Coram Deo Cover Image

Coming soon...

24 May 2014

Die duiwel se troefkaart

Devil's trump card

Die duiwel het in Handelinge 4-5 probeer om die evangelie stil te maak.  Sy aanval op die kerk het misluk.  In Handelinge 6 haal hy sy groot kanonne uit – sy troefkaart – in die hoop om die apostels se monde te snoer.  Hierdie keer werk hy van binne af.

 

Die probleem (v.1)

Die vervolging van hoofstuk 5 het niks gedoen om die kerk te stuit nie.  Inteendeel, die kerk het sterk gegroei.  In 2:41 het dit gegroei van 120 na 3120.  In 4:4 was daar 5000 mans.  In 5:14 het dit meer as ooit gegroei.  En in 6:1 hou die kerk aan om te vermenigvuldig.  Toe ontstaan daar ‘n administrasie fout...

 

Die vroeë kerk het vir hulle weduwees gesorg (sien 4:34-35, 1 Timoteus 5:3-16, Ou Testamentiese wette oor die versorging van weduwees).  Baie van die Jode in die Jerusalem kerk het die Griekse kultuur omhels.  Om een of ander rede het die kerk die Grieks-sprekende weduwees vergeet, maar die Hebreeus-sprekendes versorg.  Dit was nét die geleentheid waarvoor die duiwel gewag het.  Hy het die situasie gebruik om ondankbaarheid en twis aan te hits (v.1).

 

Laat ons hieruit leer.  Die duiwel versoek ons soms deurdat dringende sake belangrike sake uitskuif.  Marta is so gevang:

 

“En op hulle reis het Hy in ‘n sekere dorp gekom, en ‘n vrou met die naam van Martha het Hom in haar huis ontvang.  En sy het ‘n suster gehad met die naam van Maria; dié het aan die voete van Jesus gesit en na sy woord geluister.  Maar Martha was baie besig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê:  Here, gee U nie om dat my suster my alleen laat bedien nie?  Sê dan vir haar dat sy my moet help.  Maar Jesus antwoord en sê vir haar:  Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge; maar een ding is nodig; en Maria het die goeie deel uitgekies wat van haar nie weggeneem sal word nie.” (Lukas 10:38-42).

 

Die duiwel wou die apostels versoek om hulle plig te versuim; om gebed en prediking te verruil vir die administrasie van armsorg.  In ons dag versoek die duiwel predikante om gebed en die Woord te versuim; om hulle tyd te gee aan:

 

 • Diens op komitees en vergaderings.
 • Mense oplaai met die kerk se Kombi.
 • Webblaaie ontwerp.
 • Administrasie behartig.
 • Herstelwerk aan kerkgeboue.
 • Kerk finansies uitsorteer.
 • Speletjies vir die jongmense uitdink.
 • Kampe reël.
 • Aankope vir gemeente etes.
 • Power Point skyfies voorberei om die preke ‘interessant’ te maak.
 • Die munisipaliteit besoek oor die kerk se nuwe erf.
 • Basaars reël.
 • Prokureurs sien oor ‘n stuk grond in die kerk se naam.
 • Dakverf koop.
 • Borge kry vir die jeug.

 

In sommige gemeentes kla gemeentelede as die dominee dit nié doen nie.  Hulle moet leer dat die predikant nie hiervoor geroep is nie.  Hy is geroep om homself te wy aan gebed en die bediening van die Woord (v.4).

 

‘Maar wat as ek ‘n jeugleraar is?’ wonder iemand.  Ek was ‘n jeugleraar in Nelspruit.  Ek het gefrustreerd gevoel en vir iemand gesê:  ‘Ek wens ek kan soos Jonathan Edwards wees en die Bybel vir ure op ‘n dag bestudeer.’  Sy reaksie was:  ‘Nou hoekom doen jy dit nie?’  Ek het gesê:  ‘Ek kan nie.’  ‘Hoekom nie?’ het hy gevra.  ‘Jy is geroep om te preek – nie om volley ball wedstryde te reël nie.’  Ek het dit begin doen en is uiteindelik Kempton Park toe beroep.  Nou kan ek doen waarvoor ek geroep is.  Jeugleraars is nie minder as ander leraars nie.  Hulle roeping is nie anders nie.  Hulle moet hulle tyd aan gebed en die Woord gee – nie aan volley ball wedstryde of paint ball nie.

 

Die oplossing (v.2-6)

Die twaalf apostels het die hele kerk (‘n paar duisend!) byeen geroep en die krisis aan hulle voorgehou (v.2).  Hulle het eerlik gesê:  ‘Ons kan nie ophou preek om tafels te bedien nie.’ (v.2).  Toe daar min weduwees was kon hulle die finansies behartig (4:35, 37).  Maar nou was daar gans te veel weduwees.  Die apostels sou hulle tyd aan gebed en prediking gee (v.2, 4).  Die kerk moes sewe manne identifiseer wat die weduwees se saak kon administreer.  Hierdie manne moes, soos Joshua in Deuteronomium 34:9, vol wees van geloof, wysheid, en die Heilige Gees (v.3, 5).

 

Die kerk het ‘n slim skuif gemaak en Grieks-sprekende Jode gekies om die probleem op te los.  Stefanus was vreesloos, heilig, en het die Woord geken (sien hoofstuk 6-7, 22:20).  Filippus was ‘n kragtige evangelis (sien hoofstuk 8, 21:8-9).  Volgens oorlewering het Progorus en Timon onderskeidelik hulle lewens vir die evangelie afgelê in Antiogië en Filippi.  Nikolaus was ‘n heiden uit Antiogië wat die Joodse geloof aangeneem en later ‘n Christen geword het.  Die apostels het vir die sewe manne hande opgelê en vir hulle gebid (v.6, sien 1 Timoteus 4:14 vir hande oplê).

 

Wat moet ons hieruit leer?  Let op die orde van gebed en die Woord (v.4).  Dít is ons roeping en taak.  Dieselfde geld op die sendingveld.  As jy oorsee wil gaan om hospitale te bou, doen dit.  Maar as jy ‘n sendeling van die evangelie is moet dit nie jou hoof fokus wees nie.  Jesus het jou gestuur om die Goeie Nuus te verkondig (Matteus 28:19-20).  Moenie dat die ontwikkeling van groente tuine of bouprojekte jou tyd steel nie.  Groente kan ongelowiges se honger stil, maar dit kan hulle siele nie van die hel red nie.

 

Ons leer ook ‘n paar lesse oor diakens uit hierdie verse:

 

 • Kyk uit in die gemeente watter mense reeds besig is om dienswerk te doen, en vra dat húlle as diakens aangestel word.
 • Die gemeente moet die mense identifiseer en die ouderlinge moet hulle aanstel (ons het nie meer apostels nie).
 • Diakens moet aangestel word vir ‘n spesifieke taak en nie net om ‘n leemte te vul nie. As die taak afgehandel is, hoef hulle nie meer diakens te wees nie.
 • Diakens moet moreel kwalifiseer.
 • Die hele kerk moet hulle instem. Wat sou ‘n 51% stem help in ‘n kerk waar daar reeds ongelukkigheid was (v.1)!?
 • Diakens maak die geestelike leiers los om hulle aandag te gee aan gebed en prediking.

 

Wat is dan die verskil tussen ouderlinge en diakens?  Diakens is diensknegte [Gk. diakoneo] van die liggaam, terwyl ouderlinge diensknegte [Gk. diakonia]van diesiel is.

 

Die uitkoms (v.7)

Die apostels het gedoen wat hulle gesê het:  hulleself gewy aan gebed en Woord-verkondiging (v.4).  In v.6 bid hulle en in v.7 preek hulle die Woord.  Die Woord het uitgegaan (v.7, 12:24, 19:20), die kerk het gegroei en baie priesters het gehoorsaam geword aan die vereistes van die evangelie (7, Romeine 1:5).  Die duiwel se troefkaart het misluk.  Jesus sal sy kerk bou en die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie (Matteus 16:18).

 

Gebed en prediking is God se metode vir kerkgroei.  Moenie vertroue verloor hierin, sodat jy begin fokus op jongmense, musiek, sosiale sending, drama, sport, ensovoorts nie.  Bid dat mense tot bekering kom.  ‘Musical churches’ (mense wat van een kerk na ‘n ander skuif) is nie die beste manier van kerkgroei nie.

 

Het jy al ooit skaak gespeel?  Het dit al ooit met jou gebeur dat jy nog een skuif het om te wen, en dan deur jou opponent in skaakmat gesit word?  Op Golgota het Jesus die duiwel in ‘skaakmat’ gesit.  Die duiwel se troefkaart kán nie wen nie.

Kategorieë