Coram Deo Cover Image

Coming soon...

12 November 2022

Coram Deo: Tot God se eer

Verskeie Tekste

Op Vrydae en Saterdae het ek ’n Kids Club in ons woonbuurt se strate. Ek leer die kinders Bybelverse, Bybelstories en kategismus. Die kategismus se tweede vraag lui: hoekom het God jou gemaak? Die kinders antwoord: ‘Om Hom te eer en te verheerlik!’

Hoe leef ’n mens tot God se eer? Jy voeg niks by God se inherente heerlikheid nie, maar jy verhef Hom in ander se oë.1 Niemand besluit self hoe hy God wil verheerlik nie. Koning Dawid, Ussa en die volk het vir hulleself gekies hoe hulle God wil aanbid en verheerlik. Hulle het die ark op ’n nuwe wa vervoer, terwyl die Here uitdruklik gesê het hulle mag nie (Num. 7:7-9). God is nie tevrede as ons self kies hoe ons Hom wil eer nie. Die Bybel leer ons hoe ons Hom moet eer en verheerlik.

 

1. Heilig God se Naam

Ek bedoel nie jy moet soos die Hebrew Roots Movement God se Naam in Hebreeus sê nie. Ek bedoel eerder jy moet Hom eer en sy Persoon as heilig beskou. Eer die Vader (Matt. 6:9, Fil. 2:11, 4:20, Jud. 25), die Seun (Joh. 5:23, 2Pet. 3:18) en die Heilige Gees (Jes. 63:10, 14). Jy onteer God as jy een Persoon van die drie-Eenheid meer as die ander twee eer, of as jy een van hulle afskeep. Jy moet hulle almal eer (Joh. 16:14, 17:1, 5, Joh. 8:49). Eer die Vader wat aan ons lewe skenk, die Seun wat sy lewe vir ons verloor het, die Heilige Gees wat nuwe lewe in ons skep.2 Om God te verheerlik is jou en my skeppingsdoel: dit is hoekom Hy ons gemaak het (Ps. 8:6, 1Kor. 8:6, Kol. 1:16, Ps. 148, 19:2).

Sal die skepping God verheerlik en jy nie (Jes. 43:20-21, Jer. 13:11, Op. 4:11, 5:11-13)? Sal jy jou gesin, werk, geld, sport of eie gemak bo die Here stel, sodat jy die eredienste misloop (Heb. 10:25, 1Sam. 2:29)? Om ander dinge bo God te eer, is afgodery: jy steel die eer wat Hom alleen toekom (Rom. 1:23, Dan. 5:23, Jes. 48:11). Enige sonde keer dat jy God verheerlik (Rom. 3:23). As die wêreld jou getuienis hoor en sien dat jy in sonde lewe, verag hulle God se Naam (Eseg. 36:20, Rom. 2:24).

Lewe jy so? Bekeer jou en bely jou sonde. Dit sal God se Naam verheerlik (Jos. 7:19, Dan. 4:34, 37, Op. 14:7, 16:9). Doen dit by die nagmaal. Eer, vrees, dank en bewonder God. “Die Here, Heerser oor alle magte, Hom moet julle as heilig erken, en Hy is die Een vir wie julle bang en bevrees moet wees.” (Jes. 8:13).3 Wie die nagmaal lukraak gebruik, ontheilig God se Naam (1Kor. 11:27). Johannes Calvyn het dit verstaan. Toe ’n groep lidmate in Geneve losbandig lewe, is hulle van die gemeente afgesny. Hulle het die dorpsraad oorreed om die kerk se besluit om te keer, en het hulle voorgeneem om op ’n gegewe Sondag by die kerk in te wals en die nagmaal te gebruik. Toe Calvyn hiervan hoor, het hy vir ’n vriend geskryf:

‘I...took an oath that I had resolved rather to meet death than profane so shamefully the Holy Supper of the Lord... My ministry is abandoned if I suffer the authority of the Consistory to be trampled upon, and extend the Supper of Christ to open scoffers... I should rather die a hundred times than subject Christ to such foul mockery’.

Toe die gegewe Sondag aanbreek, was die molesmakers daar. Na die preek het Calvyn van die kansel afgeklim, voor die nagmaaltafel gaan staan en uitgeroep:

‘These hands you may crush, these arms you may lop off, my life you may take, my blood is yours, you may shed it; but you shall never force me to give holy things to the profaned, and dishonor the table of my God.’  

’n Heilige stilte het op die gemeente neergedaal. God het sy opponente oorwin en sy teenwoordigheid was tasbaar in die gemeente. Die gelowiges het die nagmaal met heilige eerbied gevier.4

Laat ons God se Naam heilig en dit nie belaster nie (Eks. 20:7). Verdedig sy eer soos Russell Carlisle in die film Time Changer. Die film gaan oor ’n Bybel-dosent (prof. Carlisle) in die jaar 1890. Met behulp van ’n tydmasjien reis hy tot in die jaar 2001. Hy is geskok oor die morele verval wat hy sien. Op een stadium gaan hy saam met ’n kerkgroep teater toe om ’n fliek te kyk. In die middel van die prent hardloop hy uit die teater en roep uit: ‘Stop the movie! Stop the movie! The man on the screen has blasphemed the Name of the Lord! This is an abomination!’ Moenie traak-my-nie-agtig sit en kyk hoe akteurs en aktrises die Here se Naam belaster nie. Soek God se eer. Verheerlik sy Naam en moenie jou eie eer soek nie: “Nie aan ons nie, Here, nie aan ons nie, maar aan u Naam kom die eer toe, oor u troue liefde, oor u bestendigheid.” (Ps. 115:1, kontra Dan. 4:30, 11:36-37). “Om te veel heuning te eet, is nie goed nie, en die soeke na eie eer is oneervol.” (Spr. 25:27). “...so praat ons ook nie om mense tevrede te stel nie, maar God, Hy wat ons harte toets... Ook het ons nie die eer van mense gesoek nie, nóg van julle, nóg van ander” (1Tess. 2:4, 6). Wees soos ’n sywurm wat homself onder die sy wegsteek; verberg jouself onder ’n nederige gees en verheerlik die Here alleen (Thomas Watson).5 Paulus het dit gedoen. In Rom. 15:17-19 en 1Kor. 15:10 sê hy:

“Dit is dan waarop ek my in Christus Jesus beroem: dat ek hierdie offer aan God kan bring. Ek sal dit inderdaad nie waag om oor iets anders te praat as wat Christus deur my gedoen het om die heidene tot gehoorsaamheid te bring nie—deur woord en daad, deur kragtige tekens en wonders, deur die krag van die Gees van God... Maar deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie vergeefs nie, trouens, ek het baie harder gewerk as al die ander—eintlik nie ek nie, maar die genade van God, wat met my is.”

Wie homself vereer en nalaat om God te verheerlik, is kos vir wurms: “Op die vasgestelde dag het Herodes ’n koninklike kleed aangetrek, op die regbank plaasgeneem en hulle toegespreek. Daarop het die volk uitgeroep: ‘Die stem van ’n god en nie van ’n mens nie!’ En onmiddellik het ’n engel van die Here hom neergevel, omdat hy nie die eer aan God gegee het nie en, verteer deur wurms, het hy gesterf.” (Hand. 12:21-23).

 

2. Onthou hoekom jy gered is

In Islam se paradys sal elke man baie vroue hê. Party Mormone glo dieselfde. Volgens die Bybel sal ons in die hemel nie trou nie (Matt. 22:30). God red ons nie vir aardse plesier, of eers hoofsaaklik dat jy die hel vryspring nie. Hy red ons om Hom te verheerlik en sy Naam groot te maak; om sy heerlikheid in ons gehoorsame lewens en verheerlikte liggame te weerspieël, sodat Hy alleen die lof ontvang (Jes. 43:7, 60:21, 61:3, Joh. 15:8, 17:24, Rom. 11:36, 15:9-11, 2Kor. 5:9, 15, Ef. 1:6, 12, 14, Fil. 1:11, 3:21, 1Joh. 3:2). Het die Here jou en geliefdes gered? Prys Hom en gee Hom al die eer (Hand. 11:18, 13:48, 21:20, Gal. 1:24). Verheerlik Hom met jou liggaam en jou lewe (Rom. 6:13, 12:1, 14:6-8, 1Kor. 6:20, 10:31).

 

3. Wees betrokke in die kerk

Sedert Covid het baie kerkmense die gemeentelike samekomste begin versaak (Heb. 10:25). Hulle verkies dit om by die huis te bly en aanlyn te kyk. Party mense wil by die kerk wees, maar hulle is siek. Jesus sal hulle daar ontmoet en sy heerlikheid aan hulle openbaar (Op. 1:9-20). Wie egter met opset wegbly, sal sy heerlikheid misloop, aangesien Hy dit aan sy gemeente openbaar (Hag. 2:7, 2Kor. 8:23, Ef. 1:18, 3:21).

Verheerlik God in die kerk deur mekaar te verwelkom (Rom. 15:5-7), jou beste vir die Here te gee (Mal. 1:6-8), jou gawes te gebruik (1Pet. 4:11), goeie werke te doen (2Kor. 8:19, Spr. 14:31) en lofgesange te sing (Ps. 29:2, 34:4, 66:2). Wat ons lofsange betref, moet ons op die Here eerder as op ’n lekker gevoel fokus. Baie moderne aanbiddingsliede gaan oor die wysie, of oor menslike sentiment. Eintlik moet ons lofgesange op die Here eerder as op mense fokus. Ons moet God-gesentreerde woorde sing. Maar dit op sy eie is nie genoeg nie. Jy kan die regte woorde sing, terwyl jou hart ver van God af is (Jes. 29:13). Eer God uit ’n dankbare hart. Dit verheerlik Hom (Ps. 50:15, 23, Rom. 1:21, Fil. 2:14).

 

4. Versprei God se eer

Sending moet God-gesentreerd wees. Ons moet meer as ’n hart vir verlorenes hê—ons benodig ’n hart vir God se eer onder die nasies. Vertel van die heerlike Koning en sy koninkryk (Ps. 145:12, 1Pet. 2:9). Doen dit, sodat die nasies Hom sal prys (Ps. 48:10, 86:9, 96:3, 7-8, Jes. 24:14-16, 59:19, 66:19, 2Kor. 4:15). Versprei God se eer deur jou heilige lewe (Matt. 5:16, 1Pet. 2:12). Bid dat Hy die nasies red en verdwaaldes sal terugbring, nie omdat hulle dit verdien nie, maar sodat hulle Hom sal verheerlik (1Sam. 12:22, Ps. 23:3, 79:9, 106:8, Jes. 43:25, 48:9, 11, Eseg. 20:9, 36:22, Dan. 9:17, 19, Rom. 1:5, 1Joh. 2:12, Op. 15:3-4).

 

5. Stel God se eer bo alles

George Whitefield het verstaan wat dit beteken om God se eer bo alles te stel. Hy het gesê: ‘Let my name be forgotten, let me be trodden under the feet of all men, if Jesus may thereby be glorified.’6 ‘Let my name die everywhere, let even my friends forget me, if by that means the cause of the blessed Jesus may be promoted.’7 ‘But what is Calvin, or what is Luther? Let us look above names and parties; let Jesus be our all in all. So that He be preached...I care not who is uppermost. I know my place...even to be the servant of all. I want not to have a people called after my name.’8

Whitefield het in sy Meester se voetspore gevolg. Jesus het sy lewe kom gee om die Vader te verheerlik (Joh. 12:28). Later het Petrus, Paulus en die martelare in Ooenbaring gesterf om God te verheerlik (Joh. 21:19, Hand. 20:24, Fil. 1:20, Op. 12:11). So moet ons ook God se eer bo alles stel; nou en in die lewe hierna (1Kron. 29:11, Jes. 42:8, Gal. 1:5, Op. 7:12). Wie God nie verheerlik nie word vervloek en sal nie sy heerlikheid sien nie (Mal. 2:2, 2Tess. 1:9). Daardeur sê ek nie jy sal die hemel sien as jy jou bes doen om God te verheerlik nie. Ons kan slegs gered word deur geloof in Christus wat die Vader perfek verheerlik het (Joh. 17:4). As ons deur ons werke gered kon word, sou ons onsself verheerlik (Ef. 2:9). Nou verheerlik ons God vir die geskenk van sy volmaakte geregtigheid in Christus: “Ek het my geregtigheid nader gebring; dit is nie meer ver nie. Die verlossing wat Ek bring, sal nie talm nie. In Sion sal Ek verlossing skenk, aan Israel my heerlikheid.” (Jes. 46:13).

Maak dit jou lewensleuse: Soli Deo Gloria—aan God alleen die eer. Lewe coram Deo: voor God se aangesig, onder sy gesag, tot sy eer. Calvyn het dit sy missie gemaak om God se eer so te vertoon. In sy testament lees ons: ‘I have always faithfully propounded what I esteemed to be for the glory of God.’9 Mag elkeen van ons dieselfde sê. Dit is tog hoekom jy bestaan: om God te verheerlik en Hom te geniet.10 “Aan die Koning van die eeue, die onsterflike, onsienlike, enigste God kom toe eer en heerlikheid vir ewig en ewig. Amen.” (1Tim. 1:17).


1  Thomas Watson, A Body of Divinity (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1958, 1965 [1692, 1890]), 7, 15

2  Ibid., 6

3  Aanhalings uit die 2020 Vertaling.

4  John Piper, 21 Servants of Sovereign Joy (Wheaton, Illinois: Crossway, 2018), 108-9

5  Watson, ibid., 17

6  Arnold Dallimore, George Whitefield: Vol. 1 (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1980), 257

7  Ibid., 258

8  Ibid.

9  Piper, ibid., 96, 98

10  https://www.apuritansmind.com/westminster-standards/shorter-catechism/

Kategorieë