Crown and sword

In die geskiedenis is konings en vorste wat iets groot bereik het, ‘die Grote’ genoem.  Van al die konings in Engeland het net die eerste een dié bynaam gekry:  Alfred die Grote (849-901).  Hy het die Vikings oorwin en groot hervormings in die land gebring.  Jesus is groter as Alfred of enige ander ‘Grote’ in die geskiedenis.  Hy is die Koning van die konings en die Here van die here (1 Timoteus 6:15, Openbaring 17:14, 19:16).  In Psalm 2 lees ons van Hom.

Die mens se besluit en God se reaksie (v.1-6)

In die kinderliedjie, Ek’s ‘n dapper muis, sê die muis dat hy vir niks bang is nie.  Wanneer hy egter hoor van ‘n uil of ‘n kat, bewe hy en wil hy wegkruip.  Party mense is so.  Hulle praat groot en sê dat hulle vir niks bang is nie.  Maar sodra die moeilikheid opdaag is hulle lafharte (Rigters 9:28-41).  In die film Fireproof is daar ‘n arrogante karakter wat roem dat hy ‘n bottel warmsous onder 20 sekondes kan drink.  Hy drink egter nie eers ‘n halwe bottel uit nie.  Hy roep:  ‘My mouth’s on fire!’ en hardloop om water te kry.

Toe ek ‘n student was het my vriend 192 kg geweeg.  Eendag het hy gesien hoe ‘n man ‘n jong seuntjie met ‘n sambok dreig.  My vriend het vir die man gesê om in sy kar te klim en te ry.  Die man het agteruit geloop terwyl hy my vriend gevloek en gedreig het.  Hy het in sy kar geklim, ‘n pistool op my vriend gerig, en gery.

Baie mense is so met God:  hulle praat groot en lig hulle vuis teen Hom… totdat Hy uit die hemel dreun.  Skielik is hulle bang en erken hulle Hom as God (1 Konings 18:38-39).  Wayne Grudem vertel hoe hy saam met ‘n paar mense in ‘n kar gery het.  Die vrou het gesê dat sy geen innerlike sin van God se bestaan gehad het nie – sy was ‘n ateïs.  Toe die kar oor ys gly het sy geroep dat Jesus hulle moet help.  Toe die kar tot stilstand kom, het almal in die kar na haar gekyk.  Die vrou wat oomblikke tevore grootgepraat het, het erken dat daar ‘n God is.[1]

Dié illustrasies werp lig op Psalm 2:1-6, want dis presies wat in hierdie verse gebeur.

[1] Die mens se besluit (v.1-3) 

Volgens Handelinge 4:25 het Dawid Psalm 2 geskryf.  Die nasies se opstand en planne teen God is sinneloos, nietig, en tevergeefs (v.1).  In Psalm 83:3-6 sê Asaf:  “Want kyk, u vyande maak rumoer, en u haters steek die hoof op.  Teen u volk smee hulle listig ‘n plan en hou onder mekaar raad teen u verborgenes.  Hulle sê:  Kom, laat ons hulle vernietig, dat hulle geen volk meer is nie, sodat aan die naam van Israel nie meer gedink word nie.  Want hulle het van harte saam raad gehou; teen U sluit hulle ‘n verbond”.

Pilatus, Herodes, die Jode, en die heidene wou God se plan omverwerp.  Maar uiteindelik het hulle God se raadsplan uitgevoer (Handelinge 4:27).  Die nasies weet God en sy Gesalfde is sterk, en daarom wil hulle Hom nie alleen aanvat nie.  Hulle span saam om sy juk af te gooi en Hom dood te maak (v.2, vgl. 2 Konings 24:1).  Eintlik is dit ‘n sagte juk van liefde, maar hulle haat dit en wil dit afgooi (v.3, Hosea 11:4, Matteus 11:30, 26:3-4, Jeremia 5:5).  Satan wou nie onder hierdie juk wees nie (Jesaja 14:13-14), en van die begin af wou die mens dit afgooi en onafhanklik wees (Genesis 3:5).

[2] God se reaksie (v.4-6)

Die Here spot met nasies wat teen Hom opstaan.  Hulle is soos ‘n mier wat ‘n olifant wil verwurg; ‘n skoothondjie wat vir ‘n leeu blaf (v.4).  In Psalm 59:9 sê Dawid:  “Maar U, o HERE, lag oor hulle; U spot met al die heidene.”  Konings en vorste sit om teen die Here te vergader (v.2); Hy sit in die hemel en lag vir hulle (v.4).  Hy hoef net te praat om hierdie ‘brawe’ nasies te laat bewe.  God is toornig oor die nasies wat sy Gesalfde Koning verwerp (v.5).  Sy toorn is iets om te vrees:  “U, vreeslik is U, en wie kan voor u aangesig bestaan as u toorn uitgebreek het?” (76:8).  God het sy Koning gesalf oor die stad Sion wat op die heilige tempelberg staan (v.6, 15:1).  Jerusalem of Sion is die stad van die groot Koning (48:2-3).

Dié groot Gesalfde Koning is die Seun van God:  “U troon, o God, is vir ewig en altyd; die septer van u koninkryk is ‘n regverdige septer.  U het geregtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom het, o God, u God U gesalf met vreugde-olie bo u metgeselle.” (45:7-8, vgl. Hebreërs 1:8-9).

God se besluit en die mens se reaksie (v.7-12)

Die gemiddelde gorilla staan 6 voet hoog en weeg 200 kg.  Teen 1985 het die swaarste gorilla 310 kg geweeg.  Sommige geleerdes sê dat ‘n mannetjie gorilla 6 tot 15 keer sterker as ‘n volwasse man is.  ‘n Chimpanzee in die Bronx dieretuin in New York het 572 kg gesleep.  Volgens 1985 se Guinness Book of Records kan ‘n groot gorilla maklik 800 kg optel.[2]

Wildbewaarders wat gorillas in die natuur bestudeer geniet dit om naby hulle te sit.  As ‘n groot gorilla egter naby kom raak hulle angstig en kyk hulle weg.  Hulle het respek vir dié diere.  Op 18 Julie 1997 het Isaac Mofokeng vir die polisie gevlug nadat hy ‘n misdaad in Saxonwold gepleeg het.  Hy het in die Johannesburg Dieretuin probeer skuil.  Hy het in ‘n 190 kg mannetjie gorilla se hok weggekruip.  Max die gorilla het dadelik vir Isaac aangeval.  Isaac het hom twee keer met ‘n .38 pistool geskiet.  Die polisie het agter die rower aan in Max se hok gespring.  Max het die een beampte se arm gebreek, ‘n ander in die boud en arm gebyt, en gesorg dat nóg een sy enkel gebreek het toe hy wou wegkom.  Max is in die Milpark Hospitaal gehelp en het die skietwonde oorleef.  Die polisie het vir Isaac gewond, waarna hy 40 jaar tronkstraf gekry het vir rowery, verkragting, en dieremishandeling.

Dié storie illustreer hoe Jesus is.  Hy is baie kalm as jy Hom geniet en vrees.  Maar Hy sal jou verpletter as jy boos is en nie die knie voor Hom buig nie (Psalm 2:7-12).

[1] God se besluit (v.7-9)

Die Gesalfde Koning vertel van God se raadsbesluit.  Dawid en sy nageslag is God se seuns (2 Samuel 7:14).  Maar die Messias is op ‘n unieke manier God se Seun (v.7, Hebreërs 1:5).  As Seun van God is Hy self God.  So het die Jode in Jesus se dag dit verstaan (Johannes 5:18, 10:33, 36).  Die Vader het die Seun gegenereer (v.7).  Dit beteken eenvoudig dat Hy die Seun voortgebring het.  Net soos wat ewige sonstrale uit ‘n ewige son voortkom, het die ewige Seun uit die ewige Vader voortgekom.  Jesus is die afskynsel van God se heerlikheid (Hebreërs 1:3).  Dit het egter eers vir die mens duidelik geword dat Hy God se Seun is toe:

 • Hy gebore is: “Want aan wie van die engele het Hy ooit gesê: U is my Seun, vandag het Ek U gegenereer? en weer: Ek sal vir Hom ‘n Vader wees, en Hy sal vir My ‘n Seun wees? En wanneer Hy weer die Eersgeborene in die wêreld inbring, sê Hy: En al die engele van God moet Hom aanbid.” (Hebreërs 1:5-6).
 • Hy gedoop is: “En daar kom ‘n stem uit die hemele wat sê: Dit is my geliefde Seun in wie Ek ‘n welbehae het.” (Matteus 3:17).
 • Hy op die berg van verheerliking was: “Terwyl hy nog spreek, oordek ‘n helderligte wolk hulle meteens en daar sê ‘n stem uit die wolk: Dit is my geliefde Seun in wie Ek ‘n welbehae het. Luister na Hom!” (Matteus 17:5).
 • Hy opgewek is uit die dood: “God [het] dit…vervul…deur Jesus op te wek, soos daar ook in die tweede psalm geskrywe is: U is my Seun, vandag het Ek U gegenereer.” (Handelinge 13:33). Paulus sê dat Jesus deur “die Gees van heiligheid met krag verklaar is as die Seun van God deur die opstanding uit die dode” (Romeine 1:4).
 • Hy verhef is tot die Vader se regterhand: “So het Christus ook Homself nie verheerlik om Hoëpriester te word nie, maar Hy het Hom verheerlik wat vir Hom gesê het: U is my Seun, vandag het Ek U gegenereer.” (Hebreërs 5:5).

Die Seun moet die Vader vra om die rebelse nasies en die eindes van die aarde as erfdeel te verkry (v.8, 1-3).  Hy is die erfgenaam van alles (Hebreërs 1:2).  Die Psalms sê:  “Al die eindes van die aarde sal daaraan dink en hulle tot die HERE bekeer, en al die geslagte van die nasies sal voor u aangesig aanbid.  Want die koninkryk behoort aan die HERE, en Hy heers oor die nasies.” (22:28-29).  “Ja, Ék sal hom ‘n eersgeborene maak, die hoogste onder die konings van die aarde.” (89:28).  “En hy sal heers van see tot see en van die Rivier tot by die eindes van die aarde.” (72:8).

Daniël 7:13-14 sê:  “Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het Een gekom soos die Seun van ‘n mens, en Hy het gekom tot by die Oue van dae, en hulle het Hom nader gebring voor Hom.  En aan Hom is gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en nasies en tale het Hom vereer; sy heerskappy is ‘n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie.”  Johannes sê in Openbaring 5:9 dat die Messias die nasies gekoop het met sy bloed.  Openbaring 11:15 sê:  “Die koninkryke van die wêreld het die eiendom van onse Here geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid.”

Ons moet saam bid en die evangelie preek, sodat sy koninkryk kan kom:  “laat u koninkryk kom” (Matteus 6:10).  “En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê:  Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde.  Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.  En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld.” (Matteus 28:18-20).

Hy sal dié wat steeds teen sy Koningskap rebelleer so maklik breek soos ‘n ysterstaf ‘n kleipot stukkend slaan (v.9):

 • “Die Here aan u regterhand verbrysel konings op die dag van sy toorn. Hy sal ‘n strafgerig hou onder die nasies; Hy maak dit vol dooie liggame; Hy verbrysel ‘n hoof oor ‘n groot land.” (110:5-6).
 • “Ja, Hy sal dit verbreek soos die kruik van ‘n pottebakker verbreek word, wat sonder verskoning stukkend geslaan word, sodat by die brokstukke daarvan geen skerf gevind word om vuur uit die vuurherd te gaan haal of om water uit die kuil te skep nie.” (Jesaja 30:14).
 • “En uit sy mond gaan daar ‘n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan; en Hy sal hulle met ‘n ysterstaf regeer, en Hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God, die Almagtige.” (Openbaring 19:15).

[2] Die mens se reaksie (v.10-12)

As die Koning dan die nasies sal erf en die rebelle platslaan, moet die konings en prinse van v.1-3 wys wees (v.10).  Hulle moet in vrees en blydskap voor Hom buig en Hom dien (v.11, Hebreërs 12:28-29, Johannes 5:23).  Hulle moet hulle lojaliteit bewys met ‘n soen (v.12, 1 Konings 19:18, Hosea 13:2).  As hulle sy juk van liefde afwerp sal sy toorn teen hulle brand (v.12, 5).  Dan sal hulle vir die berge en rotse sê:  “Val op ons en verberg ons vir die aangesig van Hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die Lam; want die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan?” (Openbaring 6:16-17).  As hulle by die Gesalfde Koning skuil sal Hy hulle seën en bewaar (v.12, 34:23, 5:12, Romeine.8:1, 1 Tessalonisense 1:10).  Derek Kidner sê:  ‘There is no refuge from Him:  only in Him.’[3]

Watse lesse leer ons uit hierdie Psalm?  Buig jou neer voor Koning Jesus.  Wees seker jy buig voor die Jesus van die Bybel.  Hy is volkome God en mens, het die Vader se wil perfek uitgevoer, die straf vir ons sonde gedra aan die kruis, liggaamlik opgestaan uit die graf, gaan sit aan die regterhand van God (Psalm 110:1), en kom weer om die wêreld te oordeel.  Moenie jou knie buig voor ‘n Jesus van jou eie verbeelding nie:  een wat sonde aanvaar, net liefde is en nooit ‘n sondaar in die hel sal straf nie, alewig straf wil uitdeel, jou speelmaat is, ‘n papbroek is wat nie kan red tensy jy vir Hom toestemming gee nie, ‘n genie is wat bestaan om vir jou geld en gesondheid te gee.

Jy moet besef dat Jesus alreeds heers (Lukas 17:21, Johannes 18:36).  Buig dan nóú al jou knie en moenie soos baie gelowiges dink dat sy Koninkryk eers in die ‘eindtyd’ sal aanbreek nie.  Moet Hom egter nie met ywer as Koning aankondig net om weer te rebelleer nie (Lukas 19:38, 23:21).  Hoe moet jy voor Hom buig?

 • Word weergebore en bekeer jou, want sonder dit kan jy nie sy Koninkryk ingaan nie (Johannes 3:3, 5, 1 Korintiërs 6:9-11, Kolossense 1:13).
 • Buig voor sy koninklike wet, die Bybel (119:120, Jesaja 66:2, Johannes 14:15). Is daar dele van sy Woord wat jy oortree of verontagsaam?
 • Buig vir die gesag wat God oor jou aangestel het: die landswet, jou baas, jou ouers, jou geestelike leiers. As jy hulle teenstaan dan rebelleer jy teen jou Koning (Romeine 13:1-2).
 • Word deel van ‘n Bybelse kerk waarvan Jesus die Hoof is (Efesiërs 1:22).

Nóg ‘n paar woorde van toepassing:

[a] Laat ons vir die wêreld vertel dat Hy die Koning is wat die rebelle sal straf, maar vergifnis bied vir dié wat hulle wapens neerlê en hulle bekeer (Matteus 28:18-19, Jesaja 52:7).  [b] Moenie bang wees vir Moslems, kommuniste, ateïste en ander wat Hom teëgaan en nie die knie wil buig nie.  Eendag sal elke knie voor Hom buig (Filippense 2:10).  [c] Wanneer jou dag kom om te sterf hoef jy nie te vrees nie.  As Koning sal Hy ook die dood finaal oorwin:  “Want Hy moet as koning heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het.  Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood.” (1 Korintiërs 15:25-26).

In C.S. Lewis se boek, The Lion, the Witch and the Wardrobe, het die groot koning Aslan (‘n magtige leeu) die vier kinders as konings en koninginne gekroon om onder en namens hom te regeer in die land Narnia.  Lewis noem hulle:  ‘King Peter the Magnificent, King Edmund the Just, Queen Susan the Gentle, Queen Lucy the Valiant.’[4]

Die dag kom wanneer Jesus óns so sal bekroon.  Ons sal onder en namens Hom regeer oor die nuwe aarde:  “Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit op my troon, soos Ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het.” (Openbaring 3:21).  “[Hy] het ons konings en priesters vir onse God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers.” (Openbaring 5:10).  Ons sal ons vyande met ‘n ysterstaf verpletter (Openbaring 2:26-27).  Vir ewig sal ons Hom erken as die groot Koning van Psalm 2.  Ons sal die knie voor Hom buig en ons krone voor sy troon neerwerp (Openbaring 4:10).  Dan sal ons saam met Paulus sê:  “Aan die Koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid.  Amen.” (1 Timoteus 1:17).

[1] Systematic Theology, pp.141-142, n.1

[2] The Guinness Book of Records: 1985, p.28

[3] Tyndale Old Testament Commentaries:  Psalms 1-72, p.53

[4] The Chronicles of Narnia, pp.194-195

Category Christus
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.