Coram Deo Cover Image

Coming soon...

18 October 2023

Die Heilige Gees: Die krag van sy opstanding

Romeine 8:11

Eenkeer het ’n man vir my gesê Job 1:21 ondersteun reïnkarnasie, naamlik dat jy na hierdie lewe as iemand anders terugkeer: “Naak het ek uit my moeder se skoot gekom, en naak sal ek daarheen terugkeer.” (Ou Vertaling). Sy redenasie was: ‘Hoekom anders ervaar jy partykeer déjà vu? Dit voel of jy al in ’n sekere situasie was, omdat jy dit in ’n vorige lewe ervaar het.’

Dit is nie wat Job 1:21 beteken nie. Die 2020 Vertaling verklaar die vers korrek: “Naak het ek uit my moeder se skoot gekom, en naak sal ek na die skoot van die aarde terugkeer.”1 Jes. 26:19 gebruik dieselfde beeld. Met verwysing na die opstanding sê dit die aarde sal aan die dooies geboorte gee: “Your dead shall live; their bodies shall rise... the earth will give birth to the dead.” (English Standard Version).

Dit is onsin om te sê die Bybel kry sy idee van die opstanding by reïnkarnasie. Die opstanding van Jesus en gelowiges op die laaste dag is nie ’n tipe reïnkarnasie soos lente na die winter nie, maar is so kragtig dat hulle nooit weer kan sterf nie.

 

1. Jesus se opstanding

Die Gees van die Vader en die Seun woon in elke Christen: “Julle, daarenteen, bly nie in julle sondige aard nie, maar in die Gees—as die Gees van God inderdaad in julle woon. As iemand nie die Gees van Christus het nie, behoort hy nie aan Hom nie.” (v.9). Dieselfde Gees woon permanent en sonder mate in Jesus na sy menslike natuur (Luk. 1:35, 3:22, Joh. 1:32-33, 3:34). Selfs aan die kruis het die Gees Hom nie verlaat nie. Volgens Heb. 9:14 het Jesus Homself deur die ewige Gees aan God geoffer. Ook in die graf het die Gees wat sy menslike liggaam in Maria se baarmoeder gevorm het (Matt. 1:20), Hom teen ontbinding bewaar: “...ook my liggaam sal in hoop voortleef, want U sal my siel nie aan Hades oorlaat, en u Heilige nie ontbinding laat beleef nie.” (Hand. 2:26-27).

Na drie dae het Jesus besluit om weer op te staan. Toe die Vader dit beveel, het God se Gees die opstandingslewe in Jesus ingeblaas om te bewys dat Hy werklik is wie Hy gesê het, naamlik die Seun van God. Sodoende was al drie Persone van die Godheid by Jesus se opstanding betrokke. Let op die volgende verse:

“Om hierdie rede het die Vader My lief—omdat Ek my lewe aflê, sodat Ek dit weer kan opneem. Niemand neem dit van My weg nie, maar Ek lê dit uit Myself af. Ek het volmag om dit af te lê, en Ek het volmag om dit weer op te neem. Hierdie opdrag het Ek van my Vader ontvang.” (Joh. 10:17-18)

“[Christus] wat na die Gees van heiligheid op grond van sy opstanding uit die dood kragtig aangedui is as die Seun van God” (Rom. 1:4).

“As die Gees van Hom wat Jesus uit die dood opgewek het in julle woon, sal Hy wat Christus uit die dood opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon.” (Rom. 8:11).

Paulus, ’n apostel—nie op gesag van mense of deur ’n mens nie, maar wel deur Jesus Christus en God die Vader wat Hom uit die dood opgewek het” (Gal. 1:1).

“Hy is...regverdig bewys deur die Gees” (1Tim. 3:16). 

“Hy is wel liggaamlik doodgemaak, maar deur die Gees is Hy lewend gemaak.” (1Pet. 3:18).

Na sy Goddelike natuur is Jesus die ewige lewe self en daarom onsterflik (Joh. 1:4, 11:25, 1Joh. 1:2, 5:20, 1Tim. 6:16). Na sy menslike natuur het Hy gesterf en is Hy tot ’n onvernietigbare lewe opgewek. So leer Rom. 6:9 en Heb. 7:16 ons. Jesus se opstandingsliggaam is die einste een wat gekruisig is. Sy liggaam het nie in die graf ontbind nie: “...ook sal my vlees in veiligheid woon; want U sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie; U sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie.” (Ps. 16:9-10, Ou Vertaling).

As die gekruisigde liggaam van Jesus nie opgestaan het nie, het die dood Hom oorwin. En as ons in ’n dooie Jesus glo, is ons geloof tevergeefs en het ons geen hoop nie. Paulus sê: “En as Christus nie opgewek is nie, is ons verkondiging sinloos, en ook julle geloof sinloos. Boonop word ons as valse getuies vir God bevind, omdat ons teen God getuig het dat Hy Christus opgewek het—wat Hy dan nie opgewek het nie, as dit so is dat dooies nie opgewek kan word nie. Want as dooies nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof vergeefs, en is julle steeds in julle sondes. Dan is ook diegene wat in Christus ontslaap het, verlore. Indien ons hoop slegs vir hierdie lewe op Christus gevestig is, is ons die bejammerenswaardigste van alle mense.” (1Kor. 15:14-19).

Die einste Jesus wat gesterf het, is die Een wat weer opgestaan het. Die dissipels het die merke in sy hande, voete en sy gesien en aan Hom gevat (Luk. 24:40, Joh. 20:20, 27). Voor sy kruisdood was Hy onaantreklik. Jes. 53:2 sê: “Hy het soos ’n jong loot voor Hom opgegroei, soos ’n wortelstok uit droë grond. Hy het nie ’n gestalte gehad, geen glans, dat ons na hom sou kyk nie, nie ’n goeie voorkoms, dat ons hom sou begeer nie.”

Aan die kruis is Jesus verder vermink, sodat Hy nie meer soos ’n mens gelyk het nie (Jes. 52:14). By sy opstanding het die Gees Hom die aantreklikste mens op aarde gemaak: “U is mooier as alle mense” (Ps. 45:3, Nuwe Vertaling). “Jy sal dit met jou eie oë sien “wanneer Hy kom om deur sy heiliges verheerlik te word—ja, om deur alle gelowiges bewonder te word” (2Tess. 1:10).

Jesus se wonderlike skoonheid het gemaak dat Maria Magdalena, die apostels en die Emmausgangers Hom na die opstanding nie herken het nie (Luk. 24:16, Joh. 20:14-15, 21:4, 12). Veertig dae later het Hy opgevaar hemel toe (Hand. 1:9, 3). Ongetwyfeld het die Gees Hom laat opvaar soos Hy vir Esegiël, Filippus en Johannes getransporteer het (Hand. 8:39-40, Eseg. 8:3, Op. 4:1-2). Net so sal Hy ons laat opvaar om Jesus in die lug te ontmoet. Ons sal “in die wolke opgeneem word om die Here in die lug te ontmoet. En so sal ons altyd by die Here wees.” (1Tess. 4:17).

Om sy taak as hemelse Middelaar te verrig, het Jesus die Gees ontvang voordat Hy Hom uitgestort het: “Nadat Hy tot aan die regterhand van God verhoog is en die belofte van die Heilige Gees van die Vader ontvang het, het Hy die Gees uitgestort” (Hand. 2:33). Na sy menslike natuur het die Vader Hom ’n vars salwing van die Gees gegee: “...daarom, o God, het u God U gesalf met olie van vreugde, meer as u vriende.” (Heb. 1:9).

Selfs in die hemel bly Jesus die verheerlikte God-mens. Let op die verse hieronder:

“Ek het in die nagtelike visioene gesien: ‘Kyk, met die wolke van die hemel was iemand aan die kom wat soos ’n mensekind was; tot by die Oue van Dae het hy gekom, voor Hom is hy gebring.” (Dan. 7:13).

“Toe Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle toekyk, en ’n wolk het Hom uit hulle gesigsveld weggeneem. Terwyl hulle, soos Hy weggaan, stip na die hemel bly kyk, staan daar meteens twee mans in wit klere by hulle en vra: ‘Galileërs, waarom staan en staar julle na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle na die hemel weggeneem is, sal net so terugkom soos wat julle Hom na die hemel sien weggaan het.’ ” (Hand. 1:9-11). 

“Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het stip na die hemel gekyk en die heerlikheid van God gesien, en Jesus wat aan die regterhand van God staan. En hy het gesê: ‘Kyk, ek sien die hemele geopen en die Seun van die Mens aan die regterhand van God staan.’ ” (Hand. 7:55-56). 

“Want Hy het ’n dag bepaal waarop Hy die wêreld in regverdigheid gaan oordeel deur ’n Man wat Hy daarvoor aangewys het. En Hy het dit aan almal bevestig deur Hom uit die dood te laat opstaan.” (Hand. 17:31).

“Want daar is een God, en een Middelaar tussen God en die mense: die mens Christus Jesus” (1Tim. 2:5).

Tussen Jesus se opstanding en sy hemelvaart is sy volle heerlikheid van die dissipels verberg, sodat dit hulle nie sou oorweldig nie. Na sy hemelvaart het Johannes sy heerlikheid met die blote oog gesien en soos ’n dooie voor Hom neergeval. Op. 1:12-18 beskryf sy ervaring:

“Ek het omgedraai om te sien wie se stem dit is wat met my praat. Toe ek omdraai, het ek sewe goue kandelare gesien, en in die middel van die kandelare, iemand net soos die Seun van die Mens. Hy het ’n kleed wat tot op die voete hang, gedra, met ’n goue band wat om sy bors vasgebind was. Sy kop en hare was so wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë soos ’n vlammende vuur. Sy voete was net soos gloeiende koper in ’n rooiwarm oond, en sy stem soos die gedruis van baie waterstrome. In sy regterhand het hy sewe sterre gehou, uit sy mond het daar ’n skerp swaard met twee snykante gekom, en sy gesig was soos die son, wat in al sy felheid skyn. Toe ek Hom sien, het ek voor sy voete neergeval soos ’n dooie, maar Hy het sy regterhand op my gelê en gesê: ‘Hou op om bang te wees—Ek is die Eerste en die Laaste en die Lewende. Ek was dood, maar kyk, Ek leef vir ewig en ewig; ook hou Ek die sleutels van die dood, en van Hades.”

Wie Jesus se hemelse heerlikheid wil sien, kort ’n verheerlikte gees, liggaam en oë. Dit is wat 1Kor. 15:50 beteken: “Dit is wat ek bedoel, broers: dat mense van vlees en bloed nie die koninkryk van God kan beërf nie, en die verganklike beërf nie die onverganklike nie.”

Dit laat my skepties oor mense wat sê Jesus het aan hulle verskyn en hulle het kalm gevoel. Ek sê nie Hy kan nie aan mense verskyn nie. Hy kan as Hy wil. Meet tog net jou ervarings aan die Bybel en nie andersom nie. Anders het ons rede om te glo dat jy onsin praat.

 

2. Ons opstanding

“Maar die persoon wat homself aan die Here verbind, is een gees met Hom.” (1Kor. 6:17). Selfs in die hemel bly jou gees een met syne. Wat van jou liggaam? Deur die Gees binne jou bly jy in die graf een met Christus. Jou liggaam is ’n tempel van die Heilige Gees (1Kor. 6:19-20) en bly dit selfs as jy gesterf het. Daarom sê v.11: “As die Gees van Hom wat Jesus uit die dood opgewek het in julle woon, sal Hy wat Christus uit die dood opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon.” (v.11, eie beklemtoning).

Jou liggaam behoort nie net aan Jesus as jy lewe nie, maar ook na jy gesterf het: “Of ons dan lewe of sterwe, ons behoort aan die Here.” (14:8). Daarom sê die Nuwe Testament van Christene dat hulle in die Here sterf: “Gelukkig is die dooies wat van nou af in die Here sterf.” (Op. 14:13).

Ons volkome eenheid met Christus veronderstel ons sal weer opstaan. Jesus is die Hoof en ons die liggaam. As die Hoof opstaan, sal die liggaam opstaan (Ef. 2:6). Die feit dat Jesus die eerstevrug uit die dood is (1Kor. 15:20, 23), beteken daar sal ’n groot oes volg (Spr. 3:9-10). Baie dooies sal eendag uit die dood opstaan. Soos die Gees vir Jesus opgewek het, sal Hy ons ook opwek: As die Gees van Hom wat Jesus uit die dood opgewek het in julle woon, sal Hy wat Christus uit die dood opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon.” (v.11).

By die wederkoms sal jou siel saam met Jesus terugkeer (Kol. 3:4, 1Tess. 4:14). As Hy jou liggaam uit die graf uit roep (Joh. 5:28-29), sal die Vader jou deur sy Gees laat lewe (v.11). God sal jou liggaam en siel met mekaar herenig, nadat dit deur die dood geskei is (Luk. 16:22-23, Jak. 2:26). Thomas Watson stel hom voor hoe dit sal wees:

Oh consider what joy there will be at the reuniting of the body and the soul at the resurrection!... How will the body and soul greet one another! What a welcome will the soul give to the body! Oh, blessed body! When I prayed, thou didst attend my prayers with hands lifted up, and knees bowed down; thou wert willing to suffer with me, and now thou shalt reign with me; thou wert sown in dishonour, but now art raised in glory. Oh, my dear body! I will enter into thee again, and be eternally married to thee.’2

Die Gees sal nie vir jou ’n ander liggaam skep nie, maar jou huidige liggaam verheerlik. Jou sterflike liggaam sal soos ’n saad gesaai word en jou nuwe liggaam sal soos ’n koelteboom daaruit opkom (sien Joh. 12:24, 1Kor. 15:36-37). Dieselfde liggaam wat begrawe word, sal weer opstaan (1Kor. 15:42-44). So het Job dit verstaan: “Maar ek, ek weet: My Losser leef! Uiteindelik sal Hy op aarde opstaan. Nadat hulle [die wurms] my vel so afgeskeur het, sal ek, ’n mens van vlees en bloed, God sien, wat net ek sal sien; my eie oë, en niemand anders nie, sal Hom sien. My hele wese smag daarna.” (Job 19:25-27).

So sal die Here ook jou sterflike liggaam opwek al word jy stof en as, of al eet die haaie jou. As God Adam uit die stof kon maak, kan Hy jou stoflike liggaam herskep (Gen. 2:7). Selfs al lê jy tussen ’n klomp geraamtes weet die Here watter bo-been by watter heup hoort en watter voet by watter enkel. Lees gerus Eseg. 37:1-14 in hierdie verband.

Wanneer God jou liggaam verheerlik, sal dit so uniek wees soos jou liggaam op aarde. Paulus sê: “Nie alle lewende wesens is eenders nie. Daar is een fisiese vorm vir mense, ’n ander vir diere, ’n ander vir voëls, en nog ’n ander vir visse. Daar is ook hemelliggame en aardse liggame, maar die glans van die hemelliggame is anders as dié van die aardse liggame. Die glans van die son is anders as die glans van die maan, en anders as die glans van die sterre. Een ster verskil immers van ’n ander in glans. So sal dit ook wees met die opstanding van die dooies(1Kor. 15:39-42a, eie beklemtoning).

Jy sal nog steeds jy wees, maar sonder enige genetiese defek, letsel of gestremheid. Jy sal ’n verheerlikte liggaam soos Jesus s’n hê: “Hy sal ons nederige liggaam verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, deur die krag wat Hom in staat stel om alles aan Homself te onderwerp.” (Fil. 3:21).

Soos jou siel die ewige lewe het (Joh. 10:10), sal die Heilige Gees dit dan aan jou liggaam gee (1Kor. 15:45-49, 53). Vir ewig sal jy soos die son skyn (Dan. 12:2-3, Matt. 13:43, vgl. Eks. 34:29-30). Soos die Gees vir Simson en Elia sterk gemaak het (Rigt. 14:6, 15:14, 16:3, 1Kon. 18:46), sal jy vir ewig aantreklik, jonk, pynvry, sterk en gesond wees; sonder enige swakheid, hartseer of dood. Die Skrif sê: 

“So sal dit ook wees met die opstanding van die dooies: Wat gesaai word in verganklikheid, word opgewek in onsterflikheid; wat gesaai word in oneer, word opgewek in heerlikheid; wat gesaai word in swakheid, word opgewek in krag.” (1Kor. 15:42-43).

“Hy sal elke traan uit hulle oë afdroog. En die dood sal nie meer daar wees nie; ook nie rou of ’n gehuil of pyn sal meer bestaan nie; want die eerste dinge het verbygegaan.” (Op. 21:4).

Sal jy ’n spookagtige liggaam hê? 1Kor. 15:44 laat dit so klink: “Wat gesaai word, is ’n natuurlike menslike liggaam; wat opgewek word, is ’n geestelike liggaam.” Party mense dink ’n geestelike liggaam verwys na ’n deursigtige liggaam wat rondsweef. Maar die Griekse woord (pneumatikos) is dieselfde as in 2:15 waar die Heilige Gees gelowiges vul en hulle lei: “Die geestelike mens (pneumatikos) beoordeel egter alle dinge, hoewel hyself deur niemand beoordeel kan word nie.” Gal. 6:1 sê: “Broers, as iemand deur een of ander sonde oorval word, moet julle wat met die Gees vervul is (pneumatikoi), so iemand in ’n gees van sagmoedigheid reghelp; maar let op jouself, dat ook jy nie versoek word nie.”

1Kor. 15:44 se geestelike liggaam beteken eenvoudig die Heilige Gees sal jou verheerlikte liggaam totaal beheer, sodat jy nooit weer kan sondig nie. Daarom sê Op. 21:27, 22:3, 15 geen vervloeking, onreinheid of sonde sal in die Nuwe Jerusalem kom nie.

Wat van ongelowiges: sal Jesus hulle weer opwek? Joh. 5:28-29 sê duidelik Hy sal: “Moet julle nie hieroor verwonder nie, want daar kom ’n tyd wanneer almal in die grafte sy stem sal hoor en sal uitkom, dié wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, maar dié wat verkeerd gedoen het, tot die opstanding van veroordeling.” Hand. 24:15 bevestig dit: “Ek vestig dieselfde hoop op God as waaraan hierdie mense ook vashou, naamlik dat daar ’n opstanding van die regverdiges en ook die onregverdiges sal wees.”

Al verskil is tussen ongelowiges se opstanding en ons s’n is die Heilige Gees sal hulle nie verheerlik nie, maar hulle sal afskuwelike geraamtes bly waarvan die vlees ontbind. In die hel sal hulle liggame vol siekte, pyn en ander gevolge van die sondeval bly. Jes. 66:24 en Dan. 12:2 sê: “Hulle sal dan uit die stad gaan en die lyke sien van die mense wat teen My oortree het, want die wurms op hulle sal nie sterf nie, en die vuur om hulle sal nie uitbrand nie. Hulle sal afskuwelik wees vir alle mense... Baie van hulle wat slaap in die stof van die aarde, sal wakker word—sommige vir die ewige lewe, en ander tot skande, tot ewige afsku.” (eie beklemtoning).

Hoe weet jy jy sal verheerlik word en nie ’n ongelowige se lelike liggaam hê nie? Woon die Gees in jou en bewys jou lewe dit: “Maar die vrug van die Gees is: liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.”? Indien wel kan jy weet Hy sal jou liggaam opwek en dit verheerlik. Dit is wat Paulus met die onderstaande verse bedoel:

“Julle, daarenteen, bly nie in julle sondige aard nie, maar in die Gees—as die Gees van God inderdaad in julle woon. As iemand nie die Gees van Christus het nie, behoort hy nie aan Hom nie. Maar as Christus in julle is, is die liggaam, as gevolg van die sonde, wel dood; daarenteen, op grond van die regverdiging, is die Gees lewe. As die Gees van Hom wat Jesus uit die dood opgewek het in julle woon, sal Hy wat Christus uit die dood opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon... ons wat die Gees as God se eerste gawe ontvang het, sug innerlik, terwyl ons uitsien na ons aanneming tot kinders, die bevryding van ons liggame.” (v.9-11, 23).

“En daarom sug ons, want ons verlang intens daarna om met ons woning vanuit die hemel beklee te word [’n nuwe liggaam]. As ons net nie ontklee en nakend gevind sal word nie! Want ons wat nog in die tentwoning is, sug as mense wat swaarkry, omdat ons nie ontklee nie, maar geklee wil word, sodat wat sterflik is, verteer kan word deur die lewe. Hy wat ons juis hiervoor voorberei het, is God, wat aan ons die Gees as waarborg gegee het.” (2Kor. 5:2-5).

Wat kan jy doen om seker te maak die Gees woon in jou? Glo in Jesus Christus wat vir ons gesterf het, dan sal die Gees in jou woon. Die Bybel sê: “Christus het ons vrygekoop van die vervloeking van die wet deurdat Hy in ons plek ’n vervloeking geword het, want daar staan geskryf: ‘Vervloek is elkeen wat aan ’n hout hang.’ Die doel was dat die seën wat Abraham ontvang het in Christus Jesus, na die nasies sou gaan, en dat ons die Gees wat beloof is, deur die geloof sou ontvang.” (Gal. 3:13-14). “In Hom is julle, toe julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het, verseël met die Heilige Gees, wat beloof is.” (Ef. 1:13).

Strewe na die kennis en geregtigheid van Christus (Fil. 3:7-9). Ken Hom in sy lyding, sodat jy Hom in die krag van sy opstanding ken (Fil. 3:10-11). Dan sal jou opstandingsliggaam Jesus se heerlikheid weerspieël soos ’n gladde meer die son weerkaats: “Geliefdes, nou is ons kinders van God, maar dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Wat ons weet, is dat wanneer Hy verskyn, ons soos Hy sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is.” (1Joh. 3:2).


1  Tensy anders vermeld, kom aanhalings uit die 2020 Vertaling.

2  Thomas Watson, A Body of Divinity (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1958, 1965 [1692, 1890]), 308.

Kategorieë