Street preacherHandelinge 1:6-7

Vir baie jare al fasineer die Bybelse lering oor die eindtyd Christene.  Boeke hieroor is gereeld topverkopers in populêre Christelike boekwinkels.  Ek glo egter dat ons soms te veel tyd hieraan gee, en ons hooftaak van evangelie verkondiging vergeet.  God bring sy Koninkryk deur evangelisasie.

 

Die dissipels se vraag (v.6)

John MacArthur is my gunsteling moderne prediker.  Hy glo dat God die Koninkryk aan Isarel gaan herstel.  Van my gunsteling predikers uit die verlede is die Puriteine – veral Jonathan Edwards.  Hulle het geglo dat die Ou Testamentiese beloftes van die Koninkryk ook vir die heidene bedoel is.  Ragab en Rut was nie Jode nie, maar omdat hulle met Jode getrou het, het die beloftes wat aan Israel gemaak is ook vir hulle gegeld.  Net so is ons deur geloof een met Jesus, ‘n ware Jood.  Daarom geld die beloftes wat aan Israel gemaak is ook vir ons.  Die dissipels het gevra of Jesus die Koninkryk vir Israel gaan oprig (v.6).  Sy antwoord was dat hulle nie die presiese tye hoef te weet nie.  Hulle moet net dít doen wat die Koninkryk sal uitbrei:  evangelisasie tot by die eindes van die aarde (v.8).  Jesus self het dus gewys dat die Koninkryk nie net vir Israel is nie (v.6), maar vir alle nasies.  Paulus sê dat Christus die erfgenaam is van die beloftes wat aan Abraham gemaak is (Galasiërs 3:16).  Sy slotsom in Galasiërs 3:29 is soos volg:  “En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename.”  Die ware kinders van Abraham is dié wat in Christus glo.  En dit is húlle wat erfgename van die Beloofde Land is – heidene en nie net Jode nie.

Die dissipels was reg om te vra of die Koninkryk in dié tyd (die tyd wat die Gees uitgestort word, cf. v.4-5) aan Israel herstel sal word.  Hulle het geweet dat Jesaja 32:1, 15 leer dat die Messias as Koning sal regeer as die Gees uitgestort word:  “Kyk, ‘n koning sal regeer in geregtigheid…oor ons [sal] uitgegiet word die Gees uit die hoogte”.  Die dissipels het gehoop dat Jesus hulle sou bevry van Romeinse onderdrukking.  Ja, die Romeinse Ryk sou tot ‘n val kom (Daniël 2), maar dit sou gebeur deur die evangelie van vrede, en nie deur die swaard nie:  “My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie; as my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, dat Ek nie aan die Jode oorgelewer word nie.  Maar nou is my koninkryk nie van hier nie.” (Johannes 18:36).  Jesus se Koninkryk is nie primêr polities nie, maar geestelik.  Die Skrif leer:  “En toe Hy deur die Fariseërs gevra is wanneer die koninkryk van God sal kom, het Hy hulle geantwoord en gesê:  Die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie.  En hulle sal nie sê:  Kyk hier! of:  Kyk daar! nie; want die koninkryk van God is binne-in julle.” (Lukas 17:20-21).  God se Koninkryk is dan nie beperk tot Israel nie, maar dit strek tot by die eindes van die aarde (v.8, cf. Psalm 72, Daniël 2).  Die herstelde Koninkryk sal ook die heidene insluit.  Die heidene is een met Israel en het deel in die beloftes wat God aan sy volk gemaak het (sien Efesiërs 2:11-22, Romeine 11).  Wanneer al die uitverkore heidene gered is, sal baie Jode tot bekering kom:  “die verharding [het] ten dele oor Israel gekom…totdat die volheid van die heidene ingegaan het” (Romeine 11:25).

 

Jesus se antwoord (v.7)

Baie mense het al probeer om die presiese dag van Jesus se koms te voorspel.  In 2011 het iemand voorspel dat die wederkoms op 21 Mei sal wees.  Toe dit nie gebeur nie, het hy die datum na Oktober 2011 toe verander.  ‘n Film met die naam ‘2012’ het gesê dat die wêreld (volgens die Mayan kalender) in daardie jaar tot ‘n einde sou kom.  William Miller (die stigter van die Sewendedag Adventistekerk) het voorspel dat Jesus in 1843 sou kom.  Toe dit nie gebeur nie, het hy gesê dat Jesus in 1844 sou kom.  Toe dít nie plaasvind nie, het die Adventiste gesê dat Jesus se koms in die hemel plaasgevind het.  Jesus het gewaarsku:  “As iemand dán vir julle sê:  Kyk, hier is die Christus! of:  Daar! —moet dit nie glo nie.” (Matteus 24:23).  En in ons teks sê Hy:  “En Hy antwoord hulle:  Dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie” (v.7).

God bepaal datums.  Hy bepaal die geskiedenis en geen mens kan dit verander nie (v.7).  “Hy tog verander die tye en die geleenthede; Hy sit konings af en stel konings aan; Hy verleen wysheid aan die wyse manne en kennis aan die wat insig het” (Daniël 2:21).  Oor Jesus se Koninkryk sê die Bybel:  “Maar in die dae van dié konings sal die God van die hemel ‘n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie, en die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie; dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar ‘n einde aan maak, maar self sal dit vir ewig bestaan” (Daniël 2:44).  In Daniël 4:35 lees ons:  “En al die aardbewoners word as niks geag nie, en na sy wil handel Hy met die leër van die hemel en die bewoners van die aarde, en daar is niemand wat sy hand kan afslaan en vir Hom kan sê:  Wat doen U nie?”  Jesaja sê:  “Dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat Ek God is, en daar is geen ander nie; Ek is God, en daar is niemand soos Ek nie; wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie; wat sê:  My raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal Ek doen” (Jesaja 46:9-10).

God is in beheer van hoe en wanneer die Koninkryk kom.  Hy wil hê ons moet van Hom en sy evangelie getuig, sodat die Koninkryk kan kom (v.6-8).  Jesus self het gesê:  “En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot ‘n getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde kom.” (Matteus 24:14).  Laat ons dít eerder doen as wat ons spekuleer oor die detail van die eindtyd (v.6-7).  Oor die dag van sy wederkoms sê Jesus:  “Maar van daardie dag en dié uur weet niemand nie, ook nie die engele in die hemel of die Seun nie, maar net die Vader.” (Markus 13:32).  Om te wil raai wanneer Jesus weer kom is diefstal:  jy is nuuskierig oor dinge wat God nie vir ons gesê het nie (sien Deuteronomium 29:29).  Al wat jy moet doen, is om vir mense te sê hulle moet die knie buig voor Koning Jesus (Jesaja 52:7).  Hy het ‘n aaklige kruisdood gesterf om sondaars met God te versoen.  As mense die knie buig, sal God hulle vergewe en verwelkom in sy ewige huis.  As hulle dit nie doen nie, sal Hy hulle vernietig.

Wat is die primêre middele wat God gebruik om sy Koninkryk te laat kom?

[1] Gebed.  “laat u koninkryk kom” (Matteus 6:10).  “Verder, broeders, bid vir ons dat die woord van die Here sy snelle loop mag hê en verheerlik word net soos by julle” (2 Tessalonisense 3:1).  Bid jy getrou vir die Woord wat op Sondae gepreek word?  Bid jy vir wêreld sending en plaaslike evangelisasie?  Wanneer laas het jy vir die onbereikte stamme van die wêreld gebid?  Vir arbeiders in die oes:  sendelinge en evangeliste?  Vir die vervolgde kerk?  Vir herlewing?  Vir die bekering van ongelowige familie, vriende, bure, kollegas en mense in jou kerk?  Hoe bid ‘n mens vir die Koninkryk?  Gebruik die Onse Vader as jou patroon vir gebed, sodat jy seker is jy bid gereeld vir die verspreiding van God se Koninkryk.  Bly op datum met sendelinge.  Dit sal help dat jy ingeligte gebede bid.  Bid deur Operation World (‘n gebedshandleiding wat inligting gee oor al die lande van die wêreld) van Patrick Johnstone.  Lees op oor die vervolgde kerk en die onbereikte groepe van die wêreld.  Maak ‘n lys van die mense se name vir wie se bekering jy bid.  Lees boeke en biografieë oor ware herlewing (nie mense-gemaakte ‘revivalism’ nie).  Dit sal jou hart aan die brand steek om te bid vir ‘n ware herlewing van Bybelse Christenskap.

[2] Prediking.  Jesus het gesê dat die Koninkryk deur prediking sal kom (v.6, 8).  Fillipus het die evangelie van die Koninkryk verkondig (8:12).  Jesus het van die evangelie gepraat as die Woord van die Koninkryk (Matteus 13:19).  Jesus self het hierdie boodskap verkondig:  “Die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom; bekeer julle en glo die evangelie.” (Markus 1:15).  Wanneer laas het jy die evangelie met iemand gedeel?

Is jy bang?  Jesus het gesê dat jy vrymoedigheid sal hê as die Gees oor jou gekom het (v.8).  In 4:31 lees ons:  “En toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek.”  Moenie bang wees vir mense nie.  Hulle kan jou liggaam doodmaak, maar nie jou siel nie.  Vrees God (Matteus 10:28).  Jesus het gesê dat Hy met jou sal wees as jy dissipels maak (Matteus 28:20).  Buitendien is die Gees in jou sterker as Satan wat in die wêreld is (1 Johannes 4:4).

Pla dit jou nie dat jy lanklaas (of nog nooit) die evangelie met iemand gedeel het nie?  Jesus is jou Meester en Here (Matteus 28:18).  Hy beveel jou om die evangelie met ander te deel.  As jy Hom liefhet, gehoorsaam Hom (Johannes 14:15).

Is jy onkundig; weet jy nie hóé om die evangelie te deel nie?  Ja, jy moet slim werk.  ‘n Visserman sit tog ‘n wurm aan sy hoek.  So moet ‘n visser van mense ook werk (Matteus 4:19).  Jesus werk verskillend met ‘n immorele Samaritaanse vrou as met ‘n godsdienstige Joodse man (vergelyk Johannes 3 en 4).  Hier is hoe jy die evangelie met iemand deel:

ebruik die wet.  Die wet is ‘n evangelis se beste vriend, omdat dit die sondaar se mond toestop, sodat hy nie kan sê:  ‘Ek is nie so sleg nie en kan deur my eie pogings gered word’ nie (sien Romeine 3:19).  Die wet wys vir hom hoe lelik sy hart is, en dryf hom om te sê:  ‘Ek is hopeloos en kan myself nie red nie!  Ek het ‘n Verlosser nodig!’ (sien Galasiërs 3:24).  Gebruik die Tien Gebooie en ook Jesus se interpretasie daarvan in Matteus 5:

JY:  So, jy dink jy’s ‘n goeie persoon?

ONGELOWIGE:  Ja.

JY:  Kan ek jou toets?

ONGELOWIGE:  Ja.

JY:  Het jy al ooit ‘n leuen vertel?

ONGELOWIGE:  Ja.

JY:  Wat maak dit jou?

ONGELOWIGE:  ‘n Leuenaar.

JY:  Het jy al ooit gesteel?

ONGELOWIGE:  Ja.

JY:  Wat maak dit jou?

ONGELOWIGE:  ‘n Dief.

JY:  Het jy al ooit egbreuk gepleeg?

ONGELOWIGE:  Nee (dalk lieg hy/sy).

JY:  Jesus sê as jy seksuele begeertes het vir iemand met wie jy nie getroud is nie, het jy egbreuk gepleeg in jou gedagtes (Matteus 5:27-28).  Het jy dit al ooit gedoen?

ONGELOWIGE:  Ja, almal het.

JY:  So jy is ‘n egbreuker in jou hart?  Sal jy skuldig of onskuldig wees voor God vir hierdie sondes?

ONGELOWIGE:  Skuldig.

JY:  Gaan jy hemel toe of hel toe as jy skuldig is?

ONGELOWIGE:  Hel toe.

JY:  Deel dan die evangelie met die persoon.

Daar moet ‘n sondebesef wees, voordat jy die oplossing van die evangelie  kan gee.  Dit help nie jy sê:  ‘Jesus is lief vir jou net soos jy is en sal jou vergewe’ as die persoon hom of haarself regverdig nie.  Dit was nadat die Jode van hulle sonde oortuig was, wat Petrus die evangelie met hulle gedeel het (Handelinge 2:37).  Toe die tronkbewaarder van sonde oortuig was, het Paulus die evangelie met hom gedeel (Handelinge 16:29-30).  As die persoon sy sonde erken, is daar hoop.  As hy dit nie erken nie, sal hy nie uitroep om gered te word nie (Spreuke 28:13, 1 Johannes 1:9).  Die Fariseërs het gesê hulle is nie geestelik blind nie; hulle is nie verlore nie.  Jesus se reaksie was:  “As julle blind was, sou julle geen sonde hê nie; maar nou sê julle:  Ons sien!  Daarom bly julle sonde.” (Johannes 9:41).

Hier is dan die evangelie wat jy met so iemand deel:

  • Jesus het die wet volmaak onderhou namens ons.
  • Hy het namens ons die straf aan die kruis gedra, asof Hy elke wet oortree het.
  • Hy is begrawe en het liggaamlik uit die dood opgestaan.
  • Hy gee die ewige lewe aan elkeen wat hom waarlik bekeer van sy sonde.
  • Jy moet die beloftes van die evangelie glo (bv. God sal elkeen red wat hom van sy sonde bekeer, na Jesus toe kom en volkome op Hom vertrou vir redding).
  • Moenie op jou eie onderhouding van die wet staatmaak om gered te word.  Maak staat op Jesus se volmaakte Persoon, lewe, kruisdood en opstanding alleen.

Glo dat die evangelie kragtig is om mense te red (Romeine 1:16).  Moenie bang wees vir die slim ateïs met sy sogenaamde ‘wetenskap’ nie.  Vertrou dat die evangelie (en nie jou slim redenasies nie) die krag van God is om mense te red.  Leef ‘n heilig lewe wat by die evangelie boodskap pas.  Jy moet jou lig laat skyn (Matteus 5:16).  Wat Paulus vir predikers sê geld vir jou ook:  “Let op jouself en op die leer; volhard daarin; want deur dit te doen, sal jy jouself red sowel as die wat jou hoor.” (1 Timoteus 4:16).  Jou heilige lewe moet maak dat mense vra:  ‘Hoekom is jou lewe so anders?’ (cf. 1 Petrus 3:15).

My lewe leser:  Het jy al jou knie voor die Koning gebuig?  Glo die evangelie wat ek nou-net verduidelik het.  As jy dit doen belowe God Hy sal jou vergewe en as sy kind aanneem.  As jy dit nie glo nie, sal jy hel toe gaan.

Buiten vir Jesus, was Paulus die grootste evangelis in die geskiedenis.  Sy prediking het die Romeinse Ryk geskud.  Naas Paulus, was George Whitefield (uit die 1700’s) seker die grootste evangelis wat die wêreld opgelewer het.  In sy leeftyd het hy vir 10 miljoen mense gepreek.  Hy het sewe keer die V.S.A. besoek (hy was van Engeland).  85% van die Amerikaanse bevolking het hom gehoor preek!  Hy het by tye skares van tot 50 000 mense getrek.  Nie almal van ons kan groot evangeliste wees soos hulle nie.  Maar tog moet ons almal die evangelie met ander deel (8:1, 4).  Terwyl jy dit doen moet jy by die Here pleit:  ‘Laat U Koninkryk kom!’

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.