Coram Deo Cover Image

Coming soon...

24 October 2019

Dodelike ongeloof

[column width="1/1" last="true" title="" title_type="single" animation="none" implicit="true"]

Image result for gay flag church

Hebreërs 3:7-19

Die NG Kerk se liberale teologie en -praktyke is die skande van die Kerk in Suid-Afrika. Die NG Kerk se teologiese fakulteite (Tukkies en Stellenbosch) glo lankal nie meer die Bybel nie. Hulle ontken die maagdelike geboorte, Jesus se liggaamlike opstanding en ander basiese waarhede van die Christelike geloof. Die onlangse Sinode van die NG Kerk het ook gesê dat homoseksualiteit aanvaarbaar is. Hulle het selfs die transgender gemeenskap om verskoning gevra.

Daar is nog ‘n klompie goeie gemeentes en leraars in die NG Kerk, maar as ‘n denominasie het die NG Kerk afvallig geraak. Die lering en besluite van hulle teologiese fakulteite en die Sinode bewys dit. Eintlik kan ons sê dat die NG Kerk in ongeloof verval het. Waar het dit begin en hoe kan ons as evangeliese gemeentes en Christene verhoed dat ons in dieselfde strik trap? Heb. 3:7-19 is geskryf om ons hiermee te help.

  1. Die teks (v.7-11)

In 2004 het Joel Beeke ‘n boodskap gepreek wat my baie diep geraak het. Ek was onder geweldige sonde oortuiging. Die Here het hom gebruik om my kritiese gesindheid uit te wys. Ek het my sonde teenoor die Here bely, maar moes ook met ‘n paar mense praat om vergifnis te vra.

Die Heilige Gees het weer my sonde uitgewys toe ek hierdie week Heb. 3 voorberei het. Ek moes weereens my sonde teenoor die Here bely en sekere aksies neem om dinge te reg te stel. Mag die Heilige Gees vandag die swaard van sy Woord inlê om te wys hoe en waar jý moet verander (4:12).

In v.7-11 haal die Hebreërskrywer die Heilige Gees se woorde uit Ps. 95:7-11 aan om sy lesers te waarsku. Hy sê nie bloot dat die Gees sekere dinge in Ps. 95 gesê het nie. Hy gebruik eerder die hedetyd: “Daarom, soos die Heilige Gees spreek...” (v.7, vgl. in Hand. 2:16). Dit beteken dat die Gees weer hierdie dinge vir die Hebreërs en elke geslag ná hulle sê. Dus is Ps. 95:7-11, Heb. 3:7-19 en die res van die Bybel relevant vir ons. Ons glo nie soos liberales en postmodernes dat die Bybel moet aanpas by die tye nie (soos wat twee leraars my onlangs op Facebook probeer wysmaak het). Ons glo eerder dat ons na die Bybel moet terugkeer soos wat die Hebreërskrywer wou hê dat sy lesers na Ps. 95 moes terugkeer.

Die Gees het die eerste lesers (en ons) gewaarsku dat as hulle vandag sy stem hoor, hulle hulle harte nie moet verhard nie (v.7-8). Hulle het nie sy stem met hulle ore gehoor nie, maar dit het gekom deur Moses, die Psalmis, die Hebreërskrywer en predikers vandag. Israel het hulle harte verhard aan die begin en einde (Eks. 17, Num. 20) van hulle 40 jaar in die woestyn, deurdat hulle ongelowig, opstanding, hardkoppig en rebels was. Hulle het met God getwis, Hom uitgedaag en Hom getoets deur te sê: ‘Kan Hy water in die woestyn gee?’ (Ps. 78:19-20, vgl. Matt. 4:7, 27:40, Jak. 1:13).

T.s.v. al die wonders wat Hy gedoen het (die tien plae, die Rooi See, die wolk- en die vuurkolom, manna en kwartels, water uit die rots, die wonders op berg Sinaï) het die volk gekla en God vir 40 jaar in die woestyn getoets (v.9, Eks. 14-17, Num. 11-14, 16, 20). God was kwaad dat hulle sy goedheid en getrouheid bevraagteken het en dat hulle Hom uitdaag het om Homself te bewys (v.10). Hy was kwaad dat die volk altyd in hulle harte dwaal (v.10, Rigt. Hos. 11:7a). Hulle wou nie sy weë in die wet ken nie (v.10).

 Dit is presies waar dwaling begin: wanneer jy God se weë in die Woord nie ken nie (v.10). Sien rooi ligte as die Woord nie meer vir jou ‘n prioriteit is nie: jy is besig om te dwaal. Bely jou sonde. Lees, memoriseer, oordink, luister na, bestudeer, bid en doen weer die Woord (Ps. 119). Kies vir jou tyd en ‘n plek waar jy sy Woord kan leer, want anders sal jy gou terugval. Hou aan in die Woord totdat jy dit begeer soos heuning, yskoue water, vars brood, sagte vleis en fyn goud. As die Woord van God vir jou kosbaar word, sal die verskonings wat jy voorheen gebruik het vir hoekom jy nie daarby uitkom nie, soos dou verdamp.

As jy God se Woord ignoreer, sal jy dwaal tot in die hel. God sweer in sy toorn: jy sal nie die rus van die hemel ingaan nie (v.11). God is waaragtig: sy dreigemente is nie leeg nie (v.11, Num. 23:19). Hy het ook die mag om dit uit te voer (v.11, Ps. 76:8, Nah. 1). Ons sien dit met Israel. Hy het hulle uit Egiptiese slawerny gered om aan hulle die vredevolle rus van die Beloofde Land te gee. Toe hulle aangehou het met hulle sonde, het Hy in sy toorn gesweer dat hulle nie die Land sou ingaan nie (v.11).

Jy hoef nie dieselfde foute as hulle te maak nie. Leer uit hulle foute (v.7-11, vgl. 1Kor. 10:11). Kom na Jesus toe vir die rus van verlossing: ‘n rus waarin jy jou nie meer hoef af te sloof om jou redding te probeer verdien nie; ‘n rus waardeur jy vry is van die slawerny van Satan en sonde; ‘n rus waarin jou gewete jou nie meer pla nie, omdat jy vrede het (Matt. 11:28-29).

Dalk weet jy iets van hierdie rus. Jou ouers het jou vertel. Jy het gesien hoe ander dit geniet. Jy kom kerk toe en hoor gereeld daarvan. Jy is naby die poort van verlossing, maar jy staan nog aan die buitekant. Vir jou het die Bybel ‘n ander opdrag.

  1. Die toepassing (v.12-19)

Ek het al Christene ontmoet wat versoek was om die waarheid van God, Jesus en die Bybel te betwyfel. Dalk word jy versoek om God in jou gedagtes te laster, opstandig te voel, bitter te wees, of kwaad te raak vir Hom.

Dit is die duiwel wat hierdie gedagtes in jou kop plant. Veg hard om nie hierdie dinge in jou gedagtes te koester nie. Moenie toelaat dat die boosheid van ongeloof ‘n plek kry in jou hart nie (v.12, 10, Jer. 17:9). Stry daarteen met die waarheid van die Bybel (Matt. 4:4, 7, 10, Ef. 6:17).

[a] Sê vir jouself dat mense God se bestaan ontken, omdat hulle in sonde wil lewe en nie verantwoordbaar wil wees aan Hom wat alles gemaak het nie (Rom. 1:18-32). Hulle wil hulle eie god wees (Gen. 3:5).

Sê vir jouself dat die bestaan van ‘n goeie, almagtige, alwyse en onsigbare God duidelik sigbaar is in die skepping rondom ons (Rom. 1:19-20). Jy weet dat evolusie ‘n teorie is en nie wetenskap nie, dat alles ‘n begin moes hê, dat die heelal homself nie kon skep nie, dat lewe van iemand af moes kom, en dat orde en simmetrie nie toevallig kon ontstaan het nie.

Sê vir jouself dat jy ‘n gewete het wat tussen reg en verkeerd kan onderskei. Vra vir jouself wie besluit het dat verkragting en kannibalisme altyd verkeerd is, en dat liefde vir jou naaste altyd reg is. Jou gewete sê vir jou dat daar ‘n absolute Wetgewer en God is (Rom. 2:14-15).

[b] Sê vir jouself dat Jesus op die aarde geloop het en dat selfs wêreldse geskiedkundiges dit weet. Sê vir jouself dat die bewyse vir Jesus se opstanding oorweldigend is en dat niemand dit nog ooit verkeerd bewys het nie. En as Jesus Homself uit die dood laat opstaan het (Joh. 10:18), móét Hy mos God wees (Rom. 1:4).

[c] Sê vir jouself dat die Bybel waar is, dat sy profesieë in die fynste besonderhede vervul is, dat die Bybel lewend en kragtig is om mense se lewens te verander, dat niemand dit nog met sukses verkeerd kon bewys nie, dat geen boek soveel verkoop het, of die wêreld vir die goeie beïnvloed het soos die Bybel nie.

As jy ongeloof in jou hart toelaat, sal dit groei, totdat jy afvallig raak, jou rug op Jesus draai, Hom verloën en Hom as die Seun van die Lewende God ontken (v.12, 10:31, Deut. 5:26, Matt. 16:16). Jy sal Hom vir die dooie afgode van geld, sukses, plesier, ens. verruil (kontra Hand. 14:15, 1Tess. 1:9); gode wat nie waardig is om geprys te word, en niks vir jou kan doen as jy op jou sterfbed lê nie.

Tog gaan dit nie net oor jou nie. Dink ook aan jou broers en susters. Vermaan mekaar elke dag, sodat niemand van ons wegval nie (v.13, Eseg. 18:32, 2Pet. 3:9). Wie sien jy wat begin afdwaal? Wie is nie meer hier nie? Wie sien jy wat verflou het in hulle ywer en toewyding? Wie sien jy wat begin het om kompromieë aan te gaan met die wêreld? Kom langs hulle in en vermaan hulle [v.13, Gk. parakaleō]. Wees jou broer se oppasser (kontra Gen. 4:9), nie net wanneer dinge skeefloop nie, maar elke dag (v.13). Om dit reg te kry moet jy nie die samekomste van die gelowiges misloop nie en ook ander kontak as jy sien dat hulle nie meer met ons is nie (10:24-25).

Vermaan hulle vandag, solank jy nog die geleentheid het (v.13, 7, Joh. 9:4). Vermaan die persoon voordat die sonde sy gewete hard maak en dit hom nie meer pla nie (v.13, 1Tim. 4:2). Vermaan hom, terwyl sy gewete nog sag is vir Jesus, die Heilige Gees en die Bybel (v.13). Vermaan hom voordat die persoon se sonde hom verlei en hy glo dat dit nie verkeerd is nie: saambly, homoseksualiteit, aborsie, ens. (v.13). Vermaan hom voordat hy homself oortuig dat hy Jesus en die gemeente kan afskeep, en nog steeds hemel toe gaan (v.13).

Vermaan hom dat net dié wat tot die einde toe volhard deel het aan Christus en gered sal word (v.14, 6, Matt. 10:22, 1Kor. 15:2, Kol. 1:23). Sê vir die persoon dat sy getuienis, doop, lidmaatskap, sondaarsgebed, bekeringsdatum, voorstelling en aanneming niks beteken as hy Jesus verruil vir ander godsdienste, of die wêreld nie (v.14).

Vermaan die persoon om aan te hou glo en tot die einde te volhard (v.14). Vermaan die persoon om terug te keer en deur die genademiddele (gebed, die Woord, kerkdissipline, die nagmaal, die gemeenskap van die gelowiges en aanbidding) aan die waarheid vas te hou (10:24-25, Hand. 2:42). Herinner die persoon daaraan dat daar net twee opsies is: hy kan gehoorsaam wees, of sy hart verhard; hy kan Jesus met sy hele wese liefhê, of sy rug op Hom draai en wegloop (v.15).

Dalk dink jy dit is nie so ernstig nie en dat ek oordryf. Maar wie het God se toorn vir 40 jaar lank in die woestyn opgewek? Vir wie het Hy gesweer: ‘Julle sal die rus van die Beloofde Land nie ingaan nie; Ek sal almal van julle in die woestyn doodmaak’? Vir die einste volk wat Hy deur die tien plae en die Rooi See uit Egipte gered het (v.16). Tog het almal behalwe enkeles gerebeleer en het hulle gesterf soos beeste in die Kalahari (v.17-18, Num. 14).

Wat is die les? Dit is moontlik om jouself ‘n Christen te noem, gereeld in die kerk te wees, die boodskap van kruis te verstaan, opgewonde te wees daaroor en ‘n geestelike ervaring te hê; net om op die einde jou rug op Jesus te draai, die sonde te kies en verlore te gaan. Ek sê nie jy kan jou redding verloor nie, maar dat jy nooit werklik gered was nie (v.14, 1Joh. 2:19).

Moet daarom nie speel met die versoeking om Jesus tweede te stel nie. As jy dit eers toegelaat het, sal Hy later derde, vierde en vyfde plek inneem, totdat Hy op die einde glad nie meer in die prentjie is nie. En as jy soos Israel in ongeloof verval, kan ek jou ‘n brief gee dat jy nie die rus van die hemel sal ingaan nie (v.18-19).

As jy op Jesus vertrou, Hom liefhet, Hom volg en Hom gehoorsaam, hoef jy nie bang te wees nie. Maar as jy met sonde speel, of besig is om af te dwaal, moet jy in jou spore stop en dadelik terugkeer (v.7, 2Kor. 6:2).

Vandag se boodskap is ‘n tydige een. Die hele wêreld is in opstand teen God. Ons eie land maak wette wat lynreg teen die Woord van God indruis. Moenie dat dit jou beïnvloed, sodat jy jou liefde vir Jesus verloor nie (Matt. 24:12). Moet ook nie moedeloos en hopeloos raak ná die boodskap wat jy vandag gehoor het nie. God is getrou. Hy ken dié wat syne is (2Tim. 2:19). Hy sal jou nooit alleen los en jou nooit verlaat nie (Heb. 13:5b). Hy wat die goeie werk in jou begin het, sal dit deurvoer tot op die dag dat Jesus weer kom (Fil. 1:6).

[/column]

Kategorieë