Coram Deo Cover Image

Coming soon...

9 November 2013

Genesis 1 voor Darwin

Darwin and Genesis

Voor Darwin het Christene Genesis 1 letterlik verstaan.  Na Darwin se Origin of Species, het die kerk probeer om Genesis 1 met evolusie te versoen.  Vandag glo mense Genesis 1 is nie geskiedenis nie maar poësie.  Ja, Genesis 1 is goed geskryf, maar buiten vir v.27 is daar geen parellelismes, metafore of ander Hebreeuse poësie vorme nie.  Psalm 104 is 'n gedig oor die skepping.  Genesis 1 is nie.

Party mense sê dat God deur die ‘Big Bang’ en evolusie geskep het.  Ander dink dat die dae van Genesis 1 lang tydperke is.  Die ateïs sê:  ‘Geen intelligente persoon glo meer in God, 'n jong aarde of 'n 6 dae skepping nie’.  Dit klink amper soos die Fariseërs:  “Het iemand uit die owerstes in Hom geglo, of uit die Fariseërs?” (Johannes 7:48).  So asof die stem van die meerderheid iets waar of onwaar maak.  Party Christene is gou om te sê:  ‘Genesis 1 is nie 'n wetenskap handboek nie en moet ook nie so hanteer word nie’.  Die Bybel sal nooit in teenstelling wees met die feite van die natuur nie.  Omdat evolusie nie 'n wetenskap is nie, is die waarheid dat evolusioniste in die sfeer van godsdiens beweeg, en nie Christene in die sfeer van wetenskap nie.

Die begin en einde van die Bybel is soos 'n spieëlbeeld (ek het dit tydens 'n Shepherds’ Conference by Bill Barrick geleer).

A1  Die mens is volmaak en daar is geen sonde of dood in die wêreld nie (Genesis 1-2).

      B1  Sonde en dood kom in die wêreld in.  Mense word wel baie oud, maar sterf steeds (Genesis 3, 5).

            C1  Diere leef in 'n gevalle wêreld, maar is herbivore tot na Noag se vloed (Genesis 1:30, 6:21, 9:3).

                  D  Jesus word mens om ons deur sy kruisdood en opstanding te red van sonde en dood (Jesus is middelpunt van die                                         geskiedenis).

            C2  Voordat Jesus kom sal diere in 'n gevalle wêreld weer herbivore wees (Jesaja 65:25, volgens v.20 gebeur hierdie in 'n                                 wêreld waar sonde en dood nog bestaan).

      B2  Nog voordat Jesus weer kom en finaal 'n einde aan sonde en dood maak, sal mense weer baie oud word (Jesaja 65:20).

A2  Die mens sal weer volmaak wees en lewe in 'n wêreld waar daar geen sonde en dood is nie (Openbaring 21:4, 8, 22:3, 15).

Genesis 1:1 sê dat God die hemel en die aarde gemaak het.  Die eerste woorde in v.2 (die aarde) wys vir ons dat Moses nie vir ons van die skepping van engele of die val van Satan wil vertel nie (daarvan kan jy lees in Kolossense 1:16 en Esegiël 28).  Hy fokus spesifiek op die skepping van die aarde en die res van die heelal in verhouding daartoe.  Hier is wat hy sê:

1 In die begin het God die hemel en die aarde geskape. 2 En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters.

 

3  En God het gesê:  Laat daar lig wees!  En daar was lig. 4 Toe sien God dat die lig goed was.  En God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis; 5 en God het die lig dag genoem, en die duisternis het Hy nag genoem.  En dit was aand en dit was môre, die eerste dag.

 

6 En God het gesê:  Laat daar ‘n uitspansel wees tussen die waters, en laat dit skeiding maak tussen waters en waters. 7 God het toe die uitspansel gemaak en die waters wat onder die uitspansel is, geskei van die waters wat bo die uitspansel is.  En dit was so. 8 En God het die uitspansel hemel genoem.  En dit was aand en dit was môre, die tweede dag.

 

9 En God het gesê:  Laat die waters onder die hemel hulle op een plek versamel, sodat die droë grond sigbaar word.  En dit was so. 10 En God het die droë grond aarde genoem, en die versameling van die waters het Hy see genoem.  Toe sien God dat dit goed was. 11 En God het gesê:  Laat die aarde voortbring grasspruitjies, plante wat saad gee en bome wat, volgens hulle soorte, vrugte dra, waarin hulle saad is, op die aarde.  En dit was so. 12 Die aarde het voortgebring grasspruitjies, plante wat saad gee volgens hulle soorte en bome wat vrugte dra, waarin hulle saad is, volgens hulle soorte.  Toe sien God dat dit goed was. 13 En dit was aand en dit was môre, die derde dag.

 

14 En God het gesê:  Laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel, om skeiding te maak tussen die dag en die nag; en laat hulle dien as tekens sowel vir vaste tye, asook vir dae sowel as jare. 15 Laat hulle ook dien as ligte aan die uitspansel van die hemel om lig te gee op die aarde.  En dit was so. 16 God het toe die twee groot ligte gemaak:  die groot lig om te heers oor die dag en die klein lig om te heers oor die nag; ook die sterre. 17 En God het hulle aan die uitspansel van die hemel gestel om lig te gee op die aarde 18 en om te heers oor die dag en oor die nag en om skeiding te maak tussen die lig en die duisternis.  Toe sien God dat dit goed was. 19 En dit was aand en dit was môre, die vierde dag.

 

20 En God het gesê:  Laat die waters wemel met ‘n gewemel van lewende wesens, en laat die voëls oor die aarde vlieg langs die uitspansel van die hemel. 21 En God het die groot seediere geskape en al die lewende wesens wat beweeg, waar die waters van wemel, volgens hulle soorte; en al die gevleuelde voëls volgens hulle soorte.  Toe sien God dat dit goed was. 22 En God het hulle geseën en gesê:  Wees vrugbaar en vermeerder en vul die waters in die see, en laat die voëls op die aarde vermeerder. 23 En dit was aand en dit was môre, die vyfde dag.

 

24 En God het gesê:  Laat die aarde lewende wesens voortbring volgens hulle soorte:  vee, kruipende diere en wilde diere van die aarde volgens hulle soorte.  En dit was so. 25 En God het die wilde diere van die aarde gemaak volgens hulle soorte en die vee volgens hulle soorte en al die diere wat op die grond kruip, volgens hulle soorte.  Toe sien God dat dit goed was.

 

26 En God het gesê:  Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. 27 En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape. 28 En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê:  Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. 29 Verder het God gesê:  Ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is, en al die bome waar boomvrugte aan is, wat saad dra.  Dit sal julle voedsel wees. 30 Maar aan al die diere van die aarde en al die voëls van die hemel en al die kruipende diere op die aarde, waarin ‘n lewende siel is, gee Ek al die groen plante as voedsel.  En dit was so. 31 Toe sien God alles wat Hy gemaak het, en—dit was baie goed.  En dit was aand en dit was môre, die sesde dag.” (Genesis 1).

Wanneer het God geskep? (v.1a)

'n Christen het eenkeer vir my gesê:  ‘Die Big Bang is nou wetenskaplik bewys.  Geleerdes kan selfs vir ons sê wat die presiese temperature was nano-sekondes nadat die ontploffing plaasgevind het’.  Hoe bewys jy dit?  Die waarheid is dat mense in die Big Bang en evolusie glo.  Hierdie ‘studievelde’ is nie wetenskap nie, maar net soveel godsdiens soos Genesis 1.  Evolusie sê vir ons:  ‘In die begin het materie...’  Die Bybel sê:  ‘In begin het God...’

As God in die begin reeds daar was beteken dit Hy is voor tyd, buite tyd en ewig.  Van Jesus sê Johannes:  “In die begin was die Woord” (Johannes 1:1).  Net soos God in Genesis 1, is Jesus in Johannes 1 voor en buite tyd.  Hy is die ewige God.  Op 'n ander plek het Moses gesê:  “Voordat die berge gebore was en U die aarde en die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God.” (Psalm 90:2).  Omdat net God in die begin daar was, kan net Hý vir ons sê hoe alles ontstaan het.  Hy sê vir ons dat dit gebeur het soos Genesis 1 sê.  Hy het nie deur die Big Bang of evolusie gewerk nie.  Die getalle in Genesis 5, 11 en die res van die Skrif sê vir ons dat dit omtrent ses duisend jaar gelede gebeur het (wanneer ek Genesis 5 preek sal ek hierop uitbrei).

Die naam Genesis beteken oorsprong of begin.  In Genesis lees jy van die eerste mense, huwelik, sonde, dood, profesie (Genesis 3:15), offer, profeet (Abel volgens Jesus in Matteus 23:35), priester, moord, stad, poligamie, gereedskap, musiek instrumente (Genesis 4:19-22), reën, nasies, koning, tale en nog meer.  Dit is belangrik dat ons die leerstelling oor die begin sal ken en glo voordat ons 'n studie van die eindtyd (eskatologie) wil aanpak.  As Genesis 1 nie waar is nie, dan is daar geen sondeval in Genesis 3 nie.  Sonder Genesis 1 (die eerste Adam) kan jy nie die evangelie van Romeine 5 (die tweede Adam) verstaan nie.  Sonder Genesis 1 (die eerste skepping) kan daar nie 'n nuwe skepping in 2 Korintiërs 5:17 en Openbaring 21:1 wees nie.  As jy die eerste hoofstuk van die Bybel in twyfel trek, sal dit makliker wees om die res van die Skrif te bevraagteken.  Laat ons eerder Paulus se voorbeeld volg:  “ons wandel nie in listigheid of vervals die woord van God nie” (2 Korintiërs 4:2).

Wat het God geskep? (v.1b)

Op 24 Desember 1968 het Apollo 8 die eerste vaartuig geword wat om maan gewentel het.  Die mense binne die vaartuig het gesê:  “In die begin het God die hemel en die aarde gemaak.”

 

God het die hemel, die aarde en alles daarin gemaak (v.1b, Eksodus 20:11).  In die Hebreeuse teks is hemel eintlik in ‘n meervoud (hemele).  Daardeur beklemtoon Moses die grootheid van die hemelruim.  Dit mag ook wees dat hy ons aandag op die verskillende vlakke van die hemel wil vestig:  die atmosfeer, die sterreruim en die hemel waar engele woon (is dit dalk die rede hoekom Paulus in 2 Korintiërs 12:2 van die derde hemel praat?).  Wie is die God wat alles geskep het?  Die Hebreeuse woord vir God is Elohim.  Hierdie woorde bestaan uit 'n n enkelvoudige stamvorm met ‘n meervoudige agtervoegsel.  Dus praat dit hier van een God, maar van meer as een persoon.  Vers 26 onderstreep dit:  “En God [enkelvoud] het gesê:  Laat Ons [meervoud] mense maak na ons beeld, na ons gelykenis” (ek sal later wys waarom God nie hier met die engele praat of net die sogenaamde ‘koninklike meervoud’ gebruik nie).

In v.2 sien ons dat die Gees van God betrokke was in die skepping.  Die woord vir ‘Gees’ kan ook met wind of asem vertaal word, maar 'n wind of asem kan nie oor water vladder nie (Moses gebruik dieselfde Hebreeuse woord in Deuteronomium 32:11).  Job 33:4 sê:  “Die Gees van God het my geskape”.  En Psalm 104:30:  “U stuur u Gees uit, hulle word geskape”.  Die Heilige Gees is ook betrokke in die nuwe skepping (Johannes 3:5, 2 Korintiërs 5:17).  Volgens Moses het God die heelal gemaak deur te sê (v.3).  Die dinge wat jy sê is jou woorde.  Johannes leer vir ons dat Jesus die Woord is wat alles gemaak het (Johannes 1:1-3, 14).  God, die Gees en die Woord – die Drie-Enige God – is die Skepper van alle dinge.

As Jesus die Skepper is kan Hy nie ook 'n skepsel wees nie.  Óf Hy’s die Skepper, óf Hy’s 'n skepsel – Hy kan nie beide wees nie (die Jehova’s Getuies glo God het deur Jesus geskep, maar glo dat Jesus self geskep is).

As alles deur die Big Bang en evolusie ontstaan het, dan is daar geen doel in die lewe nie.  Jy kan leef soos jy wil en het meer as genoeg rede om depressief te raak of selfmoord te pleeg.  Maar as God alles gemaak het, dan is niks per ongeluk hier nie.  Die lewe het 'n doel.  Wat is dit?  Die hele skepping – veral die mens – moet God verheerlik (Psalm 19:2, Jesaja 43:7).  Sonde verheerlik God nie.  Daarom moet Jesus eers met sonde afreken voordat ons God kan verheerlik.  Net die wat in Christus is kan God verheerlik, want “sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag” (Hebreërs 11:6).

Hoe het God geskep? (v.1-31)

Daar is ten minste twaalf dinge wat ons kan uitwys:

[1] Orde uit chaos (v.2).  God het eers die rou produk gemaak, en dit toe oor 'n bestek van ses dae ingevul.  Dis amper soos 'n pottebakker wat 'n stuk klei vat en iets ordelik daaruit voortbring.  Daar is mense wat glo dat God alles in v.1 geskep het.  In v.1 het Satan tot 'n val gekom en die dinosaurusse het uitgesterf.  Hierdie mense sê dat v.2 eintlik soos volg vertaal moet word:  ‘Die aarde het woes en leeg geword’.  In v.3-31 het God dan die wêreld oorgeskep.

Hoe moet ons reageer?  Hierdie hele storie staan nêrens in die teks nie.  Buitendien is die werkwoord in v.2 'n perfektum.  Dit beteken nie:  ‘Die aarde het woes en leeg geword’ nie, maar:  ‘Die aarde was woes en leeg’.  Indien daar wel 'n skepping was waarin Satan geval het en dinosaurusse uitgesterf het, lieg God wanneer Hy in v.31 sê:  “dit was baie goed”.

Hoe kon dinosaurusse uitgesterf het voordat die mens op aarde was?  Die Bybel sê dan dat dood en die vervloeking daarvan in die wêreld ingekom het toe die mens gesondig het (3:17, Romeine 5:12, 8:19-22).  As daar reeds in v.3-31 'n tweede skepping is maak Openbaring 21:1 nie sin nie:  “En ek het ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan”.  Johannes moes dan eintlik gesê het:  “die tweede hemel en die tweede aarde het verbygegaan”.  God self sê dat Hy in ses dae die hemel, die aarde, die see en alles daarin gemaak het (Eksodus 20:11).  Daarom kon daar nie ander skepsels gewees het voor Genesis 1:3 nie.

Hoor ek 'n beswaar:  ‘Maar Jesaja en Jeremia dui dan aan dat die aarde woes en leeg geword het.  Dit lyk of hulle tog vir ons wil sê dat daar 'n wêreld voor Genesis 1:3 bestaan het’?  Kom ons kyk wat hulle sê.  Jesaja skryf:  “Want so sê die HERE, wat die hemele geskape het—Hy is God! —wat die aarde geformeer en dit gemaak het—Hy het dit bevestig; Hy het dit nie geskape om woes te wees nie, maar dit geformeer om bewoon te word—Ek is die HERE, en daar is geen ander nie.” (Jesaja 45:18).  Jesaja sê eenvoudig vir ons dat God nie die aarde in sy rou en woeste vorm gelos het nie.  Hy het dit gevorm en ingevul.  Jeremia sê:  “Ek het na die aarde gekyk, en dit was woes en leeg; ook na die hemel, en sy lig was daar nie.” (Jeremia 4:23).  Jeremia praat nie hier van die skepping nie, maar gee 'n prentjie van hoe dit gelyk het nadat die Babiloniërs Israel se stede verwoes het:  dit het gelyk soos voor die skepping – woes en leeg.

Net soos met die eerste skepping bring God in die geestelike skepping (wedergeboorte) lig en orde uit die chaos en duisternis van sonde (2 Korintiërs 4:6, 5:17).  As God dít kan doen, moet Christene wie se huwelike, gesinne en harte in choas is, moed skep.  God kan ook in hierdie gemors orde skep.

[2] Uit niks (v.1).  Net God was in die begin daar.  Dan het Hy nie materie gebruik om die skepping tot stand te bring nie.  Die Nuwe Testament bevestig dit:  “[God wat] die dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle bestaan.” (Romeine 4:17).  “Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie.” (Hebreërs 11:3).  Moenie aan ‘niks’ dink as iets wat bestaan nie.  Net God was daar.  Alles het dus uit Hom ontstaan, “Want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge” (Romeine 11:36).

[3] God het gesê (v.3).  Hierdie refrein kom tien keer voor in die hoofstuk.  Die Psalmis sê:  “Deur die Woord van die HERE is die hemele gemaak en deur die Gees van sy mond hulle hele leër...want Hy het gespreek, en dit was; Hy het gebied, en dit staan.” (Ps.33:6, 9, cf. Johannes 1:1-3, Hebreërs 11:3).  Dieselfde magtige Woord wat geskep het, is die Woord wat ons verkondig.  Ons moet vertroue hê dat God groot dinge sal doen as ons sy Woord suiwer verkondig in die krag van die Heilige Gees:  “so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan: dit sal nie leeg na My terugkeer nie, maar doen wat My behaag en voorspoedig wees in alles waartoe Ek dit stuur.” (Jesaja 55:11, cf. Esegiël 37).

[4] Skeiding (v.4, 7, 14).  God het skeiding gemaak, omdat hy 'n God van orde is.  Ons moet so wees.  As ons geen onderskeid tref nie, dan is ons nie soos God nie:  “Wee hulle wat sleg goed noem en goed sleg, wat die duisternis lig maak en die lig duisternis, wat bitter soet maak en soet bitter.” (Jesaja 5:20).  “Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis?  En watter ooreenstemming het Christus met Bélial, of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige?  Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode?  Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het:  Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en Ek sal hulle God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees.  Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here; en raak nie aan wat onrein is nie, en Ek sal julle aanneem; en Ek sal vir julle ‘n Vader wees, en julle sal vir My seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige.” (2 Korintiërs 6:14-18).  Paulus bid dat ons die beste dinge mag onderskei (Filippense 1:9-10).

God wil hê jy moet onderskei tussen dag en nag.  Werk in die dag en slaap in die nag.  Daar moet ook in jou gedagte ’n onderskeid tussen geestelike lig en duisternis wees.  Dank Hom dat jy nie meer in duisternis lewe nie, maar dat jy in die lig wandel (Handelinge 26:18, Kolossense 1:12-13, 1 Petrus 2:9).  In die eerste wêreld het God die see, nag en donker geskei van die atmosferiese waterkoepel, dag en lig.  In die nuwe wêreld sal daar nie meer 'n see, nag of donker wees nie (sien Openbaring 21-22).

[5] Benaming.  Op dag 1-3 het God name aan sekere dinge gegee.  Om name te gee is 'n uitdrukking van gesag (cf. 2 Konings 23:34).  Die mens is na God se beeld gemaak en wys ook sy gesag deur name te gee (2:19-20, 3:20).

[6] Maak.  Op dag 4-6 het God nie net gesê dinge moet bestaan nie, maar Hy het dit gemaak.  Dit wys vir ons dat Hy aktief en intiem betrokke is in sy skepping.  God het grond gebruik om die diere en vir Adam te maak (v.24, 2:7, 19).  Hy het die vrou uit een van Adam se ribbes gemaak (2:21-23).  Omdat die mens na God se beeld gemaak is, kan hy ook materiaal neem om dinge te skep.

[7] Goed.  Dwarsdeur die hoofstuk sê God dat dinge goed is.  Net toe Hy die man sonder 'n vrou gemaak het, het Hy gesê dat dit nie goed was nie (2:18).  Toe Hy klaar die vrou gemaak het was sy skepping voltooi.  Toe het Hy gesê dat dit baie goed is (v.31).  Omdat God se skepping goed is moet en kan ons dit geniet.  Ons moenie asketies wees en sê dat mense nie sekere kosse mag eet, of dat 'n mens nie mag trou nie (1 Timoteus 4:4).  Ja, deur die sondeval het daar baie slegte dinge in die wêreld ingekom.  Maar Jesus sal alles herstel, sodat dit weer goed is.  Hy doen immers alle dinge goed, en werk alles ten goede mee vir die wat Hom liefhet (Markus 7:37, Romeine 8:28).  As God alles goed gemaak het, moet ons nooit sê dat die oorsaak van sonde is nie.

[8] Na sy soort (v.11-12, 21, 24-25).  ‘Soort’ is nie presies dieselfde as ‘spesie’ nie (sien Levitikus 11:14-16, 19, 22, 29 vir verskillende soorte).  Daar is variante in spesies, maar daar is geen wetenskaplike bewys dat 'n uilsoort ooit in 'n haai of 'n bloekomboom verander het nie.  Dit kan buitendien nie gebeur nie, want daar kan nie nuwe inligting in die DNA bygevoeg word, sodat 'n walvis voete ontwikkel nie.  Gestel 'n sekere soort vis het uit die see uitgekom en op die land begin lewe.  Hoe het dit gebeur dat hy nie meer kuwe gehad het nie, maar longe?  Dit kan ontmoontlik gebeur.  Wat was die tussen-in fase (tussen water en lug) waarin die half-vis/half-dier kon oorleef?  Die bombardier beetle is 'n goeie voorbeeld om die punt te bewys.  Wayne Grudem skryf:

“[The Bombardier beetle] repels enemies by firing a hot charge of chemicals from two swivel tubes in its tail.  The chemicals fired by this beetle will spontaneously explode when mixed together in a laboratory, but apparently the beelte has an inhibitor substance that blocks the explosive reaction until the beetle squirts some of the liquid into its ‘combustion chambers,’ where an enzyme is added to catalyze the reaction.  An explosion takes place and the chemical repellent is fired at a temperature of 212°F (100°C) at the beetle’s enemies.” (Systematic Theology, Inter-Varsity Press, NOTTINGHAM, 1994, 2000, p.281).

Dit is onmoontlik dat die meganisme deur miljoene jare van evolusie ontwikkel het.  Dit moes die eerste keer gewerk het, want anders sou die gogga ontplof het of sy vyande sou hom geëet het.  God het dit van die begin af gemaak om te werk.

As Christene moet ons die verskillende soorte in God se skepping aanvaar en respekteer.  Genetiese manipulasie ('n proses waarin mielies byvoorbeeld bestand gemaak word teen siektes, onkruid-doder of insekte) in plante en diere is nie noodwendig verkeerd nie (ons is immers aangestel om oor die skepping te heers), maar ons moet versigtig wees dat ons nie goed voortbring wat mense sal benadeel, siektes laat versprei, laer voedingswaarde het, sukkel om natuurlik voort te plant of 'n swakker spesie is nie.  Ons moet die skepping oppas en nie vernietig nie; ons moet ons naaste liefhê soos onsself.  “Julle moet my insettinge hou.  Twee soorte van jou vee mag jy nie laat paar nie.  Jou akker moet jy nie met twee soorte saad besaai nie.” (Levitikus 19:19).  “Jy mag in jou wingerd nie twee soorte saad saai nie, anders verval die volle opbrings aan die heiligdom:  die saad wat jy saai en die opbrings van die wingerd.” (Deuteronomium 22:9).

Mense wat wat Genesis 1en evolusie wil glo, sê in effek:  ‘God het gesê, Laat die aarde voortbring na sy soort.  Na 387 492 71 pogings het God uiteindelik 'n muis gemaak wat werk.’ (Grudem, Systematic Theology, p.276).  As jy sê dat God deur willekeurige mutasie of evolusie geskep het, dan ontken jy evolusie (evolusie werk deur willekeurige prosesse van toeval).  As evolusie waar is, dan is daar 'n probleem met sekere fossiele.  Wetenskaplikes het 'n fossiel van 'n vis ontdek en gesê dat dit 400 miljoen jaar oud is.  In die 1930’s het hulle die vis (die coelacanth) ontdek.  Hoekom het daar geen evolusie plaasgevind nie?  Hoekom lyk die vis nog presies dieselfe?  Hulle sal sê:  ‘Dis 'n voorbeeld van evolusionêre stasis’.  In gewone Afrikaans:  ‘Evolusie het opgehou’.  Met ander woorde, die feit dat geen verandering plaasgevind het nie (stasis) bewys dat verandering wel plaasvind (evolusie)!  As evolusie waar is, moet ons vra:  ‘Daar is hordes aapsoorte en bijoene mense, maar waar is al die tussen-in soorte?’

[9] Spreuke 24:27-styl:  “Maak jou werk buitekant reg, en bring dit vir jou op die land in orde; daarna moet jy dan jou huis bou.”  Op dag 1-3 het God die habitat reggekry, en op dag 4-6 het Hy dit ingevul.  Adam en Eva was nie soos my vrou se vriendin wat in hulle huis gebly het terwyl daar bouwerk aan die gang was nie.  God het eers die ‘huis’ (die wêreld) heeltemal klaar gebou, voordat Adam en Eva op dag 6 ‘ingetrek’ het.

[10] Seën vir voortplanting (v.22, 28, 8:17, 9:1).  Evolusie sê dat die uitsterf van baie soorte diere deel van 'n normale proses is.  In v.22 sê Moses dat die vermeerdering van diere 'n seën is.  Wanneer diere uitsterf is dit nie deel van 'n normale proses nie, maar 'n vervloekte gevolg van die sondeval.

Evolusie sê dat lewe uit 'n enkelsellige wese ontstaan het.  Soos jy weet is daar nie 'n mannetjie en wyfie sel wat nuwe selle voortbring nie.  So 'n sel kan homself vermenigvuldig; vermeerdering geskied a-seksueel.  In seksuele voortplanting word net 50% van die gene oorgedra.  Om a-seksueel te vermeerder is dus meer voordelig.  Volgens evolusie oorleef die sterkste spesie.  Vordering is onlosmaaklik deel van evolusie.  Hoe is die ontwikkeling van seksualiteit verbetering?  Indien lewe in die begin a-seksueel was, waar het die DNA se informasie vir geslag vandaan gekom? 

 

God se opdrag om vrugbaar te wees en te vermeerder was 'n soewereine bevel oor die diere:  “En God het hulle geseën en gesê:  Wees vrugbaar en vermeerder” (v.22).  Wanneer dit paar seisoen is kan diere nie hulle lus beheer nie; hulle plant voort deur instink.  Met mense is dit anders.  As gevolg van die sondeval is ons slawe van wellus, maar voor die sondeval was dit nie so nie.  God het nie net 'n soewereine bevel gegee dat mense moet voortplant nie.  Hy het 'n gebod gegee wat mense kan nakom of nie:  “En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê:  Wees vrugbaar en vermeerder” (v.28).  Indien evolusie waar is, is wellus deel van die dierlike natuur in ons.  Volgens die Bybel is wellus sonde en moet ons daarteen stry (Matteus 5:27-30).  Glo jy dis nie sonde nie?  Kyk maar na hoe pornografie huwelike vernietig en huise opbreek.

Let tog op dat God die man en vrou geseën het om kinders te hê.  Homoseksuele paartjies kan nie kinders hê nie.  God se seën rus nie op hulle nie; homoseksualiteit is 'n vloek (cf. Romeine 1:26-27).  As menselike voortplanting 'n seën is (v.28), moet kinders nie as 'n las beskou word nie:

“Kyk, seuns is ‘n erfdeel van die HERE; die vrug van die moederskoot is ‘n beloning...Gelukkig is die man wat sy pylkoker daarmee gevul het!  Hulle sal nie beskaamd staan as hulle met die vyande in die poort spreek nie.” (Psalm 127:3, 5). 

 

“Jou vrou is soos ‘n vrugbare wingerdstok binne-in jou huis; jou kinders soos olyfboompies rondom jou tafel.  Kyk, so sal sekerlik geseën word die man wat die HERE vrees.” (Psalm 128:3-4). 

 

“En Hy het hulle geseën, sodat hulle sterk vermenigvuldig het, en hulle vee het Hy nie min gemaak nie...Hy het die behoeftige beskerm teen verdrukking en die geslagte soos kuddes gemaak.” (Psalm 107:38, 41). 

Die wêreld is nie oorbevolk nie.  Daar is meer as genoeg plek en kos as mense net nie so selfsugtig was nie.  Moenie ongehoorsaam wees aan hierdie opdrag indien jy kinders kán hê nie.  Ek sê nie mense wat 3 kinders het is minder geestelik as die wat 8 het nie.  Dié wat 10 of 15 kinders wil hê moet ook onthou:  As jy nie vir jou baie kinders kan sorg nie is jy slegter as 'n ongelowige (1 Timoteus 5:8).  As jy 'n dosyn kinders het en dit kan regkry om hulle almal groot te maak – goed en wel.  Maar as jy die ouer kinders moet begin inspan om hulle klein boeties en sussies groot te maak, is jy ongehoorsaam aan Efesiërs 6:4 wat sê jý moet dit doen.  In jou opvoeding moet jy nie nalaat om jou kinders te leer van die God wat hulle geskep het en Jesus wat gekom het om sondaars te verlos nie.

[11] Ses dae (v.31).  Daar is mense wat sê die dae in Genesis 1 was lang tydperke.  Hulle is verkeerd:

  • Aan die einde van elke skeppingsdag sê Moses:  “En dit was aand en dit was môre” (v.5, 8, 13, 19, 23, 31).  Dit klink nie soos 'n lang tydperk nie, maar soos 'n gewone dag.
  • Die son en maan is gemaak vir dae en jare (v.14).  'n Dag is nog altyd een omwenteling van die aarde om sy eie as.  So sou die lesers van Psalm 74:16 dit verstaan het:  “Aan U behoort die dag, aan U behoort ook die nag; U het hemelligte en son vasgestel.”
  • Hoekom sou dag en nag in Genesis 1 iets anders beteken as in Genesis 8:22:  “Van nou af sal...dag en nag nie ophou nie.”?
  • “Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen; maar die sewende dag is die sabbat van die HERE jou God; dan mag jy géén werk doen nie...Want in ses dae het die HERE die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het Hy gerus.  Daarom het die HERE die sabbatdag geseën en dit geheilig.” (Eksodus 20:9-11).  Moses sê ons moet ses dae werk, omdat God ses dae gewerk het.  Die woord ‘dag’ beteken niks anders as 'n tydperk van 24 uur nie.
  • Jesus het gesê:  “van die begin van die skepping af het God hulle man en vrou gemaak.” (Markus 10:6).  Indien die mens miljoene jare na die res van die skepping ontstaan het, sou Jesus dit nie die begin genoem het nie.
  • Op dag 5 het God vlieënde insekte en voëls gemaak.  Hoe sou hulle die plante (dag 3) bestuif het as hulle miljoene jare later gemaak is?  Die see is voor die son gemaak.  As elke dag 'n paar miljoen jaar was, sou die see gevries het.  Die son is na die plante gemaak.  Hoe sou die plante vir miljoene jare oorleef het?

Moenie met die Skrif peuter nie.  Ons moet dit altyd letterlik interpreteer en verstaan.  Dit is slegs as 'n letterlike interpretasie nie sin maak nie (soos bome wat hande klap in Jesaja 55:12) wat ons dit figuurlik kan interpreteer.  Hier is nog 'n paar gedagtes oor die ses dae.

DAG 1:  God skei die lig en duisternis van mekaar (v.3-5).  Hoe kon daar lig gewees het voor die son?  Op die nuwe aarde sal daar nie 'n son wees nie, want God self is die lig (Openbaring 21:23, cf. 1 Johannes 1:5).  Omdat hierdie dinge so is hoef ons nie die donker te vrees nie.  Ons moet ook nie dink dat ons in die donker kan sondig en daarmee wegkom nie:  “En as ek sê:  Mag tog net die duisternis my oorval en die lig nag wees tot my beskutting, dan is selfs die duisternis vir U nie donker nie, en die nag gee lig soos die dag, die duisternis is soos die lig.” (Psalm 139:11-12).  Ook op ‘n geestelike vlak moet ons God se lig reflekteer soos wat die maan met die sonlig doen.  Jesus het gesê:  “Ek is die lig van die wêreld” (Johannes 8:12).  Vir sy kinders sê Hy:  “Laat julle lig só skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik.” (Matteus 5:16).  Die duisternis het God nie weerstaan toe Hy gesê het die lig moet dit verdryf nie.  Net so kan die sondaar se donker hart nie voor die Here stand hou as Hy sy lig daarin skyn nie:  “Want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn—dit is Hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus.” (2 Korintiërs 4:6).

DAG 2:  God het die atmosfeer gemaak om die waters van mekaar te skei (v.6-8).  Die water bo die atmofseer mag moontlik 'n verwysing wees na die wolke (Psalm 104:13).  Dit is ook moontlik dat daar 'n waterkoepel bo die aarde was.  Dit sou temperature konstant hou, lugvloei tot 'n minimum beperk, 'n mis laat opkom (2:6), die lug vogtig hou en skadelike strale uitfilter.

DAG 3:  God het die see en die land geskei en verskillende bome en plante op die land laat groei (v.9-13).  Psalm 104:6-9 verduidelik hoe die water alles bedek het, en hoe God die land laat opstyg het.  Die water het Hy see genoem en 'n grens gestel wat dit nie mag oorskry nie (cf. Job 38:8-11).  Baie van die water het onder die aarde ingeloop.  Die plante wat Hy op die aarde laat groei het sou dien vir vog, suurstof, die beperking van erosie, kos, koelte en 'n tuiste vir baie diere.  Kan jy jouself voorstel hoe pragtig dit moes gewees het?  Een oomblik was daar net klippe en grond.  Binne 'n paar ure was daar volwasse bome, gras, plante, allerhande kleure blomme en vrugte?

DAG 4:  God skep die son, maan en sterre om te heers oor die dag en die nag (v.14-19).  God is die Skepper hiervan en kan onder sekere omstandighede beveel dat die son in die middel van die nag moet skyn (soos in Josua 10 en by die Pole).  Hy kan ook beveel dat die son om 12:00 die middag moet ophou skyn (soos in Matteus 27:45 en by die Pole).  Let op dat die name ‘son’ en ‘maan’ nie in Genesis 1 voorkom nie.  Die rede was sekerlik om te verhoed dat die Israeliete hulle sou aanbid (soos wat hulle in Egipte geleer het).  Hierdie dinge is geskep om God te verheerlik en ons te dien.  Daarom moet ons húlle nie aanbid nie (bv. deurdat mense hulle vertroue stel in ‘horoscopes’).

Sommige sterre se lig neem miljoene jare om die aarde te bereik.  Beteken dit dat die aarde miljoene jare oud is?  Nee.  Nog voordat God die sterre gemaak het, het Hy op dag 1 die lig geskep.  God het in ses dae die aarde en die sterre geskep, en ook die lig wat tussen die twee strek.  Ek wonder hoe versoen evolusioniste 'n heelal wat 4.6 biljoen jaar oud is met sterre wat 10 of 20 biljoen ligjaar weg is?

DAG 5:  God skep voëls en seediere (v.20-23).  Die woord vir ‘voëls’ is letterlik ‘vlieënde dinge’ en sluit dus ook vlieënde insekte en soogdiere soos vlêrmuise in (die Hebreeuse woord word so gebruik in Levitikus 11:13, 19-20).  Die groot seediere sou ook verskeie soorte dinosaurusse insluit (die beskrywing van Leviatan in Job 40-41 dui op 'n soort see dinosaurus).  As dinosaurusse uitgesterf het voor Adam en Eva, sou primitiewe mense nie so baie van hulle geweet het nie.  Waar kom die Bybelskrywers aan drake en seemonsters? (cf. die figuurlike gebruik hiervan in Jesaja 27:1).  God in sy wysheid het sommige diere met skubbe en vinne gemaak, en ander met vere om by hulle habitat te pas.

DAG 6:  God skep die mens en landdiere (v.24-31).  Van die begin af het God mak en wilde diere gemaak.  Dit is nie so dat 'n hele klomp diere êrens in die geskiedenis mak of wild geword het nie (ek ontken nie dat die mens wilde diere kan mak maak, of dat mak diere gelos kan word om wild te word nie).  ‘Kruipende diere’ sou diere onder meer rotte, muise, akkedisse, slange, spinnekoppe, miere, goggas insluit.

God het plante en vrugte gegee as kos vir mense en diere.  Dalk wonder jy hoe diere met skerp tande (soos leeus) herbivore kon wees.  Vandag nog is daar diere met skerp tande wat net plante en vrugte eet (soos pandabere en vrugte vlêrmuise).  Natuurlik sou daar nie giftige plante gewees het voor Genesis 3 nie.  Soos in Openbaring 22:2 sou al die nodige voeding en gesondheid in die plante en hulle vrugte en sade gewees het.  Na die vloed het die mens se dieet verander en kon hy vleis eet (9:3).  Onder die wet kon hy net sekere soorte vleis eet (Levitikus 11).  In die Nuwe Testament het sy dieet alle kosse ingesluit.  Jesus sê in Markus 7:18-19 (ESV):  “Do you not see that whatever goes into a person from outside cannot defile him, since it enters not his heart but his stomach, and is expelled’ (Thus he declared all foods clean.)”  In 1 Timoteus 4:3-5 waarsku Paulus teen vals leraars wat sê “dat die mense hulle moet onthou van voedsel wat God geskape het om met danksegging gebruik te word deur die gelowiges en die wat die waarheid ken.  Want alles wat deur God geskape is, is goed, en niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word nie; want dit word geheilig deur die woord van God en die gebed.”  In die millennium en die hemel sal mense weer vrugte en groente eet (Jesaja 65:25, Openbaring 22:2).  Wat moet ons hiervan maak?  Dis nie ‘n probleem as jy sekere kosse uitsny omdat jy nie baie van die smaak hou nie.  Maar moenie soos die Adventiste ‘n vegetarieër dieet volg vir godsdienstige redes nie.

Ter opsomming kan ons sê dat geen Christen Genesis 1en evolusie kan glo nie.  Let maar op die oorhoofse verskille tussen hierdie twee wêreldbeskouings.

EVOLUSIE                                         SKEPPING

Land voor see                                                    See voor land

Son voor aarde                                                 Aarde voor son

Sterre voor aarde                                            Aarde voor sterre

Dinosaurusse voor voëls                              Voëls voor dinosaurusse

Diere voor bome                                              Bome voor diere

Kanker voor mens (dinosaurusse)           Mens voor kanker

Dood voor mens                                               Mens voor dood

Dorings voor mens                                          Mens voor dorings

Ongelowiges kan nie die Skrif reg verstaan nie (1 Korintiërs 2:14, Johannes 5:39).  God moet hulle harte verander om die evangelie te glo en dán kan hulle die Bybel reg verstaan:

“Maar hulle sinne is verhard.  Want tot vandag toe bly by die lesing van die Ou Testament dieselfde bedekking sonder dat dit opgelig word, die bedekking wat in Christus vernietig word.  Ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar ‘n bedekking oor hulle hart; maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem.  Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid.  En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in ‘n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is.” (2 Korintiërs 3:14-18). 

As Christene moet ons leer om die Bybel te glo omdat dit God se Woord is.  Glo wat God sê – al verstaan jy nie nou alles nie.

Kategorieë