Coram Deo Cover Image

Coming soon...

3 September 2013

Die voorreg en plig van elke skepsel

Woodland Kingfishers

Ons is nie geskep om ons eie planne te vervul nie.  Die persoon wat rykdom en roem najaag sal op sy sterfbed agterkom dit was tevergeefs.  God het ons geskep vir groter dinge as dit.  Hy het alles geskep om sy glansryke heerlikheid te weerspieël:  “Die hemele vertel die eer van God, en die uitspansel verkondig die werk van sy hande.” (Psalm 19:2).  “elkeen wat na my Naam genoem is en wat Ek geskape het tot my eer...Die volk wat Ek vir My geformeer het, hulle sal my lof verkondig.” (Jesaja 43:7, 21).  Die grootste vervulling en seën wat die mens ooit kan vind lê opgesluit in lofprysing tot die ware God.  Jonathan Edwards het gesê:  “God is glorified not only by His glory being seen, but by its being rejoiced in.”  John Piper eggo:  “God is most glorified in us when we are most satisfied in Him.”  Die les in hierdie Psalm is duidelik:  dit is die voorreg en plig van elke skepsel om die Skepper se lof te besing.

1 Halleluja!  Loof die HERE uit die hemele; loof Hom in die hoogtes! 2 Loof Hom, al sy engele, loof Hom, al sy leërskare! 3 Loof Hom, son en maan, loof Hom, alle ligtende sterre! 4 Loof Hom, hoogste hemele en waters wat bo die hemele is! 5 Laat hulle die Naam van die HERE loof; want Hy het bevel gegee—en hulle is geskape. 6 En Hy het hulle in stand gehou vir altyd, vir ewig; Hy het ‘n wet gegee wat geeneen oortree nie. 7 Loof die HERE van die aarde af—groot seediere en alle dieptes! 8 Vuur en hael, sneeu en damp, stormwind wat sy woord volbring; 9 berge en alle heuwels, vrugtebome en alle sederbome, 10 wilde diere en alle vee, kruipende diere en gevleuelde voëls; 11 konings van die aarde en alle volke, vorste en alle regters van die aarde; 12 jongelinge en ook jongedogters, oues saam met die jonges—13 laat hulle die Naam van die HERE loof!  Want sy Naam alleen is hoog; sy majesteit is oor aarde en hemel! 14 En Hy het ‘n horing vir sy volk verhef: ‘n roem vir al sy gunsgenote; vir die kinders van Israel, die volk wat naby Hom is.  Halleluja!” (Psalm 148).

Loof God in die hemel (v.1-6)

Wie in die hemel moet die Here loof?  Nie net individue (Psalm 146) of God se volk nie (Psalm 147), maar elke skepsel (Psalm 148).  So is dit in die hemel:  “En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is, en alles wat in hulle is, het ek hoor sê:  Aan Hom wat op die troon sit, en aan die Lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid!” (Openbaring 5:13).

[1] Die hoogste hemele moet die Here loof (v.1, 4a).  Die Here is so hoog verhewe dat Hy nie net vanuit die hemel op die aarde neerkyk nie; Hy kyk ook neer op die hemele:  “Die HERE is hoog bo al die nasies; bo die hemele is sy heerlikheid.  Wie is soos die HERE onse God, wat hoog woon, wat laag neersien, in die hemel en op die aarde?” (113:4-6).  Die hoogste hemel kan Hom nie bevat nie (1 Konings 8:27).  Nehemia 9:6 sê:  “U is alleen die HERE, U het die hemel, die hoogste hemel en al sy leërskare, gemaak, die aarde en alles wat daarop is, die seë en alles wat daarin is, en U hou dit alles in die lewe, en die leër van die hemel buig hulle voor U neer.”  Volgens die Nuwe Testament is Jesus hierdie verhewe God van Psalm 148:  “En die skare wat voor geloop en die wat gevolg het, het uitgeroep en gesê: Hosanna vir die Seun van Dawid!  Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Here!  Hosanna in die hoogste hemele!” (Matteus 21:9).

[2] Die hemelse weermag met ontelbare engele moet die Here loof (v.2, Hebreërs 1:6, 12:22).  Hulle loof Hom waarskynlik nie deur lofsang nie.  Die Bybel sê nooit vir ons dat engele God met lofsang aanbid nie.  Wanneer hulle lof aan die Here toeskryf, staan daar altyd:  “En die engele het gesê...”  Een plek in die Bybel praat van engele as môresterre wat sing (Job 38:7), maar aangesien engele nie regtig sterre is nie, kan ons vra of hulle ‘sang’ in hierdie vers nie óok beeldspraak is nie?  Die mens het 'n unieke vermoeë om sy emosie in lofsang uit te druk.  Hoe loof die engele dan die Here?  Deur beskrywing van sy lof.  Deur gehoorsame diensbaarheid.  'n Ander Psalm sê:  “Loof die HERE, sy engele, kragtige helde wat sy woord volbring, in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord!  Loof die HERE, al sy leërskare, sy dienaars wat sy welbehae doen!” (103:20-21).

[3] Die helder son, sagte maan, en sterrehemel (al 6 triljoen x 6 biljoen waarvan ons weet, asook dié waarvan ons nie weet nie) moet die Here loof (v.3, Genesis 1:14-19).  Die son gee hitte, lig, en bepaal ons dae, kalender en seisoene.  Die maan bepaal die getye.  In die psalmis se tyd het die sterre rigting gegee vir reisigers.  Hierdie en ander skepsels prys God nie bewustelik nie, maar doen so deur hierdie en ander funksies te vervul.

[4] Die waters bo die hemele moet die Here loof (v.4b).  Hierdie water koepel word in Genesis 1:7 beskryf:  “God het toe die uitspansel gemaak en die waters wat onder die uitspansel is, geskei van die waters wat bo die uitspansel is.”  Hierdie waters mag 'n verwysing wees na reënwolke, of meer waarskynlik na 'n waterkoepel wat in die aarde se atmosfeer bestaan het.  Watookal dit was (of is) – ook dít moet die Here prys.

Omdat al hierdie skepsels die Here prys, moet ons húlle nie prys nie:  “[die goddelose het] die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van ‘n verganklike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere...hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het bo die Skepper wat geprys moet word tot in ewigheid.  Amen.” (Romeine 1:23, 25).

  • Party mense word versoek om engele te aanbid (sien die waarskuwings in Kolossense 2:18, Openbaring 19:10, 22:8-9).  Roomskatolieke leer dat ons tot engele kan bid.  Ek het op RSG gehoor hoe 'n vrou oor engele praat en sê:  ‘Jy kan altyd vir engele vra om jou te help – ook as jy parkering nodig het.’  Moenie engele aanbid nie, maar aanbid God saam met hulle.
  • Die Egiptenare en ander heidense volke het die son, maan en sterre aanbid.  Vandag nog soek mense vir hulp in die sterre (horror scopes in ‘Die Huisgenoot’ en ander tydskrifte).  Party aanbid nie die sterre nie, maar maak wel 'n afgod van sportsterre, popsterre, kos, geld, drank, self (hulle begeer die lof en applous van mense), ensovoorts.

Moenie so dwaas wees nie.  Aanbid God.  Natuurlik moet jou hart eers verander word, voordat jy 'n begeerte sal hê om Hom te aanbid.  Hierdie verandering vind plaas deur die evangelie.  Die evangelie is die boodskap dat God volmaak heilig is, en jy 'n rebelse sondaar wat sy wet in jou natuur, hart, gedagtes, begeertes, woorde, en dade gebreek het.  Jy verdien God se ewige oordeel.  Maar God is genadig en het mens geword om die wet volmaak te onderhou namens ons.  Hy het toe namens ons die straf as wetsoortreder gedra deur sy dood aan 'n kruis.  Hy is begrawe en het opgestaan uit die dood.  Hy belowe vergifnis en nuwe lewe aan almal wat hierdie evangelie glo, wegdraai van hulle sondes, en heeltemal op Hom vertrou (en nie op hulle goeie werke of eie pogings nie).  Gehoorsaam en volg Hom as jou Here.  Eers dán sal jou aanbidding aanneemlik wees vir Hom, want God wil hê ons “moet in gees en waarheid aanbid.” (Johannes 4:24).

Dit is erg as iemand verraad pleeg met die lewe, krag, en geskenke wat God vir hom gegee het.  Hoekom moet alles in die hemel die Here loof?  Want Hý het hulle geskep, onderhou hulle, en beheer alles, sodat dit vasstaan (v.5-6).  Ander verse sê:  “U trou is van geslag tot geslag; U het die aarde bevestig, en dit bly staan.  Volgens u verordeninge bly hulle vandag nog staan, want alle dinge is u knegte.” (Psalm 119:90-91).  “So sê die HERE wat die son gee tot ‘n lig oordag, die ordeninge van die maan en van die sterre tot ‘n lig in die nag; wat die see in beroering bring, sodat sy golwe bruis, HERE van die leërskare is sy Naam:  As hierdie verordeninge voor my aangesig sal wyk, spreek die HERE, dan sal die nageslag van Israel ook ophou om ‘n volk te wees voor my aangesig vir altyd.” (Jeremia 31:35-36).

God is in beheer.  Daarom sal die son nie uitbrand of 'n meteoriet die aarde verwoes nie.  Die son sal nie so warm skyn, dat globale verhitting 'n wêreldwye vloed veroorsaak nie.  God het “'n Grens...gestel waar hulle nie oor mag gaan nie; hulle mag die aarde nie weer oordek nie.” (104:9).  Ons kan nie die wette van die hemel of die lewe bepaal nie, maar God kan (Job 38:33).  Hý het gesê:  “Van nou af sal al die dae van die aarde, saaityd en oestyd, koue en hitte, somer en winter, dag en nag nie ophou nie.” (Genesis 8:22).  Sy verordeninge staan vas (v.6), en wat Hy sê gebeur:  “Ek weet dat U alles kan doen en geen plan vir U onuitvoerbaar is nie.” (Job 42:2).  God werk alles volgens die raad van sy wil (Efesiërs 1:11).

Wat dink jy sal gebeur met 'n engel wat weier om God te loof; wat weier om Hom te dien en sy bevele uit te voer?  Soos Satan sal hy uit die hemel uitgegooi word.  Moenie weier om die Here te loof nie, maar volg die voorbeeld van die hemelligame en die engele (v.5a).

Loof God op die aarde (v.7-14)

Wie op die aarde moet die Here loof?  Alles.  Die mens (anders as ander skepsels) kan en moet bewustelik die Here loof.

[1] Walvisse en dinosaurusse van die see moet die Here loof (v.7).  “En God het die groot seediere geskape en al die lewende wesens wat beweeg, waar die waters van wemel, volgens hulle soorte” (Genesis 1:21).  “Daar is die see, groot en alkante toe wyd—daar is ‘n gewemel sonder getal, klein diere saam met grotes.  Daar gaan die skepe en die Leviátan [seker 'n dinosaurus] wat U geformeer het om daarin te speel.” (Psalm 104:25-26).  Skepsels in die diepste oseane, waarvan net God weet, moet Hom loof (v.7).

[2] Die weer moet die Here loof (v.8, ‘vuur’ saam met hael verwys waarskynlik na weerlig).  Die vorige Psalm praat van God “wat sy bevel na die aarde stuur—sy woord loop baie vinnig.  Hy gee sneeu soos wol; Hy strooi ryp soos as.  Hy werp sy ys heen soos stukke—wie kan bestaan voor sy koue?  Hy stuur sy woord en laat hulle smelt; Hy laat sy wind waai—die waters loop.” (147:15-18).  Jesus is die God van Psalm 148 en het sy mag getoon oor die wind en die see (Markus 4:39).  'n Paar praktiese toepassings op hierdie punt:

  • Omdat die weer sý woord uitvoer en Hóm loof, moet ons nie oor die weer kla nie.  Ons kan so maklik kla as dit te veel reën.  En sodra die son skyn kla ons oor die hitte.  Ons moet onthou dat die weer God loof en sy gebooie uitvoer.  Die weer bestaan nie om ons te dien of ons gebooie uit te voer nie.
  • God se beheer oor die weer moet ons dryf om na Hom toe te gaan wanneer daar 'n droogte of vloede is.  Bid tot die Een wat beheer het oor hierdie dinge; tot Hom wat reën kan stuur en vloede kan opklaar.
  • In lande soos Engeland (waar dit baie reën) raak sommige mense baie gouer depressief.  Ek sal nie verbaas wees as daar party mense is wat selfmoord pleeg hieroor nie.  Om so te raak is heeltemal onnodig.  Ons moet leer om nie depressief te raak oor sulke weer nie, maar God te prys omdat Hý hierdie weer bestel het om Hóm te loof.
  • Martyn Lloyd-Jones se vrou het 'n verskriklike vrees vir die see gehad.  Sy was bang dat 'n vloedgolf dalk hulle huis kan oorspoel en vernietig.  Toe gebeur daar een aand iets.  Sy skryf:

“One night when Martyn was away, and I was alone with the baby, there was an exceptionally severe gale blowing in from the sea, and I lay, beside myself with fear, tossing feverishly in my bed, full of terror and panic – if the tide came up Victoria Road, could I escape with the baby? get out of a window? on to the roof? etc.  At last, in sheer helpless despair, I got out of my bed and on to my knees, and I prayed:  ‘Lord, if it is all true, if you are really there and will answer my prayer, please give me peace and take all my fear away’.  As I spoke, it all went away, my heart was flooded with perfect peace, and I never had any more fear of gales and tides.  I was completely delivered and asleep in two minutes.  As the hymn says:  ‘The Lord is rich and merciful, the Lord is very kind’.” (Iain Murray; D. Martyn Lloyd-Jones:  The First Forty Years; The Banner of Truth Trust; EDINBURGH; 1982; p.239).

Moenie die weer vrees nie, maar vertrou op Hom wat die weer beheer.

[3] Die berge en heuwels moet die Here loof:  van die magtige en skone Kaapse berge tot die groen heuwels van Ierland (v.9a).

[4] Alle bome moet die Here loof (v.9b).  Vrugte bome met die ryke verskeidenheid van smake en geure wys vir ons iets van God se heerlikheid (Genesis 1:11).  40 meter hoë sederbome moet die Here loof (v.9b, 104:16).  Alle ander bome met die Here loof:  van die Sunland kremetart in Modjajikloof, waarvan die stam 'n omtrek van 47 meter het, tot by die Hyperion Coastal Redwood wat 115 meter hoog is.  “die berge en heuwels sal voor julle in gejubel uitbreek, en al die bome van die veld in die hande klap.” (Jesaja 55:12).  Die bome loof God deur vir ons koelte en hout te gee.  Ja, ons moenie die aarde vernietig nie.  Maar ons moet ook nie soos die Greenpeace omgewingspesialiste 'n afgod maak van die bome nie.  Ons mag bome aanplant en uitkap.  Dit is onder andere hoekom God dit gemaak het.

[5] Wildediere, mak diere, insekte, knaagdiere, reptiele, voëls, en alle ander diere moet die Here aanbid (v.10, Genesis 1:20-25).  God word verheerlik deur die grootte, verskeidenheid, ontwerp, spoed, intelligensie, en ander wonders in die diereryk.  'n Renosterkewer kan 850 keer sy eie gewig optel (dit is gelykstaande aan 'n mens wat 65 ton optel).  'n Olifant kan omtrent 300 kilogram met sy slurp optel (verbeel jy jou kon sulke swaar dinge met joú neus optel!).  Plaasdiere dien die mens deur vleis, eiers, melk, kaas, wol, leer, en nog meer te gee.  Hulle dien ons deur te ploeg of deurdat ons op hulle kan ry (Matteus 21:1-11).  'n Seilvis kan 109 km/h swem (die vinnigste mens kan maar 8.6km/h swem).  Ferrari se vinnigste produksie kar (die F12) bereik 100 km/h binne 3.1 sekondes.  'n Jagluiperd bereik dit in 3.0 sekondes.  Op National Geographic se webtuiste is daar 'n kort video wat wys hoe wetenskaplikes 'n klein instrument op 'n swerfvalk se rug vasgemaak het.  Hulle wou meet hoe vinnig die voël (genaamd Frightful) kon vlieg.  Die voël het 'n topspoed van 294 km/h bereik, en twee weke later 386 km/h (http://video.nationalgeographic.com/video/animals/birds-animals/birds-of-prey/falcon_peregrine_velocity/ – luister tot die heel einde).  'n Blou walvis kan tot 200 ton weg – soveel soos 40 olifante.

Miskien aanbid jy nie direk verskillende soorte voëls en diere nie, maar as ons meer maak van ons troeteldiere as van ander mense, dan aanbid ons hulle.  As diereregte belangriker word as ander mense, dan aanbid jy diere (byvoorbeeld, jy moenie 'n hond slaan nie, maar dit is aanvaarbaar om 'n baba in die baarmoeder te vermoor!).  Die ongelowige aanbid, ignoreer, of vernietig die skepping.  Net die Christen kan die skepping reg beskou en geniet tot God se eer.

[6] Mense uit elke klas, geslag, ouderdom, en nasie moet die Here loof (v.11-12).  Net wanneer ons saam die ware God liefhet en aanbid kan al hierdie verskillende groeperinge 'n bindende en blywende eenheid beleef.  [a] Konings moet die Here loof en Hom aanbid as die Koning van die konings en die Here van die Here (v.11, Filippense 2:9-11, Openbaring 19:16).  Die Egiptenare het hulle Farao’s aanbid, en die Romeine hulle Keisers, en die Noord-Koreane hulle diktators.  In die weste stel party mense hulle hoop in sekere politieke figure om ons te red.  Party Suid-Afrikaners dink dat ons land sal ondergaan wanneer Mandela sterf.  Maar die Bybel sê dat God die Koning is, en dat alle konings Hóm moet loof (v.11).  Psalm 146:3-4 sê:  “Vertrou nie op prinse, op die mensekind, by wie geen heil is nie.  Sy gees gaan uit, hy keer terug na sy aarde toe; op daardie dag is dit met sy planne gedaan.” Elke koning en leier moet die Here loof deur sy gesag te erken, en te sorg dat reg en geregtigheid in die land geskied (sien Daniël 4, Romeine 13:1-7).

[b] Nie net konings nie, maar alle volke moet die Here loof (v.11).  Elke land het nie die reg om haar eie nasionale god te hê nie.  Almal moet die ware God van die  Bybel loof, omdat Hy hulle geskep het:  “En Hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl Hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het” (Handelinge 17:26).  God het sy Seun gestuur om mense uit alle volke te verlos:  “In die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegginge gedoen moet word vir alle mense; vir konings en almal wat hooggeplaas is, sodat ons ‘n rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid.  Want dit is goed en aangenaam voor God, ons Verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.  Want daar is een God en een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus, wat Homself gegee het as ‘n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd” (1 Timoteus 2:1-6, cf. Openbaring 5:9).  In die hemel sal alle volke Hom loof:  “Ná hierdie dinge het ek gesien, en kyk, daar was ‘n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale; hulle het gestaan voor die troon en voor die Lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande” (Openbaring 7:9).

[c] Jong mans moet die Here loof deur hulle energie, krag, en ywer (v.12).  Nie alle jong mans dwaal van die pad af, slaap rond, en word dronk nie.  Baie jong mans gebruik hulle krag om die Here te loof.  Dink maar aan die 17-jarige Josef, die jong Dawid en tiener Daniël, die heilige sendeling David Brainerd wat op 29 dood is, die kragtige Skotse prediker Robert Murray M’Cheyne wat op 29 dood is.  Die Amerikaanse martelaar-sendeling, Jim Elliot, is dood voor hy 29 is.  Sy heiligheid was sigbaar in 'n brief aan sy ouers toe hy 20 was:

“The Lord has given me a hunger for righteousness and piety that can alone be of Himself.  Such hungering He alone can satisfy, yet Satan would delude and cast up all sorts of other baubles, social life, a name renowned, a position of importance, scholastic attainment.  What are these but the objects of the ‘desire of the Gentiles’ whose cravings are warped and perverted?  Surely they can mean nothing to the soul who has seen the beauty of Jesus Christ...No doubt you will hear of my receiving preliminary honours at school.  They carry the same brand and will lie not long hence in the basement in a battered trunk beside the special gold ‘B’ pin, with the ‘ruby’ in it for which I studied four years and Benson.  All is vanity below the sun and a ‘striving after wind’.  Life is not here, but hid above with Christ in God, and therein I rejoice and sing as I think on such exaltation.” (Elizabeth Elliot; Through Gates of Splendour; Hodder & Stoughton; LONDON; 1957; p.17).

[d] Jong meisies (letterlik ‘maagde’) moet die Here loof deur hulle reinheid en skoonheid (v.12).  Moenie lof van die Here terughou deur onreinheid, of omdat jy 'n afgod maak van jou skoonheid nie (byvoorbeeld modelwerk).  [e] Ou mense moet die Here loof deur hulle wysheid en lewenservaring (v.12).  Loof die Here tot aan die einde van jou lewe.  Dit is hartseer om te sien dat sommige ou mense aan die einde van hulle wedloop verslap.  Hulle verflou in hulle diens aan die Here en is nie meer so ywerig soos voorheen nie.  Dit behoort nie so te wees nie.  Van die regverdige sê 92:15:  “In die gryse ouderdom sal hulle nog vrugte dra, hulle sal vet en groen wees”.  Paulus het volhard in ywer tot op die laaste:  “Ek het die goeie stryd gestry; ek het die wedloop voleindig; ek het die geloof behou.” (2 Timoteus 4:7).  [f] Kinders moet die Here loof wanneer hulle speel, lag, en opreg glo (v.12).  Jy is nooit te jonk om die Here te loof nie:  “En toe die owerpriesters en skrifgeleerdes die wonderwerke sien wat Hy gedoen het, en die kinders wat in die tempel uitroep en sê:  Hosanna vir die Seun van Dawid! was hulle verontwaardig en sê vir Hom:  Hoor U wat hulle daar sê?  En Jesus antwoord hulle:  Ja, het julle nooit gelees:  Uit die mond van kinders en suigelinge het U vir U lof berei nie?” (Matteus 21:15-16).

Hoekom moet alles op die aarde die Here loof?  Ons moet Hom loof omdat sy Naam verhewe, heilig, uniek, afgesonder, en gans anders is (v.13, Matteus 6:9).  Ons moet Hom loof vir sy koninklike glans en majesteit (v.13).  Dawid sê:  “O HERE, onse Here, hoe heerlik is u Naam op die ganse aarde!  U wat u majesteit gelê het op die hemele.” (8:1).  As gelowiges moet ons nie net die Here loof omdat Hy ons geskep het nie, maar ook omdat Hy ons verlos het (v.14).  Ons moet Hom loof deur lofliede, intieme geestelike gemeenskap, liefde vir Hom, gehoorsaamheid, en diensbaarheid.  God het 'n horing verhef vir sy volk (v.14).  ‘Horing’ in die Ou Testament word gebruik as 'n simbool van mag (dink maar aan hoe weerloos 'n renoster sonder 'n horing is).  Die psalmis sê dus dat God sy volk versterk en teen die vyand beskut (v.14, cf. 75:11, 1 Samuel 2:1) – nie net vir Israel nie (byvoorbeeld Eksodus 23:28), maar ook vir Christene in die Nuwe Testament (sien Efesiërs 6:10-20).

Loof hierdie God.  Hy is ons loflied (v.14, Deuteronomium 10:21).  Ja, die priesters is hulle wat naby aan Hom is (Levitikus 10:3).  Maar sy volk Israel is ook naby aan Hom (v.14, Deuteronomium 4:7).  En ons ook deur Jesus se kruisdood:  “dat julle in dié tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld.  Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus...En Hy het die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was en aan die wat naby was” (Efesiërs 2:12-13, 17).  Gelowiges het selfs meer rede vir lof as die engele.  Die refrein van 'n ou gesang wys hoekom:

Holy, holy, is what the angels sing

And I expect to help them make the courts of heaven ring

But when I sing redemption’s story, they will cease to sing

For angels never felt the joys that our salvation brings

Hierdie Psalm begin en eindig met ‘Halleluja’ (Hebreeus vir ‘loof die Here).  Hierdie word 'n inclusio genoem, en wys dat alles tussen die eerste en laaste ‘Halleluja’ oor een ding handel:  Loof die Here!  So klink my beryming van Psalm 148; mý poging om saam met die skepping die Here te loof:

Halleluja, loof die Here,

Prys Hom in die hemel hoog!

Hemelinge bring Hom ere,

Son en maan en sterre ook!

Watermassa, halleluja,

Loof en dank sy grote Naam!

Deur sy Woord is hul geskape,

Sing O skepping, prys Hom saam!

 

Halleluja, loof die Here

Land en oseane juig!

Vuur en hael en sneeu en berge;

Stormwind en damp getuig!

Voëls en diere, berge, bome,

Konings, volke, kinders sing!

Roem gee Hy sy gunsgenote,

Laat die skepping hulde bring!

 

-op die wysie van

‘Praise the Lord!  Ye heavens, adore Him’

 

Kategorieë