Coram Deo Cover Image

Coming soon...

3 January 2013

Dinge om te onthou as jy reg wil bid

Hands on Bible

“Só moet julle dan bid:  Onse Vader wat in die hemele is...” (Matteus 6:9).

 

Wyle dokter Martin Holdt was bekend as 'n man van gebed.  Dikwels wanneer ek aan hom dink of 'n foto van hom sien, word ek aangespoor tot gebed.  Toe die dissipels vir Jesus sien bid, wou hulle self ook bid.  “En toe Hy op ‘n sekere plek besig was om te bid, sê een van sy dissipels vir Hom nadat Hy opgehou het:  Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy dissipels geleer het.” (Lukas 11:1).  In antwoord op hulle versoek het Jesus die Onse Vader vir hulle geleer (Lukas 11:2-4).  Hierdie verse (ook vir die dissipels geleer in Matteus 6:9-13) is nie 'n presiese bloudruk vir gebed, sodat ons net hierdie woorde moet bid nie.  As Jesus wou gehad het ons moes altyd woord-vir-woord deur die gebed bid, sou Matteus en Lukas se weergawes hiervan nie op een plek verskil het nie.  Maar daar klein verskille.  Verder sê Jesus in v.9 nie:  “Julle moet hierdie gebed bid nie”, maar “SO moet julle bid”.

 

Die gebed begin deurdat ons die Vader aanspreek (v.9).  Deur die Bybel bid ons gewoonlik tot die Vader deur die Seun in die Heilige Gees (Efesiërs 2:18).  Die Seun is ons Middelaar tot die Vader en die Heilige Gees lei en bekragtig ons om te bid.  Dit beteken nie dat ons nooit tot Jesus of die Heilige Gees mag bid nie.  In Handelinge 7:59 bid Stefanus tot Jesus.  In Openbaring 22:20 lei die Heilige Gees gelowiges om tot Jesus te bid vir 'n spoedige wederkoms.  Die Heilige Gees, soos die Vader en Jesus, is volkome God en is dit nie verkeerd om tot Hom te bid nie.

 

Wanneer ons bid is dit belangrik dat ons nadink oor wie God is.  Hy is ons Vader (v.9).  'n Illustrasie uit Spurgeon se lewe wys vir ons wat dit beteken dat God ons Vader is.  Hy skryf oor sy ondervinding met gout in 1871:  “When I was racked some months ago with pain, to an extreme degree, so that I could no longer bear it without crying out, I asked all to go from the room, and leave me alone; and then I had nothing I could say to God but this, Thou are my Father, and I am thy child; and thou, as a Father art tender and full of mercy.  I could not bear to see my child suffer as thou makest me suffer, and if I saw him tormented as I am now, I would do what I could to help him, and put my arms under him to sustain him.  Wilt thou hide thy face from me, my Father?  Wilt thou still lay on a heavy hand, and not give me a smile from thy countenance?...So I pleaded, and I ventured to say, when I was quiet, and they came back who watched me:  ‘I shall never have such pain again from this moment, for God has heard my prayer.’  I bless God that ease came and the racking pain never returned.” (uit John Piper se audio biografie oor die lewe van Charles Spurgeon – gratis beskikbaar by www.desiringGod.org).

 

Hier is tien voorbeelde van wat 'n goeie Vader is en doen:

  1. Hy is liefdevol.  Hy het ons liefgehad met 'n ewige liefde en het hierdie liefde bewys deur Jesus se offer vir ons sondes aan die kruis (Jeremia 31:3, Romeine 5:8).  Baie pa’s het nie hulle kinders lief nie.  Hulle mag dalk anders sê, maar hulle dade bewys die werklikheid.
  2. Hy versorg ons (v.26).  Miljoene pa’s in hierdie wêreld versorg nie hulle kinders nie.
  3. Hy het goeie planne vir ons (Jeremia 29:11).  Sy grootste plan het Hy in die ewige verlede beraam, en dit is om ons soos Jesus te maak (Romeine 8:29).  Die slegte pa’s van ons wêreld het geen toekomsplanne vir hulle kinders nie.
  4. Hy bou 'n huis vir ons waar ons vir ewig saam met Hom sal woon (Johannes 14:2-3).  In ons gebroke samelewing bly baie pa’s en kinders nie in dieselfde huis nie.
  5. Hy tug ons.  Sy tug word altyd gedryf deur liefde en nooit kwaadwilligheid nie (Hebreërs 12:5-11).  Ons tug dikwels ons kinders uit woede en nie uit liefde nie.
  6. Hy help ons (Psalm 46:2, 50:15).  Hordes pa’s weet nie wat dit beteken nie.
  7. Ons staan in 'n verhouding met Hom (1 Johannes 1:3).  Hy is nie soos sommige aardse pa’s wat geen verhouding met hulle kinders het nie.
  8. Hy kommunikeer met ons deur die geskrewe en vleesgeworde Woord (Psalm 119, Johannes 1:1, 14).  Hoe aaklig is dit nie as 'n pa en sy kinders nooit met mekaar praat nie.
  9. Hy is teer en vol ontferming (Psalm 103:13-14).  Dis meer as wat van baie pa’s gesê kan word.
  10. Hy leer ons en lei ons (Psalm 143:10).  Te veel pa’s is so besig by die werk of met hulle eie dinge, dat hulle nie hul kinders lei of leer nie.  Vra party jong volwassenes oor wat hulle by hul afwesige pa’s geleer het en hulle sal vir jou sê:  “Niks.”

 

In gebed kom ons na God toe met ander idees.  Ons dink (soos Moslems wat nooit aan hulle god dink as 'n liefdevolle Vader nie) Hy is alweer kwaad en ons moet sy woede bedaar.  Ons moet Hom nie beskou as 'n slegte Vader nie.  Hy is nie soos die sondige pa’s van hierdie wêreld nie.  Hy is jou hemelse Vader.  Deur die evangelie van Jesus is God jou Vader en jy sy kind.  Kom met vrymoedigheid na jou hemelse Vader toe (v.9). 

 

Om aan God te dink as jou Vader is intiem.  Maar ons moenie vergeet dat Hy ons Vader in die hemel is nie.  Hy is hoog en verhewe.  Jesaja balanseer hierdie twee waarhede:  “Want so sê die Hoë en Verhewene wat in die ewigheid woon, Heilig is sy Naam:  Ek woon in die hoogte en in die heilige plek en by die verbryselde en nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges en te laat herlewe die hart van die verbryseldes.” (Jesaja 57:15).  Bid met vrymoedigheid, maar moenie bid soos die jeugleraar wat gesê het:  “Yes Dad!”  Wees eerder soos die perd in The Horse and his Boy (deur C.S. Lewis) wat bang was toe die leeu hom roep en tog bitter graag wóú naderkom.  “Dien die Here met vrees, en juig met bewing.” (Psalm 2:11).  Onthou Jeremia 30:21:  “...Ek sal hom laat aankom, en hy sal nader kom na My toe.  Want wie is hy tog wat sy lewe daaraan waag om nader te kom na My toe? spreek die Here.”  Maar onthou ook dat jy met vrymoedigheid tot God kan nader deur Jesus Christus (Hebreërs 4:16, 10:22).

 

Die ou mense het beter as ons verstaan hoe om te bid.  Ons bid:  “Baie dankie vir hierdie dag Here.  Help asseblief my kind met die eksamen.  Lei ons asseblief deur die dag.  Bewaar ons geliefdes.  En gee asseblief vir Simon 'n ander werk.  In Jesus’ Naam.  Amen.”  Húlle het gebid:  “Heilige Vader.  Help ons om U te bewonder met ons lippe en deur ons lewens.  Ons aanbid en dank U vir ons ewige verlossing deur Jesus.  Onderwerp en oorwin asseblief ons sondige harte deur die Heilige Gees.  Laat U evangelie triomfeer in die harte van ander sondaars.  Vestig U Koninkryk op aarde en verheerlik U Naam.  Amen.”  Sien jy die verskil?  Kom ek wys dit vir jou.

 

Die Onse Vader bestaan uit ses versoeke.  Die eerste drie is versoeke oor God se Naam, sy ryk, en sy wil (v.9b-10).  Die laaste drie handel oor ons:  ons behoeftes, ons sondes, en ons beskerming (v.11-15).  Die orde van die versoeke is baie belangrik:  ons gebede moet altyd met God begin en nie met onsself nie.  Moenie angstig en oorhaastig wees om jou persoonlike versoeke voor God te bring nie.  Moenie selfgefokus bid nie (sien Jakobus 4:3).  Moenie klein gebede bid nie.  Bid groot gebede; gebede oor God se Naam en sy koninkryk en sy wil (v.9b-10).

 

Nog 'n verskil tussen ons gebede en die ou mense se gebede, is dat hulle vir geestelike dinge gebid het voordat hulle vir hul materiële behoeftes gebid het.  Ons moet leer om so te bid.  En om volgens die Onse Vader te bid is die beste begin.  Paulus het vir geestelike dinge gebid.  Jy sal God doen om sy gebede jou eie te maak.

 

Bid “dat die God van onse Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die Gees van wysheid en openbaring in kennis van Hom mag gee, verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is; en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte” (Efesiërs 1:17-19).

 

“Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van onse Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang, dat Hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid om met krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God.  En aan Hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan Hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus deur alle geslagte tot in ewigheid!  Amen.” (Efesiërs 3:14-21).

 

“En dit bid ek dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring, om die dinge waar dit op aankom, te onderskei, sodat julle rein en vir niemand ‘n aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus, vervul met die vrug van geregtigheid wat daar is deur Jesus Christus tot heerlikheid en lof van God.” (Filippense 1:9-11).

 

“Daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af dat ons dit gehoor het, om vir julle te bid en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel om Hom in alles te behaag en julle in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van God mag groei, en met alle krag bekragtig word volgens die mag van sy heerlikheid tot alle lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap” (Kolossense 1:9-11).

 

“en mag die Here julle ryk en oorvloedig maak in liefde vir mekaar en vir almal, soos ons ook teenoor julle is, sodat Hy julle harte kan versterk om onberispelik te wees in heiligheid voor onse God en Vader by die wederkoms van onse Here Jesus Christus met al sy heiliges.” (1 Tessalonisense 3:12-13).

 

“Daarom bid ons ook altyd vir julle dat onse God julle die roeping waardig mag ag, en dat Hy alle welgevalle aan wat goed is, en alle werk van die geloof met krag volkome mag maak, sodat die Naam van onse Here Jesus Christus in julle verheerlik kan word en julle in Hom, ooreenkomstig die genade van onse God en die Here Jesus Christus. (2 Tessalonisense 1:11-12).

 

Mense wat só bid en onthou dat God hulle hemelse Vader en hemelse Vader is, behaag Hom.

Kategorieë