Coram Deo Cover Image

Coming soon...

21 October 2023

Die Gewer van die gawes

Efesiërs 4:7

Vir meer as twee dekades het ek myself as ’n streepteoloog (Eng. cessationist) beskou. ’n Streepteoloog beperk die bonatuurlike gawes soos tale, profesie en genesing tot die tyd van die apostels. Volgens so iemand het die bonatuurlike gawes na die dood van die apostels en die voltooiing van die geskrewe Woord weggeval. Hierdie gawes het die apostels se bediening ondersteun. Aangesien daar nie meer apostels is nie, is die bonatuurlike gawes nie meer nodig nie. Gawes soos profesie geld nie meer nie, aangesien die Bybel voltooi is. Iemand wat sê God gee vandag nog profesieë is onwillekeurig besig om nuwe openbaring by die Bybel te voeg.

So het ek tot aan die begin van 2022 gedink. Alles het gebeur toe ’n bejaarde tannie my bel en sê: ‘Ek het jou nommer by so-en-so gekry. My man was ’n predikant. Hy is oorlede en ek het ’n klomp teologiese boeke wat ek nie wil hê nie. Kan jy dit gebruik?’

Ek het die tannie besoek, deur die boeke gekyk, ’n paar van hulle gevat en in my kas gepak, omdat my boekrakke vol was. In Januarie 2022 het ek my boeke na my nuwe studeerkamer toe geskuif. Tussen die boeke wat ek in die kas gepak het, was ’n boek met die titel: Die besondere gawes van die Heilige Gees in die eerste vier eeue n.C. deur H.F. Stander. Ek het dit begin lees. Dit het my geskud. Die vroegste kerkvaders het getuig dat die bonatuurlike gawes in hulle tyd plaasgevind het. Hoe kon ek dan sê dit het opgehou?

Ek het geweet die Bybel, nie die kerkvaders nie, moet my teologie en Christelike lewe bepaal. Maar as die historiese rekord teen my is, moet ek die Bybel opnuut ondersoek. Het ek die bonatuurlike gawes reg verstaan? Het my moderne teologiese helde iets gemis?

Ek het die saak met my ouderlinge bespreek, sodat ons ’n paar maande later ’n vas en bid dag uitgeroep het. Ons het besluit ek moet oor die saak preek. Luister asseblief noukeurig na wat ek sê. Moenie bevooroordeeld wees nie, maar lees of luister die reeks klaar voordat jy besluit om my af te skryf.

*****

In v.4-6 sê Paulus die gemeente is ’n eenheid. Eenheid beteken nie eenvormigheid nie. Noord-Korea se soldate is eenvormig. Die kerk is ’n eenheid. Ons diversiteit bevorder eenheid net soos die note van ’n klavier ’n melodie maak. As al die note middel C was, sou ons nie musiek hê nie. As al die ledemate van jou liggaam ’n voet was, sou jy in die meubels vasloop. Die feit dat jy verskillende ledemate het, maak dat jy effektief kan funksioneer.

Daarom stem ek nie saam met kerke wat sê elke Christen moet in tale praat nie. Hierdie mense verwar eenheid met eenvormigheid. 1Kor. 12:10, 30 sê nie almal praat in tale nie. Die hele liggaam kan nie ’n oog of ’n oor wees nie (1Kor. 12:17). Elkeen van ons het ’n unieke gawe of kombinasie van gawes:

“Maar aan elkeen van ons is ’n genadegawe geskenk, soos Christus dit uitgedeel het.” (v.7).

“Aan elkeen egter word die openbaring van die Gees gegee, met die oog op wat bevorderlik is: Aan een word ’n woord van wysheid deur die Gees gegee, aan ’n ander ’n woord van kennis deur dieselfde Gees; aan een geloof deur dieselfde Gees, aan ’n ander gawes van genesing deur die één Gees; aan een dinamiese kragte, aan ’n ander weer die gawe van profesie; aan een die onderskeiding van geeste, aan ’n ander verskillende soorte tale, en aan nog ’n ander die uitleg van tale.” (1Kor. 12:7-10).

Jou gawe is nie ’n speelding soos ’n bekende prediker gesê het nie: ‘Lord, some of my friends have this gift; I want this toy too!’ God het die gawes gegee om mekaar mee op te bou en die koninkryk uit te brei (v.12, 15-16, 1Kor. 12:14, 26, Matt. 10:7-8).

Hoe ontvang iemand sy gawe? God gee dit soos Hy wil en nie soos ’n dominee, pastoor of geestelike leier sê nie. Tydens ’n kerkkamp in 2007 het die spreker mense vorentoe genooi en gesê hy gaan bid dat hulle in tale praat. Om sy aksie te verdedig, het hy Luk. 11:13 aangehaal: “...hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan hulle wat Hom vra!”

Let op dat die vers niks van tale sê nie. Die man het daarin gesien wat hy wou sien. Baie kerke dink hulle kan die Heilige Gees vir mense gee, sodat hulle in tale praat. Hulle is soos Simon die Towenaar: “Toe Simon sien dat die Gees deur die handoplegging van die apostels geskenk word, het hy hulle geld aangebied, met die woorde: ‘Gee vir my ook hierdie mag, sodat elkeen vir wie ek die hande oplê, die Heilige Gees ontvang.’ ” (Hand. 8:18-19). Hiervoor het Petrus hom bestraf: “Mag jou geld saam met jou in die verderf beland, omdat jy gedink het om die gawe van God deur geld te verkry!” (Hand. 8:20).

Jou en my geestelike gawe kom nie van mense af nie. God gee dit soos Hy wil: “Maar aan elkeen van ons is ’n genadegawe geskenk, soos Christus dit uitgedeel het.” (v.7). “Een dieselfde Gees bewerkstellig al hierdie dinge, wat Hy aan elkeen afsonderlik uitdeel volgens sy wil... Maar nou het God die ledemate, elke enkele een van hulle, in die liggaam geplaas volgens sy besluit.” (1Kor. 12:11, 18, eie beklemtoning).

God kies elkeen se gawe vir hom. Hy besluit hoe wyd jou invloed strek en hoe Hy jou gebruik. Die Skrif sê: “Ons het gawes wat van mekaar verskil, volgens die genade wat aan ons gegee is” (Rom. 12:6, eie beklemtoning). Pauls beskryf homself en Apollos as dienaars “deur wie julle tot geloof gekom het, soos die Here dit vir elkeen van hulle gegee het.” (1Kor. 3:5, eie beklemtoning).

Dit moet jaloesie uitskakel. God, nie die persoon nie, kies sy gawe. Dank God vir die gawes wat Hy vir jou en vir ander gee. Ons werk nie teen mekaar nie, maar is deel van dieselfde span: “As die voet sou sê, ‘Omdat ek nie ’n hand is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie,’ behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? En as die oor sou sê, ‘Omdat ek nie ’n oog is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie,’ behoort hy daarom nie aan die liggaam nie?” (1Kor. 12:15-16).

’n Paar jaar gelede het een van my vriende dit besef. ’n Gemeente naby hulle het geweldig gegroei. ‘Hoekom groei ons gemeente nie so nie?’ het hy gewonder. Skielik toe tref dit hom: ons werk nie teen mekaar nie, maar is deel van dieselfde koninkryk wat besig is om uit te brei.

Om op iemand anders se gawe jaloers te wees, is so onlogies soos as jou hand op jou oog jaloers is. Die een is nie beter as die ander nie. Hulle moet as ’n eenheid saamwerk.

Die oog sien die appel.

Die hand vat dit.

Die mond eet dit.

Die maag verteer dit.

Elke ledemaat het sy funksie wat maak dat die liggaam as ’n geheel saamwerk.

Soos niemand op ’n ander jaloers kan wees nie, moet niemand dink sy gawe is beter as iemand anders s’n nie. Dit is ’n genadegawe: “Maar aan elkeen van ons is ’n genadegawe geskenk... ooreenkomstig die gawe van God se genade wat aan my betoon is volgens die werking van sy krag.” (v.7, 3:7). Laat niemand in homself roem nie: “Want wie ag jou belangrik? En wat besit jy wat jy nie ontvang het nie? As jy dit dan ontvang het, waarom beroem jy jou daarop asof jy dit nie ontvang het nie?” (1Kor. 4:7).

Al is jou gawe meer op die voorgrond as ander s’n, kan jy nie roem nie. Sonder die liggaam beteken jou gawe niks. Dit is so nutteloos soos ’n been wat geamputeer is en in die asblik lê.

Vat prediking as ’n voorbeeld. Ek preek byna elke Sondag. Ek is op die voorgrond. Almal sien my en luister na wat ek sê. Wat beteken my prediking sonder ’n gemeente wat luister? Watter trefkrag het die boodskap as mense nie bid nie? Hoe bereik die boodskap mense buite die gemeente as niemand dit opneem of versprei nie? Hoe neem iemand dit op as ons tesourier nalaat om die munisipale rekening te betaal? Hoe kan hy die rekening betaal as die gemeente nie finansieel bydra nie?

Almal het mekaar nodig. Niemand kan in homself roem nie. Elkeen ontvang ’n gawe volgens die mate wat Christus kies (v.7, Rom. 12:3, Gk. metron). Die feit dat Christus die gawes uitdeel, beteken Hy beskik daaroor. Na sy Goddelike natuur is Jesus almagtig en kan alles doen. Na sy menslike natuur het Hy die Heilige Gees en sy gawes sonder mate ontvang. Joh. 3:34 sê: “God gee Hom die Gees nie met mate nie.” (Ou Vertaling). Jes. 11:2 profeteer as volg oor die Messias: “en op Hom sal die Gees van die Here rus, die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en van die vrees van die Here.” (Ou Vertaling). Na sy menslike natuur besit Jesus al die geestelike gawes:

Heb. 3:1 noem Hom die Apostel.

Hand. 3:22 praat van Hom as die Profeet van wie Moses geskryf het.

Hy is die Evangelis by uitstek (Mark. 1:14).

Hy is ons Herder-leraar (Joh. 10:11, 13:13).

Hy het wonderwerke gedoen (Joh. 20:30).

Hy het siek mense genees (Hand. 10:38).

Met die gawe van kennis kon Hy mense se gedagtes ken (Matt. 9:4).

So groot was sy wysheid dat sy opponente Hom nie kon uitvang nie (Matt. 22:22, 33, 46).

Van die moederskoot af het Hy die gawe van geloof gehad en op sy Vader vertrou (Ps. 22:9-10).

Hy het die gawe van onderskeiding gehad en van die begin af geweet Judas is ’n duiwel (Joh. 6:70-71).

Heb. 2:18 sê Hy het die gawe van hulpverlening: “Want omdat Hy self gely het toe Hy versoek is, is Hy in staat om dié wat versoek word, te help.”

Niemand is so vrygewig soos Hy nie. Nie alleen gee Hy brood vir mense nie (Joh. 6:11), maar Hy gee Homself as die brood van die lewe om hulle te red (Joh. 6:51).

Beter as enige berader bemoedig Hy ons (Jes. 50:4).

Hy is ons Leier wat voorstap en die rigting aandui (Mark. 1:17, Heb. 2:10, 12:2).

Hy bewys barmhartigheid aan mense wat siek is en swaarkry (Luk. 5:12-13, 7:11-15).

Het Jesus die gawe van tale en uitleg van tale? Natuurlik, anders kan Hy dit nie uitdeel nie (v.7-8). Hoekom lees ons nooit dat Hy in tale gepraat het of dat Hy dit uitlê nie? Dit was nie nodig nie, omdat Hy Aramees kon praat en die Jode Hom verstaan het.

Soos Jesus die gawes by die Vader en die Gees ontvang het, gee die Vader, Seun en Heilige Gees dit aan elkeen volgens die mate wat Hy kies: “Daar is ’n verskeidenheid genadegawes, maar dit is dieselfde Gees; en daar is ’n verskeidenheid dienste, maar dit is dieselfde Here; en daar is ’n verskeidenheid aktiwiteite, maar dit is dieselfde God wat al hierdie dinge in almal bewerk.” (1Kor. 12:4-6).

*****

Wanneer ’n generaal ’n oorlog wen, neem hy sy vyande gevange. Nadat hy hulle geplunder het, maak hy hulle aan sy strydwa vas en lei hulle in sy tuisdorp in. Die volk juig hom toe wanneer hy by die dorp inkom en aan hulle geskenke uitdeel.

Dit het Jesus vir ons gedoen. Aan die kruis het Hy sy vyande oorwin en die Heilige Gees met sy gawes vir ons gekoop. Paulus sê:

“Toe Hy opgevaar het na bo, het Hy krygsgevangenes weggevoer; Hy het gawes aan die mense gegee.” (v.8).

“Christus het ons vrygekoop van die vervloeking van die wet deurdat Hy in ons plek ’n vervloeking geword het, want daar staan geskryf: ‘Vervloek is elkeen wat aan ’n hout hang.’ Die doel was dat die seën wat Abraham ontvang het in Christus Jesus, na die nasies sou gaan, en dat ons die Gees wat beloof is, deur die geloof sou ontvang.” (Gal. 3:13-14).

Moet jou gawe nie geringskat, asof dit maar net ietsie klein is nie. Dit het Jesus sy lewe gekos. Koester jou gawe. Moet dit nie laat roes nie. Stof dit af en gebruik dit: “Om hierdie rede herinner ek jou om die genadegawe van God, wat in jou is, deurdat ek jou die hande opgelê het, opnuut aan te vuur.” (2Tim. 1:6).

Geniet jou gawe, maar moenie meer daarvan maak as van die Gewer nie. Die belangrikste vraag is nie hoeveel gawes jy het nie, maar of jy die Gewer het. Is Jesus jou Verlosser en het Hy jou van jou sondes verlos? Vertrou jy Hom vir vergifnis, vryspraak en regverdigmaking (Rom. 5:1)? Het Hy jou gewete skoongewas (Heb. 9:14, 10:22)?

Dit is nodig dat jy meer van die Gewer maak as van die gawes. Anders is jy soos ’n man wat gholfstokke by sy vrou gekry het, maar haar dan afskeep, want hy is alewig op die gholfbaan.

Kategorieë