Coram Deo Cover Image

Coming soon...

17 December 2022

Die Heilige Gees: Aanneming en sekerheid

Romeine 8:14-17

Die konsep van Christelike aanneming kom vanuit die Romeinse leefwêreld. F.F. Bruce sê: ‘The term “adoption”...may have a somewhat artificial sound in our ears; but in the Roman world of the first century AD an adopted son was a son deliberately chosen by his adoptive father to perpetuate his name and inherit his estate; he was no whit inferior in status to a son born in the ordinary course of nature, and might well enjoy the father’s affection more fully and reproduce the father’s character more worthily.’1 Aanneming is seker die grootste voorreg van die Christelike lewe. So leer Rom. 8:14-17 ons.

 

1. Leiding (v.14)

In al my jare van straat evangelisasie het ten minste een persoon vir my gesê: ‘Ek weet ek is gered, want die Heilige Gees praat met my en lei my. Ek kan nie sonder Hom lewe nie.’ Dit is so dat iemand wat deur die Gees gelei word, ’n kind van God is (v.14). Maar hoe weet jy dit is die Gees wat jou lei? Dit is nie genoeg om te sê Hy lei jou ten opsigte van beroepskeuses, die keuse van ’n lewensmaat, of ander groot besluite nie. Die duiwel kan dit na-aap (2Kor. 11:14) en werk deur vals leraars om jou te mislei (1Tim. 4:1-3). Hy kan jou bedrieglike hart oortuig die Heilige Gees lei jou, terwyl dit jou sondige begeertes of demone is (Jer. 17:9). Die vraag is of die Gees jou lei om sonde dood te maak en ’n gehoorsame lewe te lei (v.13, 4-6). Indien wel, is jy ’n kind van God: “Almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God.” (v.14).2

 

2. Aanneming (v.15)

Voor iemand tot bekering kom, oortuig die Heilige Gees hom van sy verlore toestand, sy slawerny aan sonde en sy rebellie teen Christus (3:19-20, Joh. 8:34, 16:8, Hand. 2:36-37). Die Gees bring die skrik van God se oordeel oor die persoon, voor hy hom die oplossing in Christus wys (Joh. 8:32, 36). Die Heilige Gees kom as ’n Gees van slawerny voor Hy as ’n Gees van aanneming kom (v.15).3 Wanneer Hy as die Gees van aanneming kom, kom Hy nie weer as ’n Gees van slawerny nie. Dus hoef jy nie weer die oordeel te vrees nie (v.15, 1, 1Joh. 4:18).

Party gelowiges sal sê hulle beleef dit anders: ‘Vandat ek die Gees van aanneming ontvang het, het die Heilige Gees al weer die skrik van God se oordeel oor my gebring. Hy het my van sonde aangekla, sodat ek my redding betwyfel het.’ Dit is nie die Heilige Gees nie: “Julle het immers nie ’n Gees ontvang wat verslawing bring, sodat julle weer bang hoef te wees nie” (v.15). “God het ons tog nie ’n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing.” (2Tim. 1:7). God praat nie uit twee monde nie. Hy sê nie: ‘Ek vergewe jou en ek vergewe jou nie.’ Paulus sê: “want Jesus Christus, die Seun van God, wat deur ons aan julle verkondig is, deur my en Silvanus en Timoteus, was nie ‘ja’ én ‘nee’ nie—inteendeel, in Hom het dit ‘ja’ geword. Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in Hom is hulle ‘ja’; daarom sê ons deur Hom ‘amen’ aan God, tot sy eer.” (2Kor. 1:19-20). Die Heilige Gees verwar ons nie, maar verseker ons dat ons kinders van God is (v.16). Hy verseker ons dat God alles tot ons voordeel uitwerk, dat ons verlossing vas en seker is, dat God aan ons kant is, dat Christus vir ons gesterf het, dat niks ons van God se liefde in Christus kan skei nie (v.28-39).

Hoekom twyfel party gelowiges dan weer en val onder die vrees vir God se oordeel? Die gees van die duiwel laat hulle vrees.4 Die Heilige Gees verseker ons God het ons as sy kinders aangeneem (v.15-16). Hy laat ons tot die Vader bid (v.15, 26-27). Hy laat ons ons sonde bely en die bloed van Jesus vertrou om ons te reinig (1Joh. 1:7, 9). Hy fokus ons aandag op Christus alleen (Joh. 16:14). Die gees van die duiwel doen die teenoorgestelde. Hy laat jou twyfel God het jou as sy kind aangeneem. Hy weerhou jou daarvan om te bid. Hy laat jou op jouself en jou sonde fokus eerder as op Christus, sodat jy harder probeer eerder as wat jy jou sonde bely. Hy versoek jou om God in jou gedagtes te laster en sê dan: ‘Jy het teen die Heilige Gees gelaster; jy het die onvergeeflike sonde gepleeg (Matt. 12:31).

’n Man in Martyn Lloyd-Jones se bediening het so gedink. Hy het in die Walliese herlewing van 1904 tot bekering gekom. ’n Paar jaar later het hy weggedwaal en in ’n lewe van dronkenskap verval. Die duiwel het hom oortuig hy het teen die lig gesondig en kan nie vergewe word nie. Dokters kon die man nie help nie. ’n Psigiater het probeer, maar misluk. Die man het in ’n inrigting beland, maar dinge het erger geword. Uiteindelik het sy seun hom na Martyn Lloyd-Jones toe gevat. In Lloyd-Jones se studeerkamer het die man op en af geloop en sy hare uit sy kop uit getrek. Uit die Bybel het Lloyd-Jones hom gewys dat iemand wat die onvergeeflike sonde pleeg homself teen God verset en geen begeerte het om vergewe te word nie. Vir byna ’n uur het Lloyd-Jones God se beloftes met die man gedeel. Uiteindelik het die man bedaar en kalm geword. Lloyd-Jones het hom gewaarsku dat die duiwel weer sal kom. Dit het so gebeur, maar weereens het Lloyd-Jones die man van God se beloftes verseker. Na drie of vier afsprake het God die man volkome herstel.5

Is jy ’n gelowige wat gou twyfel? Die duiwel sal vir jou sê kleingeloof en ongeloof is die teenoorgestelde van geloof, wat beteken jy is nie gered nie. Hy sal jou sonde van die verlede voor jou gesig gooi en sê jy is ongered. Wil jy jy sy aanklagtes teenstaan? Herinner jouself aan die fontein van Christus se bloed waarin jy jouself kan reinig (Sag. 13:1). Gebruik die swaard van God se Woord teen die duiwel (Ef. 6:17). Sê vir hom God het jou regverdig verklaar en niemand kan ’n klagte teen jou inbring nie (v.33-34). Sê vir hom jy het jou bekeer en God het jou vergewe (Psalm 32). Sê vir hom Jesus lewe altyd om vir jou in te tree (Heb. 7:25). Sê vir hom God dink aan jou sondes nie meer nie (Heb. 10:17). Glo die Gees se getuienis van v.15b, naamlik dat jy ’n seun van God is.

Om ’n seun van God te wees skakel nie vroue uit nie. 2Kor. 6:18 praat van God se seuns en dogters. Die rede hoekom Paulus in Rom. 8:15 van seuns praat, is omdat seuns die erfdeel kry en die familienaam voortsit. In die volgende vers noem Pauls ons kinders om ons volle afhanklikheid van God te beklemtoon (v.16). God se aanneming is vir mans, sowel as vroue bedoel (v.15-16, Gal. 3:28). Die Gees van aanneming woon permanent in elke gelowige (v.9, Joh. 14:17) en sê dat God ons in Christus hiervoor bestem het (v.16, Ef. 1:5). God neem ons aan deur Christus wat mens geword het en ons met sy bloed gekoop het (Gal. 4:4-5). Ons verkry hierdie aanneming deur geloof (Joh. 1:12-13, Gal. 3:26). So bewys God sy liefde aan ons, dat Hy die duiwel se kinders sy eie maak (Joh. 8:44, 1Joh. 3:1-2)!

Almal wat die Gees van aanneming het, word ook deel van God se huisgesin, die kerk (2:22, 1Kor. 12:13, 1Tim. 3:15). Nie dat kerklidmaatskap jou red nie, maar as God jou aangeneem het, word jy deel van sy familie (Matt. 12:48-50, 1Tim. 5:1-2). Deur die Gees van aanneming voel selfs gelowiges in die tronk, of op ’n siekbed een met die gemeente (Ef. 4:3-6).

Die Gees van aanneming lei ons verder om te bid en tot God te roep soos ’n baba vir sy ouers roep (v.15b, 26-27, Sag. 12:10, Hand. 9:11, Gal. 4:6, Ef. 2:18, 6:18). Ons bid nie soos ongelowiges net as ons ’n krisis het, of om mense te beïndruk nie (Matt. 6:5, 7). Ons bid gedurig in ons binnekamer vanuit ’n verhouding met ons hemelse Vader (Matt. 6:6, 8-9). Ons bid dringend en met diep emosie (v.15, Gk. krazō). Die woorde “Abba, Vader!” (v.15) impliseer jy is ’n klein kind met ’n liefdevolle, sterk Vader en dat jy Hom vir alles benodig.6 Abba, Vader!” impliseer ’n intieme, persoonlike en vrymoedige verhouding met God. Dit impliseer dat jy Hom as jou Vader wil eer (Mal. 1:6). So het Jesus in Mark. 14:36 gebid: “Abba, Vader...” Wie uit sy hart uit so bid, het die Gees van aanneming en is ’n kind van God (v.15). Is jy God jou Vader en jy sy kind? Indien wel, verseker sy Gees jou van sy Vaderlike ontferming, sorg en antwoorde op gebed (v.15, Ps. 103:13, Matt. 6:25-34, 7:11).

 

3. Sekerheid (v.16)

’n Besoekende prediker by ons gemeente het gesê dat pastoriekinders maklik oor hulle redding twyfel. Baie van hulle ken die evangelie en het nog nooit ’n losbandige lewe gelei nie. Wanneer hulle tot bekering kom, lyk die verskil tussen hulle lewe voor en na bekering nie soos Paulus s’n nie. Derhalwe wonder hulle of hulle gered is.

Hoe weet jy jy het die Gees van aanneming en is God se kind? “Die Gees self getuig teenoor ons gees dat ons kinders van God is.” (v.16). Hoe weet jy dit is die Gees wat jou oortuig en nie die duiwel of jou eie gedagtes nie? Lewe jy afhanklik van die Vader; wys jy dit deur gedurig te bid (v.15)? Dit is nie genoeg om te God is jou Vader en jy is sy kind nie. Baie ongelowiges sê dit, maar hulle gewete mislei hulle (Matt. 7:21-23). Party gelowiges se gewete bedrieg hulle en sê hulle is ongered (1Joh. 3:20). Jy benodig iets groter as jou gewete, naamlik die getuienis van die Heilige Gees (v.16). Hoe getuig die Heilige Gees teenoor jou gees? Hy doen dit nie deur hoendervleis, ’n warm gevoel in jou bors, of ’n tinteling in jou ruggraat nie. Hy doen dit nie deur ’n hoorbare stem in jou ore nie. Die duiwel kan dit maklik namaak (2Kor. 11:14). Dit sal daartoe lei dat jy vals sekerheid het en dat Christene wat nie dieselfde ervaring het nie hulle redding betwyfel. Om hierdie rede gebruik die Heilige Gees ’n objektiewe maatstaf om gelowiges te oortuig hulle is kinders van God. Wat is hierdie objektiewe maatstaf? Die Gees-geïnspireerde Woord van God waarteen elke gelowige kan toets of Hy die Heilige Gees het. Vra jouself:

Dink en lewe ek volgens my sondige begeertes, of volgens God se Gees wat my in die Woord lei (v.5, 14)? Haat ek sonde en vertrou die Heilige Gees om my sondige begeertes dood te maak (v.13, 1Joh. 3:10)? Begeer ek God as my Vader en bid ek gedurig tot Hom (v.15)? Is die Gees se geregtigheid, vrede, blydskap, hoop, liefde, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing in my (14:17, 15:30, Gal. 5:22-23)? Dissiplineer God my as ek sondig (Heb. 12:6-8)? Glo ek in Jesus as die Seun van God (1Joh. 2:20-27, 3:23-24)? Het ek ander gelowiges lief (1Joh. 4:13, 7-21)?

Hierdie objektiewe toetse sal jou help as jy ongered voel, maar volgens die Woord van lewe; of as jy gered voel, maar teen die God se Woord lewe! Vertrou die Woord van God eerder as jou emosies! Daarmee sê ek nie emosies is onbelangrik nie. By tye getuig die Heilige Gees subjektief deur in jou ’n verhoogde sin van jou kindskap en God se liefde te werk (v.16, Ef. 3:16-19, Op. 2:17). Die objektiewe getuienis van die Gees is soos jasmyn—die plant lewe, al is daar geen blomme nie. Sy subjektiewe getuienis is soos die lieflike geur van jasmyn in volle bloei (5:5).

 

4. Erfenis (v.17)

Toe ’n oom in ons gemeente sterf, het ek negehonderd R5 munte geërf. Die oom moes sterf voordat ek die erfporsie kon kry. Net so moes ons Testamentmaker sterf voor ons die erfdeel kon kry (v.17, Heb. 9:16-17). Wat is die erfdeel? God (v.17). Jesus het aan die kruis gesterf, sodat God ons Vader kon wees en ons sy kinders (Heb. 8:10c, Op. 21:7). Hiervan oortuig die Heilige Gees ons (v.15-17). Wie God as sy Vader het, het meer as die heelal, want uit Hom, deur Hom en tot Hom is alle dinge; in Hom bestaan alles (11:36, Hand. 17:28).

Die Heilige Gees verseker jou ook dat jy ’n mede-erfgenaam van Christus is (v.17, Gal. 4:7, 3:29). Jesus besit alles, omdat Hy dit geskep het; selfs as mens verdien Hy alles deur sy meriete (Matt. 28:18, Ef. 1:22, Kol. 1:15-16, Heb. 1:2). Deur geloof in Christus is Hy, die erfenis van die Vader, die hemel en die heelal ons s’n (v.17, Matt. 25:34, 1Kor. 3:21-23). Die Gees laat ons hierna verlang, en op die oordeelsdag sal God aan die heelal bekendmaak dat ons sy kinders is (v.16-17, 23, Gal. 5:5). Wie die Gees van aanneming het, begeer dit, selfs al is die begeerte ’n vonk eerder as ’n bosbrand. Jou versugting na groter sekerheid en meer van God wys die Heilige Gees woon in jou en jy is God se kind.

Party gelowiges dink die Gees van aanneming is nie in hulle nie, want vandat hulle Jesus volg, loop alles skeef en vervolg hulle familie hulle. Party Christene wat vir hulle geloof in die tronk sit, dink God het hulle vergeet en hulle is nie sy kinders nie. Maar hulle lyding vir Christus bewys juis dat hulle God se kinders is: “Die Gees self getuig teenoor ons gees dat ons kinders van God is. Maar as ons kinders is, is ons ook erfgename—erfgename van God en mede-erfgename met Christus mits ons inderdaad saam met Hom ly, sodat ons ook saam met Hom verheerlik kan word.” (v.16-17). Die Gees van aanneming sal sulke gelowiges met blydskap, vrede en hoop vervul (15:13, Fil. 4:4, 7). Al sit hulle sonder ’n Bybel in die tronk sal die Heilige Gees hulle gees direk verseker hulle is kinders van God (v.16). Dit het met Haralan Popov gebeur. Na intense marterling was hy op ’n stadium vir tien dae in eensame afsondering. Toe hy eendag by die venter uitkyk, toe sien hy die skaduwee van ’n kruis op die fabriek oorkant se dak. Die son het agter twee skoorstene geskyn om die skaduwee te maak. Die Here het Popov se geloof bemoedig en gewys dat hy vir Christus ly.7 Die Heilige Gees het hom herinner hy is een met die Hoof wat gekruisig is (1Pet. 2:21), en dat hy ’n kind van God is (v.16-17).


1  F.F. Bruce, Tyndale New Testament Commentaries: Romans (Leicester: Inter-Varsity Press, 1963, 1985), 157

2  Aanhalings uit die 2020 Vertaling.

3  John Bunyan, The Fear of God (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 2018 [1679, 1854]), 34-5

4  Sien ibid., 33-56 vir ’n volledige en deeglike verduideliking van die verskil tussen die Gees van slawerny, en die duiwel se gees van twyfel en vrees.

5  D. Martyn Lloyd-Jones, Romans: Exposition of Chapter 8.5-17—The Sons of God (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1974), 229-30

6  https://biblehub.com/greek/5.htm en Johannes P. Louw & Eugene A. Nida (Ed.), Greek-English Lexicon of the New Testament Based on Semantic Domains: Vol. 1 (Cape Town: Bible Society of South Africa, 1989 [1988]), 12.12, p. 140

7  Haralan Popov, Tortured for his Faith (Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1970, 1975), 41-2, 97

Kategorieë