Overpopulation“En Hy het hulle geseën, sodat hulle sterk vermenigvuldig het, en hulle vee het Hy nie min gemaak nie. Toe het hulle min geword en weggesink deur die druk van onheil en kommer – Hy wat veragting uitstort oor edeles en hulle laat dwaal in ‘n woeste wêreld, sonder pad – Hy het die behoeftige beskerm teen verdrukking en die geslagte soos kuddes gemaak. Die opregtes sien dit en is bly, maar alle ongeregtigheid hou sy mond toe. Wie wys is, laat hy op hierdie dinge ag gee, en laat hulle let op die goedertierenhede van die Here.” (Psalm 107:38-43).

 

 

Adolf Hitler het massas Jode vermoor (die holocaust). So is die Jode in die Ou Testament verdruk en uitgeroei: “Toe het hulle min geword en weggesink deur die druk van onheil en kommer” (v.39). Daar was ‘n paar miljoen Israeliete toe Dawid ‘n sensusopname gemaak het (1 Kronieke 21:5-6). Maar toe die volk uit ballingskap terugkeer was daar skaars 50 duisend (Esra 2:64). Selfs hulle vee het gevrek deur pessiektes, diewe, en roofdiere (v.38-39). Toe die volk verminder het die God die konings en prinse wat hulle verdruk het, gestraf. “Hy wat veragting uitstort oor edeles en hulle laat dwaal in ‘n woeste wêreld, sonder pad” (v.40). Ander verse wys dieselfde. “Hy stort veragting uit oor die edeles en maak die gordel van die magtiges slap…Hy neem die verstand weg van die volkshoofde van die land en laat hulle ronddwaal in ‘n wildernis, sonder pad.” (Job 12:21, 24). Onthou jy hoe God vir Nebukadnesar verneder het; hoe hy rondgedwaal het soos ‘n dier net soos v.40 sê? (sien Daniël 4:33). As jy aan God se volk raak, raak jy aan sy oogappel (Sagaria 2:8). God het elke leier in die geskiedenis wat sy kinders vervolg het, se lewe uitgewis: Farao wat die Israeliete verdruk het. Die wrede konings van Assirië wat God se volk vermoor het. Die troste konings van Babilonië van wie ons lees in die profete. Antiochus Epifanes wat ‘n bloedbad in Palestina veroorsaak het. Herodes die Grote en Herodes Agrippa in Matteus 2 en Handelinge 12. Die Romeinse keisers Nero en Domtianus wat Christene vervolg het. Tiranne soos Duitsland se Adolf Hitler en Noord-Korea se Kim Jong Il. God sal dieselfde doen met sy vyande in die toekoms.

God help die arme en maak sy familie soos ‘n kudde: “En Hy het hulle geseën, sodat hulle sterk vermenigvuldig het… Hy het die behoeftige beskerm teen verdrukking en die geslagte soos kuddes gemaak.” (v.38a, 41). Nóg ‘n Psalm sê: “Wat die geringe uit die stof oprig, die behoeftige van die ashoop af verhef; om hom te laat sit by die edeles, by die edeles van sy volk. Wat die onvrugbare van die huis laat woon – ’n blye moeder van kinders. Halleluja!” (113:7-9). En ‘n ander: “Maar Hy het sy volk laat wegtrek soos skape en hulle gelei soos ‘n kudde in die woestyn.” (78:52).

Daar is kenners wat sê die wêreld is oorbevolk. Ry maar deur die Karoo en Vrystaatse vlaktes en jy sal sien hulle is verkeerd. Daar is nog baie plek vir mense om te bly. Volgens een wetenskaplike kan die hele wêreld se bevolking in Kingston, Jamaica inpas. Mense wat sê die wêreld is oorbevolk noem Salomo “‘n geslag waarvan die tande swaarde is, waarvan die gebit messe is, om die ellendiges uit die land te verteer en die behoeftiges onder die mensdom uit.” (Spreuke 30:14). Europa se negatiewe populasie groei en Amerika se ideaal van 2.4 kinders is ‘n vloek en nie ‘n seën nie. My standerd 4 Aardrykskunde juffrou wat gesê het vier kinders is te veel was verkeerd. Volgens die Bybel is dit ‘n seën om baie kinders te hê (v.38, 41b). Die eerste hoofstuk van die Bybel sê: “En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde…” (Genesis 1:28). Vir Abraham het God gesê: “En Ek sal jou ‘n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak, dat jy ‘n seën sal wees.” (Genesis 12:3). Van die Israeliete lees ons: “Maar die kinders van Israel was vrugbaar en het baie geword, en hulle het vermeerder en buitengewoon magtig geword, sodat die land vol was van hulle.” (Eksodus 1:7). “Die Here julle God het julle vermenigvuldig; en kyk, julle is vandag soos die sterre van die hemel in menigte.” (Deuteronomium 1:10). God se seën oor hulle was: “Geseënd sal jy wees bo al die volke; daar sal by jou geen man of vrou onvrugbaar wees nie, ook nie onder jou vee nie.”(Deuteronomium 7:14). “Geseënd sal wees die vrug van jou liggaam en die vrugte van jou land en die vrug van jou vee, die aanteel van jou beeste en die aanteel van jou kleinvee.” (Deuteronomium 28:4). Die Psalmis sê: “Kyk, seuns is ‘n erfdeel van die Here; die vrug van die moederskoot is ‘n beloning.” (Psalm 127:3). Baie beroemde persone in die geskiedenis het uit groot families (van ses of agt of twaalf kinders) gekom. Ek glo wanneer die Here ‘n kerk seën sal dit ook gesien word deurdat daar baie swangerskappe is. Die regverdiges het meer en sterker geword as die goddeloses. Daarom sê v.42: “Die opregtes sien dit en is bly, maar alle ongeregtigheid hou sy mond toe.”

Luister: dis nie verkeerd om soos Ragel ‘n begeerte te hê om kinders te kry nie (Genesis 30:1). En dis net so reg om te begeer dat mense geestelik gebore (weergebore) sal word; dat Christus in mense se harte gevorm sal word (Galasiërs 4:19). Ons was soos skape wat afgedwaal het, maar die Here het ons teruggebring en laat vermeerder soos skape. Ons is die skape van Jesus, die Goeie Herder. God vermenigvuldig ons en bring al sy skape in die kraal in, sodat daar ‘n ontelbare skare in die hemel sal wees. So sê die Here:

“Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop; maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op Hom laat neerkom… Uit die druk en uit die strafgerig is Hy weggeneem; en onder sy tydgenote – wie het daaroor gedink dat Hy afgesny is uit die land van die lewendes? Ter wille van die oortreding van my volk was die plaag op Hom…Maar dit het die Here behaag om Hom te verbrysel; Hy het Hom krank gemaak; as sy siel ‘n skuldoffer aangebied het, sal Hy ‘n nakroos sien; Hy sal die dae verleng, en die welbehae van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal Hy dit sien en versadig word; deur sy kennis sal my Kneg, die Regverdige, baie regverdig maak; en Hy sal hulle skuld dra.” (Jesaja 53:6, 8, 10-11).

“Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, en dit sal wees een kudde, een herder.” (Johannes 10:16).

“En dit het hy nie uit homself gesê nie; maar omdat hy daardie jaar hoëpriester was, het hy geprofeteer dat Jesus vir die volk sou sterwe. En nie alleen vir die volk nie, maar ook om die verstrooide kinders van God tot ‘n eenheid saam te voeg.” (Johannes 11:51-52).

“So sê die Here Here: Ook dit sal Ek My laat vra deur die huis van Israel om dit vir hulle te doen: Ek sal hulle mense vermenigvuldig soos skape.” (Esegiël 36:37).

“En die pleine van die stad sal vol wees van seuntjies en dogtertjies wat op die pleine daarvan speel.” (Sagaria 8:5).

“en die suigling speel by die gat van ‘n adder, en die gespeende kind steek sy hand uit na die kuil van ‘n basilisk.” (Jesaja 11:8).

“En Hy sê vir hulle: Voorwaar Ek sê vir julle, daar is niemand wat huis of ouers of broers of vrou of kinders verlaat het ter wille van die koninkryk van God, wat nie baiemaal soveel in hierdie tyd sal ontvang nie en die ewige lewe in die eeu wat kom.” (Lukas 18:29-30).

“Ná hierdie dinge het ek gesien, en kyk, daar was ‘n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale; hulle het gestaan voor die troon en voor die Lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande” (Openbaring 7:9).

 

Die lelike eendjie het na homself gekyk in die meer en vir ‘n oomblik nie geweet dis hý wat in ‘n mooi swaan verander het nie. Kyk mooi in die spieël van Psalm 107 en moenie net vir Israel sien nie – sien jouself. Besef dat jy na jouself kyk in hierdie Psalm. Moenie soos ‘n dwaas wees wat weer sy kop teen dieselfde muur stamp nie. Moenie die Here ignoreer nie. Leer uit Israel se foute, beproewings, en danksegging. Gee ag, deurdink, en let op die geskiedenis en die goedheid van God. “Wie wys is, laat hy op hierdie dinge ag gee, en laat hulle let op die goedertierenhede van die Here.” (v.43). “Want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die Skrifte hoop kan hê.” (Romeine 15:4). “Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as ‘n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het.” (1 Korintiërs 10:11). As jy foute wil vermy en goeie voorbeelde wil navolg, is dit belangrik dat jy die geskiedenis ken. Lees die Bybel se geskiedenis. Lees biografieë van Christene in die verlede. Lees kerkgeskiedenis. En buiten vir Psalm 107 is dit belangrik dat jy moet nadink oor die kruis, want dáár sien ons die heel beste God se goedheid en straf – lig aan die einde van die tonnel.

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.