Lesse uit Jesus se Stamboom

Lukas 3:23-38

Des en Jenny Oatridge was sendelinge wat onder die Binumarien stam van Papua-Nieu-Guinea gewerk het. Hulle het die Bybel in die mense se taal vertaal. Toe Des Matteus vertaal het, het hy Jesus se geslagsregister in Matt. 1:1-14 vir laaste gelos. Hy het byna daarvan vergeet. Hy het dit egter vertaal en op aandrang van sy tolk vir die mense gaan voorlees. Toe hy die geslagsregister begin voorlees, toe luister die mense met intenste belangstelling. Uiteindelik het hulle om hom saamgedrom. Hy was bang dat hy dalk iets verkeerd gesê het en het bang geraak. Toe hy egter na hulle gesigte kyk, toe sien hy dat hulle geskok is. ‘Hoekom het jy dit nie lankal vir ons gesê nie?’ het hulle gevra. ‘Nou weet ons dat Jesus ’n regte persoon is en dat dit nie net ’n storie is nie. Nou wéét ons die Bybel is waar.’1 Kan jy sien hoe belangrik Jesus se geslagsregister is?

Ons weet ook dat Hy ’n geslagsregister moes hê, sodat Hy ons Messias kon wees net soos priesters in die Ou Testament ’n geslagsregister moes hê om in die tempel te dien (Esra 2:62, Neh. 7:64). Dan is daar ook ryk lewenslesse in Jesus se geslagsregister. Hier is hulle:

1. Die Messias

Deur die geskiedenis was daar al baie wat gesê het dat hulle die Messias is. Ek het onlangs van ’n leraar in Pretoria gehoor wat sê dat hy die Messias, die Seun van Dawid is. Maar van almal wat nog ooit op aarde was, is net een van hulle die Messias. Hy is die spesiale een wat deur God gekies en gesalf is om ons Priester, Profeet, en Koning te wees (Heb. 5:5-6, Hand. 3:22, Ps. 2:6).

In die Ou Testament het priesters hulle bediening op 30 begin (Num. 4:3, 35, 39, 43, 47). Esegiël het sy profetiese bediening op 30 begin (Eseg. 1:1). Josef en Dawid het begin om te regeer toe hulle 30 was (Gen. 41:46, 2Sam. 5:3). Volgens v.23 het Jesus sy bediening op 30 begin. Dit beteken dat Hy die Priester is wat Homself vir ons sonde geoffer het en vir ons intree; die Profeet wat God se wil aan ons bekend maak; die Koning wat oor alles heers en ons teen die vyand beskerm.

Jesus is nie soos Serubbabel wat maar net ’n koning in naam was nie (v.27, Matt. 1:12). Hy is eerder die ware Messias en koning uit die geslag van Dawid; die takkie uit die stomp van Dawid se pa, Isai (v.31, 2Sam. 7:12-13, Ps. 132:11-12, Jes. 11:1, Luk. 1:32-33). Hy is die Messias wie se bloedlyn terugloop tot by Adam (v.38). Hy is die Een wat die slang se kop vermorsel het (Gen. 3:15, 1Joh. 3:8). Hy is meer as ’n gewone prins van Juda soos Nagson (v.32, 1Kron. 2:10). Hy is die groot en finale Koning, of Prins uit Juda se nageslag (Gen. 49:10). Hy is die Messias wat as Koning aan die Vader se regterhand sal regeer, totdat al sy vyande onder sy voete is (Ps. 110:1, 1Kor. 15:25). Hy is die Koning van die konings en die Here van die here (Op. 19:16).

Het jy Hom al as die Messias—die Priester, Profeet, en Koning—erken; nie net in teorie nie, maar in jou dag tot dag lewe in jou gesin, by die werk, in jou gedagtes, met hoe jy jou geld en tyd bestuur, ensovoorts?

Sien jy Hom as die Priester deur wie se dood en gebede jy aanneemlik is voor God? Of glo jy soos baie mense: ‘Omdat ek my humeur verloor het met my lewensmaat, kinders, of in die verkeer, wil die Here nie van my hoor nie. Ek moet myself eers bewys en opmaak deur my goeie werke. Ek moet die Bybel eers genoeg lees en baie bid, sodat Hy my sal aanvaar’? As jy so redeneer, vertrou jy nie op jou Hoëpriester nie, maar op jou geestelik prestasie (of gebrek daaraan). Al weet jy dat goeie werke jou nie red nie, tree jy op asof dit jou ’n gehoor by God kan gee.

Sien jy Jesus as die Profeet wat jou God se wil leer; as die Een wat jou kan help om die Bybel te verstaan? Of is Jesus se lering deur sy Woord en sy Gees nie genoeg nie? Jy wil byvoorbeeld nie uit die Bybel glo dat die hemel ’n werklikheid is nie, en daarom vat dit ’n boek om jou daarvan te oortuig; ’n boek oor ’n seuntjie wat blykbaar in die hemel was. Jy wil nie Jesus se lering glo dat God jou Vader is nie, en daarom soek jy na ander opsies soos dat God die oorgewig moeder van The Shack is.

Sien jy Jesus as die Koning wat jou teen die bose kan beskerm? Of glo jy dat elke siekte, miskraam, inbraak, of ongeluk ’n demoniese vloek op jou lewe is; ’n binding wat jy moet breek; die gevolg van iemand wat dood oor jou gespreek het; of die duiwel wat kom om te steel, te slag, en te verwoes?

Is Jesus die Koning wat oor jou lewe regeer? Erken jy Hom as sulks, deurdat jy sy Woord gedurig lees en doen wat Hy sê? As jy die Bybel nie gereeld lees nie, wys dit dat jy nie belangstel om te weet wat Jesus sê nie. Jy wil lewe soos jý wil. Jy sê maar net dat Jesus die Messias is, maar jy lewe nie so nie.

2. Die Seun van God

’n Jehova’s Getuie wat by saam met my sussie skoolgehou het, het vir haar gesê: ‘Gaan lees Johannes-Evangelie. Daar sal jy sien dat Jesus nie God is nie.’ Maar Johannes probeer juis die teenoorgestelde wys, naamlik dat Jesus God is!

Hierop sal die Jehova’s Getuie sê: ‘Jesus is die Seun van God, maar nie God nie.’ Maar vir die Jode was dit een en dieselfde ding (Mark. 14:61-62, Joh. 5:17-18, 10:33, 36), net soos wat die Seun van die mens nie iets anders beteken as dat Jesus regtig ’n mens is nie. Derhalwe leer Johannes ons dat Jesus van Nasaret God in die vlees is (Joh. 1:1-3, 14, 9:38, 17:5, 20:31).

Hy is nie net die nageslag van Abraham, Isak, en Jakob nie (v.34), maar Hy is hulle God (Eks. 3:2-6, Joh. 8:58). Daarom sê Lukas duidelik dat mense Hom as die seun van Josef beskóú het (v.23, Matt. 13:55, Luk. 4:22, Joh. 1:45, 6:42). Natuurlik was Hy dit nie, maar is Hy deur ’n wonderwerk van die Heilige Gees uit die maagd Maria gebore (Matt. 1:18-25, Luk. 1:34-35). Josef het Jesus as sy eie aangeneem, maar Hy was nie sy biologiese seun nie. Jesus is en was die Seun van God. Adam was dit ook, maar in sy geval was hy dit soos die hemelwesens, naamlik deur skepping (v.38, Gen. 6:4, Job 1:6, 2:1). Dit is ook hoekom Hand. 17:28 sê dat ongelowiges God se nageslag is.

Jesus is egter in ’n ander sin die Seun van God. Hy is van ewig af uit die Vader gebore en is daarom die unieke Seun van God (Joh. 1:14, 3:16, 5:26, 6:57, Heb. 1:3). Om hierdie rede onderskei Hy ook tussen sý Vader en óns s’n (Joh. 20:17). En tog word sy Vader ons s’n as ons in Hom glo (Gal. 3:26). En as ons dan seuns van God is, is ons mede-erfgename van God en sy Koninkryk (Matt. 25:34, Rom. 8:17, Gal. 4:7).

Ek glo dat baie Christene Jesus vlak skat. In teorie weet ons dat Hy God is, maar in die praktyk behandel ons Hom asof Hy ’n paar trappies onder die Vader is. As ons van die heilige God op sy troon sing, of as ons die Regter sien wat die wêreld gaan oordeel, dink ons aan die Vader. As ons egter van Jesus praat, praat ons met ons kinders van liewe Jesus. En as jong mense tot Hom sing, sit hulle die ligte af, blaas hulle rook, skreeu en spring hulle, omdat Jesus cool is. ’n Mens kan byna sien hoe Jesus saam met hulle headbang.

Duidelik ken hulle nie die Jesus van die Bybel nie. Hulle teologie is vlak, omdat hulle nie weet dat Jesus en die Vader een is nie (Joh. 10:30, 14:9). Soos ons die Vader vrees en eerbiedig, moet ons dit met die Seun doen (Joh. 5:23, 20:28).

3. Die Seun van die Mens

As jy jou kinders die Bybel leer, is dit nie lank voordat van hulle vra: ‘Wie het vir God gemaak?’ Ons het nie juis ’n konsep van ’n Wese wat nie ’n begin gehad het nie. Wat byna nog meer verstommend is, is dat Hy mens geword het en ’n geslagsregister het (Miga 5:1, Kol. 1:17, Heb. 1:10-12, 13:8). Sy geslagsregister in Lukas verskil op ’n paar maniere van die een in Matteus. In Matteus loop sy geslagsregister deur Dawid tot by Abraham (Matt. 1:1-2, 6). Daardeur wys Matteus dat Jesus die Koning van die Jode is. In Lukas gaan Jesus se bloedlyn al die pad terug tot by Adam (v.23, 38). Lukas se punt is om te wys dat Jesus ’n historiese mens is net soos die eerste mens, Adam (v.38, 1Kron. 1:1, Hand. 17:26, Rom. 5:12-21, 1Kor. 15:22, 45-49).

Vir Lukas is Jesus nie net God nie, maar die Seun van die Mens (bv. Luk. 9:22, 26, 44, 58). Dit beteken meer as bloot dat Hy ’n mens is. Dit beteken ook dat Hy die Messias, die Goddelike Seun van die Mens van Dan. 7:13-14 en Eseg. 1:26-28 is. Hiermee bedoel Lukas nie dat Jesus ’n halfgod [Eng. demigod] soos die mitologiese Hercules is nie. Nee, maar Hy is waarlik God en waarlik mens; twee nature in een Persoon. Dit was nodig, sodat Jesus binne 6 ure aan ’n kruis die ewige straf van miljoene mense se sonde kon dra (’n beperkte mens kon dit nie doen nie), maar ook sodat Hy vir ons sonde kon sterf (God kan nie sterf nie). Jesus sal vir ewig God en mens bly, sodat Hy die twee bymekaar kan uitbring (1Tim. 2:5).

Jesus se geslagsregister in Matteus en Lukas verskil verder in die lys van name tussen Dawid en Jesus se stiefpa, Josef. Daar is meer as een oplossing vir hierdie probleem, maar vir my lyk die beste opsie na die een wat sê dat Matteus Josef se bloedlyn weergee, terwyl Lukas Maria s’n gee. Hoe dit werk, is dat Maria se pa (Eli) waarskynlik net dogters gehad het. Die implikasie is dat Eli se familie naam sou uitsterf en hy sy familie eiendom sou verloor. Om dit te verhoed, het hy Num. 27:1-11, 36:1-13 gevolg en sy skoonseun Josef as sy eie aangeneem. So kon Josef sy familie naam voortdra kon die eiendom in Eli se familie bly. Gevolglik is Matt. 1:16 se Jakob dan Josef se biologiese pa, terwyl Eli in Luk. 3:23 sy aanneem pa is. Matteus 1 beskryf met ander woorde Josef se stamboom, terwyl Lukas 3 Maria s’n weergee. Dit verduidelik hoekom die name tussen die twee hoofstukke drasties verskil.

En tog is dit nie die hoofpunt nie. Die punt is eerder dat Jesus waarlik mens is, omdat Hy ’n menslike bloedlyn gehad het en omdat Maria sy biologiese ma was. Sy menslikheid beteken dat Hy presies verstaan wat jy deurmaak as mense jou sleg behandel; as jy onwelkom is by hulle; as hulle jou nie verstaan nie; as jy pyn het en hartseer is; as jy versoek word; as jy honger, arm, moeg, en emosioneel uitgeput is; as jy deur die dood moet gaan (sien Heb. 4:15). Deel daarom jou sorge met Jesus en stort jou hart voor Hom uit. Hy verstaan. Jesus verstaan.

4. Die Verlosser

’n Jong meisie het onlangs vir my gesê: ‘Ek is ’n groot sondaar en kan nie glo dat Jesus my sommer net sal vergewe nie.’ Maar Hy kan soos ons in sy geslagsregister sien:

[a] Jesus red sondaars

Natan was Dawid se seun by Batseba (v.31, 1Kron. 3:5). Dit herinner ons aan Dawid se egbreuk en die moord wat hy gepleeg het (2Sam. 11). God het hom vergewe, omdat Jesus mens sou word om vir Dawid se sonde te sterf (Rom. 3:25). Op dieselfde basis het die Here Sala (v.32) se vrou Ragab gered wat ’n prostituut en ’n vervloekte Kanaäniet was (Matt. 1:5, Gen. 9:25, Jos. 2, Heb. 11:31, Jak. 2:25). Hy het Jakob gered wat ’n bedrieër was (v.34, Gen. 25-50, Rom. 9:11-13). Hy het Juda gered wat sy eie skoondogter Tamar swanger gemaak het, sodat Peres gebore is (v.33, Gen. 38).

Is jý skuldig aan seksuele sonde, bedrog, of dalk selfs moord (aborsie)? Jesus kan jou red en vergewe soos hy met bogenoemde persone gedoen het.

[b] Jesus red ons van die dood

In Jesus se stamboom volg een geslag op die vorige (v.23-38). As gevolg van Adam se sonde het almal van hulle gesterf (v.38, Rom. 5:12, 6:23 1Kor. 15:22). Jesus het dit egter gekom om dit om te keer, deurdat Hy vir ons sonde gesterf het en weer uit die dood uit opgestaan het.

Vrees jy Covid: vir jouself, of ’n medegelowige? Wanneer Jesus weer kom, sal Hy sy kinders opwek en aan hulle ’n liggaam gee wat nooit weer kan doodgaan nie (1Kor. 15). Hiervan was Henog ’n klein voorbeeld, omdat hy nie gesterf het nie (v.37, Gen. 5:21-24, Heb. 11:5).

[c] Jesus red Jode en heidene

Obed (v.32) se ma was Rut, die Moabiet (Matt. 1:5, Rut 1:3-5, 4:13-22). Sala se vrou was Ragab, die Kanaäniet (v.32, Matt. 1:5). Abraham (v.34) was ’n heiden uit Ur van die Chaldeërs (Gen. 11:31, Jos. 24:2-3), maar hy was ook die vader van God se volk Israel. Dus is almal wat in Jesus glo Abraham se nageslag, of hulle nou Jode, of heidene is (Gen. 12:3, Gal. 3:7-9, 14, 16, 29).

In Peleg se tyd het mense die toring van Babel gebou en het God die aarde in taalgroepe verdeel (v.35, Gen. 10:25, 11:9). Al die mense van Adam tot by Abraham was heidene en nie Jode nie (v.34-38). Adam (v.38) was die vader van die mensdom.

Die les is dat Jesus mense uit elke stam en taal en volk en nasie red (Op. 5:9). Hy is die Verlosser van die mensdom (1Tim. 4:10). Die lesse wat ek hieruit neem, is as volg:

i. Jesus se verlossing van die mensdom beteken nie dat elke individu gered word nie. Die ewige lewe is slegs vir húlle wat in Hom glo (Joh. 3:16). Glo jy in die Seun van God? Vertrou jy op Hom as jou Verlosser en Here?

ii. Moenie sê, of eers dink dat sommige bevolkingsgroepe nie in die hemel sal wees nie. Ons het reeds gesien dat Jesus vir alle nasies kom sterf het.

iii. Moenie dink dat Jesus jou nie kan red nie. Al hoe dit kan gebeur, is as jy nie ’n mens is nie, maar ’n engel, ’n kremetartboom, ’n dolfyn, of so iets. As jy in Jesus glo, sal Hy jou red. Dan sal jou naam deel van sy geslagsregister word; nie biologies nie, maar geestelik. “As sy lewe dien as ’n skuldoffer, sal Hy ’n nageslag sien en lank leef.” (Jes. 53:10). “Kyk, hier is Ek en die kinders wat God My gegee het!” (Heb. 2:13).

Is jy een van Jesus se kinders? Is jou naam in sy geslagsregister: ‘Werner, Marené, Anna, Gerdha, J.C., Timothy, Amelia, John, Melanie, Malvin, Roelf, Deirdrè… die seun, of dogter van Jesus’?


1  https://creation.com/binumarien-people-find-bible-true

Category Christus, Lukas 3:23-38