Coram Deo Cover Image

Coming soon...

19 November 2022

Die Heilige Gees: Die lewe van Christus

Verskeie Tekste

’n Paar jaar gelede het ek Mark Jones se boek, Knowing Christ gelees. Byna in elke hoofstuk het ek iets nuut oor Jesus geleer. Die hoofstuk oor die Heilige Gees in die lewe van Christus was aangrypend. Ek het my opnuut oor die Heilige Gees en die nederigheid van Christus verwonder. Na die afgelope week se studie het dieselfde gebeur. Ek voel geestelik verfris. Hoe wonderlik is die werk van die Heilige Gees in die lewe van Christus nie!

 

1. Sy menswording

In die tweede eeu n.C. het ’n Griekse filosoof genaamd Celcus gesê Jesus is nie uit ’n maagd gebore nie. Volgens hom het Maria by ’n Romeinse soldaat, Panthera swanger geraak.1 Vandag na-aap die Jesus Seminar vir Celsus. In ons eie land ontken verskeie leraars en teoloë die maagdelike geboorte van Jesus Christus. Die Jehovas Getuies en Moslems2 glo wel dat Jesus deur die gees (hulle ontken die Heilige Gees se Godheid) uit ’n maagd gebore is, maar hulle mis die ware betekenis daarvan.

Wat leer die Bybel oor die maagdelike geboorte van Jesus Christus? Jes. 7:14 het dit voorspel.3 Hoe het dit gebeur? Verskeie Mormoonse profete sê dat die Vader (Elohim) ’n menslike liggaam het, en sodoende seksuele omgang met Maria gehad het. Die gedagte is lasterlik. Dit is nie hoe Maria swanger geword het nie. Deur ’n wonderwerk het die Heilige Gees Jesus se menslike liggaam in die maagd Maria se baarmoeder geskep: “Die geboorte van Jesus Christus het só gebeur. Toe Maria, sy moeder, reeds aan Josef verloof was, maar nog voordat hulle gemeenskap gehad het, het dit geblyk dat sy swanger geraak het uit die Heilige Gees. Omdat Josef, haar man, wetsgetrou was maar haar nie in die openbaar wou verneder nie, het hy besluit om in die geheim van haar te skei. Terwyl hy daaroor nagedink het, het daar skielik ’n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê: ‘Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om Maria as jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees.’ ” (Matt. 1:18-20). “Maar Maria het vir die engel gesê: ‘Hoe kan so iets moontlik wees, aangesien ek nie gemeenskap met 'n man het nie?’ Die engel het haar geantwoord: ‘Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom sal die Kind wat gebore word, heilig wees; Hy sal Seun van God genoem word.’ ” (Luk. 1:34-35).

Wat Jesus se Goddelike natuur betref, is Hy en die Heilige Gees gelyk. Ten opsigte van sy menslike natuur is die Heilige Gees Jesus se Skepper. Met Maria se eiersel sonder ’n man se saad het die Heilige Gees Jesus se menslike natuur geskep. Party mense dink die Heilige Gees het Jesus buite Maria se baarmoeder geskep en deur ’n bonatuurlike in vitro in haar ingeplant. Dus was Maria ’n surrogaat ma eerder as Jesus se biologiese ma. Dit is verkeerd. Die Bybel sê duidelik die maagd sou swanger raak (Matt. 1:23, Gk. hexei kai texetai). Konsepsie het binne Maria se liggaam plaasgevind (Luk. 1:31). Jesus was Maria se kind (Gal. 4:4).

Hy het nie net ’n menslike liggaam gehad nie, maar ’n menslike gees of siel (Joh. 13:21, Mark. 14:34, Heb. 2:17, Gen. 2:7, Sag. 12:1, Pred. 11:5 [ESV]). Terwyl Jesus in Maria se baarmoeder was, het die Heilige Gees Hom vervul. As dit van Johannes die Doper waar was (Luk. 1:15), hoeveel te meer nie van Jesus nie? In ’n profesie oor die Messias sê Jesaja: “Maar ’n takkie sal spruit uit die stomp van Isai, en ’n loot uit sy wortels sal vrugte dra. Die Gees van die Here sal op Hom rus—die Gees van wysheid en insig, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en ontsag vir die Here.” (Jes. 11:1-2). Die Heilige Gees sou Hom vir sy taak as die Messias vul. Na Jesus se geboorte het die Gees sy liggaam, gees, verstand en emosie laat onwikkel (Luk. 2:40, 52).

Wie verstaan die geheimenis van God wat mens geword het? Jesus se Goddelike natuur het nie mens geword nie, maar Hy het ’n menslike natuur bygekry. Hy het dit nie soos ’n Kersvader pak aangetrek nie. Eerste eeuse Docetiste het so gedink. Volgens hulle het Jesus soos ’n mens gelyk, maar Hy was dit nie werklik nie. Johannes weerlê hierdie dwaling wanneer hy sê: “Hieraan ken julle die Gees van God: Elke gees wat bely dat Jesus Christus vlees geword het, is uit God, en elke gees wat dit nie van Jesus bely nie, is nie uit God nie, maar is die gees van die Antichris, van wie julle gehoor het dat hy kom, en wat nou reeds in die wêreld is.” (1Joh. 4:2-3).

Jesus is ook nie half-God, half-mens soos die mitologiese meermin half-vrou, half-vis is nie. Jesus het ook nie twee persoonlikhede in een liggaam soos Lord of the Rings se Smeagol en Gollum nie. Jesus is een Persoon—die Here Jesus Christus—met twee nature: waarlik God en waarlik mens (Matt. 1:23, Luk. 1:35, Jes. 9:5, Rom. 9:5, 1Joh. 5:20, Fil. 2:6-8). Wayne Grudem illustreer dit as volg:4

Sonder die maagdelike geboorte van Jesus deur die Gees, is daar geen verlossing nie. ’n Mens het God se wet oortree, daarom moes Jesus ’n menslike liggaam aanneem om die wet namens ons te vervul: “Daarom sê Hy met sy koms na die wêreld: ‘Offerande en offergawe wou U nie hê nie, maar ’n liggaam het U vir My voorberei; ja, brandoffers en reinigingsoffers het U nie tevrede gestel nie. Toe het Ek gesê, ‘Kyk, hier is Ek om u wil te doen, o God! Dit is in die boekrol oor My geskryf.’ ” (Heb. 10:5-7). God kan nie sterf nie (1Tim. 6:16), daarom moes Jesus ’n menslike liggaam aanneem om vir ons sondes te sterf.

Jesus se volkome menslikheid beteken nie Hy het ’n sondige natuur nie (vgl. Ps. 51:7). Die Heilige Gees het gesorg dat Maria se sonde Hom nie besmet nie: “Daarom sal die Kind wat gebore word, heilig wees...” (Luk. 1:35). “So ’n hoëpriester was ook vir ons gepas: een wat heilig, onskuldig, onbevlek, afgesonder van die sondaars, en hoër as die hemele verhef is” (Heb. 7:26). Dit was nodig, sodat Hy die perfekte offer vir ons sonde kon wees: “maar dat julle losgekoop is met die kosbare bloed van Christus—Hy wat soos ’n lam is, vlekloos en sonder liggaamsgebrek.” (1Pet. 1:19).

Tog was dit nie genoeg dat Jesus sondeloos is nie. Nie eers ’n perfekte mens kan die ewige straf vir ander se sonde dra nie (Ps. 49:8-10). Om binne ses ure (Mark. 15:25, 34) die ewige losprys vir ons sonde te betaal, moes Maria se baba God wees (Ps. 49:16). Hiervoor het die ewige Seun van God gesorg toe Hy Homself by konsepsie in Maria se baarmoeder aan sy menslike natuur verbind (Joh. 1:1, 14). Wie die maagdelike geboorte ontken, ontken die evangelie. Die NG Kerk se liberales is nie Christene nie, maar hulle glo ’n ander godsdiens.

 

2. Sy doop en bediening

Lank gelede het my broer gesê Jesus het geen wonderwerk uit sy Goddelike natuur gedoen nie, maar het as mens deur die werk van die Heilige Gees opgetree. Ek het met hom gestry, maar hy was reg. By sy doop het Jesus gebid dat die Heilige Gees Hom vervul. Die Vader het sy gebed verhoor en die Gees in liggaamlike soos ’n duif op Hom laat neerdaal (Luk. 3:21-22). Die Gees was die Vader se seël op Jesus om te wys dat Hy die Messias en die Seun van God is (Matt. 3:16-17, Joh. 1:33-34, 1Joh. 5:6-8). Die Heilige Gees het Jesus met krag gesalf en uitgestuur om wonders te doen, verlossing aan te kondig en mense te red: “En nou het my Heer, die Here, my gestuur, en ook sy Gees.” (Jes. 48:16). “Vol van die krag van die Gees, het Jesus na Galilea teruggegaan, en die nuus oor Hom het deur die hele omgewing versprei. Hy het die mense in hulle sinagoges geleer, en almal het met lof van Hom gepraat... ‘Die Gees van die Here is op My, omdat Hy My gesalf het om die goeie boodskap aan arm mense te verkondig. Hy het My gestuur om vir gevangenes aan te kondig dat hulle vrygelaat sal word, en vir blindes dat hulle weer sal sien, om onderdruktes te bevry, en om die genadejaar van die Here aan te kondig.’ ” (Luk. 4:14-15, 18-19).

Jesus het nie uit sy Goddelike natuur getap om mense te genees, bose geeste uit te dryf, versoeking te weerstaan, met krag te spreek, mense te troos, te versterk en vry te maak, of geheime kennis te kry nie. As die Seun van God kon Hy klippe in brood verander, van die kruis af kom en die dag van wederkoms ken, maar Hy het nie (Matt. 4:3, 24:36, 27:40). Hy het sy Vader en die Heilige Gees vertrou om Hom te lei. Ek bedoel nie Jesus het sy Godheid prysgegee nie. Maar Hy het die onafhanklike gebruik van sy Goddelike eienskappe prysgegee toe Hy aarde toe kom (Fil. 2:6-7). Hy het besluit om geen werk uit sy Goddelike natuur te doen nie, maar om die Heilige Gees vir krag te vertrou. Deur die Gees het Jesus bonatuurlike wysheid, kennis en krag ontvang (Jes. 11:2). Deur die Gees het Hy mense vertroos en geregtigheid tot stand gebring (Jes. 42:1-4, Matt. 12:18-21). Deur die Gees het Hy mense se liggaam en gees gered (Jes. 61:1-3). Deur die Gees het Hy duiwels uitgedryf (Matt. 12:28). Deur die Gees het Hy Satan se versoekings weerstaan (Luk. 4:1-2). Deur die Gees het Hy gespreek en lering gegee (Joh. 6:63, Hand. 1:2). Deur die Gees het Hy wonderwerke gedoen (Hand. 10:38).

Dit help wanneer Christene deur beproewing gaan en sê: ‘Jesus verstaan nie my versoekings en probleme nie. Hy is God en kon maklik teen versoeking staan en enige probleme oorkom.’ Die waarheid is dat Jesus sy 33 jaar op aarde as mens kom leef het. Hy verstaan jou swaarkry (Heb. 4:15). Die Gees wat in Hom was, woon in jou en daarom kan jy soos Jesus reg lewe (Rom. 8:9). By weergeboorte ontvang elke gelowige die Heilige Gees (Tit. 3:5-6). Voor, tydens, of nadat jy gedoop word, versterk die Heilige Gees jou vir diens soos Hy gedoen het toe Jesus gedoop is (Hand. 2:38, 8:12, 15-17, 9:17-18, 10:44-48, 19:5-6). Die Heilige Gees help jou teen versoeking (Ef. 6:17-18). Hy gee jou ’n geestelike gawe (1Kor. 12:4-11). Hy maak jou getuienis kragtig, sodat mense daardeur tot bekering kom (Hand. 1:8, 1Kor. 2:4, 1Tess. 1:5).

Wil jy soos Jesus deur die krag van die Heilige Gees lewe? Bely jou sonde en moet Hom nie bedroef nie (Ef. 4:30). Bid dat die Heilige Gees jou lewe sal vul (Ef. 3:14-21).

 

3. Sy kruisdood en opstanding

Die ou lied sê:

It was alone the Savior prayed
In dark Gethsemane;
Alone He drained the bitter cup
And suffered there for me.

Alone, alone, He bore it all alone;
He gave Himself to save His own,
He suffered, bled and died alone, alone.5
 

Jesus se vriende het Hom inderdaad verlaat (Matt. 26:56). Sy Vader ook (Matt. 27:46). Vir ons sonde het Jesus die sin van sy Vader se nabyheid en guns verloor. Tog het die Heilige Gees Hom nooit verlaat nie. Alhoewel Hy nie van die Gees se teenwoordigheid bewus was nie, was Hy die hele tyd met Hom. Wie anders het gekeer dat Jesus by Getsemane omdraai? Wie het Hom gehelp om tot die dood toe gehoorsaam te wees (Fil. 2:8)? Wie het Hom teen die versoeking bewaar, sodat Hy Homself as ’n sondelose offer aan die Vader kon gee (Ef. 5:2)? Die Heilige Gees:

“Direk daarna het die Gees Hom die woestyn in gedryf. Hy was veertig dae lank in die woestyn, waar Hy deur Satan versoek is. Hy was saam met wilde diere, en engele het Hom versorg.” (Mark. 1:12-13, eie beklemtoning). “hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat Homself deur die ewige Gees as vlekkelose offer aan God geoffer het, ons gewete reinig van dooie werke, sodat ons die lewende God kan dien?” (Heb. 9:14, eie beklemtoning).

Toe Jesus in die graf was, het die Vader Hom beveel om op te staan (Hand. 2:24, Gal. 1:1). Die Seun het self besluit om weer te lewe (Joh. 10:17-18). Die Gees het Jesus se menslike gees met sy liggaam herenig (Rom. 8:11, 1Pet. 3:18). Deur vir Jesus op te wek, het die Gees gewys Hy is die Seun van God en die Messias (Rom. 1:4, 1Tim. 3:16).

By Jesus se opstanding het die Heilige Gees sy menslike liggaam verheerlik soos Hy in die toekoms vir ons sal doen (Rom. 8:11, 23). Jesus het ’n perfekte liggaam ontvang wat nooit weer kan sterf nie (Rom. 6:9, Heb. 7:16). Die opgestane Christus is nie bloot ’n gees soos die Jehovas Getuie in die straat vir my gesê het nie. Die Heilige Gees het Jesus se menslike liggaam opgewek. As dit nie so was nie, is die gevolge katastrofies:

Ons verkondig ’n dooie Jesus (1Kor. 15:14). God lieg om te sê Hy het sy Seun uit die dood opgewek (1Kor. 15:15). Die dooies sal nie opgewek word nie (1Kor. 15:16). Ons sonde is nie vergewe nie (1Kor. 15:17). ’n Dooie Verlosser kan tog nie iemand vergewe nie. Daar bestaan nie so iets soos die ewige lewe nie, en gelowiges wat gesterf het, is vir ewig verlore (1Kor. 15:18). Hierdie wêreld is al wat bestaan; Christene is ellendig en moet bejammer word (1Kor. 15:19). Gelukkig is dit nie so nie, maar die Heilige Gees het vir Jesus uit die dood opgewek.

 

4. Sy hemelvaart

Jesus is God, maar sedert sy menswording is Hy ook vir ewig mens (Hand. 7:56, 17:31, 1Tim. 2:5, Op. 1:7, 5:6, 14:14). As mens het Jesus ’n vars uitstorting van die Heilige Gees ontvang toe Hy in die hemel kom (Heb. 1:8-9). Die Gees het Hom vir sy hemelse taak as Middelaar gesalf en toegerus. God het die olie van sy Gees oor ons Hoëpriester se Hoof uitgegiet voor dit tot op sy liggaam afgedrup het (Ps. 133:2, Hand. 2:33, Op. 3:1).

Christus het die Gees sonder mate ontvang (Joh. 3:34), daarom kan Hy ons gedurig met sy Gees vul (Hand. 2:4, 4:31, Ef. 5:18). Die Heilige Gees vul ons met geestelike gawes om mekaar te bedien en op te bou (1Kor. 12:4, Ef. 4:7-8, 11-12). Die Gees soek ’n liggaam wat by die Hoof pas; Hy wil hê ons moet Jesus vir die wêreld wys (Ef. 4:13, Joh. 15:25-26, Hand. 5:32, Heb. 2:4). Dit is die Gees se groot doel in die lewe van Jesus: om Hom te verheerlik (Joh. 16:14). Die Gees wil hê die hemel en aarde moet weet hoe wonderlik Jesus is, sodat hulle Hom kan aanbid. Doen jou deel en wees betrokke. Moenie ’n passiewe of dooie ledemaat van Christus se liggaam wees nie. Dien deur die krag van die Heilige Gees dat die gemeente in liefde kan groei en die wêreld Jesus in ons kan sien. Moenie sê jy het nie ’n gawe nie. Wie die Heilige Gees het (Gal. 5:22-23), het ’n geestelike gawe (1Kor. 12:7). Gebruik jou gawe, al is dit om koekies vir die Kids Club te koop, of vir die kinders se redding te bid.


1  Origen of Alexandria (c.185—c.253), Contra Celsum 1:32-33, 69. Verkry by https://www.newadvent.org/fathers/04161.htm

2  Quran 3:47, 66:12

3  Die Hebreeus vir maagd is ’almâh en verwys na ’n ongetroude jong vrou (Gen. 24:43, 16, Eks. 2:8). In geen teks binne of buite die Bybel verwys ’almâh na ’n getroude jong vrou nie. Sien Edward J. Young, The New International Commentary on the Old Testament: The Book of Isaiah—Vol.1 (Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1965), 287

4  Wayne Grudem, Systematic Theology (Nottingham, England: Inter-Varsity Press, 1994, 2007), 557, Figure 26.4: Chalcedonian Christology

5  Ben H. Price (1914). Verkry by https://hymnary.org/text/it_was_alone_the_savior_prayed

Kategorieë