Coram Deo Cover Image

Coming soon...

14 September 2019

Oor Jesus en die engele

Image result for seraphim surrounding throne

Hebreërs 1:5-14

Die Jehova’s Getuies glo dat Jesus die aartsengel Migael is. Heb. 1:5-14 leer egter vir ons dat Jesus voortrefliker is as die engele, dat Hy God is en dat die hele Ou Testament op Hóm fokus (vgl. v.4, Ps. 89:7, Luk. 24:27, 44, Joh. 5:39). Kom ek wys dit vir jou.

 

 1. Jesus is die Seun (v.5)

My broer het 4 seuns. Ek is vriendelik met hulle, maar ek sê nie vir één van hulle dat hulle mý seun is nie. Timothy is my seun. Net so is nie een van die miljoene engele God se Seun nie (v.5a). Hulle is seuns van God in dié sin dat Hy hulle gemaak het (Job 1:6, 2:1, 38:7). In dieselfde sin kan ons sê dat Adam ‘n seun van God is (Luk. 3:38). Net Jesus is egter die unieke Seun van God (Joh. 3:16, 20:17). Hy is dit nie deur skepping of verlossing nie, maar bestaan van ewigheid af as die Seun van God (Joh. 1:1, 3:16). In hierdie opsig is Hy hoër as die engele (v.5a).

‘Maar hoekom sê v.5a dan dat God Hom op ‘n sekere dag gegenereer, of voortgebring het?’ wil iemand weet. Hierdie aanhaling kom uit Ps. 2:7. In die konteks gaan dit oor Jesus se opstanding en hemelvaart (Hand. 13:33, Heb. 5:5). Dit beteken egter nie dat Hy tóé eers die Seun van God geword nie. Sy opstanding het eerder bevestig dat Hy sy Seun van God is (Rom. 1:4).

‘Vandag’ kan ook na die tydlose dag van die ewigheid verwys (vgl. 2Pet. 3:18). Die Seun van God het nie op ‘n spesifieke tydstip uit die Vader voortgekom nie, net soos wat die Vader se wysheid en krag nie op ‘n sekere tydstip begin het nie. Jesus is van ewigheid af en vir ewig uit die Vader.

Die Vader erken dat Jesus sy Seun is (v.5b). Die konings van Israel was God se seuns in dié sin dat hulle namens Hom oor die volk regeer het (1Kon. 22:9-10, 28:6). Nie een van hulle kon egter die profesie van v.5b (vgl. 2Sam. 7:14) volkome vervul nie, omdat nét Jesus die Messias en die ewige Seun van God is (v.5, vgl. Luk. 1:32-33). Hy is hoër as die konings van die aarde en hoër as die engele (v.5).

Alhoewel net Jesus die unieke Seun van God is, kan ons deur Hom seuns en dogters van die Allerhoogste God word (Joh. 1:12-13, 2Kor. 6:18, Gal. 4:5-7, Ef. 1:5, 1Joh. 3:1). Dit behoort jou te help as jy ‘n afwesige en onbetrokke pa, of ma gehad het. As jy op Jesus vertrou en in Hom glo, sal God jou liefdevolle Vader wees en jy sy kind.

 

 1. Die engele dien en aanbid Hom (v.6-7)

Die wêreld het vreemde idees oor engele. Party van hulle sal sê dat engele nie bestaan nie, terwyl ander tot hulle wil bid. Heb. 1 leer vir ons dat engele bestaan, asook dat hulle Jesus aanbid. Hoekom aanbid hulle Hom? Want hulle weet dat Hy die Eersgeborene is (v.6). Wat beteken dit?

Omdat Jesus alles gemaak het, is dit syne en is Hy die Eersgeborene, of Erfgenaam van alle dinge (v.2, Kol. 1:15-16). Die engele behoort ook aan Hom. Toe God Hom dus in die wêreld gebring het, het Hy die engele beveel om Hom te aanbid (v.6, Deut. 32:43, Ps. 97:7, Luk. 2:9-14). Toe Hy opgevaar het hemel toe en in die toekomstige wêreld inkom, het die engele Hom aanbid (v.6, 2:5, Ps. 24:7-9, Op. 5:11-12). As Hy eendag na die aarde toe terugkeer, sal hulle Hom aanbid (Matt. 25:31, Fil. 2:9-11).

Die Jehova’s Getuies ontken dit en vervang die woord ‘aanbid’ met ‘eer bewys’ (Heb. 1:6 in hulle New World Translation). Die Griekse woord [proskuneō] beteken egter aanbid en word in die res van die Nuwe Testament so gebruik.

Die engele is Jesus se diensknegte wat Hom aanbid en sy wil uitvoer (v.6-7, Ps. 103:20-21). Hy kan hulle verander soos Hy wil. Soms verskyn hulle as ‘n vuurvlam wat beskerm (v.7, Ps. 104:4, 2Kon. 2:11, 6:17). By tye is hulle onsigbaar en vinnig soos die wind (v.7, 14, Dan. 9:21). God kan die engele verander soos Hy wil (v.7). Die Seun kan egter nie verander nie (v.12), maar daaroor sal ek later iets sê.

Die les is nie moeilik nie. As die magtige engele die Seun van God aanbid, moet ons dit ook doen. Dit impliseer outomaties dat jy nie die engele moet aanbid, of tot hulle moet bid nie (Kol. 2:18, 1Tim. 2:5, Op. 19:10, 22:8-9). Natuurlik mag jy die Here vra om sy engele te stuur om jou te beskerm (Matt. 26:53). Moet egter nie direk met hulle praat soos met Jesus nie.

 

 1. Jesus is God (v.8-9)

Ek ken ‘n teoloog wat glo dat alle godsdienste dieselfde God aanbid, maar dat net Christene by Hom kan uitkom, omdat ons in Jesus glo. Dit is nie waar nie, want as jy nie die Seun het nie, het jy ook nie die Vader nie (1Joh. 2:23). En as jy ontken dat Jesus die ware God is, aanbid jy ‘n afgod en kan jy nie gered word nie (1Joh. 5:20-21).

In Heb. 1:8-9 sê die Vader dat Jesus God is (vgl. Ps. 45:7-8, Jes. 9:5, Joh. 20:28, Rom. 9:5, 2Pet. 1:1). In sy menslike natuur is die Vader ook sý God (v.9, Ef. 1:17). En tog beteken dit nie dat Jesus in ‘n laer klas is as die Vader nie. Hy en die Vader is gelyk (v.3, Joh. 5:23, 10:30). Hy sal vir ewig as God op die troon sit (v.8, Ps. 145:13, Dan. 2:44, 4:34, 7:14, Luk. 1:33).

Sy Koninkryk is ook ‘n regverdige Koninkryk (v.8). Kwaaddoeners sal nie wegkom nie. Jesus is nie ‘n korrupte leier, of ‘n diktator nie. Hy aanvaar nie omkoopgeskenke nie. Hy onderdruk nie die armes nie. Hy sal sorg dat reg en geregtigheid geskied (v.8, Ps. 72, 2Pet. 3:13).

Die rede hoekom Christus regverdig kan regeer, is omdat Hy regverdig ís. Gedurende sy jare op aarde het dit duidelik geword dat Hy geregtigheid liefhet en sonde haat (v.9). Hy het dit geniet om die Vader se wil te doen, soos wat ‘n honger persoon kos geniet (Joh. 4:34). Hy het áltyd die Vader tevrede gestel (Matt. 3:17, 12:18, 17:5, Joh. 8:29).

Om dit negatief te stel kan ons sê dat Hy sonde gehaat het (v.9). Om sy haat te wys, het Hy die korrupte geldwisselaars met ‘n sweep uit die tempel gejaag (Matt. 22:12-13). In Matt. 23 het Hy die skynheilige Fariseërs verdoem.

Hy was absoluut heilig en het geen sonde in sy wese of karakter gehad nie (7:26, Luk. 1:35). Hy het ook nie sonde gedóén nie (4:15, 1Pet. 2:22). Indien Hy ‘n sondige natuur gehad het, of selfs net één sonde gedoen het, kon Hy ons nie red nie, aangesien Hy dan vir sy eie sonde sou moes sterf. Ek en jy word nie net gered omdat Jesus vir ons gesterf het nie, maar omdat Hy eers vir ons gelewe het.

Moet dan nie deur jou eie meriete, of goeie werke probeer om jou redding te verdien nie. Sê eerder dankie dat Jesus reeds alles vír ons gedoen het. Vertroue op sy volmaakte lewe, kruisdood en opstanding en nie op jóú patetiese pogings nie (Jes. 64:4). Doen jou goeie werke om Hom te verheerlik en nie omdat jy dink dat jy daardeur gered kan word nie (Ef. 2:9-10). Wees soos Jesus: wees lief vir geregtigheid en haat wat sleg is (v.9).

Omdat Jesus heilig was en sonde gehaat het, het Hy die hemel verdien (v.9). Hy het die Vader se guns verdien, sodat Dié Hom met sy Gees as die Messias gesalf het (v.9, Hand. 2:36). Jesus was voor sy geboorte reeds met die Gees gevul (Ps. 22:11, Luk. 1:35, vgl. Luk. 1:15). By sy doop het Hy ‘n vars salwing van die Gees ontvang (Luk. 3:21-22, 4:18-19). Toe Hy ná sy hemelvaart in die hemel kom, is Hy opnuut met die Gees gevul (v.9).

Ek weet dat Hy God is (v.8), maar onthou dat Hy ook waarlik mens is. God het Hom met die Gees gesalf, sodat Hy in die hemel sy taak as die Messias kon voortsit. As Koning regeer Hy oor die kerk en beskerm Hy ons teen die vyand (v.13, Ef. 1:21-22). As Priester tree Hy vir ons in by die Vader (7:25). As Profeet leer Hy ons God se wil in die Bybel (v.1, Joh. 16:13-15).

Toe Jesus by sy hemelvaart met die Gees gesalf is, was die uitstorting so groot dat die Gees soos reukolie van Hom afgedrup het tot op sy liggaam, die kerk (Ps. 133:2, Hand. 2:33). [Mark Jones, Knowing Christ (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 2015), 179, 228].

Hoekom noem v.9 dit vreugde-olie? Die olie waarmee die priesters gesalf is, het ‘n lieflike geur afgegee (Eks. 30:22-30). Net so het die Messias ‘n ‘lieflike geur’ a.g.v. die Gees wat op Hom is (Ps. 45:8-9). Die idee is dat die Gees Hom met vreugde vul (Luk. 10:21, Gal. 5:22). Jesus verbly Hom in die Vader en in sy kinders (Ps. 16:3, Spr. 8:30-31, Jes. 62:4, Ef. 5:25-32).

Vers 9 sê verder dat Jesus bo sy metgeselle gesalf is. Die punt is dat niemand nog ooit so ‘n wonderlike en ryke vervulling met die Heilige Gees beleef het soos Hy nie. Dus is Hy nie net in sy Goddelike natuur bo almal nie (v.5-8), maar ook in sy menslike natuur (v.9, Ef. 1:21). Niemand is so lieflik, aantreklik en wonderlik soos Hy nie (Ps. 45:3, Jes. 33:17, Joh. 17:24, 2Tess. 1:10).

Trek sy skoonheid jou nie aan nie? Is daar niks in jou wat sê: ‘Ek wil Hom ken... Ek wil Hom al hoe méér ken... Ek wil nie meer vir myself en vir die wêreld lewe nie... Ek kan nie wag om Hom te sien nie’? Vra dat Hy Homself aan jou sal openbaar. Jy sal nie spyt wees nie.

 

 1. Jesus is die Ewige Skepper (v.10-12)

Die Jehova’s Getuies se webtuiste sê dat hulle teen die einde van die 19de eeu die oorspronklike waarhede van die Bybel herontdek het [https://www.jw.org/en/jehovahs-witnesses/faq/founder/]. Eintlik het ‘n sekere vals leraar genaamd Arius reeds in die 4de eeu gesê het wat hulle vandág sê. Soos hulle het Arius geglo dat Jesus die eerste skepsel is [N.R. Needham, 2000 Years of Christ’s Power: Part 1 (London: Grace Publications Trust, 1997), 201-202].

Verse soos Heb. 1:2, 10-12 leer egter vir ons dat Hy die ewige Skepper is (Ps. 102:26-28). Hy het in Gen. 1:1 die fondasie van die aarde gelê (v.10). Die hemele is die werk van sy hande (v.10). Hy het die heelal met sy handbreedte afgemeet (Jes. 40:12). Deur sy Woord het Hy die sterre geskep; die maan en die sterre is die werk van sy vingers (Ps. 8:4, 33:6).

Wanneer Hy weer kom, sal Hy die skepping met vuur verbrand (v.11, 2Pet. 3:7, 10, 12). Die skepping soos ons dit nou ken, sal verbygaan soos klere wat baie gewas is, of deur vismotte geëet is (v.11, Op. 20:11, 21:1). Jesus sal die skepping oprol soos wat jy ‘n handdoek oprol en dit in die gangkas bêre (v.12). Die skepping sal wees soos gister se klere wat jy in die was gooi, sodat jy ‘n nuwe stel kan aantrek (v.12, Op. 21:1).

Omdat Jesus die Skepper is, sal Hy nie saam met die skepping vergaan nie (v.11). As die onveranderlike God kán Hy nie vergaan nie (v.12, 13:8). Hy het voor die skepping bestaan en sal vir ewig en altyd ná die skepping bestaan: sy jare het geen einde nie (v.10-12, Ps. 90:2).

Wat sou met jou gebeur het as Jesus nié ewig was nie, of as Hy kon verander? Jy sou nie op Hom kon staatmaak nie. Hy sou vandag betroubaar gewees het en môre ‘n leuenaar; vandag sterk en môre swak; vandag wys en môre verward; vandag regverdig en môre korrup; vandag betroubaar en môre ‘n skelm; vandag lewend en môre dood. En as dít moes gebeur, sou ek, jy en die res van die heelal vergaan.

 

 1. Jesus is die Koning (v.13)

Soos die res van die burgers van Engeland, is koningin Elisabet II aan die regering onderworpe. In die ou dae was dit nie so nie. Om die koning of koningin te wees, was meer as net ‘n titel. Jy was soewerein oor jou koninkryk. Dit is ook hoe dit in die Bybel gewerk het. Vir Jesus om dus die Koning te wees, is nie maar net ‘n titel nie. Hy is eerder die Soewereine Heerser van hemel en aarde. Hy is bo die engele en sit in die hoogste posisie aan die Vader se regterhand (v.13, 3, Ps. 110:1).

God se regterhand spreek van sy mag (Eks. 15:6). Dus is Jesus die krag van God (1Kor. 1:24). Hy heers as mede-Koning en Messias saam met die Vader. Dit sal so bly tot die Vader al sy vyande onder sy voete geplaas het (v.13, vgl. Jos. 10:24, 1Kon. 5:3).

Jy kan gewilliglik buig en vergewe word, of jy kan met jou sonde aanhou en gebreek word (Ps. 2:9-12). Wat kies jy en wanneer sal jy dit doen?

 

 1. Die engele is dienende geeste (v.14)

Wat is engele en hoe lyk hulle? Hulle kan in mensevorm verskyn (v.14, 7, Matt. 28:2-3, Mark. 16:5, Hand. 1:10), maar hulle is nie mense met wit klere en vlerke nie [verskoon asb. die prent!]. Hulle is geeste en het nie ‘n liggaam soos ons nie (v.14). Omdat hulle onsigbaar is, kan jy hulle nie sien, tensy hulle in ‘n sigbare vorm aan jou verskyn nie. Hulle is oral om ons. God stuur hulle om gelowiges te bedien en te help (v.14, Matt. 18:10). Hoe bedien hulle ons?

 • Hulle dra ons hemel toe wanneer ons sterf (2Kon. 2:11, Luk. 16:22).
 • Hulle versterk in tye van benoudheid (Luk. 22:43).
 • Hulle bedien ons wanneer ons uitgeput raak (1Kon. 19:5-8, Matt. 4:11).
 • Hulle waarsku ons (Matt. 2:13).
 • Hulle red ons uit gevaar (Gen. 19:15-22, 2Kon. 6:8-23, Ps. 91:11-13, Dan. 6:22, Hand. 5:19, 12:7-10).
 • Hulle moedig ons aan om gehoorsaam te wees (1Tim. 5:21).
 • Hulle verskyn as gewone mense om ons te toets, of te bemoedig (13:2).
 • Hulle beskerm ons teen demone (Dan. 10:10-14, 18-21).

En tog is hulle net diensknegte ter wille van ons wat die hemel as erfdeel sal verkry (v.14). As jy nié gered is nie sal die engele téén jou wees en jou op Jesus se bevel in die hel gooi (Matt. 13:41-42, 49-50, Op. 14:10). Maak daarom dubbel seker dat jy gered is. Dit is nie genoeg om geestelik te wees, of om geestelike dinge te doen nie. Om op ‘n kerk se lederol te wees, of om gedoop te wees gaan nie help nie. Om te sê dat jy ‘n engel gesien het beteken niks. Die vraag is of jy op Jesus vertrou, of jy Hom liefhet, of jy Hom bewonder, en of jy vir Hom lewe.

Kategorieë