Coram Deo Cover Image

Coming soon...

10 June 2023

Die vrug van die Gees: Blydskap

Galasiërs 5:22

Franse filosoof en wiskundige, Blaise Pascal (1623-62) het gesê: ‘All men seek happiness. There are no exceptions to this; they all work towards this goal, however differently they go about it. One man goes to war while another avoids it; but they are driven by the same desire, accompanied by different beliefs. The will never takes the least step towards anything but this object of happiness. This is the motive of every action of every man, even of those who hang themselves.’1

Dit is inderdaad so: almal wil gelukkig wees. Volgens die Bybel is God die bron van ons blydskap. Die psalmdigter praat van Jahwe as “die God van my jubelende blydskap” (Ps. 43:4, Ou Vertaling). Buite Hom is daar geen blydskap nie. Daarom sê Hy in Pred. 2:25: “Wie kan eet en wie kan geniet sonder My?”2

 

1. God se blydskap

Ons blydskap begin by God. Sy blydskap begin by Homself. Hy is die fontein van alle blydskap. John Piper sê: ‘He is an unshakably happy God.’3 Deur die Gees verbly die Vader en die Seun hulle in mekaar (Spr. 8:30, Matt. 3:17, Luk. 10:21, Heb. 1:9). Omstandighede en mense verander nie God se emosies nie. Sy emosies ontstaan uit Homself en sy onveranderlike karakter (Mal. 3:6, Heb. 13:8).

Waarin verbly Hy Hom? Hy verbly Hom in sy skepping en alles wat Hy doen (Ps. 115:3, Gen. 1:31, Ps. 104:31, 135:6, Spr. 8:31a). In Genesis 1-2 het Hy Hom in Adam en Eva verbly (Spr. 8:31b). Hy verbly Hom daarin dat Hy mense tot die ewige lewe verkies het (Luk. 10:21-22). Hy verbly Hom elke keer as iemand hom bekeer (Luk. 15:5-7, 9-10, 32). Hy verbly Hom oor sy volk (Ps. 149:5, Jes. 62:4-5, Sef. 3:17). Hy is nie bly oor sonde nie, maar verbly Hom in opregte gehoorsaamheid (Ps. 51:8, 5:5, 40:7, 1Sam. 15:22). Hy is bly oor dié wat Hom vrees en in sy troue liefde hoop (Ps. 147:11). Hy verbly Hom oor dié wat hulle besigheid eerlik bedryf (Spr. 11:1).

Dit maak Hom bly om aan sy volk goed te doen: “Ek sal My daarin verheug om aan hulle goed te doen. Ek sal hulle in getrouheid, met my hele hart en siel, in hierdie land plant.” (Jer. 32:41). Dit maak Hom bly om sy troue liefde, reg en geregtigheid te wys (Jer. 9:23-24). Dit verbly Hom om aan ons die koninkryk te gee (Luk. 12:32).

In die Nuwe Jerusalem sal God en sy volk hulle in mekaar verbly: “Maar wees bly en juig vir altyd oor wat Ek gaan skep. Ja, kyk, Ek gaan Jerusalem skep as iets om oor te juig, en haar volk tot ’n vreugde. Ek sal oor Jerusalem juig en oor my volk bly wees. In haar sal die klank van gehuil nie weer gehoor word nie, ook nie die klank van ’n geroep om hulp nie.” (Jes. 65:18-19).

Het jy al ooit swaargekry en gedink: ‘Die Here weerhou blydskap van my en soek m nadeel?’ Dit het Satan vir Eva gesê: “Is dit werklik so dat God gesê het julle mag nie van enige boom in die tuin eet nie?” (Gen. 3:1). Satan wou dit laat klink of God Adam en Eva se vreugde steel; of Hy goeie dinge van hulle weerhou. Die waarheid is Hy wil hê ons moet bly wees. Dit was die doel van Israel se sewe feeste: “Jy moet vol vreugde wees tydens jou fees—jy, jou seuns en dogters, jou slawe en slavinne, die Leviete, die vreemdelinge en die vaderloses en weduwees in jou dorpe.” (Deut. 16:14).

Die rede hoekom blydskap deur ons vingers glip, is omdat ons dit buite God soek. Ons sal dit so min daar kry as wat jy beeste onder see of visse in die veld vind.

 

2. Ons blydskap

Ongelowiges kry hulle blydskap by God. Pred. 2:24 sê: “Daar is niks beter vir die mens as dat hy eet en drink en sy keel laat geniet wat goed is vir sy inspanning nie. Ook dit het ek ingesien: Dit is uit die hand van God”. In Hand. 14:17 sê Paulus: “maar tog het Hy geen onduidelike getuienis van Homself gegee nie, deur goeie dinge te doen: Hy het uit die hemel aan julle reën en vrugbare seisoene gegee, en julle liggame met kos en julle harte met vreugde gevul.”

Ongelukkig besoedel mense God se blydskap soos bokke skoon water met hulle moddervoete vervuil. Ons verbeur God se blydskap deurdat ons ondankbaar en gierig is. Sonde beroof ons van God se blydskap. Nogtans wil God hê ons moet bly wees. Daarom het Hy mens geword om ons blydskap te herstel. As God ’n mens red, vul Hy hom met blydskap. Jes. 61:1-3, 10 sê oor die Messias:

“Die Gees van my Heer, die Here is op My, omdat die Here My gesalf het. Hy het My gestuur om ’n goeie boodskap te bring aan magteloses, om dié met gebroke harte se wonde te verbind, om dié wat weggevoer is se vrylating aan te kondig en bevryding vir dié wat geboei is, om die genadejaar van die Here aan te kondig, ons God se dag van wraak, om almal wat rou, te troos, om te voorsien vir hulle wat oor Sion rou, om vir hulle tulbande te gee in plaas van stof, vreugde-olie in plaas van rou, klere vir lofprysing in plaas van ’n verslae gees. Hulle sal genoem word: terebinte van geregtigheid, geplant deur die Here om Hom te verheerlik... Ek verheug my grootliks in die Here; my hele wese juig oor my God. Want Hy het vir my klere van verlossing aangetrek, ’n mantel van geregtigheid het Hy my omgehang, asof ek ’n bruidegom is, soos ’n priester met ’n tulband, soos ’n bruid met haar versierings.”

Hand. 8:8, 39, 13:48, 16:34 se nuwe bekeerlinge het hulle in die Here verbly. Volgens v.22, Rom. 14:17, 15:13, Hand. 13:52, 1Tess. 1:6 kom hierdie blydskap van die Heilige Gees af.

Wil jy dit hê? Dan moet jy jou gelag oor sonde in droefheid verander (Jak. 4:9). Die Here sal jou droefheid weer in gejubel verander (Ps. 30:12-13). Jy sal van blydskap dans, omdat Hy jou gered het en jou sonde vergewe het.

Hy het dit onlangs vir my vriend se dogter gedoen. Oor die Paasnaweek het haar leraar oor die kruis gepreek. Vir die eerste keer in haar lewe het sy besef sy staan skuldig aan Jesus se dood. Die Jode het Hom oorgelewer, die Romeine het Hom gekruisig, die skare het met Hom gespot. Maar haar sonde het sy dood veroorsaak. Die gedagte hieraan het haar oorweldig. Sy was vol berou en het gesnik van die huil. Haar ma het lank met haar gepraat en verduidelik wat bekering beteken. Toe sy dit verstaan, het sy van voor af gehuil. Hierdie keer was dit trane van blydskap dat die Here haar gered het. Haar blydskap kon eers kom toe sy haarself as ’n verlore sondaar sien. Martyn Lloyd-Jones sê: ‘There are many people who never know the joy of the Lord because they have failed to see themselves as miserable sinners. The only way to be happy in Christ is to be desperately unhappy without him.’4

Ken jy hierdie blydskap? Kom vind dit in Jesus Christus, die fontein van verlossing (Jes. 12:3). Hy is die Kind wat gebore is om ons te red; die Seun wat God ons gegee het; die Wonderbare Raadsman, sterke God, ewige Vader, Vredevors (Jes. 9:5). Hy vernietig ons vyande en haal die slawejuk van ons skouers af (Jes. 9:3-4). Sodoende vermeerder Hy ons blydskap (Jes. 9:2). Christus is vir ons gebore (Luk. 2:10)! Hy het uit die dood opgestaan en gee ons die ewige lewe (Joh. 20:20)!

Het jy voorheen hierdie blydskap gehad, maar sonde het dit kom steel? Godsdiens, geld, anti-depressante, vriende, nog sonde, plesier kan dit nie herstel nie. Om jou blydskap terug te kry, moet jy jou sonde bely en vergewe word. Weens sy egbreuk met Batseba, het Dawid sy blydskap verloor. Toe hy hom bekeer en sy sonde bely, het die Here sy gewete gereinig en sy blydskap herstel (Ps. 51:10, 14, Heb. 9:14).

Bly in die Woord, dan sal God se vreugde in jou bly. Die Bybel sê: “Die opdragte van die Here is reg, dit maak die hart bly” (Ps. 19:9). “Toe u woorde gevind is, het ek hulle verslind. U woorde was vir my ’n vreugde, ’n genot vir my hart. U Naam is immers oor my uitgeroep, Here, God van alle magte!” (Jer. 15:16). “Dit het Ek vir julle gesê, sodat my blydskap in julle kan wees, en julle blydskap volkome kan wees.” (Joh. 15:11, vgl. 17:13).

Dit is nie genoeg dat jy die Bybel lees nie. Jy moet dit oordink tot dit in jou hart bly maak.

Bid as jy God se blydskap wil hê. In Joh. 16:24 sê Jesus: “Tot nou toe het julle niks in my Naam gevra nie. Vra, en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees.”

Druk jou blydskap uit deur sang. Dit leer die Psalms ons: “Regverdiges, jubel oor die Here! ’n Loflied pas by opregtes... Want U maak my bly met u werk, Here, oor u handewerk jubel ek... Dien die Here met blydskap, kom in sy teenwoordigheid met ’n gejubel.” (Ps. 33:1, 92:5, 100:2).

Doen dit veral op Sondae. Dit is die dag van Jesus se opstanding. Verbly jou daarin: “Dit is die dag wat die Here gemaak het; laat ons juig en ons in Hom verheug.” (Ps. 118:24). Verbly jou in die Sabbat (Jes. 58:13-14). Vergader met ander gelowiges om jou blydskap te vermeerder. “Wat die heiliges in die land betref, ja, die magtiges, by wie ek al my vreugde gevind het” (Ps. 16:3). “Ek was bly toe hulle vir my gesê het: ‘Kom ons gaan na die huis van die Here.’ ” (Ps. 122:1).

Om aanlyn kerk te hou bring nie soveel vreugde as om by die gemeente te wees nie. Johannes sê: “Hoewel ek baie het om aan julle te skryf, wou ek dit nie met ink op papirus doen nie, maar ek hoop om na julle te kom, en van aangesig tot aangesig te praat, sodat ons blydskap volkome kan wees.” (2Joh. 12).

Moenie net een Sondag per maand bywoon, of op ’n Sondagoggend in en uit nie wees nie. Raak by jou gemeente betrokke. Laat ander se teenwoordigheid jou verbly (1Kor. 16:17-18). Deel hulle hartseer en blydskap (Rom. 12:15, 1Kor. 12:26). Wie ander met ’n opregte hart dien, vermenigvuldig sy eie blydskap (2Kor. 8:2). Dit het in ons gemeente gebeur.

In 2004 het ’n man en sy vrou gereeld kerk toe gekom, maar hulle was nie betrokke nie. In 2007 toe preek ek: ‘In die Here se diens tree jy nie af nie.’ Die man het dit ter harte geneem. Die volgende Sondagaand was hy en sy vrou daar. Mettertyd het hulle begin ontdooi. Hulle het die bidure begin bywoon. Hulle het die nagmaaltafel begin dek. Later het die man ons gemeente se tesourier geword. Twee jaar later was hy ’n ouderling. Beide hy en sy vrou was staatmakers. Ek het gesien hoe hulle blydskap vermeerder toe hulle in die gemeente betrokke raak en hulle gawes gebruik. Toe die man in 2018 oorlede is, kon ek sê: ‘Hy was die mees lojale lidmaat wat ek nog ooit gehad het.’

Is jy gered, by jou gemeente betrokke, in die Woord en in gebed, maar sê: ‘Ek het vergeet wat dit beteken om bly te wees. Ek gaan deur diep waters en het lanklaas geglimlag’ (vgl. Klaagl. 3:17, ESV)?

Die son sal weer skyn (Ps. 30:6). Die Here sal jou trane in blydskap verander (Ps. 126:5-6). Eendag sal jy met groot blydskap voor die Here staan (Judas 24). Jy sal in sy vreugde ingaan (Matt. 25:21). Hy sal die trane van jou oë afvee (Op. 7:17, 21:4). “U wys my die pad van die lewe: oorvloedige vreugde in u teenwoordigheid,

lieflikhede in u regterhand, vir altyd.” (Ps. 16:11).

In die hemel sal jy bly wees dat God die goddelose straf (Op. 19:1-3). Jy sal bly wees jy is nie in die hel waar daar net trane is nie (Matt. 25:30).

Party mense hoor dit en gee nie om nie. Hulle oortuig hulleself hulle kan buite God bly wees. Die wêreld se blydskap lyk belowend, maar dit is ’n mirage. Dit versadig nie, daarom soek jy altyd na meer. Wanneer jy sterf, verdwyn hierdie blydskap finaal.

God se blydskap duur vir ewig. Dit is beter as materiële voorspoed (Deut. 28:47, Ps. 4:8). Thomas Watson sê: ‘There is as much difference between spiritual joys and earthly, as between a banquet that is eaten and one that is painted on the wall.’5 God se blydskap verkwik en versterk ons vir diens: “the joy of the Lord is your strength.” (Neh. 8:10, ESV). Sy blydskap lei tot goeie gesondheid net soos depressie siekte kan meebring: “’n Vrolike hart is goed vir herstel, maar ’n neerslagtige gees sal die gebeente uitdroog.” (Spr. 17:22).

Soek God se blydskap. Moet dit net nie verafgod nie. Moenie soos Hazel wees nie. Ek het haar vir depressie beraad. Deur die berading het dit duidelik geword bo alles soek sy die Here se blydskap. ‘Hoekom het ek dit nie?’ wou sy weet. ‘Hoekom gee Hy dit nie vir my nie? Ek bid al lank daarvoor. Sonder dit kan ek nie gelukkig wees nie.’ Was dit verkeerd dat sy bly wou wees? Nee. Wat was die probleem? Sy het die Here se blydskap bo Hom gestel. Sy moes by die blydskap verby kyk en Hom raaksien. Hy is immers die objek van ons blydskap.

Wie op die Here eerder as op sy blydskap fokus, sal altyddeur bly wees (1Tess. 5:16). As jy op die Here fokus, kan jy selfs in jou lyding bly wees (Hab. 3:17-19, Matt. 5:12, 13:44, Hand. 16:25, Rom. 5:3-4, Fil. 4:4, Heb. 12:2). Ek bedoel nie die lyding maak jou bly nie, maar jy verbly jou oor God, sy goeie plan met jou lyding, dat jy gered is, en oor die hemel wat op jou wag.

Vreugde in lyding wys ’n Christen se blydskap lê dieper as die glimlag op sy gesig (Spr. 15:13, 15). ’n Mens kan immers glimlag, terwyl hy diep seer in sy hart het (Spr. 14:13). Net so is dit moontlik dat ’n persoon ernstig is, terwyl die blydskap diep loop. C.S. Lewis sê: ‘...there is a kind of happiness and wonder that makes you serious. It is too good to waste on jokes.’6 Om Ps. 2:11 aan te haal: “Dien die Here met vrees, en juig met bewing.” (Ou Vertaling).

Ken jy hierdie blydskap? Is dit joune?


1  Blaice Pascal, Pascal’s Pensées, Section 7: Morality and Doctrine, thought #425, p. 65. Verkry by https://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/pascal1660.pdf

2  Aanhalings uit die 2020 Vertaling.

3  John Piper, Desiring God (Nottingham, England: Inter-Varsity Press, 2003 [1986]), 50.

4  D. Martyn Lloyd-Jones, The Life of Joy and Peace (Grand Rapids, Michigan: Baker Books, 1989, 1990), 382.

5  Thomas Watson, A Body of Divinity (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1958, 1965 [1692, 1890]), 270.

6  C.S. Lewis, The Chronicles of Narnia: The Last Battle (New York: Harper-Collins Publishers, 1956), 759.

Kategorieë