Coram Deo Cover Image

Coming soon...

24 December 2023

Israel, Hamas en die ware Messias

Lukas 20:41-44

Volgens die Koran is Jesus die Joodse Messias, maar nie die Seun van God nie (Sura 3:45, 4:171-2, 5:17, 72, 75). Vir die Jode is Jesus is ’n bedrieër en lasteraar. Hy is allermins die Messias en vir seker nie die Seun van God nie. Vir hulle is die messias ’n politieke leier en koning uit die huis van Dawid.

In die teks voor ons gebruik Jesus die Ou Testament om te wys die Messias is meer as wat enigiemand verwag het. Wie is Hy en wie se Seun is Hy? Dit is die vraag voor ons (vgl. Matt. 22:42).

 

1. Die Messias in Judaïsme en Islam (v.41)

Drie keer in Lukas 20 wou die Joodse leiers Jesus vastrek. In v.41 vra Hy hulle ’n teenvraag. Uit 2Sam. 7:12-14, Ps. 132:11 en soortgelyke tekste het Israel geweet die Messias is die Seun van Dawid en gesalfde koning uit sy nageslag. Luk. 1:32 wys hierdie Messias is Jesus: “En die Here God sal aan Hom die troon van sy voorvader Dawid gee.”

Matteus fokus veral hierop. Hy skryf vir die Jode om te wys Jesus is die Dawidiese Messias en koning (Matt. 1:1, 12:23, 20:30-31, 21:9, 15). Die simbool vir Matteus is ’n leeu en nie sonder goeie rede nie. ’n Leeu is die koning van die diereryk en Jesus is die Koning van die konings:

“Juda, jy, jou broers sal jou prys! Jou hand sal op die nek van jou vyande wees; die seuns van jou vader sal diep voor jou buig. ’n Leeuwelpie is Juda; van die prooi, my seun, het jy opgestaan. Hy sak af, gaan lê soos ’n leeu, soos ’n leeuwyfie. Wie sal hom opjaag? Die septer sal nie van Juda wyk nie, ook nie die heerserstaf tussen sy voete nie, totdat Hy aan wie dit behoort, kom, en volke aan hom gehoorsaam is.” (Gen. 49:8-10).

“Kyk, die Leeu uit die stam van Juda, die wortel van Dawid, het oorwin...” (Op. 5:5).

Jes. 35:5-6, 61:1 bevestig Jesus se Messiaanse aansprake: “Dan sal die oë van blindes oopgaan, en die ore van dowes sal oopgaan. Dan sal ’n verlamde spring soos ’n wildsbok, en die tong van ’n stomme sal jubel... Die Gees van my Heer,

die Here is op My, omdat die Here My gesalf het. Hy het My gestuur om ’n goeie boodskap te bring aan magteloses, om dié met gebroke harte se wonde te verbind, om dié wat weggevoer is se vrylating aan te kondig en bevryding vir dié wat geboei is”.

Die leiers van Israel het Jesus aansprake betwis. Waar was sy sigbare koninkryk, troon en oorwinning oor die Romeine? Sy selfidentiteit as die Messias het nie die dood verdien nie. Hulle kon Hom as ’n mal mens afskryf. Die probleem was dat Hy Homself die Seun van God genoem het en Hom daardeur aan God gelykstel het (Joh. 5:17-18, 10:33, 36). Daarvoor het Hy die dood verdien (Mark. 14:61-64).

Jode soos Ben Shapiro dink nog steeds so. Moslems sê dieselfde. My haarkapper het eenkeer vir my gesê: ‘Jesus is the Jewish messiah. But we must never say he is the Son of God. Allah will never forgive those who put someone as his equal.’

Wat Maurice Roberts van die wêreld sê, geld vir Jode en Moslems, Israel en Hamas: ‘The world hates Jesus Christ more than anyone else who ever lived on earth... They would be happier to let Barabbas, and a whole world of Barabbases, go free rather than leave Jesus alone when they had it in their power to hurt him.’1

Wat dink jy van Jesus? Ek vra nie jou teologiese opinie nie. Selfs demone weet Jesus is die Seun van God (Mark. 3:11, 5:7). Ses jare gelede het mnr. en mev. X dit bely. Hulle was opgewonde toe hulle dit besef. Hulle is selfs gedoop, maar het dit nie geleef nie. Hulle het aangehou drink, dagga rook, baklei en leuens vertel. Ek moes hulle smeek om die gemeente se samekomste by te woon, maar was onsuksesvol.

Dit is nie genoeg om te sê Jesus is die Seun van God nie—lewe dit!

 

2. Die Messias in Psalm 110 (v.42-44)

Jesus het Ps. 110:1 gebruik om te wys die Messias is Here soos die Vader. Die Hebreeus sê: ‘Die uitspraak van yhwh aan Adoni...’ Die Nuwe Vertaling en 2020 Vertaling aanvaar dit praat van ’n menslike koning:

“Die Here het vir my heer die koning gesê” (Nuwe Vertaling).

“Dit is die uitspraak van die Here vir my heer” (2020).

Die algemene redenasie is: adoni verwys altyd na ’n menslike meester. 1 & 2Samuel praat herhaaldelik van Dawid en Salomo as adoni. Waarskynlik verwys adoni in Psalm 110 na een van hulle.

Moderne Jode sê adoni verwys na ’n mens. Daarom moet Psalm 110 as ‘my heer’ (adoni) vertaal word eerder as ‘my Heer’ (Adonai). Volgens hulle het Christene die teks verdraai om te probeer wys dat Jesus God is. Die Psalm verwys terug na Genesis 23-24 waar Abraham adoni genoem word.2

Jode sowel as liberale vertalers oordryf. Adoni verwys nie altyd na ’n menslike meester nie. Jos. 5:14-15 gebruik dit van die hemelse Bevelvoerder van God se weermag. In Rigt. 6:12-13 verwys dit na die Engel van Here; die God van Abraham, Isak en Jakob (vgl. Rigt. 6:22-23, 13:21-22, Eks. 3:2, 6, 14-15). Dan. 10:16-17 noem die Seun van die Mens adoni (vgl. Dan. 10:5-6, 7:13-14, Op. 1:12-17, Eseg. 1:26-28).

Die liberale- en Joodse verstaan van Psalm 110 hou nie water nie. Selfs die Midrash—’n Ou Joodse kommentaar op die Ou Testament —sê Psalm 110 gaan nie oor Abraham nie, maar verwys na die Messias en Here.3

Dit is hoe Jesus se opponente Psalm 110 sou verstaan. Nie een van hulle het met Jesus se interpretasie van die Psalm gestry nie (vgl. Matt. 22:46). Die probleem is dat Jesus die Psalm op Homself van toegepassing gemaak het. Daarom wou sy opponente Hom doodmaak:

Hulle het gesê: “As jy die Christus is, sê dit vir ons.” Maar Hy sê vir hulle: “As Ek dit vir julle sê, sal julle My beslis nie glo nie. En as Ek ’n vraag vra, sal julle beslis nie antwoord nie. Maar van nou af sal ‘die Seun van die Mens sit aan die regterhand van God, die Magtige.’ ” Toe vra hulle almal: “Is jy dus die Seun van God?” En Hy antwoord hulle: “Dit is julle wat sê dat Ek is.” Daarop sê hulle: “Waarom het ons enige verdere getuienis nodig? Want ons het dit self uit sy mond gehoor!” (Luk. 22:69-71).

Die res van die Nuwe Testament bevestig dit en haal Psalm 110 meer as enige ander Psalm aan. Vers 1 op sy eie word veertien keer aangehaal.4 Dawid se beskrywing van die Messias aan God se regterhand beteken Hy is God se mede-koning (v.42). God die Vader sê van sy Seun: “Maar vir die Seun sê Hy: ‘U troon, o God, is vir ewig en ewig, en die septer van geregtigheid is die septer van u koninkryk! U het geregtigheid lief, en U haat wetteloosheid; daarom, o God, het u God U gesalf met olie van vreugde, meer as u vriende.’ ” (Heb. 1:8-9).

Na sy menslike natuur is die Vader groter as Jesus (Joh. 14:28). Na sy Goddelike natuur is hulle gelyk. Joh. 1:1 sê: “In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God.” Vir die Joodse leiers het Jesus gesê: “Ek en die Vader is een.” Fil. 2:6 sê dat “Hy in die gestalte van God was” en maak melding van sy “gelykheid aan God”. Paulus sê in Kol. 2:9: “Want in Hom woon die hele volheid van die Godheid liggaamlik.” Heb. 1:3 sê “Hy is die uitstraling van God se heerlikheid, en die ewebeeld van sy wese.”

Jesus is nie ’n bietjie minder as die Vader nie, maar sy gelyke. Beteken dit daar is twee Here’s? Nee, daar is net een Here (Deut. 6:4, Sag. 14:9, Jes. 45:5-6). Maar daar is twee wat Here is—drie as jy die Heilige Gees saamtel (1Kor. 8:6, Ef. 4:5, 2Kor. 3:17-18). Jesus en die Gees is nie ’n ander God as die Vader nie. God het net een Naam, maar is drie Persone: “die Naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees” (Matt. 28:19).

Selfs al was Psalm 110 nie in die prentjie nie wys die res van die Ou Testament die Messias is God se Seun: “...die Here en sy Gesalfde [Messias]... Die Here het vir my gesê: ‘Jy is my Seun...’ ” (Ps. 2:2, 7). “Ek sal vir Hom ’n Vader wees, en Hy sal vir My ’n Seun wees.” (2Sam. 7:14). Met betrekking tot die Here vra Agur: “Wat is sy naam? En wat is sy Seun se naam, as jy dit weet?” (Spr. 30:4). Jes. 7:14 noem Hom Immanuel. Dit beteken God met ons (vgl. Matt. 1:23). Jes. 9:5 sê: “Want ’n Kind is vir ons gebore, ’n Seun is aan ons gegee. Die heerskappy is op sy skouer. Hy word genoem: Wonderbare Raadgewer, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors.”

Hy is voorvader en nasaat van Dawid; sy Here en sy Seun; die spruit en wortel van Dawid (v.44, Jes. 11:1, 10, Op. 22:16). Paulus noem Hom “die Christus...Hy wat God bo alles is, lofwaardig vir ewig! Amen.” (Rom. 9:5).

Niemand kan die dinge glo tensy die Vader dit aan hom openbaar nie. In Matt. 16:16-17 lees ons: “Simon Petrus het geantwoord: ‘U is die Christus, die Seun van die lewende God.’ Jesus antwoord hom: ‘Gelukkig is jy, Simon Barjona, want vlees en bloed het dit nie aan jou bekend gemaak nie, maar my Vader in die hemele.”

John Piper gee ’n moderne illustrasie hiervan. Nadat ’n Jood na een van Piper se preke geluister het, het hy die volgende brief aan hom geskryf:

God bless everyone who reads this. I can’t believe it took me two whole years to understand what is said in the audio sermon “Education of Exaltation in Christ.” I am a Jew, a Christian Jew as of two minutes ago. I believe that Jesus is God. Jesus is Elohim. He who has the Son has life.

God used that audio sermon to crush the mind of this stubborn Jew. I must say that I had trouble with the Father’s name being pronounced, as in Jewish culture it is not common to pronounce the Father’s name since we don’t know how it is pronounced, but I decided to go on and listen. My eyes went open...

...Just today I was angry with God. I said to him, “Why are you letting me search without finding answers? Well, I found it now. Jesus is Elohim. I will make sure that this message will get spread out here in Europe. I’m from the Netherlands. I can’t believe it. Well, actually I do believe it. Jesus is Elohim. Praise Jesus! Praise Elohim!5

Ag jouself bevoorreg as jy dit glo en dit jou lewe verander. Dit is geen klein saak as jy God die Seun ontken nie. Jy verbeur die volgende:

 • Kersfees, aangesien Maria se baba die Seun van die Allerhoogste God gengenoem word (Luk. 1:35).
 • Die evangelie van die Seun van God (Mark. 1:1). Jesus sal jou onder sy voete verbrysel (v.43).
 • Die ewige lewe, want hierdie lewe is in God se Seun (Joh. 20:31, 1Joh. 5:11-12).
 • Vryheid van sonde wat deur die Seun kom (Joh. 8:36).
 • Aanneming in God se huisgesin wat deur die Seun kom (Gal. 4:4-5).
 • Eenheid met die Seun (Matt. 28:19).
 • Heiligmaking deur die Seun (Rom. 8:29).
 • Oorwinning oor die wêreld deur God die Seun (1Joh. 5:5).
 • Evangelie-geleenthede. Die evangelie is immers die goeie nuus van verlossing deur God se Seun (Hand. 9:20).
 • Geloofsekerheid deur die Seun (1Joh. 5:13).
 • ’n Vredevolle sterfbed, want tensy jy glo Jesus is God sal jy in jou sondes sterf (Joh. 8:24).
 • Die opstanding tot die ewige lewe wat die Seun bewerk (Joh. 5:26, 28-29).
 • Die Seun se geregtigheid teen universele en persoonlike onreg wat teen jou gedoen is (Joh. 5:22).
 • ’n Verhouding met die Vader, want sonder die Seun ken niemand die Vader nie (Luk. 10:22, 1Joh. 2:23).

Jesus is die Seun van God (Mark. 15:39)! Hy is ons Here en God (Joh. 20:28). Hy verdien ons aanbidding (Matt. 14:33). Laat ons Hom eer soos ons die Vader eer (Joh. 5:23).

Eer aan die Vader, wat alles gemaak het;
Eer aan die Seun, ons Verlosser en Vriend;
eer aan die Gees wat ons lei in die waarheid-
aan God drie-enig ons lof en ons lied.


1  Maurice Roberts, The Thought of God (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1993), 89.

2  Toegang verkry op 23 November 2023, https://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/16331/jewish/Chapter-110.htm en https://jewsforjudaism.org/knowledge/articles/psalm-110-a-jewish-perspective

3  Midrash Tehillim 18:29 (https://www.sefaria.org/Midrash_Tehillim.18.29?lang=bi&with=all&lang2=en); Berishit Rabbah 85:9 (https://www.sefaria.org/Bereshit_Rabbah.85.9?lang=bi); Bamidbar Rabbah 18:23 (https://www.sefaria.org/Bamidbar_Rabbah.18.23?lang=bi). Toegang verkry op 23 November 2023.

4  Hand. 2:34-35, 5:31, 7:55-56, Rom. 8:34, 1Kor. 15:25, Ef. 1:20, 22, Kol. 3:1, Heb. 1:3, 13, 8:1, 10:12-13, 12:2, 1Pet. 3:22, Op. 5:7.

5  https://www.desiringgod.org/messages/the-highest-good-of-the-gospel (toegang verkry op 24 November 2023).

Kategorieë