Related image

1Tessalonisense 4:9-12

‘n Paar jaar gelede was ek by die begrafnis van ‘n man wat ek geken het toe hy nog in die laerskool was. Ek het hom nooit daarna gesien nie. ’n Vrou by die begrafnis het gesê dat die mense by sy werk kon sien dat hy ’n Christen is.

Dit was ook Paulus se les aan die nuwe gelowiges in 1Tess. 4:9-12: by die kerk en by die werk moet mense uit jou optrede kan sien dat jy ’n Christen is.

 

  1. By die kerk (v.9-10)

Ek het by twee of drie geleenthede beleef hoe predikante my op ‘n Sondag anders groet as in die week. Dit is asof hulle opgewonde was dat dit die Here se Dag is. Hulle was bly om my by hulle gemeentes te verwelkom. Omdat ek weet dat hulle die Here liefhet, het ek hulle blydskap nie as skynheilig beskou nie.

Maar dit is nie wat Paulus bedoel as hy van Christenwees by die kerk praat nie. Dit gaan nie net vir hom oor ‘n erediens op ‘n Sondag nie, maar oor die daaglikse liefde tussen gelowiges (v.9-10). Dit was nie vir hom nodig om die Tessalonisense hieroor te leer nie, omdat Christene van nature weet hoe om mekaar lief te hê (v.9, 1Joh. 2:9, 3:14, 4:7-8, 20-21). Hoe kan dit anders wees as Jesus ons deur sy lewe en dood kom wys het hoe om mekaar liefde te hê, en as God ons deur die Heilige Gees verander het om soos Hy lief te hê (v.8-9, Joh. 6:45, 13:34-35, Rom. 5:5, Gal. 5:22, Ef. 5:1-2, 1Joh. 2:27, 3:16, 4:16, 19)?

Die Tessalonisense se liefde vir mekaar, asook vir die gelowiges in die hele provinsie het bewys dat die Here hulle gered het (v.10, 1:3). Paulus wou egter hê dat hulle mekaar méér moet liefhê (v.10, 1, 2:12).

Ek kan eerlik sê dat die mense in ons gemeente mekaar liefhet. Daar is ‘n hartlikheid en ‘n vriendelikheid as ons mekaar op ‘n Sondag sien. Ek kan ook op die gemeente se WhatsApp groep sien dat die mense mekaar se lief en leed deel en vir mekaar bid. Maar daar is altyd ruimte vir groei en verbetering. Niemand van ons moet dink ons het gearriveer nie. Ons moet daarna streef om mekaar meer en meer lief te hê (v.10). Dit is my gereelde gebed vir myself en vir die gemeente (v.10, 3:12, Fil. 1:9).

Wat kan ons prakties doen om seker te maak dat ons liefde vir mekaar toeneem? Doen moeite om mekaar te leer ken. As jy nuut is in die gemeente, groet die mense wie se name jy nog nie ken nie. As jy al ‘n paar jaar in die gemeente is, stap na die nuwe mense toe en leer hulle ken. Bid elke dag vir ‘n paar mense in die gemeenteboekie. Vra my vir ‘n boekie as jy nie een het nie. Deur vir ander te bid, leer jy ten minste die mense se name ken. Jy kan ook vir mense sê jy het vir hulle gebid en hulle vra of hulle spesiale gebedsversoeke het. So bou jy ‘n verhouding met hulle en belê jy op ‘n geestelike vlak in hulle lewens.

Maak ook jou huis oop vir mense. Christene moenie kluisenaars wees nie. Gasvryheid en mededeelsaamheid is twee maniere hoe ons liefde teenoor mekaar bewys. Dit was ‘n kenmerk van die vroeë kerk in Jerusalem en is ook ‘n opdrag in die Nuwe Testament (Hand. 2:44-46, Rom. 12:13, Heb. 13:2, 16, 1Pet. 4:9, 1Joh. 3:17-18). Laat ons dan nie net vir onsself lewe en ons gang gaan nie, maar laat ons mekaar in ons huise verwelkom. Nooi ‘n broer of suster vir ‘n koppie koffie of vir ‘n ete, sodat jy ‘n vriendskap kan bou en mekaar beter kan leer ken. Oom Malvin en tannie Ronell O’ Donovan verstaan hierdie konsep en is ‘n goeie voorbeeld om na te volg. Let op hulle voorbeeld en laat ons mekaar aanspoor tot liefde en goeie dade (Heb. 10:24).

Maak seker jou liefde stop nie by die gelowiges in ons gemeente nie. Maak vriende in ander gemeentes (v.10). Begin dalk by ons gemeente se sendelinge. Begin vir hulle bid. Maak kontak met hulle en verseker hulle van jou gebede. Stuur vir hulle geld of ‘n geskenk. Hulle sal dit waardeer en jy sal ‘n vriendskap begin wat vir ewig sal aanhou (2:19-20, Luk. 16:9). Deur jou vriendskap met hulle sal jy nóg gelowiges uit ander gemeentes en lande ontmoet. As jy vol is van die Here se liefde, sal dit oorspoel na hulle toe. Jy sal wees soos wyle Martin Holdt. Op sy begrafnis het iemand ‘n brief uit die Verre Ooste gelees. Dit was van Christene wat gesê het: ‘In die tyd van vervolging het niemand uit die buiteland ons bygestaan nie, maar Martin Holdt het. Hy het aan ons geskryf om ons van sy gebede te verseker.’

Buiten dat ons liefde wyer moet strek (vir gelowiges buite ons gemeente), moet dit ook verdiep (v.10). Dit moet meer word. Hoe kan jy in jou liefde vir ander gelowiges groei? Drink in die eerste plek by die fontein van God se liefde. Groei in jou verhouding met Jesus. Spandeer tyd met Hom. Hou gemeenskap met Hom. Dank Hom vir die kruis. Gedenk sy liefdevolle genade en vergifnis in die nagmaal. Dit is tog wanneer jy sy liefde verstaan wat jy ander kan liefhê (Ef. 3:18-19, 1Joh. 4:7-8, 19).

Vra die Here om jou te leer om nog meer lief te hê (v.9-10, 3:12). Bid veral dat Hy 1Kor. 13:4-7 se eienskappe van liefde in jou lewe sal laat toeneem. Vra dat Hy jou met die Gees sal vul, omdat dit Hý is wat jou liefde laat toeneem (v.8-9, Gal. 5:22).

 

  1. By die werk (v.11-12)

In 2011 het Harold Camping (‘n Amerikaanse evangelis en radio aanbieder) Jesus se koms voorspel. Soos jy weet het dit nie gebeur nie. Maar dit het ‘n impak gehad. Sommige van Camping se volgelinge het hulle werke bedank, hulle huise verkoop, opgehou om hulle kinders se universiteitsgelde te betaal en groot bedrae geld spandeer om Camping se profesie te adverteer. In Vietnam het 5000 mense van die Hmong stam vergader om vir Jesus se koms te wag. Volgens ‘n leraar genaamd Doan Trung Tin, het 300 van sy lidmate hulle besittings verkoop om buskaartjies in die hande te kry, sodat hulle saam met ander gelowiges kon wees wanneer die Here kom [https://en.wikipedia.org/wiki/2011_end_times_prediction#cite_note-57].

Dit is waarskynlik wat met die Tessalonisense gebeur het. Paulus het nou wel nie ‘n datum gegee nie (Matt. 24:36), maar hy hét vir hulle gesê dat hulle altyd gereed moet wees om die Here te ontmoet. Hulle het dit verkeerd opgeneem, sodat baie van hulle opgehou werk het. Paulus het die probleem in 2Tess. 3 aangespreek.

In óns teks (v.11-12) vermeld hy die probleem en vermaan hy hulle in die konteks van die wederkoms (v.13-18) om nie vir die Here ‘n slegte te Naam te gee nie, maar om hulle werk te doen. Hy wou hê hulle moes verstaan dat Christenskap nie net ‘n ‘Sondag ding’ is nie, maar iets wat elke area van jou lewe raak; ook jou werk. Ek bedoel nie dat jy by die werk moet bid, oor die Here moet praat, of Bybelverse teen jou muur, of op jou rekenaarskerm moet hê nie. Natuurlik móét jy van die Here getuig, maar jou verbale getuienis beteken niks as jy ‘n slegte werknemer is nie.

Hoe móét jy dan werk om uit te staan vir die Here, sodat jy geleenthede kan hê om later van Hom te getuig? Moenie ‘n rusiemaker wees wat jou neus in ander mense se sake steek nie. Moenie soos die media wees wat die detail van mense se lewens wil ken, wat in hulle persoonlike lewens wil inmeng nie. Moenie deel wees van die vrot kol by die skool of by die werk wat alewig van ander mense skinder nie (v.11, Spr. 26:17, 2Tess. 3:11, 1Pet. 4:15). Dit geld ook as jy ‘n huisvrou, of ‘n afgetrede persoon is.

Doen jou werk en bepaal jou daarby. Streef daarna om rustig te wees en só te werk dat jy die Here verheerlik (v.11). Werk hard en met jou eie hande (v.11). Moenie ‘n verkeerde beskouing van werk hê soos die Grieke in Paulus se tyd en baie mense in ons tyd nie. Hoe dink ongelowiges oor werk? In Paulus se tyd het die Grieke hulle neuse opgetrek vir handewerk en dit beskou as iets wat net slawe doen. Hulle wou eerder op ‘n rusbank lê waar iemand hulle druiwe voer.

In óns tyd maak sommige mense ‘n afgod van werk, omdat hulle ‘n afgod van geld maak. Ander beskou werk as ‘n kaartjie tot ‘n goeie aftrede, waar hulle vir die laaste 15 of 20 jaar van hulle lewens vakansie kan hou. Vir ander is werk ‘n bose noodsaaklikheid wat nodig is om te oorleef. Die meeste jong mense haat werk en begeer om met min moeite baie geld te verdien. Vir party mense sou dit die ideaal wees om teen 45 genoeg geld te hê, sodat hulle glad nie hoef te werk nie.

Ongelukkig is dit nie net die wêreld wat so dink nie. Selfs onder Christene is daar mense wat ‘n onbybelse beskouing van werk het. Hulle sien dit as die direkte gevolg van die sondeval (maar sien Gen. 1:28, 2:15!). In húlle geval gaan dit egter nie oor geld nie. Dit gaan eerder daaroor dat hulle dink dit is ongeestelik om te werk. Vir húlle is werk iets wat ons móét doen om te lewe, terwyl dit ongelukkig ook iets is wat keer dat ons nie ‘n sterk verhouding met die Here kan bou nie. ‘Hoe lekker sou dit nie gewees het om die hele dag saam met ander gelowiges te wees, die Bybel te bestudeer, te bid, na preke te luister, of om ‘n sendeling of ‘n predikant te wees nie?’ Dit is hoe hierdie mense dink.

Maar hulle het ‘n verkeerde en onbybelse siening van werk. Die Here wil immers nie net hê jy moet ‘n Christen wees by die kerk nie, maar ook by die werk. Buiten daarvoor dat jy ‘n getuie by die werk moet wees, verheerlik jy die Here reeds deur net jou werk te doen. Sarah Edwards het dit verstaan toe sy gesê het: ‘Hoe goed is dit om deur die dag vir die Here te werk en in die nag onder sy glimlag in die bed te lê… As ek my werk met entoesiasme doen, beskou ek dit as deel van my diens aan die Here en geniet ek dit soveel soos gebed.’ [Vry vertaal en geparafraseer uit The Works of Jonathan Edwards: Vol. 1 (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1974 [1834]), 378].

Ek hoop van harte dat haar voorbeeld en Paulus se opdrag in hierdie verse jou sal help om hard te werk, omdat jy die Here wil verheerlik en nie net omdat jy geld wil verdien om jou verpligtinge na te kom nie. En tog móét jy ook jou verpligtinge nakom. Moenie van die kerk, of van ander mense verwag om dit te doen nie. Wees soos Paulus wat met sy eie hande gewerk het om ‘n inkomste te verdien (v.11-12, 2Tess. 3:8, Hand. 18:3).

Moenie van ander mense afhanklik wees nie, tensy jy oud en sieklik is, of ‘n ernstige gestremdheid het (v.12). As jy van mense afhanklik is omdat jy lui is, is jy ‘n slegte getuienis van wat dit beteken om ‘n Christen te wees (v.12). Mense wat buite die Koninkryk is, sal jou deurmekaar lewe sien en afgesit wees van Jesus en die evangelie (v.12, Rom. 2:24).

Finansiële onafhanklikheid beteken verder dat jy nie sommer skuld moet maak nie, aangesien die persoon wat skuld maak afhanklik is van die mense by wie hy geld leen (v.12, Spr. 22:7). Waar jy wel skuld het, moet jy dit betaal en probeer om dit so gou moontlik af te betaal (Rom. 13:7-8). Christene moet bekend staan as mense wat nie hulle skuldeisers ontduik nie en wat in die eerste plek nie ‘n klomp skuld maak nie (Luk. 19:8).

As jy die tipe persoon is wat versoek raak om goed te koop waarvoor jy eenvoudig nie die geld het nie, is dit beter dat jy glad nie klere- en ander rekeninge het nie. Raak ook ontslae van jou kredietkaart en enige fasiliteit wat vir jou die deur sal oopmaak om oortrokke te gaan. Dit is beter om ‘n Citi Golf te ry wat aan jóú behoort, as ‘n BMW wat jy nie kan bekostig nie en wat in elk geval die bank s’n is.

Hoe oorkom ‘n mens hierdie verkeerde benadering tot geld en wat moet jy doen om die regte gesindheid te hê as dit kom by jou persoonlike geldsake, jou werk, finansiële skuld en jou verhouding met medegelowiges? Hoe kan jy m.a.w. seker maak dat jou Christenskap nie net op ‘n Sondag sigbaar is nie, maar op elke ander dag van die week en in elke area van jou lewe? Laat ek dit aan hand van ‘n illustrasie verduidelik.

In 2008 het ‘n nuwe gelowige wat ek goed ken vir Martin Holdt gaan sien. Sy het diep gesetelde probleme gehad en het raad gesoek. Ek het haar gevra wat hy gesê het en was nogal teleurgsteld toe sy my vertel. Hy het eenvoudig vir haar gesê om haar Bybel baie te lees en om baie te bid; om baie tyd met die Here te spandeer.

Op daardie stadium het ek gevoel dat sy raad simplisties is en dat hy nie agter die kap van die byl gekom het nie. Maar hy was reg. Dit is uiteindelik die oplossing vir ál ons probleme: om in ‘n nabye verhouding met die Here te wandel, om ons krag by Hom te kry in gebed en om sy Woord te ken en dit te gehoorsaam. Dit beteken nie jy sal ‘n lewe sonder probleme hê nie. Maar jy sál weet hoe om by die kerk en by die werk die Here te verheerlik en ‘n toegewyde Christen te wees.