Coram Deo Cover Image

Coming soon...

21 May 2016

Het Jesus gesê dat Hy God is?

Did Jesus say He was God

Verlede jaar het ‘n man in Louis Trichardt ‘n georganiseerde debat gehou teen ‘n Moslem. Die debat het op ‘n enkele vraag gefokus:  ‘Het Jesus gesê dat Hy God is?’  Die Moslem het die vier Evangelies gebruik om te bewys dat Jesus nooit daarop aanspraak gemaak het dat Hy God is nie.  Die Christen het Jesus se woorde gebruik om te wys dat Hy wel gesê het Hy is God.  Jh.5:19-29 is een van vele tekste waarin ons kan sien watter een van die twee reg was.

 

Jesus se werke (v.19-20)

In die derde eeu n.C. was daar ‘n invloedryke Kerkvader met die naam van Origenes. Hy het geglo dat Jesus nie in dieselfde sin as die Vader God is nie.  Volgens Hom was die Goddelike natuur volmaak in die Vader, maar toe Hy dit aan die Seun oorgedra het, het iets daarvan verlore gegaan (net soos wat ‘n lig flouer skyn hoe verder dit van die bron af verwyder is).  In Origenes se gedagtes was daar grade van die Goddelike natuur.  As die Vader graad A+ was, was die Seun graad A, en die Heilige Gees graad B.[1]  In v.19-20 wys Jesus vir ons dat dit verkeerd is om so te dink.

 

Die Jode wou vir Jesus doodmaak, omdat Hy God sy eie Vader genoem het en Hom daardeur aan Hom gelyk gestel het (v.17-18). Jesus het dit nie ontken nie, maar het in v.19-29 drie keer ‘voorwaar, voorwaar’ gesê (v.19, 24, 25) om te wys dat die aansprake wat Hy op sy Godheid gemaak het waar was, en dat dit nie betwyfel moes word nie.

 

Die Seun kan niks uit Homself doen nie, maar kan net doen wat Hy die Vader sien doen (v.19). Die genesing van die lam man op die Sabbat was die Vader se werk net soveel soos wat dit die Seun s’n was (v.19, 17).  Sy afhanklikheid van die Vader impliseer nie dat Hy minder is as die Vader nie.  Die feit dat Hy alles doen wat die Vader doen, wys dat Hy almagtig is, asook dat Hy die Skepper en Verlosser is (Gn.1:1, Jh.1:3, Tit.1:3-4, Mk.4:39).

 

Omdat die Vader ‘n diep liefde vir die Seun het, wys Hy vir Hom alles wat Hy doen; Hy steek niks vir Hom weg nie (v.20, 3:35). Volgens Jesus sou die Vader nog groter werke deur Hom gedoen het, sodat mense verstom sou staan (v.20).  In v.21-29 verduidelik Hy wat hierdie groter werke is.

 

Jesus se lewe (v.21, 24-26, 28-29)

Toe een van my vriende op skool was, het sy biologie onderwyser ‘n indruk op hom gemaak. Hulle moes laboratorium rotte oopsny en die ingewande bestudeer.  Toe hulle klaar was het die onderwyser vir hulle gesê:  ‘Jy kan die rot se ingewande netjies terugsit en sy maag toewerk.  Tog is dit nie vir jou moontlik om hom te laat lewe nie.  Net God kan lewe gee.’

 

Jy kan ‘n battery aan ‘n dooie man se liggaam koppel. Jy kan met masjiene maak dat hy loop.  Jy kan doen wat jy wil – jy kan hom nie laat lewe nie.  Dit is hoekom evolusie so ‘n dom teorie is.  Hoe kan dooie materie lewe?  Waar het die lewe vandaan gekom?  Net lewe kan lewe gee.  En dit is die punt wat Jesus hier maak.

 

Jesus beskryf nou die ‘groter werke’ waarvan hy in v.20 gepraat het (groter as die genesing in v.1-9). Die Vader kan mense wat geestelik en liggaamlik dood is laat lewe (v.21, Rm.1:4, 6:4, 4:17, Hd.2:24, Dt.32:39, 2 Kor.1:9, 1 Sm.2:6, 2 Kon.5:7, Kol.2:13).  Die Seun kan dit ook doen en gee hierdie lewe aan wie Hy wil (v.21, 24-25, 28-29, 6:33, 20:31, 10:18, 11:43-44, 17:2, Lk.7:14-15, 8:54-56, 10:22, 1 Kor.15:45, Kol.3:3-4, 1 Jh.5:20).

 

Wie Jesus se woorde hoor, hoor die Vader wat Hom gestuur het (v.24, 16:15, 8:38, 15:15, 12:49-50, 14:24, 17:8). Wie hierdie woorde aangaande God, die mens, sonde, Christus, bekering, geloof, vergifnis, verlossing ontvang en in God glo, het die ewige lewe (v.24, 17:3, 12:44).  Die een wat hierdie lewe in hom het, kom nie in die oordeel nie (3:18).  Iemand wat die ewige lewe het, kan mos nie met die ewige dood gestraf word nie?  Jesus is nie meer sy Regter nie (v.22), maar sy Verlosser.  Hy het alreeds die oordeel vir hierdie persoon se sonde aan die kruis gedra, en daarom kom hy nie in die oordeel nie (v.24, Rm.8:1).  Omdat Jesus opgestaan het en nie weer kan sterf nie (Rm.6:9), kan almal wat deur geloof met Hom verenig is ook nie sterf nie (v.24).

 

Met Jesus se eerste koms was die tyd daar om die ewige lewe vir mense te gee (v.25). Dié wat geestelik dood was sou uit die graf van hulle sonde opstaan as hulle sy stem gehoor het (v.25, Ef.2:1, 5).  Hulle moes hierdie lewe in hulle harte ontvang het, voordat hulle in geloof en bekering kon reageer.  Omdat Christus hierdie lewe in Homself het, is Hy die enigste Een wat dit vir mense kan gee (v.26, 1:4, 14:6, 11:25, 1 Jh.5:20).  Die Vader is die bron van hierdie lewe, en het aan die Seun gegee om dit in Homself te hê (v.26, 6:57).  As die Seun dan ook die bron van alle lewe is, wys dit Hy is God net soos die Vader (Gn.2:7, Ps.36:10).

 

As Jesus God is moet die mense nie verbaas wees wanneer Hy die dooies opwek nie (v.28). Die tyd vir geestelike lewe het alreeds gekom (v.25), maar eendag sal lyke sy stem hoor en uit hulle grafte uit opstaan (v.28-29).  Dié wie se goeie lewens gewys het dat hulle gered is, sal ‘n opstanding tot die lewe ondergaan (v.29).  Soos wat hulle siele vir ewig lewe (v.24), sal hulle liggame vir ewig lewe (v.29).  Hulle nuwe liggame sal jonk bly (1 Kor.15:42-44) en kan vir ewig nie sterf nie (Op.21:4).

 

Die mense wie se sondige leefstyl gewys het dat hulle ongered is, sal ‘n opstanding tot die oordeel ondergaan (v.29). Hulle sal ‘n aaklige en afgryslike liggaam vol van sonde, siekte, pyn, hartseer en dood ontvang (Dn.12:2, Jes.66:24).  Met hierdie liggame sal hulle vir ewig in die hel gegooi word.  Let op dat daar een algemene opstanding is en nie twee nie (v.28-29, Dn.12:2, Hd.24:15, Op.20:12-13).

 

Jesus se oordeel (v.22-23, 27)

Ek het ‘n Amerikaanse vriend wat vir my gesê het dat hulle hooggeregshof se nege regters meer gesag het as die president, en dat dit eintlik húlle is wat die land beheer. Dit is maar ‘n klein illustrasie van die mag wat ‘n regter het.  As die Bybel dan sê dat Jesus die Regter van die hele wêreld is, wys dit dat daar geen gesag bo Hom is nie.  Jesus sê direk en duidelik dat Hy God is oor alles.

 

Die Vader het die Seun as Regter aangestel om die wêreld te oordeel (v.22, Hd.17:31, 10:42). Dit wys weereens vir ons dat die Seun God is, want volgens Gn.18:25 is God die Regter van die hele aarde.  Volgens Jk.4:12 is daar een Regter wat die mag het om mense te vernietig (ESV).  Ons dink soms aan die Vader as ‘n kwaai Regter, en aan die Seun as ‘n liefdevolle Verlosser.  Die waarheid is dat die Seun die Verlosser én die Regter is.  By sy eerste koms het Hy gekom om die wêreld te verlos (3:17).  As Hy weer kom sal Hy die wêreld oordeel (Op.20:11-15).

 

Die Vader het hierdie gesag aan sy Seun gegee, sodat almal Hom kan eer net soos wat hulle die Vader eer (v.23, 8:49). As die Vader sy eer met die Seun deel, wys dit dat die Seun volkome God is (v.23, Jes.48:11).  Hy wat die Seun nie eer nie, eer ook nie die Vader wat Hom gestuur het nie (v.23, 10:30, 14:9).  Jesus was dus nie skuldig aan Godslastering nie (v.18), maar die Jode wat Hom nie geëer het nie was (v.23, 8:49).

 

Die Seun kan lewe gee (v.26), maar het ook die mag om sondaars te oordeel (v.27). Hy is nie ‘n Regter wat uitsprake maak, maar nie die mag het dit uit te voer nie.  Hy beskik oor die mag om sondaars vir ewig in die hel te werp (v.27, Mt.7:23, 13:41-42, 25:31-33, 41).  Die Vader het hierdie mag aan Hom oorgegee, omdat Hy die Seun van die Mens is (v.27).  Met hierdie titel wys Johannes dat Jesus die Messias van Dn.7:13-14 is.  Hy heers oor die nasies en het die reg om hulle te oordeel.  Hy ken mense se geheime gedagtes en dade, en daarom kan Hy regverdig oordeel (Rm.2:16).  Dit wys weereens vir ons dat Hy God is.  Omdat Hy ‘n sondelose mens is kan niemand Hom oordeel nie, maar kan Hy die wêreld oordeel (v.27).

 

Gee vir Jesus die eer wat Hom toekom. Dit is hoekom God jou gered het.  Die Vader het die Seun lief en wil hê dat jy Hom moet eer (v.22-23).  As jy sy Godheid ontken sal jy in jou sonde sterf en hel toe gaan (8:24).  Om Hom reg te eer moet jy weet dat Hy, net soos die Vader en die Gees, volkome God is.  Jy moet verstaan wat dit beteken, en sien hoe dit jou Christelike lewe raak.

 

Jh.5:19-29 wys duidelik vir ons dat Hy God is. Jh.1:1 praat van Jesus as die Woord en sê dat Hy God is.  In Jh.20:28 aanbid Tomas Hom as sy Here en God.  Jes.9:5 sê dat Hy die magtige God is.  In Heb.1:8-9 noem sy Vader Hom God.  Tit.2:13 en 2 Pt.1:1 praat van Hom as die groot God en Verlosser.  1 Jh.5:20 sê dat Hy die ware God is.  Heb.1:3 sê basies dat Hy ‘n fotostaat van die Vader is, die afskynsel van sy heerlikheid.  Fil.2:6 sê dat Hy op Godgelyke wyse bestaan het.  In Kol.1:19 en 2:9 sê Paulus dat God se volheid in Hom woon.  M.a.w. alles wat die Vader is, is Hy ook.  Hy en die Vader is een (10:30).  As jy Hóm gesien het, het jy die Vader gesien (14:9).

 

Volgens Mt.3:3 is Hy die Here van Jes.40:3. In 8:58 praat Jesus van Homself as ‘EK IS’.  Dit is die Naam wat God in Eks.3:14 vir Homself gegee het.  Die Jode het dit so verstaan en wou vir Jesus doodmaak (8:59).  Op.22:13 sê dat Hy die Eerste en die Laaste is.  Volgens Op.1:8 en Jes.44:6 is God die Eerste en die Laaste.  Jesus het gesê dat Hy die Seun van die Mens is (Mt.16:13).  In Dn.7:13-14 is dit ‘n Goddelike titel, en om hierdie rede het die Joodse leiers besluit om Hom dood te maak (Mt.26:64-66).  Volgens Lk.2:11 is Hy die Verlosser, terwyl Jes.43:11 sê dat God die enigste Verlosser is.

 

Die volgende name en titels word in die Bybel van God en van Jesus gebruik:  Koning (Ps.47:8, Op.19:16), Rots (Dt.32:4, 1 Kor.10:4), Herder (Ps.23, Jh.10), en Skepper (Gn.1:1, Kol.1:16).  Ook in sy attribute is dit duidelik dat Jesus God is:  [a] Jesus is almagtig. Soos God in die Ou Testament kan Jesus die see beheer (Mt.8:26-27, Ps.107:29).  [b] Hy is alwetend. Soos God in Ps.139:2 het Jesus mense se harte en gedagtes geken (2:25, Mt.9:4).  [c] Hy is waardig om aanbid te word. Volgens Mt.4:10 moet ons God alleen dien, en tog sien ons in Fil.2:10, Heb.1:6, Op.5:9-14 hoe die skepping die knie voor Jesus buig en Hom aanbid. [d] Hy is onveranderlik. Volgens Nm.23:19, Jk.1:17 en Mal.3:6 is die mens en die res van die skepping veranderlik, maar God nie.  In Heb.13:8 leer ons dat Jesus nie verander nie.  Weereens moet ons erken dat Hy God is.

 

Hoe moet ons op sy Godheid regeer?

 

[1] Daar is ‘n sekere sin waarin Hy ‘liewe’ Jesus is (Mt.19:14), maar daardeur moet ons nie by ons kinders en kleinkinders die idee skep dat Hy nie volkome God is nie.

 

[2] Aanbid Hom, besing sy grootheid, en prys sy Naam. Probeer om nie te dagdroom wanneer jy dit doen nie.  Onthou asseblief om nie jou aanbidding te beperk tot sang nie, maar buig ook die knie in onderdanige gehoorsaamheid.  Op hierdie manier erken jy dat Hy jou Here en jou God is.

 

[3] Vertrou Hom met jou probleme. As jy self probeer om jou probleme op te los en dit nie in sy bekwame hande los nie, sê jy indirek dat Hy nie die wysheid en mag het om jou te help nie.  Met jou lippe sê jy dat Hy God is, maar deur jou biddeloosheid ontken jy dit.

 

[4] Moet Hom nie met ander vergelyk nie, want niemand is soos Hy nie. Moenie ingetrek word deur die wêreld se praatjies wat maak asof Hy net ‘n profeet is soos Moses of Mohammed nie (nie dat Mohammed ‘n profeet was nie).  Pasop vir mense wat sê dat Hy maar net ‘n wysgeer is soos Plato of Buddha.

 

Deesdae is dit populêr om te maak asof Ghandi, Mandela, Jesus en moeder Theresa op ‘n gelyke vlak is. ‘Hulle is almal goeie mense wat radikale stappe geneem het om die wêreld ‘n beter plek te maak,’ is wat mense sê.  In hulle oë is Jesus nie God wie aanbid moet word nie, maar ‘n revolusionis wat die Nobel Vredesprys verdien.

 

Vir ons ‘kinders se onthalwe’ vergelyk ons vir Jesus met Kersvader, asof Kersfees oor beide gaan (en eintlik meer oor Kersvader). Net soos Jesus, weet Kersvader alles.  En natuurlik het ons kinders nie die vermoeë om te verstaan dat een van hulle nie regtig bestaan nie.  En as één nie bestaan nie, hoekom neem ons hulle kwalik as hulle op 16 wonder of die ander Een bestaan?

 

‘n Kollega het ‘n paar weke gelede vir my gevra of dit verkeerd sal wees as hy by ‘n intergeloof byeenkoms inskakel. Die probleem met sulke byeenkomste is dat dit Jesus afbring tot op die vlak van hulle gode.  Ons sê in effek dat Jesus nie die lewende God is nie, en dat dit reg is as elkeen sy eie god aanbid.  Deur ons aksies sê ons dat dit nie verkeerd is as mense ontken dat Jesus die enigste God is nie, en dat mense die reg het om Hom te verwerp.  Gebedsdae saam met Moslems, Katolieke en Hindoes gee vir hulle die idee dat Jesus nie uniek is nie, en dat hulle gode op dieselfde vlak is as Hy.

 

Volgens die Qur’an in Sura 5:116 het Jesus nooit gesê dat Hy God is nie. Volgens Sura 43:59 was Hy niks meer as ‘n dienskneg nie.  In Sura 9:30 staan daar:  ‘...the Christians call Christ the son of Allah.  That is a saying from their mouth; (in this) they but imitate what the unbelievers of old used to say.  Allah's curse be on them:  how they are deluded away from the Truth!’  Ek vertrou dat Jh.5:19-29 en die ander tekste wat ek hier aangehaal het vir jou wys dat Mohammed nie die Bybel geraadpleeg het toe hy die Qur’an geskryf het nie, want volgens die Bybel is dit duidelik dat Jesus God is.

 

[1] N.R. Needham, 2000 Years of Christ’s Power: Part 1, p.125

Kategorieë