Coram Deo Cover Image

Coming soon...

8 August 2023

Die vrug van die Gees: Getrouheid

Galasiërs 5:22

Ons samelewing is “onbetroubaar” (Rom. 1:31) of ontrou. Wat Dawid van sy tydgenote gesê het, is waar van ons s’n: “Verlos tog, Here! Want daar is nie meer getroue volgelinge nie; die betroubares onder die mense het verdwyn. Die een mens belieg die ander; met vleiende lippe praat hulle uit twee monde.” (Ps. 12:2-3).1

Mense is onbetroubaar in besigheid. Hulle lieg en bedrieg, en is ontrou met geld. Hulle het geen trots in hulle werk nie. In die hof lieg magistrate, regters, advokate, prokureurs, getuies—die hele spul is korrup.

Lojale vriende is so skaars soos hoendertande. Op Facebook het ons honderde vriende, maar wat het van diep vriendskappe geword; waar is die vriende op wie jy kan reken? In die huwelik is mense onbetroubaar. Huweliksontrou is aan die orde van die dag (Mal. 2:14-16).

Hierdie gesindheid beïnvloed selfs die kerk. Jesus het hierteen gewaarsku: “En omdat die wetteloosheid sal toeneem, sal baie se liefde afkoel.” (Matt. 24:12). Belydende Christene raak afvallig en ontrou. Baie van hulle is nie meer by die gemeentelike byeenkomste nie (Heb. 10:25).

Wil jy getrou bly? Bly in die Woord: “Ek kies die betroubare pad, ek lewe volgens u bepalings.” (Ps. 119:30, Nuwe Vertaling). Raak ontrou aan die Woord en jy sal val. God sal die ontroues in die hel werp (Ps. 73:27, Luk. 12:46, Op. 21:8). Baie neem Hom nie ernstig op nie, maar dink Hy speel. Oor die afgelope paar weke moes ek twee mense oor hulle drinkgewoontes berispe. Een van hulle was dronk toe ek daar aankom.

Jare gelede het ’n man in John Piper se gemeente egbreuk gepleeg. Piper het hom aangetree en gesê hy moet na sy vrou toe terugkeer: ‘Matt. 5:29-30 sê as jy jou nie bekeer nie, gaan jy hel toe.’ Die man het hom verdwaas aangekyk en gesê: ‘Bedoel jy ’n Christen kan sy redding verloor?’ Piper het die volgende slotsom bereik: ‘So, I have learned again and again from firsthand experience that there are many professing Christians who have a view of salvation that disconnects it from real life, and that nullifies the threats of the Bible, and that puts the sinning person who claims to be a Christian beyond the reach of biblical warnings. I believe this view of the Christian life is comforting thousands who are on the broad way that leads to destruction (Matthew 7:13).’2

Hoe raak ’n mens getrou?

 

1. ’n Teologie van getrouheid

God se getrouheid spruit uit sy getroue karakter. Hy is “vol liefde en trou... alles wat Hy doen, is regverdig. Hy is die getroue God, sonder onreg, Hy is regverdig en betroubaar.” (Eks. 34:6, Deut. 32:4, Nuwe Vertaling). Ons sien sy trou in die Drie-Eenheid se ewige verbond om sondaars te red (Heb. 13:20). Voor die skepping het die Vader miljoene sondaars in Christus uitverkies, en Christus as hulle Priester en Verlosser gekies:

Die Here het ’n eed afgelê en Hy sal nie spyt wees nie: ‘Jy is priester vir altyd volgens die orde van Melgisedek.’ ” (Ps. 110:4).

“hulle wat uitverkies is volgens die voorkennis van God, die Vader... losgekoop...met die kosbare bloed van Christus—Hy wat soos ’n lam is, vlekloos en sonder liggaamsgebrek. Hy is wel vooraf geken, voor die grondlegging van die wêreld...” (1Pet. 1:2, 19-20).

“So het Hy ons voor die grondlegging van die wêreld in Hom uitgekies, sodat ons heilig en onberispelik in liefde voor Hom sou wees, nadat Hy ons voorbestem het om ons deur Jesus Christus as sy kinders aan te neem, soos Hy dit volgens sy wil goedgedink het” (Ef. 1:4-5).

“Hy het ons verlos en geroep met ’n heilige roeping—nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en genade. Reeds van ewigheid af is dit in Christus Jesus aan ons geskenk” (2Tim. 1:9).

John Flavel stel hom voor die ewige verbondsluiting sou so iets klink:

Father: My Son, here is a company of poor miserable souls that have utterly undone themselves and now lie open to my justice! Justice demands satisfaction for them or will satisfy itself in the eternal ruin of them. What shall be done for these souls?

Son: O my Father, such is my love to and pity for them that, rather than they shall perish eternally, I will be responsible for them as their Surety. Bring in all thy bills, that I may see what they owe Thee. Lord, bring them all in, that there may be no after-reckonings with them. At my hand shalt Thou require it. I will rather choose to suffer Thy wrath than they should suffer it. Upon me, my Father, upon me be all their debt.

Father: But my Son, if Thou undertake for them, thou must reckon to pay the last mite. Expect no abatements. If I spare them, I will not spare thee.

Son: Content, Father. Let it be so. Charge it all upon me. I am able to discharge it. And though it prove a kind of undoing to me, though it impoverish all my riches, empty all my treasures, yet I am content to undertake it.3 

John Piper illustreer die ewige verbond aan hand van ’n gelykenis:

“Once there was a land ruled by a wicked prince. He had come from a foreign country and enslaved all the people of the land and made them miserable with hard labor in his coal mines across the deep canyon. He had built a massive trestle for the trains that carried his slaves across the canyon to the mines each morning, and it was heavily guarded.

Two men were still free in this land—one old and the other young. They lived on an inaccessible cliff overlooking the trestle. They hated the trestle, and they resolved together to blow it up. They planned and they prayed and they reminded themselves of the reality of heaven.

The night for the deed came. Their hearts were pounding with joy. It was a hard plan. It would be possible to time the guard’s trek so that the explosive could be carried quickly to the vulnerable spot on the trestle. But it is certain that the man would be seen on the way back. To make sure the trestle blew up the young man would detonate it by hand on the trestle.

But they believed in heaven and they loved the people of the land. And so even this sacrifice made their hearts leap with joy. The hour came. They folded their map, stood from the table, and embraced each other. When the young man got to the door, he turned with the explosive on his back, looked at the old man, and said, ‘I love you, Father.’ And the old man took a deep breath—with joy—and said, ‘I love you too, Son.’ ”4

Die Seun sou vir die uitverkorenes sterf om hulle te red: “Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape... die gemeente van God, wat Hy deur sy eie bloed verwerf het... soos ook Christus die kerk liefgehad het en Homself ter wille van haar oorgegee het” (Joh. 10:11, Hand. 20:28, Ef. 5:25).

Die Vader trek die uitverkorenes na die Seun toe om in Hom te glo: “Elkeen wat die Vader vir My gee, sal na My kom... Niemand kan na My kom as die Vader, wat My gestuur het, hom nie na My toe trek nie” (Joh. 6:37, 44).

Die Seun openbaar die Vader se Naam aan die uitverkorenes en gee hulle die ewige lewe: “net soos U aan Hom gesag oor die hele mensdom gegee het, sodat Hy aan elkeen wat U aan Hom gegee het, die ewige lewe kan gee... Ek het u Naam bekend gemaak aan die mense wat U My uit die wêreld gegee het.” (Joh. 17:2, 6).

Deur die Seun se gebede bewaar die Vader en die Seun die uitverkorenes tot in die hemel. Die Bybel sê:

“En dit is die wil van Hom wat My gestuur het: Dat Ek van almal wat Hy My gegee het, nie ’n enkele een verlore sal laat gaan nie, maar hulle op die laaste dag sal opwek.” (Joh. 6:39).

“My skape luister na my stem, en Ek ken hulle, en hulle volg My. Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal tot in ewigheid nooit verlore gaan nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My Vader, wat hulle aan My gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie.” (Joh. 10:27-29).

“Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir hulle wat U aan My gegee het, omdat hulle aan U behoort. En alles wat myne is, behoort aan U, en wat aan U behoort, is myne, en in hulle is Ek verheerlik. Ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is nog in die wêreld, en Ek kom na U. Heilige Vader, bewaar hulle wat U aan My gegee het in u Naam, sodat hulle, net soos Ons, een kan wees... Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat U hulle van die Bose bewaar... Vader, Ek wil hê dat waar Ek is, hulle wat U My gegee het, ook saam met My kan wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat U My gegee het, omdat U My van voor die grondlegging van die wêreld liefgehad het.” (Joh. 17:9-11, 15, 24).

“Dit is waarom Hy ook volkome in staat is om hulle wat deur Hom na God toe kom, te verlos—omdat Hy altyd leef, om ter wille van hulle in te tree.” (Heb. 7:25).

God se getrouheid beteken sy beloftes faal nie—Hy sál sy uitverkorenes red: “Paulus, ’n dienskneg van God en apostel van Jesus Christus, ter bevordering van die geloof van die uitverkorenes van God, en hulle kennis van die waarheid, wat ooreenstem met godvresendheid, in die hoop op die ewige lewe wat God, wat nie kan lieg nie, reeds voor alle tye beloof het” (Tit. 1:1-2). “want Hy wat die belofte gemaak het, is getrou.” (Heb. 10:23).

Hemel en aarde prys die Vader wat die verbond gemaak het en dit onderhou, en die Seun wat die verbond getrou uitvoer (sien Ps. 89:1-9, 20-38).

Maar was God nie ontrou aan Adam nie? Nee. God het hom volmaak geskep en in ’n volmaakte wêreld gesit. God het ’n verbond met hom gemaak en gesê: ‘Gehoorsaam My en jy sal lewe. Geniet alles wat Ek jou gegee het, maar moenie van die boom van die kennis van goed en kwaad eet nie. Die dag as jy daarvan eet, sterf jy’ (sien Gen. 2:7-17). In Genesis 3 het Adam die verbond oortree: “soos Adam die verbond oortree” (Hos. 6:7, Ou Vertaling).

Eeue later het God ’n verbond met Abraham en sy nageslag gemaak: ‘In jou sal al die nasies van die aarde geseën wees. Aan jou sal ek ’n groot nageslag gee en aan hulle die Beloofde Land gee’ (sien Genesis 12, 15, 17).

Die getroue God het sy kant van die verbond gehou: “Jy moet weet dat die Here jou God inderdaad God is, die betroubare God wat die verbond en troue liefde in stand hou vir duisende geslagte lank, vir hulle wat Hom liefhet en sy gebooie nakom” (Deut. 7:9).

Israel was ontrou en het die verbond gebreek (Mal. 2:10-11, Heb. 8:9). Ons is dieselfde. In Adam het ons die verbond gebreek en die dood oor onsself gehaal (Rom. 5:12, 1Kor. 15:22, Ef. 2:1-3, Ps. 51:7). Ons getroue God het sy Seun as die laaste Adam gestuur (1Kor. 15:45). Jesus is waaragtig en getrou (Op. 19:11). Hy het die verbond vervul wat die eerste Adam gebreek het (Rom. 5:14-19). Aan die kruis het Hy vir ons ontrouheid gesterf. Deur geloof gee Hy ons nou die voordele van vergifnis, die ewige lewe, regverdigmaking, aanneming en meer (Heb. 8:10, 12).

 

2. Getrouheid in die praktyk

Struikel jy in sonde en sê: ‘As die Here getrou was, sou Hy nie toelaat dat ek val nie’? Die fout lê by ons; nie by Hom nie. Soos Israel aan die Here ontrou was, is ons partykeer ontrou (Jer. 3:8). Toe mnr. X van die Here af wegdwaal, toe sê hy: ‘Here, waar was U toe ek die donkerste tyd van my lewe moes deurmaak?’ Die antwoord het in sy hart opgekom: ‘Ek was net hier waar jy My gelos het.’ Wat die Here vir hom en vir Israel gesê het, sê Hy vir jou: “ ‘Keer terug, afvallige, Israel!’ is die uitspraak van die Here. ‘Ek sal nie met ’n stroewe gelaat na julle kyk nie, want Ek is vol troue liefde,’ is die uitspraak van die Here. ‘Ek sal nie vir altyd toornig wees nie.’... ‘Keer terug, afvallige kinders! Ek sal julle afvalligheid genees.’ ” (Jer. 3:12, 22).

God is getrou en sal jou teen enige versoeking help: “...God is egter getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle vermoë versoek word nie, maar sal saam met die versoeking ook uitkoms gee, sodat julle dit kan verduur.” (1Kor. 10:13). As ’n getroue en barmhartige Hoëpriester weet Jesus hoe om ons deur versoeking te help (Heb. 2:17-18).

Betwyfel jy sy getrouheid, want jy kry swaar? As die Here ontrou was, sou Hy jou gelos het. Deur sy getrouheid tugtig Hy jou, sodat jy op die regte pad bly (Ps. 119:75, 67). Bid tot ’n getroue Skepper as jy volgens sy wil swaarkry (1Pet. 4:19).

Voel dit die Here hoor jou nie, en dat die hemel stil is? Apelleer tot God se getrouheid: “O God, antwoord my met u betroubare verlossing, op grond van u oorvloedige troue liefde... Antwoord my, Here, want u troue liefde is goed; draai na my in u groot ontferming. Moenie u gesig vir u dienskneg verberg nie, want ek is in die nood—antwoord my gou... Here, hoor my gebed, luister na my smeekgebed; antwoord my in u trou, in u geregtigheid.” (Ps. 69:14, 17-18, 143:1).

Bely jy die waarheid van Spr. 20:6: “Baie mense verklaar hulle lojaliteit, maar ’n werklik betroubare man—wie sal hom vind?” Besef jy jy is ontrou en gaan die hemel mis? Bely jou ontrouheid en beroep jou op God se getrouheid: “as ons ontrou is, Hy bly getrou, want Hy kan Homself nie verloën nie... As ons ons sondes bely—Hy is getrou en regverdig, en daarom sal Hy ons ons sondes vergeef en ons van alle kwaad reinig.” (2Tim. 2:13, 1Joh. 1:9).

Vrees jy jy sal uitsak en nie tot aan die einde volhard nie? Rus in God se getrouheid eerder as in jou eie. In Jes. 54:10 sê Hy: “ ‘Ja, die berge mag wyk en die heuwels wankel, maar my troue liefde sal nie van jou wyk nie, en my vredesverbond sal nie wankel nie,’ het jou ontfermer, die Here, gesê.”

Paulus sê: “Hy sal julle ook tot aan die einde standvastig maak, sodat julle sonder blaam sal wees op die dag van ons Here Jesus Christus. God is getrou, deur wie julle geroep is tot verbondenheid met sy Seun, Jesus Christus, ons Here... En mag God self, die God van vrede, julle in elke opsig heilig maak; en mag julle volledig na gees, siel en liggaam, vlekkeloos bewaar word, tot ons Here Jesus Christus kom. Hy wat julle roep, is getrou en sal dit doen.” (1Kor. 1:8-9, 1Tess. 5:23-24).

Deur die geskiedenis was God getrou aan ons vaders. Net so sal Hy aan ons getrou wees; nou en vir ewig: “Want die Here is goed, vir ewig duur sy troue liefde,

van geslag tot geslag sy trou... want magtig oor ons is sy troue liefde, ja, die trou van die Here is vir ewig. Halleluja!” (Ps. 100:5, 117:2).

Vra die Here om jou getrou te maak; om jou in trou aan Hom te verloof (v.22, Hos. 2:18-19). Die Here sal jou nie vergeet nie (Jes. 49:14-16). Herinner jouself aan sy troue liefde wanneer jy die nagmaal gebruik (Matt. 26:27-28).

Laat die donker rondom vrees die wêreld gaan die kerk platdruk? Jesus is getrou in God se huis (Heb. 3:6). Hy sal sy gemeente bou en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie (Matt. 16:18). Hiervoor gebruik Hy getroue predikers wat nie van sy Woord afwyk nie, maar getrou is (Jer. 23:28, 1Kor. 4:2, 2Tim. 2:2, Tit. 1:9).

Prys die Here vir sy getrouheid (Ps. 115:1)! Prys Hom aan die einde van elke dag en week: “’n Psalm. ‘n Lied vir die Sabbatdag. Dit is goed om die Here te dank,

om u Naam te besing, Allerhoogste; om in die môre u troue liefde te verkondig, en u trou in die nagte” (Ps. 92:1-3).

Dank Hom elke oggend vir nuwe bewyse van sy getrouheid: “Dit is deur die troue liefde van die Here dat ons nie omgekom het nie, ja, sy ontferming ken geen einde nie. Dit is elke oggend weer nuut—groot is u getrouheid.” (Klaagl. 3:22-23). Dank Hom dat Hy getrou vir jou en die hele skepping sorg: “Here, tot aan die hemel reik u troue liefde, u getrouheid tot aan die wolke. U geregtigheid is soos massiewe berge, u regspraak soos die groot oerwater. U verlos mens en dier, Here.” (Ps. 36:6-7).

Leer die volgende geslag van God se getrouheid, dan sal hulle in ’n ontroue wêreld getrou bly en nie wegval nie. Die Here sal die getroues beloon (Matt. 25:21, Op. 2:10).

We’re pilgrims on the journey
Of the narrow road,
And those who’ve gone before us
Line the way.
Cheering on the faithful,
Encouraging the weary,
Their lives a stirring testament
To God’s sustaining grace.

Surrounded by so great
A cloud of witnesses,
Let us run the race
Not only for the prize,
But as those who’ve gone before us.
Let us leave to those behind us,
The heritage of faithfulness
Passed on through godly lives.

After all our hopes and dreams
Have come and gone,
And our children sift through all
We’ve left behind,
May the clues that they discover,
And the memories they uncover,
Become the light that leads them,
To the road we each must find.

O may all who come behind us
Find us faithful,
May the fire of our devotion
Light their way.
May the footprints that we leave,
Lead them to believe,
And the lives we live
Inspire them to obey.
O may all who come behind us
Find us faithful.5


1  Aanhalings uit die 2020 Vertaling.

2  https://www.desiringgod.org/articles/if-you-dont-fight-lust

3  Mark Jones, Knowing Christ (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 2015), 17-8.

4  https://www.desiringgod.org/messages/the-pleasure-of-god-in-bruising-the-son en John Piper, The Pleasures of God (Fearn, Ross-shire: Christian Focus Publications, 2001), 177-8.

5  John Mohr

Kategorieë