Black and white hand

Operation World is ‘n boek wat onder andere syfers van verskillende Christelike kerke gee.  By die syfers sluit Patrick Johnstone, die outeur, kultusse soos die Jehova’s Getuies, Sewendedag Adventiste, Mormone, en Rooms-Katolieke in.  Enige kultus sê dat net mense wat by húlle aansluit, hemel toe gaan.  Johnstone sluit dus kultusse in, terwyl kultusse die res uitsluit.  Maar wat die Skrif:  wie is deel van die kerk; wie is ingesluit?  Handelinge 10:1-11:18 sal vir ons sê.

 

Die visioen (10:1-33)

Sesarea was op die kus, 112 km noord-wes van Jerusalem.  Cornelius was ‘n offisier van die Italiaanse leërafdeling, kaptein oor 100 soldate.  Hy was vroom en opreg.  Hy het nie-amptelik die Joodse geloof aangeneem.  Hy was dus nie ‘n proseliet nie, maar ‘n godvresende.  Hy het baie gebid en veral die armes onder die Jode gehelp (v.1-3, 22).  Een middag om 15:00, tydens die Joodse gebedstyd, het ‘n engel aan hom verskyn.  Hy was vreesbevange, maar die engel het hom vertroos:  ‘Jou gebede en sorg vir die armes het as ‘n gedenkoffer voor die Here opgestyg. [v.3-4, Levitikus 2:2].  Stuur iemand Joppe toe om vir Simon Petrus te haal.  Hy bly teen die kus by Simon die leerlooier se huis.  Hy sal vir jou sê hoe om gered te word.’  Cornelius was gehoorsaam en het twee slawe en ‘n getroue soldaat gestuur.  Vroeg die volgende oggend het hulle die 48 km reis na die suidkus toe aangedurf (v.5-8).  Teen 12:00 was hulle naby Joppe.  Petrus was op die huis se plat dak, besig om te bid.  Hy het geruik hoe die bediendes kos kook.  Sy mond het gewater.  Skielik het daar ‘n laken vol van rein en onrein diere uit die hemel neergesak (v.9-12).  Jesus het vir Petrus gesê om te slag en te eet.  Hy het kapsie gemaak:  ‘Ek kan nie Levitikus 11 oortree nie Here.’  Maar reeds in Markus 7:19 het Jesus alle kos rein verklaar.  Om sy punt te beklemtoon het Jesus sy opdrag aan Petrus drie keer herhaal.  Die laken is teruggeneem hemel toe (v.13-16).

 

Petrus het gewonder wat die visioen tog kon beteken.  Die Heilige Gees het vir hom gesê dat daar drie mans by die hek is.  Hy moes nie huiwer om saam met hierdie heidene te gaan nie.  Petrus het teen sy Joodse tradisie ingegaan en die heidene ingenooi! (v.17-23).  Cornelius het solank sy vriende en familie bymekaar gemaak en vir Petrus gewag.  Toe Petrus daar aankom het Cornelius by sy voete neergeval om hom te aanbid.  Petrus het hom reggehelp en gesê dat geen skepsel aanbid moet word nie.  God alleen is waardig om aanbid te word.  Petrus het by die ‘onrein’ heiden se huis ingegaan.  Met woord en daad het hy erken dat die heidene rein is (v.24-26).  John Stott sê:  ‘Peter refused both to be treated by Cornelius as if he were a god, and to treat Cornelius as if he were a dog.’ (The Message of Acts, p.189).  Cornelius het dadelik sy visioen met Petrus gedeel (v.30-33).

 

Soek jy God opreg?  Jy het al verskillende dinge probeer om ‘n regte stand voor God te hê.  Jy vas, bid, is gedoop, gebruik nagmaal, het by ‘n kerk aangesluit, doen goed aan ander, lees jou Bybel, lees net geestelike boeke, luister geestelike musiek, probeer ophou met jou sonde.  Jy is soos Cornelius en George Whitefield.  Hulle was opreg in hul soeke na God.  Maar hulle was ongered.  Whitefield het alles probeer om die Here te behaag.  Hy het growwe klere gedra en droë brood geëet.  Hy het gedurig gevas en in die woud gaan bid.  Hy het in die koue uitgegaan om homself te verloën en frost bite gekry.  Net die evangelie kan jou in ‘n regte stand voor God bring.  Eers dán kan jy deel wees van die kerk; eers dán is jy ingesluit.

 

Die evangelie (10:34-48)

God trek niemand voor op uiterlike gronde nie.  Die Jode word nie voorgetrek omdat hulle besny is nie.  God kyk na die hart (v.34-35).  Lukas sê nie in v.35 dat goeie werke ‘n mens red nie.  As dit so was dan was dit nie nodig dat Petrus die evangelie met Cornelius moes deel nie.

 

Petrus het ingespring:  ‘Jesus het ‘n boodskap van vrede kom preek – vrede tussen God en mens, asook tussen Jode en heidene [cf. Efesiërs 2:11-22].  By sy doop is Jesus met die Heilige Gees gesalf.  Die ‘salwing’ bewys dat Hy die Messias is:  Messias beteken immers ‘gesalfde’ [cf. Jesaja 61].  Jesus het krag ontvang om siekes te genees en duiwels uit te dryf.  Oral waar Hy gegaan het, het Hy goed gedoen.  Die apostels was ooggetuies van sy wonderwerke.  Jesus het ‘n vervloekte dood gesterf aan ‘n kruis [cf. Deuteronomium 21:22-23].  Op die derde dag na sy dood het God Hom uit die graf opgewek.  Weereens was die apostels ooggetuies van sy opstanding.  Die feit dat hulle ná sy opstanding saam met hom geëet en gedrink het bewys sy liggaamlike opstanding.  Jesus het die apostels gestuur om ‘n evangelie van bekering en vergifnis te preek.  Daar is ‘n oordeelsdag wat kom, maar God is bereid om elkeen wat glo te vergewe –ook heidene.  Die Ou Testament profete en Nuwe Testament apostels getuig almal van hierdie vergifnis.’ (v.36-43).

 

Terwyl die ‘onrein’ heidene na Petrus se boodskap luister, het die Heilige Gees soos reën op hulle geval.  Hy het hulle instaat gestel om ander lande se tale te praat.  Die Jode kon hulle oë en ore nie glo nie.  Die heidene se ondervinding was soortgelyk aan die Jode s’n in hoofstuk 2 (v.44-46).  Petrus het beveel dat die nuwe dissipels gedoop moes word.  Die doop van dissipels was immers deel van Jesus se laaste opdrag(Matteus 28:19).  Petrus het vir ‘n tydjie gebly om vir hulle die Bybel te leer (v.47-48).

 

Wat gebeur as iemand doodgaan, as hy God opreg gesoek het maar nooit die evangelie gehoor het nie?  Mense soos C.S. Lewis, Billy Graham en William P. Young (die outeur van The Shack) glo dat so iemand hemel toe gaan.  Maar hoe kan ‘n opregte Moslem of Hindu hemel toe gaan, as Johannes 14:6 sê dat niemand na die Vader toe kom behalwe deur Jesus nie?  Niemand kan sonder die evangelie gered word nie (Romeine 10:13-17).  ‘Maar wat van mense wat nie van God geweet het nie?’ vra iemand.  Almal weet God bestaan:  die skepping en hulle gewete sê dit vir hulle (Romeine 1:18-21, 2:14-15).  As iemand regtig die waarheid wil ken, sal die Here ‘n ‘Petrus’na hulle toe stuur.  Net as hulle hierdie evangelie glo is hulle ingesluit.

 

Die verslag (11:1-18)

Toe Petrus terugkom in Jerusalem het die Jode hom gekritiseer, omdat hy by ‘onrein’ heidene geëet het (v.1-3).  Petrus het vier argumente aangevoer om sy saak te verdedig:

 

[1] Jesus het in ‘n visioen vir hom gewys om nie te sê dat dit wat God rein gemaak het, onrein is nie (v.4-10).

 

[2] Die Heilige Gees het vir hom gesê om saam met die heiden te gaan (v.11-12).

 

[3] Die engel het vir Corneluis gesê dat Petrus soontoe moes kom (v.13-14).

 

[4] Toe die heidene die evangelie glo het hulle die Heilige Gees ontvang (v.15-17).

 

Skielik het die Jode se kritiek in lofprysing verander.  Hulle het die Here geloof, omdat Hy bekering en die ewige lewe aan die heidene geskenk het (v.18, cf. 5:31).

 

Ons mag nie enige Christen op grond van uiterlike kriteria by die kerk uitsluit nie.  Sommige denominasies en gemeentes weier om swart Christene in hulle midde te verwelkom.  ‘n Predikant wat ek ken het gesê:  ‘Ek sal nie ‘n k#&[email protected] in my kerk toelaat nie!’  Wat sal jy doen as ‘n Zulu Christen wat goed Afrikaans kan praat, by ons/julle gemeente wil aansluit?

 

  • Sal jy vra dat daar eers ‘n vergadering gehou moet word?
  • Sal jy wil hê dat daar ‘n paar ekstra vereistes vir lidmaatskap moet wees?
  • Sal jy sê hy of sy kan ‘n lidmaat word, maar nie ‘n ouderling of diaken nie: hulle mag nie met die geld werk, kos aan die armes versprei, of die vrouebediening lei nie?
  • Sal jy en jou kinders wegbly as hy preek of ‘n Bybelstudie lei; as sy Sondagskool gee?
  • Sy jy ophou om die nagmaalbeker te gebruik as hy daaruit drink?
  • Sy jy hom as lidmaat aanvaar, maar apart sit by gemeente etes; apart staan by tee?
  • Sal jy verleë voel as hy jou in die hospitaal kom besoek?
  • Sal jy uiteindelik die kerk verlaat en jou kinders uit die Sondagskool neem as die gemeente 70% swart en 30% wit is?
  • Laat sulke vrae jou ongemaklik voel?
  • Sê jy in jou gedagtes: ‘Ja, maar…’?

 

Jy moet jou van jou sonde bekeer.  Jy kan nie mense uitsluit as God hulle insluit, regverdig, aanneem, en vergewe nie:  “As God dan aan hulle dieselfde gawe gegee het soos aan ons wat in die Here Jesus Christus geglo het, wie was ek dan, dat ek God kon verhinder?” (v.17).

 

Is jy moeg vir die kwota sisteem in ons land?  Hierdie week het die koerant opskrif gesê dat ons krieketspan ten minste vyf ‘gekleurde’ spelers moet hê.  Ons sal seker saamstem dat die beste spelers in die span moet wees – al is almal swart.  Laat ons nie hierdie euwel, die kwota sisteem, in die kerk inbring nie.  Moenie mense wat Bybels diskwalifiseer insluit nie.  En moenie mense wat Bybels kwalifiseer uitsluit nie.

Category Eenheid, Kerk, Rassisme
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.