Coram Deo Cover Image

Coming soon...

5 May 2012

Hoe antwoord jy die Jehova’s Getuies oor Johannes 1:1?

Johannes 1:1-3 in die Jehova’s Getuies se Nuwe Wêreld Vertaling lees:  “In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was 'n god.  Dié een was in die begin by God.  Alles het deur hom ontstaan en sonder hom het nie eers een ding onstaan nie.” (beklemtoning myne).  Ek hoop jy het gesien hoe húlle vertaling van óns s'n verskil.  Óns Bybel sê nie:  “...die Woord was 'n god...” nie, maar “...die Woord was God...”  Dit is 'n groot verskil, want ‘die Woord’ in Johannes 1:1 is Jesus (sien v.14).  Die Jehova’s sê dus dat Jesus nie gelyk is met die Vader nie en ons sê Hy is.  Volgens hulle het God vir Jesus geskep.  Hulle sê:  “Daar is geen bepaalde lidwoord in die Grieks nie, en dus is die Woord net 'n god en nie God self nie.”  Hulle is reg – daar is nie 'n bepaalde lidwoord in die Grieks nie.  Maar hulle is verkeerd om te sê die vers moet met 'n god vertaal word.  Hoekom?  Vyf redes.

 

[1] Let op die raakpunte tussen Jesus in Johannes 1 en God inGenesis 1.  Daar is ten minste vier.

 

Jesus in Johannes 1                                      God in Genesis 1

                Hy was in die begin (v.1-2)                                           Hy was in die begin (v.1)

                Hy is die Woord (v.1-3)                                                   God het gesê (v.3)

                Hy skyn lig in duisternis (v.4-9)                                  Hy skyn lig in duisternis (v.2-5)

                Hy het alles gemaak (v.3, 10)                                      Hy het alles gemaak (v.31)

 

Duidelik is Jesus die Skepper-God van Genesis 1.  Alles is deur Hom geskep (v.3a).  Niks is sonder  Hom gemaak nie (v.3b).  In Griekse, Egiptiese, en Romeinse mitologie was daar 'n god van die see, 'n god van die son, 'n god van die planete, 'n god van die riviere, 'n god van vrugbaarheid, ens.  Johannes wys dat één God alles gemaak het en dat Hý soewerein oor alles heers.  Jesus is daardie God – die Woord deur wie alles gemaak is: 

 

“Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie... die wêreld het deur Hom ontstaan...” (v.3, 10). 

 

“Deur die Woord van die Here is die hemele gemaak en deur die Gees van sy mond hulle hele leër.” (Psalm 33:6, beklemtoning myne). 

 

“want in Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte – alle dinge is deur Hom en tot Hom geskape.” (Kolossense 1:16).

 

“Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie.” (Hebreërs 11:3, beklemtoning myne).

 

Hoe kan Jesus skep as Hy net 'n god is?  Ek het 'n Amerikaanse vriend.  Van sy gunsteling woorde in Afrikaans is:  “God het alles gemaak.  Die gode van die mense het niks gemaak nie.”  Hy is reg.  Die Psalmis sing:  “Want al die gode van die volke is afgode, maar die Here het die hemele gemaak.” (Psalm 96:5).  Jeremia eggo:  “so moet julle vir hulle sê:  Die gode wat die hemel en die aarde nie gemaak het nie, sal vergaan van die aarde af en onder hierdie hemel uit – Hy wat die aarde gemaak het deur sy krag, wat die wêreld gegrond het deur sy wysheid en die hemel uitgespan het deur sy verstand.” (Jeremia 10:11-12).  Dan is Jesus nie bloot 'n god nie, maar die God wat hemel en aarde gemaak het.  Johannes wil ook wys dat Jesus gekom het om die skepping te herstel; dat Hy gekom het om 'n núwe skepping te maak (sien2 Korintiërs 4:4-6, 5:17).    

 

[2] Die woorde “In begin was” in v.1-2 staan in 'n imperfektum indikatief aktief.  Wat op aarde beteken dít?  Dit beteken dat die Woord nie op 'n spesifieke tydstip in die verlede daar was nie, maar dat Hy voortdurend en nog altyd by God was.  In gewone Afrikaans:  Jesus het nie 'n begin gehad nie.  Ook het Hy voor die begin bestaan en is Hy ewig.  Uit die Skrif weet ons dat nét God ewig is (die engele self is eers ná ‘die begin’ gemaak – sien Eksodus 20:11, Kolossense 1:16-17).  Moses sê in Psalm 90:2:  “Voordat die berge gebore was en U die aarde en die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God.”  Ons gevolgtrekking?  Jesus is die ewige God van die Ou- en Nuwe Testament.

 

[3] Johannes sê:  “...die Woord was by God, en die Woord was God.” (v.1).  In die Nuwe Testament verwys ‘God’ dikwels na ‘die Vader’ (sien v.18, 2 Kor.13:13).  Volgens Johannes is die Woord apart van die Vader.  Ons kan sê:  “God is lig”, maar ons kan nie sê:  “Lig is God” nie.  Net so kan ons sê:  “Die Woord was God”, maar ons kan nie sê:  “God was die Woord nie.”  Miskien moet ons dit duideliker stel.  Ons kan nie sê:  “Jesus is die Vader en die Vader is Jesus” nie.  Maar ons kan sê:  “Die Woord is God.  Jesus is God én die Vader is God.  Tog is daar nie twee gode nie, maar net een God.”  Die volgende verse wys dat die bogenoemde paragraaf waar is:

 

“En God het gesê:  Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.” (Genesis 1:26).  God verwys na Homself as ‘ons’.

 

“U troon, o God, is vir ewig en altyd; die septer van u koninkryk is ‘n regverdige septer.  U het geregtigheid lief en haat goddeloosheid.  Daarom het, o God, u God U gesalf met vreugde-olie bo u metgeselle.” (Psalm 45:7-8).  God praat met iemand anders en noem Hom ‘God’.

 

“...Die Here het tot my Here gespreek:  Sit aan my regterhand, totdat Ek u vyande maak 'n voetbank vir u voete.” (Psalm 110:1).  Het God 'n gesplete persoonlikheid dat Hy langs Homself kan sit, of is daar meer as een Persoon in die Godheid?  Ek sal gaan vir die tweede opsie!

 

“En daar kom 'n stem uit die hemele wat sê:  Dit is my geliefde Seun in wie Ek 'n welbehae het.” (Matteus 3:17).  Die Vader en die Seun is twee aparte Persone.

 

“Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees...” (Matteus 28:19).  Drie Persone word in die vers genoem, maar daar is net een Naam.

 

[4] In Grieks is daar 'n bepaalde lidwoord (die) voor ‘God’.  In die laaste deel van Johannes 1:1 is daar nie 'n bepaalde lidwoord nie.  Die Jehova’s lei daaruit af dat Jesus 'n god is en nie God self nie.  Maar in v.6, 12-13, en 18 is daar ook nie 'n bepaalde lidwoord voor ‘God’ nie.  Beteken dit dat Johannes die Doper deur 'n god gestuur is?  Of dat ons kinders van 'n god is en dat ons uit 'n god gebore is?  Het niemand nog ooit 'n god gesien nie?  Die afwesigheid van die bepaalde lidwoord voor ‘God’ beteken eenvoudig dat die reëls van Griekse grammatika gevolg word.  Wayne Grudem verduidelik:

 

“The translation ‘the Word was God’ has been challenged by the Jehovah’s Witnesses, who translate it ‘the Word as a god,’ implying that the Word was simply a heavenly being but not fully divine.  They justify this translation by pointing to the fact that the definite article (Gk. ho, ‘the’) does not occur before the Greek word theos (‘God’).  They say therefore that theos should be translated ‘a god.’  However, their interpretation has been followed by no recognized Greek scholar anywhere, for it is commonly known that the sentence follows a regular rule of Greek grammar, and the absence of the definite article merely indicates that ‘God’ is the predicative rather than the subject of the sentence. (A recent publication by the Jehovah’s Witnesses now acknowledges the relevant grammatical rule but continues to affirm their position on John 1:1 nonetheless.)  The inconsistency of the Jehovah’s Witnesses’ position can further be seen in their translation of the rest of the chapter.  For various other grammatical reasons the word theos also lacks the definite article at other places in this chapter, such as verse 6 (‘There was a man sent from God’), verse 12 (‘power to become children of God’), verse 13 (‘but of God’), and verse 18 (‘No one has ever seen God’).  If the Jehovah’s Witnesses were consistent with their argument about the absence of the definite article, they would have to translate all of these with the phrase ‘a god’, but they translate ‘God’ in every case.” (Systematic Theology, pp.234-235).

 

“This rule (called ‘Colwell’s rule’) is covered as early as chapter 6 of a standard introductory Greek grammar...The rule is simply that in sentences with the linking verb ‘to be’ (such as Gk. eimi), a definite predicate noun will usually drop the definite article when it precedes the verb, but the subject of the sentence, if definite, will retain the article.  So if John had wanted to say, ‘The Word was God,’ John 1:1 is exactly the way he would have said it...Of course, if John had wanted to say, ‘The Word was a god’ (with an indefinite predicate, ‘a god’), it would also have been written this way, since there would have been no definite article to drop in the first place.  But if that were the case, there would have to be some clues in the context that John was using the word theos to speak of a heavenly being that was not fully divine.  So the question becomes, what kind of God (or ‘god’) is John talking about in this context?  Is he speaking of the one true God who created the heavens and the earth?  In that case, theos was definite and dropped the definite article to show that it was the predicate noun.  Or is he speaking about some other kind of heavenly being (‘a god’) who is not he one true God?  In that case, theos was indefinite and never had a definite article in the first place.  The context decides this question clearly.  From the other uses the word theos to mean ‘God’ in vv.1, 2, 6, 12, 13, et al., and from the opening words that recall Gen.1:1 (‘In the beginning’), it is clear that John is speaking of the one true God who created the heavens and the earth.  That means that theos in v.2 must be understood to refer to that same God as well.”  Joh.1:1 wys dan duidelik dat Jesus volkome God is.” (Ibid, n.12).

 

[5] In v.4-5 sê Johannes Jesus is die lig.  Ook in Johannes 8:12 praat Jesus van Homself as die lig.  In 1 Johannes 1:5sê Johannes:  “...God is lig...”  Daar is geen twyfel in my gemoed oor wie Jesus is nie.  Saam met Johannes bely ek:  “In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was GOD.”

Kategorieë