Coram Deo Cover Image

Coming soon...

30 May 2012

Gemaak na sy beeld - wat beteken dit?

“En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat Hy vantevore geken het, dié het Hy ook vantevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders; en die wat Hy vantevore verordineer het, dié het Hy ook geroep; en die wat Hy geroep het, dié het Hy ook geregverdig; en die wat Hy geregverdig het, dié het Hy ook verheerlik.” (Romeine 8:28-30).

 

(1) God is goed in voorsienigheid (vers 28)

(2) God is goed in verkiesing (vers 29)

(3) God is goed in verlossing (vers 30)

 

Sommige vals gelowe glo ons gaan gode word in die hemel.  Kinders en selfs sommige volwassenes glo ons word engele in die hemel.  Romeine 8:29 sê ons word soos Jesus wanneer ons verlos word.  Maar onthou dat ons soos Jesus word – ons word nie self gode nie.  Wat beteken dit om soos Jesus te word? 

 

Adam en Eva is na God se beeld gemaak (Genesis 1:27).  Om na God se beeld gemaak te wees beteken ons het gesag oor die skepping (Genesis 1:28).  Dit beteken ons het sekere vermoeëns om te kan skep en ontwerp (byvoorbeeld digkuns, skilderwerk, komposisie).  Die mens het (soos God) 'n geestelike natuur.  Ons beskik oor komplekse emosie sodat ons tergelykertyd hartseer, woede, bekommernis, blydskap, en ander emosies kan ervaar.  Ons kan (anders as diere) rasioneel dink en logies redeneer.  Ons kan intieme interpersoonlike verhoudings bou.  Ons kan taal op 'n vlak ken en gebruik wat diere nie kan nie.  Ons het 'n God-gegewe kapasiteit vir heiligheid en geregtigheid (dit is as God ons sondige natuur deur sy Heilige Gees verander het). 

 

Sonde het die spieëlgladde oppervlak waarin God sy eie beeld sien vertroebel.  God se beeld in die mens is nie heeltemal geskaad nie.  Genesis en Jakobus wys dit.  “Hy wat die bloed van ‘n mens vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word; want God het die mens na sy beeld gemaak.” (Genesis 9:6).  “Daarmee loof ons God en die Vader, en daarmee vervloek ons die mense wat na die gelykenis van God gemaak is.” (Jakobus 3:9).  Enigiemand wat sê dat ongelowiges nie na God se beeld gemaak is nie, moet ook sê dat ons ongelowiges kan slegsê en doodmaak.  Die Bybelskrywers se redenasie is juis dat ons niemand moet slegsê of doodmaak nie, OMDAT die mens na God se beeld gemaak is.  Dit sluit ongetwyfeld ongelowiges in.

 

Daar is egter baie elemente van God se beeld in ons wat as gevolg van die sonde versteur is.  Nóú is mense-verhoudings gebroke.  Die geestelike natuur word deur liberale teoloë, ateïste, en baie sielkundiges verag.  Die mens redeneer en dink onlogies wanneer dit by moraliteit kom.  Ons het kommunikasie probleme.  Ons is onheilig, het sondige emosies, en misbruik ons God-gegewe gesag oor die skepping.  Jesus alleen was sondeloos-volmaak.  Deur sy heilige lewe het Hy 'n perfekte beeld getoon van hoe en wie God is.  Hy is die volmaakte weerspieëling van die beeld van God (sien Kolossense 1:15).  Deur die kruis herstel God ons na die beeld van sy Seun (v.29).  By die wederkoms sal ons finaal en volmaak wees soos Jesus:  “Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is.” (1 Johannes 3:2).

 

Dieselfde Bybel wat sê God maak jou soos Jesus (v.29), sê ook dat soos Jesus moet wees (1 Johannes 2:6).  Hoe moet jy hierdie verantwoordelikheid nakom?  [i] 'n Persoon wat van iets 'n afgod maak word later soos daardie ding wat hy verafgod.  Die psalmskrywer sê:  “Die wat hulle maak, sal net soos hulle word – elkeen wat op hulle vertrou.” (Psalm 115:8).  In die konteks bedoel die psalmdigter dat mense wat afgode maak ook blind, doof, stom, en gevoelloos word (geestelik natuurlik).  Maar die prinsiep geld hier.  Iemand wat ‘n afgod maak van musiek en popsterre sal later soos hulle begin optree en aantrek.  Iemand wat ‘n afgod maak van film- en sportsterre sal soos hulle wil wees en aantrek.  In John Piper se befaamde woorde:  “Beholding is becoming.”  Met ander woorde:  “As jy die heletyd iets vooroë hou, sal jy self so word.”  Juis daarom is dit vir ‘n Christen belangrik om sy oë te rig op die dinge daarbo; om sy oog gevestig te hou op Jesus Christus.  Namate ons Jesus meer en meer aanskou in die Bybel, in Christosentriese prediking, en in goeie Christelike boeke, sal ons self soos Hy word.  Anders gestel:  “En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in ‘n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is.” (2 Korintiërs 3:18).  Dit is deur 'n toenemende kennis van Jesus dat ons meer en meer soos Hy word.  So leer Kolossense 3:10:  “en julle jul met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper” (sien ook2 Petrus 3:18).

 

[ii] Trek die ou sondige natuur uit, en trek die nuwe mens aan.  Paulus skryf:  “dat julle, wat die vorige lewenswandel betref die oue mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid.” (Efesiërs 4:22-24).  “Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die oue mens met sy werke afgelê het en julle jul met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper” (Kolossense 3:9-10).  Hou op steel, begin meedeel.  Hou op lieg, begin die waarheid praat.  Hou op bitter wees, begin vergewe.  Hou op skel en vloek, begin ander opbou met jou woorde.  Al hierdie dinge doen jy in geloof en vertrou op God wat sy Gees aan jou gegee het.  Soos wat jy gedurig die sondige natuur uittrek en die nuwe natuur aantrek, sal God jou na die beeld van sy Seun herstel.

 

Dank God dan selfs wanneer jy ly.  God sal dit vir jou voordeel uitwerk deur jou meer soos Jesus te maak (v.28-29).  Dit is reg dat 'n Christen sal bid en begeer om meer soos Jesus te word.  Maar dit is nie nodig om te vrees dat dit nie sal gebeur nie.  God sal jou gebed beantwoord en jou begeerte vervul.  Hy het jou immers bestem om soos Jesus te word (v.29).  Bely daarom saam met die apostel Paulus:  God is goed in verkiesing.

Kategorieë