Coram Deo Cover Image

Coming soon...

3 January 2013

Hoe bid mens vir God se Naam en Koninkryk?

Victorious King

“...laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom...” (Matteus 6:9-10).

 

God se Naam

In die Bybel sê iemand se naam vir jou wie die persoon is.  Adam was die eerste mens en sy naam beteken mensdom.  Petrus was die leier van die apostels.  Saam met die ander apostels het hy die Nuwe Testament geskryf.  Die kerk is gebou op die fondasie van die apostels en profete se geskrifte (Efesiërs 2:20).  Dit maak perfek sin dat Petrus se naam rots beteken.  Abraham is die vader van die Jode en die vader van almal wat in Jesus glo.  Sy naam beteken, vader van menigte.  Jesus beteken Verlosser.  Dit spreek vanself.  Satan is die aanklaer en teëstander en dis presies wat sy naam beteken.  “Wat is God se naam?”, het my kinders eendag in die kar gevra.

 

God se Naam is Jahwe.  Sy Naam is EK IS.  Hy is het nie 'n verlede of 'n toekoms nie, maar is eenvoudig net.  Hy is ewig.  Hy is die self-bestaande en self-onderhoudende een.  Hy het niks of niemand nodig om te bestaan nie (net soos die vuur in Eksodus 3 onafhanklik was en nie die bos nodig gehad het om te brand nie).  Uit respek vir God noem en skryf die Jode tot vandag toe nie sy Naam nie.  Hulle praat van ‘Die Naam’ of Adonai (die mees verhewe titel vir God).  En as hulle skryf sê hulle G–d, maar sal nooit die Naam Jahwe sê nie.

 

Wanneer ons in v.9 bid dat God se Naam geheilig word vra ons vir meer as net hierdie tipe respek.  God se Naam staan vir alles wat Hy is.  Om te vra dat sy Naam geheilig word is om te vra dat God en alles wat Hy is beskou word as heilig, anders of afgesonder (dit is wat heilig beteken), verhewe, en moreel rein (sien Jesaja 29:23).  Onder hierdie eerste versoek in die Onse Vader vra ons ten minste vir agt dinge.

 

 1. Ons vra dat mense God se Naam sal respekteer en nie vloek nie (Eksodus 20:7, Levitikus 24:10-16).  As ons dit bid moet ons nie frases soos “Oh my G–d!” gebruik of traak-my-nie-agtig die films geniet waarin dit gesê word nie.

 

 1. Ons vra dat mense wat Jesus se Naam dra se lewens by hul belydenis sal pas.  Jy kan nie jy is 'n Christen maar lewe soos 'n ongelowige nie.  “Hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verloën Hom deur die werke, omdat hulle gruwelik en ongehoorsaam is en ongeskik vir elke goeie werk.” (Titus 1:16).

 

 1. Ons vra dat ons God na waarde en met respek sal aanbid.  Dit is om sy Naam te heilig.  “En die seuns van Aäron, Nadab en Abíhu, het elkeen sy vuurpan geneem en vuur daarin gegooi en reukwerk daarop gesit en vreemde vuur voor die aangesig van die Here gebring, wat Hy hulle nie beveel het nie.  Daarop het daar vuur van die aangesig van die Here uitgegaan en hulle verteer, en hulle het gesterwe voor die aangesig van die Here.  Toe sê Moses vir Aäron:  Dit is dit wat die Here gespreek het deur te sê:  In die wat naby My is, wil Ek My as die Heilige laat ken, en voor die oë van die hele volk wil Ek My verheerlik.  Maar Aäron het stilgebly.” (Levitikus 10:1-3, v.8-9, Eksodus 30:9).  Dawid se gesindheid moet ons s'n wees:  “Maak die Here saam met my groot, en laat ons saam sy Naam verhef!” (Psalm 34:4).  John Piper wys dikwels hoe ons nie God se Naam moet grootmaak soos wat ’n mikroskoop klein objekte groter laat lyk nie.  ons moet eerder sy naam grootmaak soos ’n teleskoop wat groot objekte meer laat lyk soos wat hulle werklik is.

 

 1. Ons vra dat ons God heiligheid ten toon sal stel in ons heilige, rein, en afgesonderde lewens.  “En Ek sal my grote Naam heilig wat onder die nasies ontheilig is, wat julle onder hulle ontheilig het; en die nasies sal weet dat Ek die Here is, spreek die Here Here, as Ek My in julle voor hul oë as die Heilige laat ken.  En Ek sal julle uit die nasies gaan haal en julle uit al die lande bymekaar laat kom, en Ek sal julle in jul land bring.  Dan sal Ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word; van al jul onreinhede en van al jul drekgode sal Ek julle reinig.  En Ek sal julle ‘n nuwe hart gee en ‘n nuwe gees in jul binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle ‘n hart van vlees gee.  En Ek sal my Gees in jul binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen.” (Esegiël 36:23-27).  Die mense sal God se Naam verheerlik as hulle ons goeie werke sien (Matteus 5:16).  Soos God anders is as sy skepping, moet ons deur ons heilige lewens anders wees as die wêreld (Romeine 12:2).  Óns moenie die oorsaak wees dat God se Naam onder die ongelowiges belaster word nie:  “As dít is hoe 'n Christen lewe wil ek nie een wees nie.” (sien Romeine 2:24).  Eerder:  “Maar soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in jul hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is: Wees heilig, want Ek is heilig.” (1 Petrus 1:15-16).

 

 1. Ons vra dat ons nie skaam sal wees vir God se Naam nie.  Die naam Christen is baie nou gekoppel aan Christus.  Wees trots op hierdie naam (1 Petrus 4:16).

 

 1. Ons vra dat ons nie God se Naam sal gebruik om vals te sweer nie, want as ons dít doen gebruik ons sy Naam ydelik en ontheilig ons dit.  “En julle mag nie vals sweer by my Naam en so die Naam van jou God ontheilig nie.  Ek is die Here.”(Levitikus 19:12).  Petrus het gesweer dat hy nie vir Jesus ken nie, en het sodoende God se Naam ontheilig.  Mense belowe in God se Naam voor die kansel om getrou aan mekaar te bly tot die dood toe.  As hulle die belofte breek en skei ontheilig hulle God se Naam.

 

 1. Ons vra dat mense nie God se Naam sal gebruik om te belowe hulle sal sonde doen nie.  In Rigters 11 het Jefta belowe dat hy die eerste ding wat uit sy huis uitkom aan die Here sou offer.  Sy dogter het na hom toe uitgestap.

 

 1. Ons vra dat ons nie leë beloftes in die Here se Naam sal maak nie, maar dat ons dit sal nakom.  “As jy ‘n gelofte aan God gedoen het, stel nie uit om dit te betaal nie, want daar is geen welgevalle in dwase nie.  Betaal wat jy belowe.” (Prediker 5:3).

 

Wat die hart van vol is loop die mond van oor.  Daarom moet jy eers die Here in jou hart heilig (1 Petrus 3:15) voordat jy hom met jou mond en lewe sal heilig.  As jy nie God se Naam en Persoon met respek behandel nie, wys dit dat jy in die dieptes van jou hart 'n korrupte persoon is.

 

God se Koninkryk

Die deursnee Christene bid selde vir God se Koninkryk (v.10a).  Ons wil nie hê dat Jesus nou moet terugkom nie.  Ons wil eers trou, verjaar, graad vang, kinders of kleinkinders hê, Europa sien, en baie ander dinge doen.  Dan, as ons dít gedoen het, kan Jesus kom.  Die laaste vers in die Bybe voor die seëngroet, is 'n gebed vir Jesus om terug te kom; 'n gebed dat sy Koninkryk sal kom (Openbaring 22:20).  Sê dit nie vir jou dat hierdie versoek vir God se Koninkryk belangrik is nie.  Matteus word dikwels genoem die evangelie van die Koning en sy Koninkryk.  Matteus 1 wys vir ons dat Jesus die ware Koning uit die geslag van Dawid is.  Matteus 2 wys dat Jesus, en nie Herodes nie, die Koning van die Jode is.  In Matteus 27 word Jesus gekruisig onder dié beskuldiging:  Jesus van Nasaret, die Koning van die Jode.  En in Matteus 28 leer ons dat Jesus alle mag in die hemel en op die aarde het.  Sy Koninkryk strek nou verder as die Beloofde Land.  Hy stuur sy dissipels na alle nasies toe om sy Koningskap aan te kondig.

 

Om te bid vir God se Koninkryk om te kom, is om te bid vir:[1]

 • Sy Koninkryk in ons.  Ons bid dat Hy ons sonde moet oorwin deur as Koning te heers in ons harte.  Lukas 17:20-21 praat van God se Koninkryk in ons (die konteks verskil met wat ek hier sê, maar die prinsiep geld).  Paulus se punt in Romeine 6 is dat sonde nie as koning in ons moet heers nie; Jesus moet.
 • Sy Koninkryk onder ons midde; in ons midde.  Bid vir Jesus se heerskappy in sy kerk.  Bid dat Hy ons sal herleef.
 • Sy Koninkryk deur ons.  Al die nasies sal die knie voor Jesus buig (Psalm 2, Openbaring 5:9).  Maar die nasies moet eers die evangelie hoor en gered word voordat hulle die knie sal buig.  Jesus se Koninkryk vesprei oor die aarde deur sendelinge en evangeliste; deur die kerk.  Die Koninkryk het klein begin in Israel, maar versprei nou oor lande se grense.  Die Koninkryk groei selfs wanneer dit nie vir ons sigbaar is nie (Matteus 13:31-33).  Bid dan vir sendeling, evangelisasie, en bekerings wanneer jy vir die Koninkryk bid.
 • Sy Koninkryk vir ons.  Bid dat Jesus weer sal kom en sy Koninkryk finaal sal vestig.  Bid:  Maranata – Kom Here Jesus! (sien 1 Korintiërs 16:22).

 

Bid jy so?  Nee.  Jou eerste stap is nie om van nou af anders te bid nie, maar om Jesus lief te hê.  Jou verlange en begeerte na die Koning sal jou dryf om te bid vir die Koninkryk.  Hoe verdiep jy jou liefde vir Hom?  Jy dink na oor sy liefde vir jou soos gesien aan die kruis (1 Johannes 3:16, 4:19).

 

As dít is hoe jy moet bid, moet jy nie te haastig inspring in gebed nie.  Moenie wegspring met versoek vir jouself nie.  Bid God-gesentreerd:  Sy Naam, Sy Koninkryk, en sy wil.  Eers dán kan jy vir jouself en ander bid.  Dit is hoe Jesus wil hê jy moet bid.

 


[1] Hierdie vier beskrywings van die Koninkryk van God het ek geleer by Discipleship-training On the Air (DOTA).  Ek beskryf dit self as die Koninkryk in, onder, deur, vir ons.

Kategorieë