Coram Deo Cover Image

Coming soon...

8 August 2020

Christus oor die chaos

Psalm 72

Die wêreld is in chaos: Covid-19, die grendelstaat, die ekonomie, Suid-Afrikaanse boere wat vermoor word, Black Lives Matter met hulle transgender agenda, gay huwelike in die NG-Kerk, die ontploffing in Beirut, Iranese Christene wat vervolg word, die toenemende misdaad in Suid-Afrika, en meer. Soos die Here egter in Gen. 1:2 oor die chaos geheers het en ’n goeie skepping gemaak het, sal Hy deur die Messias oor die huidige chaos heers. Dit is wat Ps. 72 ons leer.

1. Regverdige regering (v.1-4)

Korrupsie is aan die orde van dag. Ons land se regering en munisipaliteite steel geld asof dit uit die mode gaan. Juis om hierdie rede is Christus se regverdige regering ’n vars bries.

Hoe weet ons dat Ps. 72 oor die Messias gaan en nie oor Salomo nie (v.1)? Salomo skryf in die derde persoon en verwys duidelik na iemand anders en nie na homself nie. Die inhoud van die Psalm wys ook dat dit oor die Messias gaan en nie oor Salomo nie. Laastens het God ’n verbond met Dawid gemaak (2Sam. 7). Dawid het geweet dat hierdie verbond oor die Messias gaan. Salomo het dit ook geweet. Dus skryf Salomo in Ps. 72 oor ’n ander Seun van Dawid wat groter is as hy (v.1, Luk. 1:32, Matt. 12:42, 22:42-45). Volgens hom het die Messias God se geregtigheid om regverdig oor sy volk en die armes te regeer, en om die verdrukker te verbrysel (v.1-2, 4, Eks. 23:3, 6, Jes. 11:4-5, 32:1).

Waar die Messias so regeer sal die berge vrede dra en die heuwels geregtigheid (v.3, 16, Deut. 32:13, Amos 9:13). Die Hebreeuse woord vir vrede [shalom] verwys na voorspoed, veiligheid, en gesondheid. Hierdie vrede en voorspoed is die gevolg van geregtigheid (v.3). So vind ons dit ook op ander plekke in die Bybel: “En die werking van die geregtigheid sal vrede wees, en die voortbrengsel van die geregtigheid rus en veiligheid tot in ewigheid.” (Jes. 32:17). “Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur onse Here Jesus Christus” (Rom. 5:1).

Hierdie geregtigheid is nie ons eie nie, maar die Messias s’n wat ons deur die geloof ontvang (v.1, 1Kor. 1:30, 2Kor. 5:21, Fil. 3:9). Dus kan ons sê dat daar geen vrede is vir dié wat nie die Messias se geregtigheid het nie. Daarom help dit nie jy soek vrede deur berading, psigiatriese medisyne, slaapterapie, ’n ander lewensmaat, godsdienstigheid, ’n beter woonbuurt, meer geld, immigrasie, of enigiets anders sonder Jesus nie. Net so sal die wêreldleiers nie vrede vind deur ’n entstof teen Covid te ontwikkel, ’n sterker ekonomie te bevorder, politieke ooreenkomste te bereik, of misdaad en dwelmhandel hok te slaan nie. Totdat die mens nie vrede met God het nie, sal daar nie vrede wees nie. Daarom benodig ons Jesus, omdat net Hý die sonde kan vergewe wat in die eerste plek die vrede versteur het (Ef. 2:14, Kol. 1:20). Is Hy jou Verlosser en Here? Is jou sonde vergewe en jou gewete rein?

2. Ewige regering (v.5-7)

In Amerika hoop die Republikeine dat Donald Trump herverkies sal word. Maar selfs al word hy verkies, weet ons dat sy termyn een of ander tyd sal verstryk. Anders as Trump, of selfs as Salomo wat vir 40 geregeer het (1Kon. 11:42), duur die Messias se Koninkryk vir ewig. Solank as wat die son skyn en die maan daar is, van geslag tot geslag en vir ewig daarna, sal Hy regeer en sal mense Hom vrees (v.5, v.7, 17, Ps. 89:37-38, Luk. 1:33, Op. 21:23).

Ek verwys hier na ’n goeie tipe vrees soos wat jy die storm vrees wat reën bring (v.6). Soos wat reën die dor aarde transformeer, gee die Messias lewe en voorspoed (v.6, Ps. 107:35, Jes. 35:1-2, 6b-7, Joh. 10:10). Dit doen Hy deurdat Hy sy Gees uitstort soos reën (Jes. 32:15, 44:3-4, Joh. 7:37-39). Ek praat nie van ’n eenmalige uitstorting in Hand. 2 nie. Ek bedoel eerder dat die Gees aanhoudend deur die Nuwe Testament uitgestort word (bv. Hand. 4:31, 8:5-17, 9:31, 13:52). Ons sien ook hierdie herhaaldelike uitstortings deur die geskiedenis: soms op ’n kleinskaal waar individue tot bekering kom, maar soms op ’n groot skaal waar daar herlewings is. Hierdie werk sal aanhou al die dae van die Messias se heerskappy—van sy eerste koms tot by sy tweede koms (v.7, Ps. 110:1, 1Kor. 15:25).

Onder sy heerskappy sal die regverdige floreer soos plante in die son, sodat hulle in die toekoms meer sal wees as die goddelose (v.7). Oorlog, sonde, bose mense, en demone sal nie regeer nie, maar die wêreld sal vol van die Here se vrede wees:

“In sy dae sal die regverdige bloei en volheid van vrede, totdat die maan nie meer is nie.” (v.7).

“En Hy sal oordeel tussen die nasies en regspreek oor baie volke; en hulle sal van hul swaarde pikke smee en van hul spiese snoeimessie; nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie.” (Jes. 2:4).

“[Vredevors] tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leërskare sal dit doen.” (Jes. 9:6).

“Dan wei die wolf by die lam, en die luiperd gaan lê by die bokkie, en die kalf en die jong leeu en die vetgemaakte vee bymekaar, en ’n klein seuntjie sal hulle aanja. Die koei en die berin wei, en hulle kleintjies lê bymekaar; en die leeu eet strooi soos die os; en die suigling speel by die gat van ’n adder, en die gespeende kind steek sy hand uit na die kuil van ’n basilisk. Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my hele heilige berg nie” (Jes. 11:6-9a).

“Daar sal weer ou manne en ou vroue op die pleine van Jerusalem sit—elkeen met sy stok in sy hand vanweë die veelheid van hulle dae. En die pleine van die stad sal vol wees van seuntjies en dogtertjies wat op die pleine daarvan speel... In dié dae sal tien man uit al die tale van die nasies die slip van’n Joodse man gryp en dit vashou en sê: Ons wil met julle saamgaan, want ons het gehoor dat God met julle is.” (Sag. 8:4-5, 23).

Hierdie voorspoed en vrede sal aanhou totdat hemel en aarde een is en die maan ophou bestaan (v.7, Ef. 1:10, Kol. 1:20, Op. 21:10, 23). Wanneer party mense dit hoor, vrees hulle dat hulle verveeld sal word in hierdie ewige Koninkryk. Maar dit kan nie gebeur nie, omdat die Koning ewig is in sy Persoon. Dit beteken dat jy altyd iets nuut van Hom sal ontdek. Jy sal nie vir een minuut verveeld wees nie.

3. Universele regering (v.8-11)

Adolf Hitler wou sy eie ryk bou, maar dit het geeïndig met Duitsland wat in twee verdeel is. Die Messias se Ryk is nie so nie, maar sal deur die geskiedenis groei totdat dit die wêreld oorneem. Dan. 2:35 beskryf sy Koninkryk as ’n klip wat ’n groot rots word wat die hele aarde vul. In Matt. 13:31-32 vergelyk Jesus dit as volg: “Die koninkryk van die hemele is soos ’n mosterdsaad wat ’n man neem en in sy land saai; wat wel die kleinste is van al die soorte saad, maar as dit gegroei het, groter is as die groentesoorte en ’n boom word, sodat die voëls van die hemel kom en nes maak in sy takke.”

Die grense van Salomo se koninkryk het gestrek van die Eufraat Rivier in die Noorde tot aan die grens van Egipte in die suide; van die Middellandse See in die Weste tot oorkant die Jordaan Rivier (1Kon. 4:21, vgl. Eks. 23:31, Deut. 11:24). Die Messias se Koninkryk sal strek van van see tot see—van strand tot strand—van die Eufraat Rivier tot aan die eindes van die aarde (v.8, Sag. 9:10).

Mense sal van oral af kom om Hom te aanbid. Volke wat in die woestyn woon sal voor Hom buig en hulleself voor Hom verneder (v.9). Die Konings van Tarsis in die verre Weste (Spanje), asook die eilande sal vir Hom geskenke bring (v.10, Jes. 42:10, 12). Salomo se punt is om te sê dat die Messias oor die kleinste spikkel op die wêreldkaart sal heers—ook oor die onbereikte lande soos Noord-Sentinel eiland (Matt. 28:18, Ef. 1:22).

Die konings van Skeba en Seba in die suide (Jemen en Etiopië) sal belasting betaal en voor die Messias buig (v.10, 1Kon. 10:1, Jes. 43:3, 60:6-7). Alle konings en nasies sal Hom dien (v.11). Salomo bedoel nie net ’n handjievol nie, maar hy sê dat hele nasies en hulle konings die Messias sal dien (v.11, 17, Ps. 22:28, 86:9, Jes. 49:7).

Indien jy na die chaos rondom jou kyk, sodat jy die Psalm in twyfel trek, wil ek jou vra: hoe moet die Here dit nóg duideliker stel voordat jy sal glo dat daar in die toekoms ’n wêreldwye herlewing sal wees en jy daarvoor sal begin bid?

4. Barmhartige regering (v.12-14)

Ons prys leiers wat omgee vir die armes. Ons verag leiers wat voorgee dat hulle die armes wil help, terwyl hulle die geld in hulle eie sakke steek. Die Messias is nie soos laasgenoemde leiers nie, maar Hy gee regtig om vir die armes. Hy red die behoeftige wat geen helper het nie, maar besef dat hy ’n Verlosser nodig het (v.12-13). Dit beteken nie dat die Messias jou outomaties sal red, omdat jy min geld het nie. Hy red eerder dié wat geestelik arm is en besef dat hulle niks kan bydra om in die hemel te kom nie (Matt. 5:3).

Om dus gered te word, moet jy klaarmaak met jouself. Raak ontslae van jou selfsug, selfstandigheid, selfvoldaanheid, selfverheffing, selfverering, selfverdediging, selfversekerdheid, selfbejammering, selfbewustheid, selfgesentreerdheid, selfvervulling, selfbelangrikheid, selfbevordering. Besef dat daar buite jouself hulp is in die Messias. Hy is die Een wat die arme sal red van verdrukking en geweld (v.14).

Hierdie konsep van verlossing kom uit Lev. 25 en die boek Rut. As ’n man arm geword het, sodat hy sy plaas moes verkoop, kon sy naaste familielid dit by hom koop om die plaas in die familie se naam te hou. Indien iemand so arm geword het dat hy homself as ’n slaaf moes verkoop, kon sy naaste familielid hom loskoop. Hierdie familielid sou vir hom ’n Losser, of Verlosser wees.

Dit is presies wat die Messias vir ons kom doen het. Ons was geestelik arm en geestelike slawe. Deur sy bloed het die Messias ons vrygekoop van die verdrukking van Satan en sonde om ons erfgename van sy Koninkryk te maak (v.14, Joh 8:34, 36, 1Pet. 1:18-19, 1Joh. 3:8). Nou bewaar Hy ons lewens teen die vyand; ons bloed is kosbaar in sy oë (v.14, Ps. 116:15, 2Kon. 1:13). Gevolglik vat Hy ons na Hom toe wanneer ons die dag sterf (Luk. 23:43, Joh 11:25-26, Fil. 1:23, 2Kor. 5:8).

5. Voorspoedige regering (v.15-17)

Die meeste mense beskou Amerika as ’n ryk regering, maar tog het hulle triljoene dollars se skuld. Die Messias se regering is nie so nie, maar Hy is waarlik voorspoedig. Hy is die Koning wat opgestaan het uit die dood en vir ewig lewe (v.15, Rom. 6:9, Heb. 7:16). Die goud van Skeba behoort aan Hom (v.15, 10, Jes. 60:6, vgl. 1Kon. 10:10, Eseg. 27:22). Dwarsoor die wêreld en aanhoudend sal mense vir die Messias bid: “laat u Koninkryk kom” (v.15, Matt. 6:10). Hulle sal Hom aanhoudend prys en as die Geseënde erken (v.15, Ps. 113:3, Mal. 1:11).

Wat leer dit ons? Soos wat die evangelie vorder en mense gered word, sal lofprysing en gebed ’n sentrale deel van lewe op aarde word. As jy nog nie deel is van die beweging nie, wil ek jou aanspoor om in te skakel by die bidure en eredienste, asook om te bid in jou stiltetyd en huisgodsdiens. Wend ’n poging aan om jou dagboek rondom lofprysing en gebed te sentreer.

Die Here sal ons gebede verhoor en voorspoed gee op die berge (v.16, 3). Onder die Messias sal die wêreld so vrugtevol wees soos die bome in die Libanon woud (v.16, Jes. 29:17).

‘Maar koring groei nie op berge nie,’ sê iemand. Ek weet. Dus is die les dat die Messias se Koninkryk op onmoontlike plekke sal floreer! Bose stede soos Johanesburg, New York, Bagdad, en Rio de Janeiro sal vol wees van die Messias se volgelinge soos wat die veld vol is van blomme na die reën: “mag hulle bloei uit die stad soos die plante van die aarde!” (v.16). “So sê die Here Here: Ook dit sal Ek My laat vra deur die huis van Israel om dit vir hulle te doen: Ek sal hulle mense vermenigvuldig soos skape. Soos die geheiligde skape, soos die skape van Jerusalem op sy feestye, so sal die stede wat in puin lê, vol wees van kuddes van mense; en hulle sal weet dat Ek die Here is.” (Eseg. 36:37-38).

Die Messias sal soos die son oor hulle skyn en hulle sal sy ewige Naam prys (v.17, Mal. 4:2). Om God se belofte aan Abraham te vervul, sal al die nasies in Hom geseën word en Hom as die Geseënde prys (v.17, Gen. 12:3, Gal. 3:14, 16, 29, Ef. 1:3). Ek bid dat dit gou sal wees.

6. Roemryke regering (v.18-20)

Een van my vriende het ’n ouer predikant geprys. Toe hy hom egter beter leer ken het, toe sien hy dat die ouer man ook maar voet van klei het. Die Messias is anders en het geen swakpunte nie. Hy is selfs beter as wat ons besef. Hy is nie maar net ’n menslike Messias nie, maar Hy is Jahwe, die geseënde God van Israel. Hoe weet ons dit?

[a] Die Hebreeuse woord vir ‘geloofd sy’ in v.18 is dieselfde as ‘geseën’ in v.17 [barak]. Dus is die geseënde Messias van v.17 die lofwaardige God van v.18.

[b] Uit die vier Evangelies leer ons dat niemand in die geskiedenis wonderwerke gedoen het soos Jesus nie. Daarom weet ons dat Jesus die wonderwerkende God van Ps. 72:18 is: “Geloofd sy die Here God, die God van Israel, wat alleen wonders doen!”

Prys sy heerlike Naam vir altyd en ewig (v.19). Waar is die god wat wonders kan doen soos Jesus van Nasaret? Ek praat nie van legendes van gode en mense wat wonderwerke gedoen het nie. Ek praat van die wonderwerke van ’n historiese Jesus wat voor duisende ooggetuies gedoen is, sodat selfs sy vyande dit nie kon ontken nie. Hý is die ware Koning, Messias, en Here. “laat die hele aarde met sy heerlikheid vervul word! Amen, ja amen.” (v.19). “Maar so waar as Ek leef en die hele aarde van die Here se heerlikheid vol sal word” (Num. 14:21). “want die aarde sal vol wees van die kennis van die Here soos die waters die seebodem oordek.” (Jes. 11:9b, vgl. Hab. 2:14).

So eindig die gebede van Dawid (v.20).1 En wat ’n einde is dit nie! Hoe bevoorreg is ons nie om aan hierdie kant van die Messias se kruisdood en opstanding te lewe nie? Wat staan ons nou te doen? Laat ons volgens Ps. 72 vir ’n herlewing bid. Dit is wat Andrew Murray se pa gedoen het. Vir 36 jaar het hy elke Vrydagaand vir herlewing gebid.2 En in 1860 toe gebeur dit. Die Here het ’n herlewing in die Wes-Kaap gestuur. Mag Hy dit weer in ons tyd doen en ’n herlewing stuur soos wat die wêreld nog nie gesien het nie. Mag Hy dit gou doen. Bowenal verlang ons egter daarna na dat Hy sal terugkeer, sodat ons Hom van aangesig tot aangesig sien.


1  Later is daar nóg van sy liede versamel.

2  https://www.reformationsa.org/index.php/history/54-1860revival

Kategorieë