Coram Deo Cover Image

Coming soon...

30 August 2012

Wat sal gebeur as jy uitverkiesing verkeerd glo?

 

Wat is die praktiese effek as jy die uitverkiesing verkeerd glo?

1.  Indien jy glo dat God jou gekies het omdat Hy vooruit geweet het jy sou glo...

  • Jy sal maklik oor jou redding twyfel.  Sodra jou geloof wankel sal jy vrees dat jy jou redding gaan verloor.  In jou gedagte is geloof die basis vir God se uitverkiesing, en nou wankel daardie geloof.  As die eerste skakel in die goue ketting van Romeine 8:29-30 nie vas is nie, sal die res maklik breek.
  •  Jy sal versoek word om te dink jy is beter as ander wat nie glo nie.  Jy het immers jou potensiaal om te glo gebruik; hulle het nie of kon nie.
  • Jy sal God se eer steel.  95% van die eer sal jy vir Jesus gee en 5% vir jouself, omdat jy deur jou eie vermoeë geglo het.  Efesiërs 1:4-6 leer dat 'n regte siening van die uitverkiesing nederigheid kweek.

2.  Indien jy glad nie in die uitverkiesing glo nie...

  • In Romeine 8:33 sê Paulus:  “Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God?  God is dit wat regverdig maak.”  Hierdie belofte is net vir die uitverkorenes.  Indien jy dan nie in uitverkiesing glo nie, sal jy 'n oormatige vrees vir die duiwel (Satan beteken ‘aanklaer’) hê.  Jy sal bang wees dat versoeking jou finaal kan laat wegval.
  • Jy sal geen troos hê dat God jou in swaarkry sal of wil help nie. Dit is vir die uitverkorenes wat God alles ten goede laat meewerk (Romeine 8:29-30).  Hulle kan weet dat God die seël van sy ewige liefde op hulle geplaas het, en dat hierdie beproewing wat hulle nou moet deurmaak vir hulle voordeel sal uitwerk.  Die persoon wat nie in uitverkiesing glo nie sal nie enige sekerheid van God se ewige liefde vir hóm hê nie.

3.  Indien jy fatalisties is en glo en dink:  ‘Dit help nie dat ek enigiets probeer doen nie.  God het immers klaar besluit wie Hy gaan red en wat Hy gaan doen’...

  • Jy sal passief terugsit en presies dóén soos wat jy dink.
  • Jy sal onheilig wees omdat jy dink:  “Ek is uitverkies en kan nou sondig soos wat ek wil.”  Dit is eenvoudig onwaar.  Die Skrif leer dat God ons uitverkies het tot heiligheid:

“soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees” (Efesiërs 1:4).

 

“Maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders wat deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid in heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid” (2 Tessalonisense 2:13).

 

uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader, in die heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus:  Mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word!” (1 Petrus 1:2).

  •  Jy sal nie sending en evangelisasie doen nie.  'n Hiper-Calvinistiese ou man het vir die pionier sendeling, William Carey, gesê:  “Sit jong man.  God sal die heidene red sonder my of jou help.”  Mense dink dikwels dat uitverkiesing sending en evangelisasie uitskakel.  Maar dit is 'n verkeerde siening van die uitverkiesing wat dít doen.  Die waarheid is dat 'n Bybelse siening van die uitverkiesing juis sending en evangelisasie dryf.  Die uitverkiesing verseker sukses:  God sal sy uitverkorenes red.  Paulus het nie die uitverkiesing en evangelisasie as teenstellend beskou nie, maar juis as komplementerend.

“En die Here het deur ‘n gesig in die nag aan Paulus gesê:  Wees nie bevrees nie, maar spreek en moenie swyg nie; want Ek is met jou, en niemand sal die hand aan jou slaan om jou kwaad aan te doen nie, want Ek het baie mense in hierdie stad.” (Handelinge 18:9-10).  Paulus was bang om aan te hou preek.  Die Here het hom verseker dat daar baie uitverkore mense in Korinte was.  Hulle moes nog gered word en daarom moes Paulus aanhou preek.

“Daarom verdra ek alles ter wille van die uitverkorenes, sodat hulle ook die verlossing wat in Christus Jesus is, kan verkry met die ewige heerlikheid.” (2 Timoteus 2:10).  Hierdie vers wys duidelik hoe die uitverkiesing Paulus se evangelisasie gedryf het.

Hoekom doen ons dan evangelisasie as God net die uitverkorenes gaan red?  Die rede is drievoudig.  Eerstens het Jesus beveel dat ons die evangelie aan alle nasies moet verkondig (Matteus 28:19).  Tweedens sal die uitverkorenes nie gered word sonder die verkondiging van die evangelie nie (Romeine 10:13-17).  En derdens weet net God wie die uitverkorenes is.  Ons weet nie wie hulle is nie en daarom preek ons die evangelie aan alle mense.  Charles Spurgeon en George Whitefield se evangelisasie pogings onderstreep die feit dat die uitverkiesing en evangelisasie nie teenstrydig is met mekaar nie.  'n E-pos wat ek van my Amerikaanse sendeling-vriend, Seth Meyers, ontvang het bewys dieselfde.

“Perhaps it might encourage you to hear some recent answers to prayer.  In a previous email, I had asked everyone to pray for three young adults.  One of them (the girl) was converted on Sunday.  I met with the other two (boys) yesterday, and in their words, they are ‘at the door of salvation, about to enter’.  Sunday when she approached me, I asked the girl why she wanted to be saved – what made her interested in salvation?  She said studying Total Depravity from Jeremiah 17:9 and then the Golden Chain of Romans 8:29-30.  Those are two passages of Scripture and topics we deal with in our catechism at our Wednesday night Bible study, and guess what:  God's sovereignty and her total spiritual inability attracted her to salvation.  She didn't use the terms in this paragraph, but she did reference both of those verses, and she did quote Romans 8:29 that she has memorized.  Don't tell me Calvinism discourages evangelism.” (beklemtoning my eie).

Kategorieë