy verstaan wat die geregtigheid van God in hierdie vers beteken:  God gee sy eie volmaakte geregtigheid gratis aan almal wat in Hom glo en op Hom vertrou.  Paulus se begeerte was om “in [Christus] gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met dié wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof” (Filippense).  Toe Luther dít verstaan, het hy gejuig en God liefgehad.

 

God vereis dat jy volmaak regverdig moet wees (Matteus 5:20, 48).  Maar niemand van ons kry dit reg nie (3:23, 7:7-8, Galasiërs 3:10, Filippense 3:4-6).  Uit liefde vir sondaars word God ‘n mens, en voorsien Hy self die geregtigheid wat Hy vereis (v.17, Jesaja 59:16, 2 Korintiërs 5:21).  Jy kan nie God se vereistes vervul, sy vurige toorn bedaar, of sy guns verdien deur goeie werke of godsdiens nie.  Christus alleen kon dit deur sy volmaakte Persoon en kruisdood regkry (3:25).  “Alle godsdienste sê:  Die probleem is buite ons en die oplossing binne ons.  Christenskap alleen sê:  Die probleem is binne ons en die oplossing buite ons.” (R. Albert Mohler).

 

Die openbaring van geregtigheid

As jy na sommige stories kyk, wonder jy waar die film-makers hulle verbeelding kry.  Mense kan baie slim dinge uitdink.  Maar geen mens kon ooit die evangelie uitgedink het nie.  Niemand sou so ‘n ‘swak’ plan beraam het nie; ‘n plan waardeur God ons van die dood red deur die dood (1 Korintiërs 1:18-31).  As God nie die evangelie in die Skrif geopenbaar het nie, sou ons dit nooit geken het nie (v.17).  Maar selfs dit is nie genoeg nie.  God moet die blinde sondaar se oë verlig en die evangelie in sy hart openbaar:

 

“Maar hulle sinne is verhard.  Want tot vandag toe bly by die lesing van die Ou Testament dieselfde bedekking sonder dat dit opgelig word, die bedekking wat in Christus vernietig word.  Ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar ‘n bedekking oor hulle hart; maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem.  Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid.  En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in ‘n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is… naamlik die ongelowiges in wie die god van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie.  Want ons verkondig nie onsself nie, maar Christus Jesus as Here, en onsself as julle diensknegte om Jesus wil.  Want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn—dit is Hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus.” (2 Korintiërs 3:14-18, 4:4-6). 

 

Geen mens kan deur sy eie wysheid of logiese redenasies die evangelie uitwerk nie.  Dis onmoontlik.  God moet dit openbaar – beide in die Skrif en in ons harte.  Omdat dit so is moet jy nie op jou oorredingsvermoeë vertrou wanneer jy die evangelie deel nie – vertrou op God.  Dis om hiérdie rede wat gebed vir die prediking van God se Woord so belangrik is.  Thomas Chalmers het gesê:

 

“There is a dark and settled depravity in the human character, which maintains its gloomy and obstinate resistance to all our warnings, and all our arguments.  There is a spirit working in the children of disobedience, which no power of human eloquence can lay.  There is a covering of thick darkness upon the face of all people, a mighty influence abroad upon the world, with which the Prince of the power of the air keeps his thousands and his tens of thousands under him.  The minister who enters into this field of conflict, may have zeal, and talents, and eloquence.  His heart may be smitten with love of the truth, and his mind fully fraught with its arguments.  Thus armed, he may come forth among his people, flushed with the mighty enterprise of turning souls from the dominion of Satan unto God.  In all the hopes of victory, he may discharge the weapons of his warfare among them.  Week after week, he may reason with them out of the Scriptures.  Sabbath after Sabbath he may declaim, he may demonstrate, he may put forth every expedient; he may, at one time, set in array before them the terrors of the law, at another, he may try to win them by the free offer of the gospel; and, in the proud confidence of success, he may think that nothing can withstand him, and that the heart of every hearer must give way before the ardour of his zeal, and the power of his invincible arguments.  Yes; they may admire him, and they may follow him, but the question we have to ask is, Will they be converted by him?  They may even go so far as to allow that all that he says is very true.  He may be their favourite preacher; and when he opens his exhortations upon them, there may be a deep and a solemn attention in every countenance.  But how is the heart coming on all the while?  How do these people live; and what evidence are they giving of being born again under the power of his ministry?  It is not enough to be told of those momentary convictions which flash from the pulpit, and carry a thrilling influence along with them through the hearts of listening admirers.  Have these hearers of the Word become doers of the Word?  Have they sunk down into the character of humble, and sanctified, and penitent, and painstaking Christians?  Where, where is the fruit?  And while the preaching of Christ is all their joy, has the will of Christ become all their direction?  Alas! he may look around him, and, at the end of the year, after all the tumults of a sounding popularity, he may find the great bulk of them just where they were – as listless and unconcerned about the things of eternity – as obstinately alienated from God – as firmly devoted to selfish and transitory interests – as exclusively set upon the farm, and the money, and the merchandise – and, with the covering of many external decencies to make them as fair and plausible as their neighbours around them, proving, by a heart given, with the whole tide of its affections, to the vanities of the world, that they have their full share of the wickedness which abounds in it.  After all his sermons, and all his loud and passionate addresses, he finds that the power of darkness still keeps its ground among them.  He is grieved to learn that all he has said has had no more effect than the foolish lispings of infancy.  He is overwhelmed by a sense of his own helplessness, and the lesson is a wholesome one.  It makes him feel that the sufficiency is not in him, but in God; it makes him understand that another power must be brought to bear upon the mass of resistance which is before him.” (Quoted in Iain Murray, A Scottish Christian Heritage, pp.102-103).

 

Alhoewel prediking oneffektief is sonder die Gees, werk die Heilige Gees tog deur die Woord.  Moet dus nie baie bid, maar jou eie weergawe van die evangelie preek nie.  Preek God s’n.

 

Die kanaal van geregtigheid

‘Hoe kan jy reg wees met God?’  Moenie vir die Galasiërs vra nie.  Húlle sal vir jou sê:  ‘Glo in Jesus, word besny, en vermy sekere kossoorte.’  En vandag is daar mense wat antwoord:  ‘Glo in Jesus, gaan op Saterdae kerk toe, en volg ‘n vegetariese dieët.’  Dis die verkeerde raad.  Die Bybel sê:  “Is julle so onverstandig?  Nadat julle met die Gees begin het, eindig julle nou met die vlees?” (Galasiërs 3:3).  Volgens v.17 gee God sy geregtigheid aan ons deur geloof – van begin tot einde (‘uit geloof tot geloof’).  Moenie met Jesus wil begin, maar in jou eie krag, pogings of wetsonderhouding wil eindig nie.  Maak staat op Jesus, sy kruisdood en sy opstanding.  Moenie staatmaak op die feit dat jy lank gelede op ‘n uitnodiging (‘altar call’) gereageer het, of omdat jy ‘n getuienis van redding het nie.  Die vraag is:  Glo jy noú in Jesus; vertrou jy vandag met jou hele hart op Hom om hemel toe te gaan?  Tot die einde van jou dae moet jy op Christus vertrou en jou van jou sonde bekeer.  Let op die voortdurende tydsvorm in die volgende verse (in Afrikaans sukkel ons om dit te vertaal):

 

“For the word of the cross is folly to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God.” (1 Korintiërs 1:18, ESV).

 

“Now I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you received, in which you stand, and by which you are being saved, if you hold fast to the word I preached to you – unless you believed in vain.” (1 Korintiërs 15:1-2, ESV).

 

Jesus sê:  “wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.” (Matteus 10:22).  Die implikasie is voor die hand liggend:  indien jy nie tot die einde toe volhard nie, gaan jy hel toe – al het jy ‘n getuienis van redding.  Lukas 13:24-28 sê so:  “Stry hard om in te gaan deur die nou poort, want baie, sê Ek vir julle, sal probeer om in te gaan en sal nie in staat wees nie.  Wanneer die eienaar van die huis opgestaan en die deur gesluit het, en julle begin buitekant te staan en aan die deur te klop en te sê:  Here, Here, maak vir ons oop—sal Hy antwoord en vir julle sê:  Ek ken julle nie waar julle vandaan is nie.  Dan sal julle begin sê:  Ons het in u teenwoordigheid geëet en gedrink, en U het op ons strate geleer.  En Hy sal sê:  Ek sê vir julle, Ek ken julle nie waar julle vandaan is nie. Gaan weg van My, al julle werkers van die ongeregtigheid!  Daar sal geween wees en gekners van die tande, wanneer julle Abraham en Isak en Jakob en al die profete in die koninkryk van God sal sien, maar julle self uitgedryf buitentoe.”  Ek glo dat alle ware Christene tot die einde toe sal volhard.  Maar moenie op jou ‘eens-gered-altyd-gered’ teologie staatmaak, en dink jy kan lewe soos jy wil nie.  Volhard.  Die ware gelowige hoef nie te vrees nie, maar kan weet dat God hom/haar deur die geloof sal behou:  “…uit geloof tot geloof…” (v.17).  Petrus sê dat ware Christene “in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid” (1 Petrus 1:5).

 

Die bewys van geregtigheid

Evolusioniste se teorie is al dikwels ontbloot.  Die ontdekking van die sogenaamde Piltdown man, Haeckel se embrio-sketse, en Lucy:  the missing link, was alles leuens wat aan die publiek vertel is.  Sal die evangelie ooit op hierdie manier vou, sodat ons wat dit geglo en verkondig het op die einde beskaamd sal staan?  Nooit, want dit is nie (soos die evolusie-teorie) deur mense uitgedink nie.  Dit is Gód se Woord:  “…soos geskrywe is:  Maar die regverdige sal uit die geloof lewe.” (v.17).  Paulus haal aan uit Habakkuk 2:4.  Die profeet het gekla oor Israel se sonde.  God het belowe dat Hy die volk deur die Babiloniërs sou straf.  Toe Habakkuk dít hoor het hy erger gekla:  ‘Hoe kan God boosheid met boosheid beveg; die Babiloniërs is dan erger as die Israeliete?’  Maar God sou sorg dat die profesie vervul word – al het sommige gedink dit sou nie (2:3).  Dié wat gedink het God grap, sou hulle nie bekeer nie en sterf.  Dié wat profesie geglo het, sou hulle bekeer en na God geluister het.  In God se getrouheid sou Hy hulle laat lewe.  Dit is in Paulus se gedagte wanneer hy v.17 skryf.

 

God se profesieë, beloftes, en waarskuwings in die Bybel stel nooit teleur nie.  Wat Josua 21:45 sê is nogsteeds waar van die Bybel:  “Geen woord van al die goeie woorde wat die HERE met die huis van Israel gespreek het, het onvervuld gebly nie; alles het uitgekom.”  Die beloftes van verlossing en oordeel in die evangelie sal ook nie teleurstel nie.  God kan nie lieg nie (3:4) en Hý sê:  “elkeen wat in Hom glo, sal nie beskaam word nie… Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.” (9:33, Johannes 3:16).  Hoe kan jy reg wees met God?  Die hervormers het dit so opgesom:  ‘Ons word gered uit genade alleen, deur geloof alleen, in Christus alleen.’

Category Evangelie
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.