Coram Deo Cover Image

Coming soon...

19 April 2014

Die skande van die kruis

Three crosses

Verbeel jou jy is in 'n konsentrasie kamp.  Hoe sal jy voel as die soldate jou klere uittrek, jou naak ten toon stel voor die ander soldate en gevangenes, en vir jou lag?  Dink dan hoe moes Jesus gevoel het.

 

32 En toe hulle uitgaan, kry hulle ‘n man van Ciréne, met die naam van Simon; hom het hulle gedwing om sy kruis te dra. 33 En hulle het gekom op ‘n plek wat Gólgota genoem word—dit beteken:  Plek van die Hoofskedel— 34 en vir Hom asyn, met gal gemeng, gegee om te drink; en toe Hy dit proe, wou Hy nie drink nie. 35 En nadat hulle Hom gekruisig het, het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp, sodat vervul sou word wat deur die profeet gespreek is:  Hulle het my klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad die lot gewerp. 36 En hulle het gaan sit en Hom daar bewaak. 37 En bokant sy hoof het hulle sy beskuldiging in skrif opgestel:  DIT IS JESUS, DIE KONING VAN DIE JODE. 38 Toe word daar saam met Hom twee rowers gekruisig, een aan die regter— en een aan die linkerkant.

 

39 En die verbygangers het Hom gesmaad terwyl hulle hul hoofde skud 40 en sê:  U wat die tempel afbreek en in drie dae opbou, red Uself!  As U die Seun van God is, kom af van die kruis!

 

41 En so het ook die owerpriesters saam met die skrifgeleerdes en ouderlinge gespot en gesê: 42 Ander het Hy verlos, Homself kan Hy nie verlos nie.  As Hy die Koning van Israel is, laat Hom nou van die kruis afkom, en ons sal in Hom glo. 43 Hy het op God vertrou; laat Hy Hom nou verlos as Hy behae in Hom het; want Hy het gesê:  Ek is die Seun van God.

 

44 En op dieselfde manier het die rowers wat saam met Hom gekruisig was, Hom ook beledig.” (Matteus 27:32-44).

 

Die soldate (v.32-38)

Die soldate het vir Jesus uit die stad uitgelei (v.32).  Hulle boodskap was duidelik:  Jesus is nie welkom in hierdie wêreld nie; Hy moet buite die stad sterf:  “Daarom het Jesus ook, om die volk deur sy eie bloed te heilig, buitekant die poort gely.  Laat ons dan uitgaan na Hom toe buitekant die laer en sy smaad dra.  Want ons het hier geen blywende stad nie, maar ons soek die toekomstige.” (Hebreërs 13:12-14).  In die Ou Testament moes onrein mense buitekant die kamp bly (Numeri 5:1-4).  Jesus het ons sonde op Hom geneem en is beskou as iemand wat onrein is:  Hy moes buitekant die stad sterf.

 

Mense wat gekruisig is moes die dwarsbalk van die kruis tot by die plek van teregstelling dra.  Maar Jesus was so swak, dat Hy dit nie eers kon dra nie.  Die Romeinse soldate het vir Simon van Sirene in Libië, Noord-Afrika, gegryp en gedwing om Jesus se kruisbalk te dra (v.32).  Hieroor was hy seker ewig dankbaar, want uit Markus 15:21 en Romeine 16:13 blyk dit dat hy en sy gesin   Christene geword het.  Hoekom anders sou Markus sê hy was die vader van Aleksander en Rufus?  Markus het geweet dat sy lesers (Christene) vir Aleksander en Rufus – mede-gelowiges – geken het.

 

Uiteindelik het Jesus by Golgota aangekom.  Die naam beteken:  Plek van die hoofskedel.  Dit mag wees dat die klein heuwel soos 'n kopbeen gelyk het.  Of miskien word dit so genoem omdat baie mense hier tereggestel is.  'n Skedel is immers vandag nog 'n simbool van die dood.  Dis ironies dat Jesus hiér gekruisig is, want dis by die plek van die kopbeen (simbolies van die dood) wat Hy die dood oorwin het (v.33).

 

Die soldate het vir Jesus 'n mengsel van asyn en galbitter mirre gegee om die pyn te verdoof (v.34, Markus 15:23, Psalm 69:22).  Hy het dit egter nie gevat nie.  Hy het in ons plek gesterf en wou dus die volle pyn en hel verduur.  Niemand van ons sal ooit kan sê:  ‘Jesus verstaan nie my pyn nie.’  Hy sal antwoord:  ‘Ek het nie die verdowingsmiddel gevat nie.  Ek verstaan heeltemal.’

 

Oor die fisiese lyding van die kruis self, sê die Bybelskrywers eenvoudig:  “hulle [het] Hom gekruisig” (v.35).  Die Bybel beskryf nie in detail hoe kruisiging gewerk het, of watse aaklige lyding daarmee gepaard gegaan het nie.  Die fokus van die Bybel is op sy emosionele en geestelike lyding.  Óns teks brei uit op die emosionele lyding; op die skande van die kruis.

 

Daar was vier soldate by Jesus se kruis.  Hulle het sy sandale, kopdoek, gordel, en buitekleed onder mekaar verdeel.  Omdat die onderkleed van een stuk lap gemaak is, het hulle lootjies getrek om te sien wie dit sou kry (v.35, Johannes 19:23-24).  So het hulle – sonder dat hulle dit geweet het – Psalm 22:19 vervul.  Om skande te maak het die Romeine hulle slagoffers naak laat sterf.  Jesus het nie 'n lap om sy middel gehad toe Hy aan die kruis gehang het nie.  Hoekom nie?  Toe Adam en Eva sondig en besef dat hulle naak was, het hulle hul naaktheid met vyeblare probeer bedek.  God het egter nie hulle poging aanvaar nie.  Hy het toe diere se bloed laat vloei om vir hulle klere van vel te maak (Genesis 3:20).  Nou sterf die Seun van God naak aan 'n kruis om die naaktheid van ons sonde te bedek (Openbaring 7:13-14, 19:8).

 

Die soldate het by Jesus se kruis waggehou (v.36).  Dit hét al gebeur dat 'n gekruisigde se vriende hom van die kruis kom afhaal het, voordat hy dood is.  So 'n persoon sou die kruis oorleef het.  Die soldate wou keer dat Jesus se dissipels hom van die kruis sou afhaal.

 

Bokant sy kop was 'n bordjie wat die klag teen Hom aangedui het:  Dit is Jesus, die Koning van die Jode (v.37).  Die klag was in Grieks, Hebreeus, en Aramees geskryf, sodat almal wat verbygeloop het, dit kon verstaan en gewaarsku wees:  ‘Dít is wat met jou sal gebeur as jy in opstand teen die keiser kom.’ (Johannes 19:20).  Om teen die keiser op te staan was strafbaar met die dood.  Pilatus wou die Jode terg toe hy die bordjie laat opsit het, maar min het hy geweet hoe waar sy woorde was.  Jesus was inderdaad die Koning van die Jode; die Messias (Psalm 132:11).  Hy was eintlik die Koning van die hele wêreld.

 

Hulle het vir Jesus in die middel gekruisig met een misdadiger aan sy linkerkant, en een aan sy regterkant.  Die suggestie was duidelik:  Jesus is die grootste misdadiger (v.38).  Weereens het hulle, sonder hulle wete, die Skrif vervul.  Jesaja 53:12 sê dat “Hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was”.

 

As jy vir Jesus wil volg sal jy ook deur die wêreld ‘uitgeskuif’ word (v.32).  As jy nie saam met hulle sondig nie, sal hulle jou uitskuif.  As jy nie kroek om wins te maak nie, sal hulle jou uitskuif.  As jy nie glo wat die handboek oor evolusie sê nie, sal die onderwyser jou stief behandel en uitskuif.  Mense sal sê jy is weird.  Baie Afrikaners sê dat hulle Christene is, maar as jy 'n radikale stand inneem vir Jesus en die Bybel, sal hulle skaam voel om met jou te assosieer.  Sulke mense sal sê jy kan lieg, kliënte omkoop, dronk word, immorele seks hê, en nogsteeds 'n Christen wees.  As jy nie saam met hulle wil sondig nie, sal hulle jou spot:  ‘Ooo, DOMINEE!  Loop jy met die Bybel onder die arm?’  Verwag dit maar.  Jesus het gewaarsku:  “As hulle die heer van die huis Beëlsebul genoem het, hoeveel te meer sy huisgenote!” (10:25).  As jy nooit teenkanting van ongelowiges kry nie, is dit seker omdat jy een van hulle is, of omdat jy nie regtig ernstig uitstaan vir Jesus nie.

 

Die verbygangers (v.39-40)

Die pad na Jerusalem toe het naby die kruis verbygeloop.  Mense kon maklik die klag teen Jesus gelees het (Johannes 19:20).  Die verbygangers wat oppad was na die Paasfees toe, het hulle koppe veragtend geskud en vir Jesus gelaster (v.39).  So het hulle Psalm 22:8 vervul.  Tydens Jesus se verhoor het twee vals getuies gesê:  “Hierdie man het gesê:  Ek kan die tempel van God afbreek en dit in drie dae opbou.” (26:61).  Hulle het Jesus se woorde en bedoeling verdraai.  Die insident is in Johannes 2:19-22 opgeteken:  “Jesus antwoord en sê vir hulle:  Breek hierdie tempel af, en in drie dae sal Ek dit oprig.  En die Jode sê:  Ses en veertig jaar lank is aan hierdie tempel gebou, en U, sal U dit in drie dae oprig?  Maar Hy het oor die tempel van sy liggaam gespreek.  En toe Hy opgestaan het uit die dode, het sy dissipels onthou dat Hy dit vir hulle gesê het; en hulle het die Skrif geglo en die woord wat Jesus gespreek het.”  Jesus het gesê dat húlle – nie Hý nie – die tempel sou afbreek.  Hy sou dit in drie dae weer opbou.  Dit het inderdaad gebeur toe Jesus op die derde dag uit die dood uit opgestaan het.  Die verbygangers het êrens hierdie vals klag gehoor en dit nou herhaal:  “U wat die tempel afbreek en in drie dae opbou, red Uself!” (v.40).

 

Red Uself!?  As Jesus Homself gered het sou ons nooit gered kon word nie.  Die duiwel het baie hard probeer om Hom te laat sondig:  “As U die Seun van God is, kom af van die kruis!” (v.40).  Hy het Jesus in die begin van sy bediening versoek met:  “As U die Seun van God is...” (4:3, 6).  Maar weer het Jesus die versoeking weerstaan.

 

As jy ernstig is oor jou verhouding met die Here is, sal mense op sigbare maniere hulle veragting wys.  Hulle sal hulle koppe skud, arms vou, oë rol, en wenkbroue lig.  Hulle sal ook jou woorde verdraai en leuens aanhaal soos wat hulle met Jesus gedoen het.  In daardie oomblik moet jy soos Jesus wees.  Hy het stilgebly en nie op hulle aantygings gereageer nie.  Hy het vir sy vyande gebid:  “Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie.” (Lukas 23:34).

 

Die Sanhedrin (v.41-43)

Die owerpriesters, skrifgeleerdes, ouderlinge en ander Raadslede het vir Jesus gespot (v.41).  Die geestelike en godsdienstige leiers het Hom gelaster:  ‘Hy kon ánder mense van hulle siektes en selfs van die dood red (die Sanhedrin het dus sy wonderwerke erken), maar Homsélf kan Hy nie red nie!’ (v.42).  Weereens moet ons bly wees dat Hy Homself nie gered het nie, want anders sou ons in die hel gewees het.’

 

Verder het hulle gesê:  ‘Ooo, jy is mos die Koning van Israel’ – hulle was reg – ‘Kom van die kruis af; dán sal ons glo dat jy die Messias is’ (v.42).  Hulle het hulle self bedrieg.  Hulle sou nie geglo het as Jesus van die kruis afgekom het nie.  Toe Jesus vir Lasarus uit die dood uit opgewek het, het hulle nie geglo nie.  Hulle het Hom net meer gehaat.   Toe Jesus uit die dood uit opgestaan het, het hulle vuil geld onder die tafel deurgestoot en die storie verdraai (28:11-15).

 

Hulle het ook gesê:  ‘As God regtig jou Vader is sal Hy mos nie dat jy so ly nie?  Jy sê:  ‘Ek is die Seun van God.’  Wel, as dit so is, laat God jou dan nou van die kruis afhaal!’ (v.43).  Hulle het Psalm 22:9 aangehaal.  Daar het Dawid voorspel dat Jesus se vyande dit vir Hom sou sê.  Hulle het dus teen hulle sin die Skrifte vervul en so gewys dat Jesus die Messias is!

 

Dis erg genoeg as ongelowiges jou uitlag.  Maar hoe erg moet dit nie wees as die geestelike leiers teen jou staan nie?  Party mense wat saam met jou werk is geestelike leiers in hulle kerke:  ouderlinge, eks-predikante, leke-predikers.  En dit is dikwels húlle wat sê jy’s primitief as jy glo dat:

 

  • Genesis 1-11 geskiedenis is.
  • Jesus die enigste Verlosser is.
  • Die Bybel foutloos is.
  • Die Bybel voldoende is om dronkaards, homoseksueles, en depressiewe mense te help.
  • Daar regtig 'n plek soos die hel is.

 

As dit met jou sleg gaan sal hulle ook sê:  ‘As jy rég geglo het sou jy mos nie so swaargekry het nie?  Jou lyding bewys dat God kwaad is vir jou.’ (v.43).

 

Die rowers (v.44)

Beide rowers het vir Jesus gespot (v.44).  Hulle het seker gehoor wat die verbygangers en Sanhedrin gesê het, en kon dalk selfs die aanklag teen Hom gelees het.  Later het een van die rowers besef dat hy besig is om te sondig.  Hy het verstaan dat Jesus onskuldig is en hulle skuldig.  Hy het God gevrees.  Hy het geweet dat die bordjie bo Jesus se kop die waarheid praat:  Jesus was inderdaad die Koning van die Jode; Hy was die Messias.  Die rower het gevra dat Jesus Hom genadig sal wees.  Jesus het sy gebed verhoor en gesê:  ‘Vandag sal jy saam met my in die Paradys wees.’ (Lukas 23:39-43).

 

Verlede week het iemand 'n baie donker boodskap vir my gestuur:  “Ek weet dat die Heilige Gees my geleer het om op te hou sê ‘God!’ en ‘Jesus!’  Dit was deel van my woordeskat.  Toe ek bekeer is het Hy my, elke keer as ek die [lasterende] woorde gebruik het, attent gemaak daarop... Lang storie kort:  die Here het my gelos.  Hy luister nie meer as ek bid nie.  Ek voel hoe Hy wegkyk as ek bid.  Ek weet ook Hy luister nie na my as ek omverskoning vra nie.  Ek het mos kwaad geword en lelike dinge gesê.  Maar seker meer as dit:  my aanhoudende sonde.  Ek weet ek het seker teen die Heilge Gees gesondig.  Hy wil my nie meer vergewe nie.  Ek vra omverskoning (en vra en vra), maar niks gebeur nie...Ek wens eerder ek het nooit die Here ontmoet nie (bekeer nie); dan sou dit nie vir my so erg gewees het nie.  Nou weet ek ek het nêrens om heen te gaan nie.  Ek dink dis amper erger as die hel self:  om te weet jy gaan nou hel toe, en te weet jy het Jesus in die steek gelaat.  Al wat ek weet is dit:  Ek is in die moeilikheid.”

 

Ai!  Ek voel so jammer vir hierdie man en wil probeer om hom te help.  Vers 44 bewys vir ons:  Jesus kan selfs mense red wat Hom gespot en belaster het.  Paulus sê dat hy “vroeër ‘n lasteraar en ‘n vervolger en ‘n geweldenaar was.” (1 Timoteus 1:13).  As jý dink dat Jesus jou nie kan vergewe nie:  moenie wanhopig wees nie.  Maar moet ook nie opsetlik aanhou sondig nie.  Moenie sê:  ‘Ek sal aanhou om te sondig en sal, soos hierdie rower, aan die einde van my lewe tot bekering kom’ nie.  Het jy vergeet dat daar nie net een rower was nie?  Daar was 'n ander rower wat nié tot bekering gekom het nie, en hel toe is.

 

Verbeel jou jy is 'n jong Einstein.  Die onderwyseres wys na jou en sê voor die hele klas:  ‘Hierdie kind is die domste in die skool.  Kom ons almal lag vir hom.’  Hoe sal jy voel?  Skaam né?  Maar hoe sal jy voel as jy weet dat jy eendag die beste wetenskaplike ter wêreld sal wees?  Jy sal sleg voel, maar die spottery sal nie so erg wees nie.  Jy sal die skande kan verduur.  En so was Jesus:  Hy het die skande van die kruis verag vir die vreugde wat aan Hom voorgehou is (Hebreërs 12:2).  Wees soos Hy wanneer jy ter wille van sy Naam gespot en uitgelag word.  Jy weet mos watse beloning vir jou wag.

Kategorieë