Coram Deo Cover Image

Coming soon...

24 November 2012

'n Lafenis vir jou siel

“Hy het riviere ‘n woestyn gemaak en waterfonteine ‘n dorsland, vrugbare land ‘n brak aarde, oor die boosheid van die wat daarin woon.  Hy het die woestyn ‘n waterplas gemaak en die dor land waterfonteine; en Hy het hongeriges daar laat bly, en hulle het ‘n stad gestig om in te woon.  En hulle het lande gesaai en wingerde geplant wat vrugte as opbrings verskaf het.  En Hy het hulle geseën, sodat hulle sterk vermenigvuldig het, en hulle vee het Hy nie min gemaak nie.” (Psalm 107:33-38).

 

Ek het grootgeword in die Soutpansberge.  Soos jy kan aflei kom die naam van soutpanne in die berge.  Soutpanne vorm gewoonlik in warm en droë gebiede.  Wanneer dit reën gaan lê die water in holtes in die vallei.  Die water kan nie vinnig genoeg in die grond insyfer nie, want wanneer die son uitkom, verdamp die water gou.  Die chemikalieë in die water is al wat oorbly.  In die holtes waar daar water was is daar nou net soute.  Wat in die Soutpansberge gebeur, gebeur ook in Salt Lake City in die V.S.A.  In die Namib woestyn gebeur dit dat daar massiewe riviere is wat vir 'n paar ure vloei en dan weer in die sand verdwyn.

Dit is hierdie tipe dinge wat in die Psalmis se gedagte is wanneer hy v.33-34 skryf:  “Hy het riviere ‘n woestyn gemaak en waterfonteine ‘n dorsland, vrugbare land ‘n brak aarde [soutpanne], oor die boosheid van die wat daarin woon.”  Onthou hoe God die Rooi See en die Jordaanrivier in droë grond verander het.  En in Elia se tyd het hy die Kritspruit laat opdroog (1 Konings 17:1, 7).  In Deuteronomium 23:29 lees ons van “swawel en sout deurdat sy hele oppervlakte uitgebrand is, wat nie besaai word en niks laat uitspruit nie, waarin hoegenaamd geen plante opslaan nie, soos die omkering van Sodom en Gomorra, Adma en Sebóim wat die Here in sy toorn en in sy grimmigheid omgekeer het”.  In Jesaja 50:2 sê die Here:  “...Kyk, deur my dreiging maak Ek die see droog; Ek maak die riviere tot ‘n woestyn, sodat hulle visse stink, omdat daar geen water is nie, en hulle sterwe van dors.”

Hoekom laat die Here alles in woestyn verander?  As gevolg van die mens se sonde (v.34).  Dit was omdat Adam gesondig het dat dorings en onkruid uit die aarde begin groei het.  Alles het dor geword en landbou was baie moeiliker as voorheen (Genesis 3:17-19).  Die goddeloosheid van Sodom en Gomorra se inwoners het gemaak dat die Here vuur en swawel uit die hemel gestuur het (Genesis 13:10, 19:24-28).  Vandag is die see waar hierdie stede eens was sout sodat niks daarin kan lewe nie.  Geen wonder dit word die Dooie See genoem nie.

Het dit al in jou lewe gebeur dat riviere van plesier in 'n woestyn verander?  Jy verloor jou lewensmiddele:  jou inkomste, huis, kar, en selfs jou bed.  Jy word bankrot verklaar en jou besigheid word toegemaak.  Ekonomiese ressesies laat jou ondergaan.  Die natuur laat jou boet:  insekplae, vloede, droogte, siklone soos Sandy, tsunami’s en aardbewings.  Natuurlik is dit belangrik om jou hart te ondersoek en vir jouself te vra:  Is hierdie dinge God se oordeel vir my sonde? (sien v.34).  Wees tog seker dat jy nie ongebalanseerd hieroor dink nie, want nie alle rampe is God se oordeel vir sonde nie (sien <st1:bcv_smarttag>Job 1-2).  Moet ook nie dat jou dors vir lewensmiddele maak dat jy van die lewende water vergeet nie.  Drink van Jesus en les die dors van jou hart (Johannes 4:14).  Jesus het namens ons dors gehad aan die kruis sodat ons nie hoef dors te kry in die hel nie (Johannes 19:28, Lukas 16:24).

Het jy al ooit die Okavango in vloed gesien.  Die Kalahari woestyn verander in 'n paradys.  God doen dit.  Die psalmis beskryf dit so:  “Hy het die woestyn ‘n waterplas gemaak en die dor land waterfonteine” (Psalm 107:35).  Onthou jy hoe God in die woestyn water uit die rots laat uitborrel het (Eksodus 17:1-7)?  Hy het die Israeliete uit die woestyn na 'n ryk land toe gelei.  Dit was nie nodig vir hulle om te ploeg en te plant nie.  Hulle het nie huise gebou of watervore gegrawe nie.  Fonteine, riviere, en spruite was volop. Alles was reeds daar (sien Deuteronomium 8:7-17).  Soos diere na 'n lang trek deur die Kalahari in die Okavango versadig word, het God dié wat honger was versadig (v.36).  Voorheen het Hy hulle gestraf:  hulle het misoeste gehad, hulle vee het gevrek, hulle was honger, hulle het siek geword, en hulle kinders het gesterf (Deuteronomium 28:15-68).  Maar nou het God hulle geseën en aan hulle 'n permanente woning gegee.  Die Psalmis beskryf dit so:  “en Hy het hongeriges daar laat bly, en hulle het ‘n stad gestig om in te woon.  En hulle het lande gesaai en wingerde geplant wat vrugte as opbrings verskaf het.  En Hy het hulle geseën, sodat hulle sterk vermenigvuldig het, en hulle vee het Hy nie min gemaak nie.” (v.36-38, cf. Deuteronomium 28:1-14).  In antieke denke is gesaaide lande en  wingerde 'n bewys van permanente inwoning (Jeremia 29:5, Esegiël 28:25-26).  God was goed vir Israel.  Hulle het Hom gedank.  Hulle was soos die vroeë pelgrims in die V.S.A.  Gelowiges in Plymouth het in November 1621 'n fees gehou tot die Here om Hom te dank vir die oes.  Tot vandag toe is Thanksgiving 'n nasionale feesdag in die V.S.A.

Vir ons sal herlewing en die hemel soos koel riviere wees om ons te verfris.  Wat eens 'n woestyn was word nou 'n paradys.  Jesaja sê:

“Die woestyn en die dor land sal bly wees, en die wildernis sal juig en bloei soos ‘n narsing; dit sal lustig bloei en juig, ja, met gejuig en gejubel; die heerlikheid van die Líbanon is aan hom gegee, die sieraad van Karmel en Saron; hulle dáár sal sien die heerlikheid van die Here, die sieraad van onse God.  Versterk die slap hande en maak die struikelende knieë vas.  Sê aan die wat vervaard is van hart:  Wees sterk, wees nie bevrees nie!  Kyk, julle God kom met wraak, met goddelike vergelding; Hy self sal kom en julle verlos.  Dan sal die oë van die blindes geopen en die ore van die dowes ontsluit word.  Dan sal die lamme spring soos ‘n takbok, en die tong van die stomme sal jubel; want in die woestyn breek waters uit en strome in die wildernis.  En die gloeiende grond sal ‘n waterplas word, en die dorsland fonteine van water; in die plek van die jakkalse waar hulle gelê en rus het, is gras met riete en biesies.  En dáár sal ‘n grootpad wees en ‘n weg wat die heilige weg genoem sal word; geen onreine sal daarop voorttrek nie, maar vir húlle sal dit wees; wie die weg bewandel – selfs die dwase sal nie dwaal nie.  Dáár sal geen leeu wees nie, en geen verskeurende dier sal daarop kom of daar aangetref word nie; maar die verlostes sal daarop wandel;  en die losgekooptes van die Here sal teruggaan en na Sion kom met gejubel, en ewige vreugde sal op hulle hoof wees; vreugde en blydskap sal hulle verkry, maar kommer en gesug vlug weg.” (Jesaja 35:1-10).

En verder oor die nuwe hemel en die nuwe aarde:  “En hulle sal huise bou en bewoon, en wingerde plant en die vrug daarvan eet” (Jesaja 65:21).  Die rivier van die lewe sal in die nuwe Jerusalem wees.  Vrugte bome sal langs die river groei en daar sal genoeg wees om ons te versadig.  Ons sal van koel waterstrome drink en nooit weer dors kry nie (Esegiël 47:1-12, Openbaring 7:16-17, 22:1-2).  Die Here het dit deur Amos voorspel:  “En Ek sal die lot van my volk Israel verander, en hulle sal die verwoeste stede bou en bewoon, ook sal hulle wingerde plant en die wyn daarvan drink, en tuine aanlê en die vrugte daarvan eet.” (Amos 9:14).  Mag ons nou reeds 'n voorsmakie daarvan hê wanneer die saad van die Woord word gesaai word en 'n groot oes lewer (Matteus 13:23).  Bid dat die Heilige Gees 'n herlewing sal stuur om ons in 'n geestelike dor land te versadig met die lewende water.  Vir jou wat nou in 'n dor land is sê die Here:  daar is lig aan die einde van die tonnel – hou goeie moed.

Kategorieë