Coram Deo Cover Image

Coming soon...

21 January 2023

Die Heilige Gees: Doping in die Gees

1Korintiërs 12:13a

In 2009 het ’n man ons gemeente besoek en ’n afspraak met my gemaak. Hy het onder meer van die tweede genadewerk gepraat, naamlik dat gelowiges soms lank na hulle bekering in die Heilige Gees gedoop word. Ek het Wayne Grudem se Systematic Theology geraadpleeg en die saak vir myself uitgemaak: elke gelowige word by bekering met die Heilige Gees gedoop. ’n Tweede genadewerk of doping in die Gees na weergeboorte bestaan nie.

Toe ek later Martyn Lloyd-Jones se Preaching and Preachers lees, het dit my hart warm gemaak. Uit sy biografie het ek geleer dat hy die tweede genadewerk verwerp. Nogtans het hy uit die Bybel en die geskiedenis van herlewings bewys dat doping in die Gees herhaaldelik kan plaasvind.1 Tog het iets gepla, omdat hy gesê het jy kan weergebore wees sonder om in die Gees gedoop te wees. 1Kor. 12:13 het in die pad gestaan, omdat elke gelowige volgens Paulus in die Gees gedoop is.

In 2011 het ek Pentecost—Today? deur Iain Murray in die hande gekry.2 Dwarsdeur die boek kon ek, soos Paul Washer,3 ‘amen!’ sê. Murray het presies gesê wat ek glo. Ek het sy boek drie of vier keer deurgelees en geweet wat ek oor doping in die Gees glo. Murray se siening is nie die moderne gereformeerde siening van mense soos Wayne Grudem, John MacArthur of R.C. Sproul nie. Hy glo ook nie aan ’n tweede genadewerk nie. Syne is die ou evangeliese siening. Wat my betref, is dit die getrouste aan die Skrif en die geskiedenis van herlewings. Hierdie is die siening wat ek hieronder weergee.

 

1. Inlywing

Jy het verskeie liggaamsdele, maar net een liggaam. Jesus het verskeie ledemate met hulle gawes, maar net een liggaam (v.11-12). Hoe word ’n mens deel van Christus se liggaam? Hy doop jou in sy Gees in die liggaam in (v.13). Die Ou Vertaling, 2020 Vertaling, King James Version, New American Standard Bible en verskeie ander vertalings sê ons word deur die Gees in die liggaam ingedoop (v.13). Op grond hiervan sê party mense v.13 se Gees-doop is nie dieselfde as Matteus tot Handelinge se Gees-doop nie. In v.13 doop die Heilige Gees ons; in Matteus tot Handelinge doop Jesus ons in die Gees. 1Kor. 12:13 se doping deur die Gees is vir elke gelowige; Christus se doping in die Gees is vir uitsoektes. Die bewys dat Hy hulle in sy Gees gedoop het, is dat hulle in tale praat, of in oorwinning oor sonde lewe.

Na my mening misinterpreer hierdie mense Paulus se woorde. Volgens die Grieks word ons in die Gees gedoop (v.13, en...Pneumati). So het John Wycliffe en William Tyndale dit vertaal. So vertaal die English Standard Version en Nuwe Afrikaanse Vertaling (1983) dit. Matt. 3:11, Mark. 1:8, Luk. 3:16, Joh. 1:33, Hand. 1:5, 11:16 gebruik dieselfde Griekse woorde as 1Kor. 12:13: en Pneumati. Elke gelowige is in die Gees gedoop (v.13). Wie dit ontken, verdeel die kerk, omdat hulle klasse skep: die wat in tale praat en gewone Christene; dié wat in oorwinning lewe en vleeslike Christene. Paulus ontken dat daar klasse is en sê dat almal—Jood en Griek, slaaf en vryman, hand en voet, neus en oog—in die Gees gedoop is (v.13, 14-25). Hindoes en Katolieke skep klasse; Christene nie (v.13). Almal is in die Gees gedoop en het ’n geestelike gawe (v.13, 6-7, 11).

Christus doop ons in die Gees soos jy ’n spons onder water druk (v.13a) en die water dit deurweek (v.13c): die spons is in die water en die water in die spons; jou lewe is in die Gees en sy lewe is in jou (Gal. 5:25). Paulus praat nie hier van waterdoop nie, maar van doping in die Gees. Tog moet jy nie die waterdoop vermy nie. Deur in water gedoop te word, bely jy Christus het jou in die Gees gedoop en in sy gemeente ingelyf (v.13, Hand. 2:39, 41, 10:44-48).

Is jy al in die Gees gedoop? Sien jy sy vrug in jou lewe en is jy vol krag om heilig te lewe? Indien nie, moet jy nie in water gedoop word nie. Jy moet eers in Christus glo en in die Gees gedoop wees, voordat jy jou in water laat doop: “Want deur die geloof is julle almal kinders van God in Christus Jesus, want julle wat in Christus gedoop is, het Christus soos ’n kleed aangetrek.” (Gal. 3:26-27).4 Die waterdoop en uiterlike lidmaatskap is sigbare tekens van jou geestelike doop en -lidmaatskap (v.13). Sonder die innerlike realiteit beteken jou uiterlike doop en lidmaatskap niks (vgl. Rom. 2:25-29). Sonder doping in die Gees staan jy buite kerk (v.13). Moet dan nie buite bly as jy reeds in die Gees gedoop is nie. Word deel van ’n gemeente wat die Bybel bely, liefhet, verkondig en gehoorsaam. Moenie net op die lederol wees nie, maar gebruik jou gawe (v.7). Dien in die gemeente. Deel in die mense se lief en leed (v.26). Dit is hoekom jy die Gees ontvang het: nie sodat jy by die huis kan sit nie, maar dat jy betrokke kan wees en die gemeente kan opbou (14:12). Moenie sê: ‘Maar ek kry niks by die kerk nie.’ Jou fokus is verkeerd. Jy is selfgerig. Vra liewer hoe jy ’n verskil kan maak; hoe jy ander kan dien; hoe jy ’n 5 uit 10 gemeente ’n 7 uit 10 gemeente kan maak (Fil. 2:3-8).

 

2. Krag

Dien jy getrou in die gemeente? Dank die Here vir jou gawe, maar soek ’n vars doping van krag, sodat jy meer effektief kan dien. Ten opsigte van inlywing word gelowiges nie herhaaldelik in die Gees gedoop nie—dit gebeur een maal. Ten opsigte van geestelike toerusting kan jy gedurig in die Gees gedoop word. Christus het sy Gees meer as een keer oor die gelowiges in Jerusalem uitgestort en hulle met krag vervul (Hand. 1:5, 8, 2:2-4, 4:31). George Smeaton (1814-1889) sê: ‘And the history of the apostles shows that not once, but on many occasions, they were made partakers of the baptism of the Spirit...’5 Ou predikers soos George Whitefield, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon en die Puriteine het nie gehuiwer om van ’n vars doping of uitstoring van die Gees te praat nie: ‘Oh, baptize us afresh with thy Holy Spirit!’6 Soos in Simson se geval kan die Gees ons voortdurend met krag vul (Rigt. 14:6, 19, 15:14).

Doping in die Gees beskryf eenvoudig Christus se oorvloedige voorsiening van sy Gees aan die kerk. Hy bekragtig die kerk om sy heerlikheid aan hemel en aarde te vertoon (v.12-13, Ef. 3:10). Waar Hy ons so in die Gees doop, word ons geestelik verfris soos met skoon en vars water op ’n skroeiende dag (v.13c, Joh. 4:14, 7:38-39). Die water van die Gees laat dor gemeentes weer lewe, sodat hulle die samelewing transformeer: “totdat oor ons uitgegiet word die Gees uit die hoogte; dan word die woestyn ’n vrugteboord, en die vrugteboord self word vir ’n bos gereken.” (Jes. 32:15, Ou Vertaling). “Laat die woestyn en die dor land hulle verheug, laat die Araba juig en blom soos ’n tulp. Laat dit welig blom en juig, ja, met ’n gejuig en ’n gejubel. Die heerlikheid van die Libanon word daaraan gegee, die glansrykheid van Karmel en Saron. Hulle sal die heerlikheid van die Here, die glansrykheid van ons God, sien.” (Jes. 35:1-2). “Want Ek sal water uitgiet op dorre aarde, waterstrome op droë grond. Ek sal my Gees uitgiet op jou nageslag, en my seën op jou nakomelinge. Hulle sal groei tussen gras, soos rivierwilgers langs waterstrome.” (Jes. 44:3-4).

Ons besluit nie hoe, waar, wanneer en hoeveel van die Gees Christus oor ons uitstort nie. Soms stuur Hy die Gees soos ’n somerreën; soms as ’n magtige vloed. Soms is die strome enkeldiep; soms is dit te diep om in te staan en moet jy swem (Eseg. 47:1-5). Christus alleen het die Gees sonder mate (Joh. 3:34). Ons ontvang Hom en sy gawes volgens die mate wat Christus besluit (Ef. 4:7). Aan iemand wat die kerk uit afvalligheid moet lei, baanbreker sendingwerk moet doen, of vervolging moet trotseer, gee Christus ’n groter mate van die Gees (Hand. 1:8, 6:8, 10, 4:8, 7:55, 58, 13:9-12). Toe Howell Harris die evangelie aan sy landgenote in Wallis moes preek, het Christus hom met ’n groot mate van die Gees toegerus. Harris het in ’n toring gaan bid en ervaar hoe die Gees hom soos golwe oorspoel. Hy is met krag vervul en duisende het onder sy bediening tot bekering gekom.7 D.L. Moody het dieselfde beleef waarna sy bediening ’n keerpunt bereik het: ‘My heart was not in the work of begging. I could not appeal. I was crying all the time that God would fill me with His Spirit. Well, one day, in the city of New York—oh, what a day!—I cannot describe it, I seldom refer to it; it is almost too sacred an experience to name. Paul had an experience of which he never spoke for fourteen years. I can only say that God revealed Himself to me, and I had such an experience of His love that I had to ask Him to stay His hand. I went to preaching again. The sermons were not different: I did not present any new truths; and yet hundreds were converted. I would not now be placed back where I was before that blessed experience if you should give me all the world—it would be as the small dust of the balance.’8

Nie elke Christen het dieselfde gawe of mate van die Gees nie. Toe die eerste diakens gekies is, moes die Jerusalem-gemeente manne vol van die Gees uitsoek (Hand. 6:3, 5). Sou die apostels dit vereis het as almal ewe vol van die Gees was? Sekerlik nie. Laat almal van ons volgens Ef. 3:16-19 meer van die Gees soek. Wie Hom soek, sal Hom vind (Luk. 11:9-10, 13). Moet Hom net nie vir selfsugtige redes soek nie (13:5, 14:4a, Jak. 4:3), maar sodat jy die gemeente kan opbou (14:4b, 26).

’n Begeerte na meer van die Gees beteken nie jy moet ’n tweede genadewerk soek nie. Talle Christene glo in ’n tweede genadewerk waardeur dié wat dit ontvang kwansuis op ’n hoër plein lewe, asof hulle nie meer bewustelik sondig nie. Dit druis in teen die duidelike lering van die Skrif: “Nie dat ek dit al verkry het of reeds volmaak is nie, maar ek streef daarna om dit my eie te maak, omdat Christus Jesus my reeds sy eie gemaak het. Broers, ek reken nie dat ek dit self reeds my eie gemaak het nie, maar een ding doen ek: Ek vergeet die dinge wat agter is, en strek my uit na wat voorlê. Ek beur voort na die wenstreep, om in Christus Jesus die prys van God se roeping van omhoog te bekom.” (Fil. 3:12-14). “As ons sê dat ons nie sonde het nie, mislei ons onsself, en is die waarheid nie in ons nie. As ons ons sondes bely—Hy is getrou en regverdig, en daarom sal Hy ons ons sondes vergeef en ons van alle kwaad reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, maak ons Hom tot leuenaar en is sy woord nie in ons nie.” (1Joh. 1:8-10).

Die leer van ’n tweede genadewerk laat Christene gefrustreerd en depressief, omdat hulle dit nie kan bereik nie. Baie is te bang om dit uit te spreek, maar hulle dink: ‘So-en-so leef in oorwinning en ek nie. Is ek enigsins ’n Christen?’ Hulle weet nie wat in so-en-so se gedagtes aangaan nie, en dat die stryd ook binne hom woed. So-en-so is nie eerlik dat die oorblyfsels van sonde nog in sy hart is nie. Dalk is hy te trots om dit te erken.

Die Bybel weet niks van ’n tweede genadewerk waardeur jy op ’n hoër plein as Jannie-gewone-Christen lewe, of in tale praat nie. Al die Korintiërs was in die Gees gedoop (v.13), tog was daar ernstige sonde kwessies in die kerk! Verder kon nie almal van hulle in tale praat nie (v.10, 28, 30). Tale is nie die enigste bewys dat iemand in die Gees gedoop is nie. Wysheid, vreeslose vrymoedigheid en ander kragte is ander bewyse (om net ’n paar te noem) dat iemand in die Gees gedoop is (Hand. 4:8, 31, 6:8, 10). Om in tale te praat, maak jou nie meer geestelik nie (13:1-3). Party ongelowiges kan in tale praat (vgl. Matt. 7:22-23, Heb. 6:4-5). Die vraag is nie of jy in tale praat nie, maar of jy deur die Gees lewe—woon Hy in jou en dra jy sy vrug (Joh. 3:5, 14:17, Rom. 8:9, Gal. 5:22-23)? Indien wel, kan jy vir meer van sy krag vra. Ek verwys nie na ’n tweede genadewerk nie, maar na ’n vierde, vyfde, sesde, sewende genadewerk soos wyle Martin Holdt dikwels gesê het.

Moderne gereformeerde Christene verwerp die idee en sê doping in die Gees is maar net ’n ander benaming vir weergeboorte. Aanvanklik gebeur doping in die Gees—’n persoonlike Pinkster—dieselfde tyd as weergeboorte (v.13, Tit. 3:5-6). Dit is egter nie gelyk aan weergeboorte nie. Die Heilige Gees wederbaar mense (Joh. 3:5, 8), terwyl Christus hulle in die Gees doop (Matt. 3:11). Die eerste Christene in Jerusalem was al ’n geruime tyd weergebore toe hulle met die Gees gedoop is (Hand. 2:1-4). Die gelowiges in Hand. 4:31 ook. ’n Rukkie na die gelowiges in Samaria weergebore is, is hulle in die Gees gedoop (8:12, 14-17). Party sal sê hierdie is unieke gevalle, maar dit maak nie ’n verskil nie en wys nog steeds dat doping in die Gees nie dieselfde as weergeboorte is nie. Daar is sinonieme vir doping in die Gees, maar weergeboorte is nie een van hulle nie. Lukas se sinonieme vir doping in die Gees (Hand. 1:5, 11:16) is die volgende:

  • Jesus stort die Gees uit (Hand. 2:33, 10:45).
  • Jesus gee die Gees aan gelowiges (Hand. 11:17, 15:8).
  • Die Heilige Gees val op mense (Hand. 10:44, 11:15).
  • Die Heilige Gees kom oor mense (Hand. 1:8, 19:6).
  • Christus beklee die apostels met krag (Luk. 24:49, Hand. 1:8).
  • Christus vul mense met die Gees (Hand. 2:4, 4:31, 9:17).

Begeer dit. Bid hiervoor. Waak net dat jy nie bloot ’n ervaring soek nie. Soek Christus wat die Heilige Gees gee. ’n Storie van twee vroue in A.A. Hodge (1823-1886) se gemeente illustreer die verskil. Die eerste vrou het gedurig van haar emosies en ervarings met die Gees gepraat. Die tweede vrou het op die hemel se voorstoep gelewe. Sy het nooit van haar karakter of gawes gepraat nie, maar van Christus. Soms as almal weg is, het sy na die erediens agterbly om Christus te bewonder. Op ’n keer het sy nie agtergekom Hodge was in die gebou nie. Toe hy nader kom, het sy geskrik en gesê: ‘Is He not holy? is He not glorious? is He not beautiful? is He not infinite?’9

Watter van die twee vroue was vol van die Gees: die een wat op haar ervarings gefokus het, of die een wat vir Christus bewonder het? Met verwysing na die Heilige Gees het Jesus gesê: “Hy sal My verheerlik...” (Joh. 16:14). Mag die Gees dieselfde vir ons doen, sodat ons Christus verheerlik.


1  Martyn Lloyd-Jones, Preaching and Preachers (Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1971), 304-25.

2  Iain Murray, Pentecost—Today? (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1998).

3  https://banneroftruth.org/us/store/theology-books/pentecost-today/

4  Aanhalings uit die 2020 Vertaling.

5  George Smeaton, The Doctrine of the Holy Spirit (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 2016 [1889]), 47.

6  Iain Murray, “Baptism with the Spirit: What is the Scriptural Meaning?” Banner of Truth Magazine, 127 (April 1974): 5-22, aangehaal in D.A. Carson, Exegetical Fallacies: Second Edition (Grand Rapids, Michigan: Baker Books, 1996), 46. Murray, Pentecost, 119-20. The Works of Jonathan Edwards: Vol. 2 (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1974 [1834]), 309-10.

7  Arnold Dallimore, George Whitefield: Vol. 1 (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1980), 238-9.

8  W.R. Moody, Life of Dwight L. Moody (London: Morgan and Scott, n.d.), p. 135 in Murray, Pentecost, 98.

9  Murray, Pentecost, 128

Kategorieë