Image result for spurgeon preaching

Handelinge 1:8

Stel jou voor jy is een van Jesus se apostels. Volgens Matteus, Markus, Lukas, Johannes en Handelinge 1, het jy sy wonderwerke gesien, sy lering gehoor, sy sondelose lewe gesien, saam met Hom aan tafel gesit toe Hy die nagmaal instel, die gebeure rondom sy kruisdood beleef, Hom drie dae later gesien toe Hy uit die dood opstaan, sy lering vir nóg 40 dae gehoor, en gesien hoe Hy met ’n wolk opvaar hemel toe.

Sou jy na al hierdie belewenisse gereed gevoel het om in die wêreld uit te gaan en die mense van Jesus te vertel? Ek is seker jy sou. En tog het Jesus die apostels beveel om nié uit te gaan nie, maar in Jerusalem te wag tot hulle met die Heilige Gees gedoop is (Luk. 24:49, Hand. 1:4-5, 8). Die apostels het bonatuurlike krag nodig gehad om die evangelie met mense te deel en hulle dissipels van Jesus te maak. Sonder die Gees sou die apostels se prediking niks beteken nie. Niemand sou na hulle geluister het nie. Niemand sou hulle bekeer het en vergewe word nie. Niemand sou in Jesus geglo het nie.

Net soos wat die apostels die Heilige Gees benodig het, het óns Hom nodig. Ons benodig Hom nie net om weergebore te word nie, maar ons moet met die Heilige Gees gedoop word.

‘Maar is weergeboorte en doping met die Heilige Gees nie net verskillende name vir dieselfde gebeurtenis nie?’ wil iemand weet. Nee, dit is nie. Die apostels was reeds weergebore in Hand. 1, maar hulle moes met die Gees gedoop word. Vir die apostels was weergeboorte en doping met die Gees dus aparte gebeurtenisse. Jesus moes eers gekruisig word, opstaan, opvaar hemel toe, verheerlik word en die belofte van die Heilige Gees ontvang, voordat Hy hulle met die Gees kon doop (Joh. 7:39, Hand. 2:33). Vir elke ander Christen gebeur weergeboorte en doping met die Heilige Gees gelyktydig (Hand. 2:38-39, Tit. 3:5-6).

Weergeboorte is ’n aksie van die Heilige Gees waardeur Hy jou ’n nuwe mens maak (Joh. 3:5, 2Kor. 5:17, Tit. 3:5), terwyl doping met die Gees ’n aksie van Jesus is waardeur Hy jou deel maak van sy liggaam en jou deur sy Gees met ’n spesiale gawe bekragtig om in die gemeente te dien (Joh. 1:33, 1Kor. 12:13, 11, Tit. 3:6).

Doping met die Gees is nie ’n eenmalige aksie soos weergeboorte nie. Alhoewel Jesus jou net een keer met sy Gees in sy liggaam in doop, kan jy by verskillende tye nuwe krag ontvang vir die spesifieke taak wat die Here jou oplê (v.8). Waar dit op ’n groot skaal gebeur (soos in Hand. 2), noem ons dit ’n herlewing. Tydens ’n herlewing kom die prediking van die evangelie met die krag van dinamiet. Die evangelie vorder vinnig. Mense se ore is oop vir die Woord. Hulle kom onder geweldige sonde oortuiging en word in groot getalle gered en by die gemeente gevoeg (Hand. 2:37, 41, 47, 4:4, 5:14, 6:1, 7, 8:6-8, 12, 9:35, 42, 10:44-48, 11:19-26, 12:24, 13:44, 48-49, 52, 14:1, 16:5, 19:20).

Die meeste predikers in my kringe sou sê dat die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag ’n unieke en eenmalige gebeurtenis was en dat dit nie herhaal kan word nie. Volgens húlle hoef ons nie te bid dat Jesus die Heilige Gees opnuut oor die doodsbeendere van die moderne kerk en die samelewing uitstort nie (Eseg. 37). ’n Sekere gereformeerde Baptiste prediker in Engeland het bv. vir een van my kollegas gesê: ‘I don’t believe in revival.’

’n Paar jaar gelede het ’n bekende Suid-Afrikaanse teoloog oor die radio gesê: ‘Dit is verkeerd om te sing: “Reeds val die druppels gedurig, skenk ons die strome, O Heer.” God het ons rééds die strome in Handelinge 2 gegee,’ het hy gesê. Mense wat soos hy glo, sou sê: ‘Dit is nie nodig om vir ’n groter vervulling van die Gees en sy krag te bid nie. Ons moet eerder besef dat ons reeds die volheid van die Gees ontvang het.’

Dit is egter nie hoe sommige van die Puriteine, George Whitefield, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, Martyn Lloyd-Jones en baie van die ou predikers dit verstaan het nie.1 Hulle het geglo dat elke gelowige die Heilige Gees ontvang en dat jy nie ’n Christen kan wees sonder Hom nie (Hand. 2:38-39, Rom. 8:9, Tit. 3:5-6). Maar hulle het óók geglo dat Jesus jou by verskillende tye met die Gees kan doop. Vraag 182 van die Westminster Larger Catechism leer bv. dat elke gelowige die Gees ontvang, maar dat Hy nie in dieselfde mate in elke gelowige, of op alle plekke en tye werk nie. God gee ons sy Gees na mate (Ef. 4:7), terwyl Jesus alleen die Gees sonder mate ontvang het (Joh. 3:34). Dus kon Charles Spurgeon die volgende stelling maak: ‘…you must be daily baptized into the Spirit of God.’2 Martyn Lloyd-Jones het gesê: ‘this [baptism with the Holy Spirit] is something which can be repeated many times.’3 In ons tyd is Iain Murray die bekendste voorstaander van hierdie siening.4

Dalk voel jy ’n veer vir wie aan watter kant van die debat staan en wil jy weet wat die Bybel sê. Ek is bly jy het gevra. Laat ons met Hand. 1:8 begin en dan beweeg ons na die res van Bybel.

 

1. Die Heilige Gees

Die apostels wou weet of Jesus onmiddellik die Koninkryk vir Israel sou oprig (v.7). Jesus wou egter hê dat hulle d.m.v. Gees-gedrewe prediking mense in die Koninkryk moes inbring (v.8, Hand. 26:18, Kol. 1:13). Om die taak uit te voer, moes hulle krag ontvang (v.8). Die fontein, of oorsprong van hierdie krag het nie in hulleself gelê nie (soos Boeddhiste, die New Age Beweging en die selfbeeld-kultus glo nie), maar in die Heilige Gees (v.8, 4-5, Luk. 24:49, 46-48). Die Gees se krag sou hulle help om nie die Here te verloën soos wat hulle in Matt. 26 gedoen het nie, maar om vreesloos te wees, sodat hulle die Woord met vrymoedigheid kon verkondig (4:8, 13, 31, 9:17, 27-28, 13:46, 14:3, 18:26, 28, 19:8, 26:26, 28:31, 1Kor. 2:4, 1Tess. 1:5).

Die krag van Hand. 1:8 verwys verder na die wonderwerke van die opgestane Christus wat Hy deur sy Gees deur die apostels sou doen (v.8). Deur hierdie wonders sou die Jode en die nasies sien dat Jesus se opstanding nie maar net ’n storie is nie, maar dat Hy regtig lewe en dat Hy nog steeds wonderwerke doen en mense van hulle sonde red. Die wonderwerke sou ook wys wie die ware apostels is, dat hulle boodskap waar is en dat hulle Jesus se uitverkore verteenwoordigers op aarde is (soos die profete in die Ou Testament, vgl. Eks. 4:1-9, Num. 16:28-33, 1Kon. 17:24, 17-23). Dwarsdeur die boek Handelinge is dit die apostels en hulle helpers wat wonderwerke doen (2:43, 3:1-10, 4:33, 5:12, 15-16, 6:8, 8:6-7, 13, 9:32-41, 13:9-11, 14:3, 9-10, 15:12, 16:18, 19:11-12, 20:9-12, 28:8-9, 2Kor. 12:12, Heb. 2:3-4).

Omdat ons nie apostels is nie, sal ons nie soos hulle wonderwerke doen nie. Ons het egter die kragtige wapen van gebed (Joh. 14:12-14, Jak. 5:16). Ons kan die Here vra om ons gebede op ’n bonatuurlike wyse te beantwoord as Hy dit sou verkies (4:30-31, 12:5-17). Beantwoorde gebed is ’n kragtige getuienis dat Jesus nie dood is nie, maar dat Hy lewe en dat die evangelie van Hóm af kom.

Om hierdie rede moet ons ’n biddende gemeente wees wat gereeld op ons eie en saam met ander bid. Ons moenie die krag en waarde van gebed onderskat nie. Die vroeë kerk het dit verstaan en daarom het hulle gereeld saam gebid en die Here se krag ervaar (1:14, 24, 2:42, 3:1, 4:23-31, 6:4, 6, 8:15, 9:11, 40, 10:9, 12:5, 12, 13:3, 14:23, 16:25, 20:36, 21:5, 22:17, 28:8). In ons kringe verstaan die meeste mense dit nie. Gevolglik word die bidure swak bygewoon en het die kerk nie ’n kragtige getuienis in die samelewing nie. As jy nog nie by ’n biduur ingeskakel is nie, wil ek jou aanmoedig om op by een in te skakel, of om een te begin.

Let op dat die Heilige Gees krag gee en dat Hy nie ’n krag is nie. Baie mense glo dat die Heilige Gees God is, maar hulle behandel Hom asof Hy ’n onpersoonlike krag is wat hulle kan beheer. Miskien het jy al gehoor hoe iemand sê: ‘Release the Spirit!’ Die Heilige Gees is een met die Vader en die Seun (Matt. 28:19, Joh. 15:26, 2Kor. 13:13, Ef. 4:4-6) en daarom is Hy ook God (Gen. 1:2, Job 33:4, Ps. 104:30, 139:7-10, Jes. 40:13-14, Hand. 5:3-4, Rom. 8:11, 15:19, 1Kor. 2:10-11, 3:16, 12:11, 2Kor. 3:18, Heb. 9:14). Mense wat Hom as ’n onpersoonlike krag beskou, dink dat hulle Hom kan beheer (Hand. 8:18-19). Jy kan nie. Die Heilige Gees is soewerein. Hy werk soos, waar, wanneer en met wie Hy wil (Joh. 3:8). En tog kan ons die Here vra om sy Gees opnuut oor ons uit te stort (v.14, Luk. 11:13, Ef. 1:17, 3:16-19).

Dalk het jy nie ’n beswaar teen die beginsel nie, maar jy is huiwerig om van ’n herhaaldelike doping met die Gees te praat. Ek sal nie te hard teen jou stry nie, maar ek dink nie jy hoef bang te wees nie. In Hand. 1:5 het Jesus gesê dat Hy die dissipels met die Heilige Gees gaan doop. Dit het in Hand. 2:4 gebeur. Volgens Hand. 2:4 is almal van hulle met die Gees vervul [Gk. plēthō]. In Hand. 4:8 sien ons dat Petrus weer met die Gees vervul is [Gk. plēthō] en aan die einde van die hoofstuk is hy en die gelowiges wat in hfst. 2 met die Gees vervul is, wéér met die Gees vervul [Hand. 4:31, Gk. plēthō]!

Party mense sal sê dat die vervulling met die Heilige Gees in Hand. 2:4 nie dieselfde is as die doping met die Gees nie, maar dat dit die gevolg daarvan is.5 Maar selfs al sou dit so wees, moet Hand. 4:31 dan ’n doping met die Gees met sy daaropvolgende vervulling wees.

Let asb. op dat ek nié glo in ’n doping met die Gees as ’n enkele gebeurtenis ná weergeboorte, sodat jy dan ’n hoër pad met Here stap (Keswick-teologie), of in brabbeltale praat nie (Pinkster-teologie). Ek glo eerder dat doping met die Heilige Gees ’n ander naam vir herlewing is (op ’n klein, medium, of groot skaal) en dat dit herhaaldelik kan plaasvind.

Waar dit gebeur, sal die evangelie vinnig versprei en sal baie mense gered word. Dit sal natuurlik ook ’n impak op die kerk en die samelewing hê. Die woestyn sal in ’n blommeparadys verander (Jes. 35). ’n Samelewing wat God se Naam gelaster het, sal verander in ’n samelewing wat God vrees. ’n Samelewing vol dronkaards sal verander in ’n samelewing waar mense nugter is. ’n Samelewing wat seksueel losbandig was, sal verander in ’n samelewing waar mense rein is. ’n Samelewing waar mense mekaar beroof het en doodgemaak het, sal verander in ’n samelewing waar mense mekaar liefhet.6 Ek wil jou uitdaag om hiervoor te bid (Jes. 62:6-7, Hand. 4:29-31, 2Tess. 3:1).

 

2. Prediking

Ek is skepties as individue en kerke daarin roem dat hulle met die Gees gedoop is. Ek wonder hoe eg dit is, want as hulle regtig met die Gees gedoop is, sal hulle nie in hulle ervarings roem nie, maar in Jesus. Dit is wat die apostels gedoen het. Toe die Gees oor hulle kom, toe getuig hulle van Jesus (v.8). Dit is tog hoekom Jesus die Heilige Gees gestuur het, waar nie: om Hóm te verheerlik en van Hóm te getuig (Joh. 16:14, 15:26)?

Die apostels was ooggetuies van die opgestane Jesus (v.8, 22, 2:32, 40, 3:15, 4:33, 5:32, 8:25, 10:39-42, 13:31, 20:24, 22:20, 23:11, 26:16, vgl. 1Joh. 1:1-3). Ons is nou wel nie ooggetuies soos hulle nie, maar ons kan getuig van hoe ons Jesus persoonlik ontmoet het en hoe Hy deur sy Gees besig is om ons lewens te verander. ’n Veranderde lewe is ’n kragtige getuienis dat Jesus opgestaan het en dat Hy nog steeds besig is om mense se lewens van binne af nuut maak deur sy Gees.

Het Hy jóú al verander? Is jy radikaal anders as wat jy in die verlede was, of is jy nog net dieselfde? Vra Hom om jou te verander. Vertrou met jou hele hart dat sy kruisdood genoeg is om jou ’n nuwe mens te maak. Roep Hom aan. Hy sal jou nie teleurstel nie.

As Hy jou dan verander het en met sy Gees gedoop het, sal jy ook vir ander kan vertel dat Jesus opgestaan het en dat Hy lewe. Doen dit waar jy werk en leef; doen dit in jou famlie en vriendekring (Jerusalem). Doen dit waar jy rondreis vir werk, of as jy met vakansie gaan (Judea). Doen dit onder mense van ander kulture (Samaria). Laat ons nie die evangelie vir onsself wil hou, of dink dat ons gemeente net vir Afrikaners bedoel is nie. Die kerk van Jesus Christus is vir alle nasies. Deel daarom die evangelie met mense in die verste dele van die aarde. Doen dit as jy oorsee reis vir werk, as buitelanders ons land besoek, of as die Here jou roep om ’n sendeling te word.

Maar selfs al word jy nie ’n sendeling nie, kan jy vir die sendelinge bid, hulle besoek, met hulle kontak hou en finansieel bydra tot die verspreiding van die evangelie. God se Koninkryk moet onder al die nasies versprei (v.8, 13:47, Gen. 12:3, Ps. 2:8, 22:28-29, 67:2-8, 72:8-11, 17-19, 86:9, Jes. 2:2-3, 11:9-12, Dan. 2:35, 7:13-14), omdat Jesus vir hulle gesterf het (Joh. 3:16, Op. 5:9, 7:9). Jesus het ons geroep om dissipels van die nasies te maak (Matt. 28:19). As ons nie hiermee besig is nie, moet ons ons deure toemaak.

Natuurlik kan ons nie hierdie dinge in eie krag doen nie. Laat ons dan in die eerste plek bid dat Jesus sy Gees opnuut oor ons sal uitstort om ons bekwaam te maak vir die groot taak waartoe Hy ons geroep het. Jy weet seker wat die effek hiervan sal wees. Martyn Lloyd-Jones het dit goed opgesom: ‘When God sends revival He can do more in a single day than in fifty years of all our organization.’7


1  Tony Sargent, The Sacred Anointing (Colorado Springs: Paternoster, 2007 [First Published in Great Britain in 1994 by Hodder & Stoughton]), 23-34

2  C.H. Spurgeon, Lectures to my Students (London: Marshall, Morgan & Scott, 1954, 1970), 197

3  D. Martyn Lloyd-Jones, Preaching & Preachers (Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1971), 309. Sien ook George Smeaton, The Doctrine of the Holy Spirit (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 2016 [from the 1889 edition]), 47

4  Sien byvoorbeeld Murray se uitstekende boek, Pentecost—Today? (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1998)

5  John Stott, Baptism and Fullness (Leicester: Inter-Varsity Press, 2006 [1964]), 62

6  Murray, Pentecost, 170-193 en Iain Murray, Revival & Revivalism (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1994), 156-159

7  D. Martyn Lloyd-Jones, Authority (London: Inter-Varsity Press, 1958), 93